Goudsche Courant, zondag 16 oktober 1870

Zoo do Uuilschcrs meent de Sa urdni Jieview nog c p iia beducht kunnen zijn vuor ecmmogelijke ncilcrhiaf moet l wuz ii rondom Mrlz Voorldiirenil locli jjeeft maarschalk üazainc hun nogde handen vol werk en de verbazende sterkte dervesting maakt een inneming door kracht van wapenen hongsl onwaarschynlijk Kon een voldoendei rans ïhe macht hel leger van pri i6 Fredcrik Karelslechts in den rug vallen dan zou de kans voorBazaine niet ongunstig slaan Hij zou dau kunnenbeproeven door den vyandelijkcu ring heen Ie breken fn zoo hem üiL gelukte nou hij met achterlating van Chaiigarnier en een vuldoenile bezettingbinnen Metz vereeuigd met de nieuwgevormilekorpsen een poging tot het oulzetlen van Parijskunnen wagfn altoos in d o i ider e ing dalbij de armee van prins Frederik Karel genoegzaamgeslagen hail om van deze geen vervoltiuig tevreezen ie hebben Inmiddels zou generaal Truchuzgn troepen lot belere soldalen hebben kunnen vormen rn zou zoudoende de Duitsche hoordmachlvoor Parijs iis selien twee vuren kunnen gebrachtworden Ken schoon plan op papier Ongelukkiglijk zou tot de uitvoering er van een matevan overleg en militair talent vereischt worden diede Fraiische generanls tot heden niet getoond hebben Ie bezitten terwgl bovendien de Düiteche bevelhebbers uitstekend acherpe oogen bezitten en degansclie fraaie berekeiiilig even spoedig zouden weten te verijdelen als te doorzien Zwanr en zwarter iiet de ïïwies de loekomsltegemoet ll l blad stelt heden de jungsle circulaire van graaf liisinarck eu het ie Tours uiigevaiir ügile manifest van den heer üambella nevens elkander Parijs zoo schrijft de bondskanselier zul uitgehongerd worden en honderdduizenden zullen van gebrek omkomen Neen anlwuurdi Gambetta want alvorens l args is uilgehongerd zal de belegeraar gedecimeerd wezeu door onze wapenen door honger en door de eleinenieu Helaas I roept naar aanleiding hiervan de Tiim t is raanr al Ie waar Parijs zal sohrikkelgk moeten lijden docb ook den Uuiischers siaan zuure beproevingen tt wnchlen Nauwelijks kunnen we ons de j iinmrren denken die onvermgilclijk gepaard moeten gaan met hel beleg eencr stad geihirende den barren winter En welk een stad 1 Welk een bevolking 1 Welk een hcir van arme lijdende zielen binnen en rondom die wallen ü de menschheid moei schreien loi den Hemel om een oordeel af te roepen over de monsters die zt óveel ellende over hun geslacht brachten I ïoch hoe zeker e die ellende in de toekomst ontwaren e kunnen niets doen om ze te voorkomen Europa moet werkeloos toezien de strijdenden moeten den twist beslechten onder elkander en eerst wanneer eeu der beide zii liogend neerligi mogen we op vrcilihopen Doch zoo we dau niet handelen kunnen iav ons len minste geen illusiën ons voorspiegelen 1 lie strijd zal hard we en I Wg welen niei wanneer hij eindigen zal Wellicht als Keistmis sneeuw over de velden strooit als t Vrede op aarde de menschen een welbehagen in onze bedehuizen chal wellicht zullen dan nog immer de twee machligele natiën der ühristenlieid den Muselman eu Meiden met bitiere ironie doen uitroepen Ziet boe lief die Jliiisleueu malkander hebbeu Daili News vindt het moeielijk te gelooven dat Parijs werkelijk onder de ijseliikbedeu van icu bombnrdemenl zou moeten Igilen Is er uiel zoo vraagt het blad iets hoopvols in de stellige en pralende wijze waarop de belegeraars van hun voorneuieu kennis hebben gegeven f De Duilschers wij zijn er zeker van zijn niet zeer geneigd de verschrikkelijke moreele vcraniwoordelgklieid van een bouubardemenl op zich is nemen en daardoor de mogi lijkc verwoesling van Parijs ic veroorzaken Ecue zoodanige gtbeurlenis is zoo geheel ongeboord in de moderne maatschappij eu zelfs in de moderne wijze van oorlogvoeren dut de meest wiiesle oveiwinnaar aarzelen moet die nieuive batelijkheiti op zich te nemen Wai opgewonden Fransche schrijvers ook mogen zeggen in de vergefelgke spanning van bel oogenblik wij weten allen dat hel Duitsclie hart mannelijk en gevoelvol is De Duitschers zijn geen Vandalen en wilden maar een volk opgevoed ver boven het niveau van iedere andere natie in Europa met een eerbied voor beschaving kunst en wetenschap die bijna de kracht en de diepte van een geloof bezit Wij kunnen niet gelooven dat de Duitschers de ijselijie moreele verantwoordelijkheid op zich zullen nemen die door de geheele wereld en door de geschiedenis zal worden geladen op hen die zulk een daad als bet bombardement van Parijs kunnen iloen uitvoeren Geene imnmoedigiiig voor zulk een feit kan in eenig voorbeeld uit de annalen van den oorlog worden getrokken Indien het geschiedt dan zal het volk dal en te recht zich l den bevorderiiar van verstandige verlichting beschouwt de aanleiding zijn tot ecu koen stuk van strenge reactie dst ons de vrccselijke wijzo van oor gvoeren nit onbeschaafde antieke lijden in herinnering zal brengen Laat de aanleiding nog zoo rechtvaardig zijn de herinnering naii zitlk pene gobeurlenis zal hol ten eeuwigen dage overschaduwen Indien Frankrijk Ie wild en hartstochtelijk geweest is de glorie te veel heeft bemirid en te gemakkelijk vertrouwen heeft gesteld in zelfzuchtige leiders en zich heeft overgegeven aan nalionalen trots bitter heeft bet voor zijn onrecht geboet Europa in zijn geheel is verplicht zich te herinneren dat de rampspoedige aanbidding van hel N apolconismc nooit de ziel en den hartstocht van Frankrijk in ketenen had geklonken als Europa niel zooveel misdaden tegenover Frankrijk bedreven had De üorluf die thaiis ge vueid wordt zou naar alle waarscliijnlgkheid nooit zgn uitgebroken als de groole Fransche republiek in slaat ware geweest hare lüikorast Ie regelen zoniler de inmenging van vreeradi U De noodlottige dwaling der europteschc politiek liet een legaat van haat na waarvan Napoleon UI parlij trok en waarvan Frankrgk thans de biltere vruchten plukt Voor de rechtbank der geschiedenis zal dit feit veel gelden zelfs bij de Duitsche overwinnaars moest het thans reeds iets bcteekcnen De Duitschers zouden thans niet verbevener kuuneu doen dan te weigeren de werktuigen te zijn van blind oorlogvoeren en eene hulpelooze stail te bombardeeren Door hunne rechten tol het uiterste ie verdedigen kunnen de Duilschers alleen Frankrijk overwinnen maar door eene edelmoedige gematigdheid in lie overwinning zullen zij zich de bewondering lier wireld en de hulde vau de geschiedenis waardig maken DÜITSCHLAND De Pruisische nota nau sommige buitenlandscho Hi gceringcii gezonden over den on houdbaren toestand van I urgb waarvan iu us nummer van 1 1 Vrijdag Ic hoofdinhoud werd medegedeeld heeft hoofdzakelijk len doel het Fransche Voorioopig Bewind verantwoordelgk Ie stellen voor bet voortzetten vuu den uurlug De voorwaarden zoo lezen wy o in die nota den beer Favre meegedeeld voor een wapenstilatnnd die ten doel bad een meer geordenden toestand iu bel leven Ie roepeu iu Frankrgk zgn door hem eu zgn ambtgeuouten verworpen De voorlzelting van eeu bigkens den loop der gebeurtenissen voor bet fransche velk geheel waiibopigeii oorlog is daarmee uitgesproken De kansen van dezen bloedigeu oorlog zijn sinds dien i d voor Frankrgk nog verslecht i oul eu Straatsburg zgn gevallen Parijs is ingesluteu eu de Dujische troepen trekken lol aan de Loire De aanzienlijke slrgilkrachten die voiir hel beleg van die vestingen gebezigd zijn slaan thans ook ter beschikking van den Duilscben opperbevelhebber Hei land Djoei de gevolgen van hel besluit door de macbibebbers in Parijs genomen om den oorl vg tul hel uiters e toe door ie zetten dragen de oilers zullen daardoor onnoodig uordeii vermeerderd en de sociale toestanden zullen meer en meer op een bedenkelijke wgze zich oplossen Dit legen Ie gaan is niel in het vermogen van den Dnilschen bevelhebber maar bg is volkumen op de hoogte van ile gevolgen die uit den door de Fiansclie machthebbers gewilden Icgen jland zullen vüorl vloeien De grootere gevechten die tol dusver voor de lioufilniad zijn geleverd cp den IWn en 3ün Septemiier wmirliij de kern van de daar vercenigde vijandelijke sinjdkrachten niet eens in staal is gevieest de voorste linie van bel insiuiiingslegcr terug te werpen geven de overtuiging dat de boofilslad binnen korter of langer tgd vallen moet VVurdt dit tijdstip door bet gouvernement jiroeiioire de la defense nationale zoover opgebonden dal hel dreijzend gebrek min levensmiddelen lol de capiiulalie diiingi zoo moeien daaruil vree oclijke gevolgen voortvloeien De Pruisische minisiericele l rov C orr bevestigt thans hel bcriehl dal de toelreding van de Znid Duilsche stalen zal plaats hebben op den grondslag van deeonstitntie van den Noord Duitschen bond De Pruisische landdag zal volgin i dit blad worden bgeengeroepen op liel laatst van November en de verkiezingen plaats hcbiien omstreeks half Nov voor dien tijd op het laatst van deze of in het begin der volgende maand dus zal de rijksdag vergaderen om te beraadslagen over i geen tot voorlzelting van den oorlog noodig is dus over geld en over de overeenkomst met VVurlem ierg en lieieren over hun toelreding lot den Noord lhiitschcn bond Van Ziii l IIessen en liiden wordt geen melding gemankt omdat bun toelreding nooit aan iwgfcl onderhevig was De heer von Bismarck heef volgens de Vant Zeit den burgemeester van Koningsbergen geschreven dal het militair bestuur volkomen in zijn recht was schadelijke invloeden weg te ucmen eu dus ook d lacoby van een proces tegen lacoby was echter geen sprake en alleen de staat van oorlog had zijn gevangenneming veroorzaakt liet mideel door lacoby c s aangericht vindt de bondskanselier in bet gewichi dat aan hun gevoelen in Frankrijk wordt toegekend BINNENLAND G0UD 15 OcTÜllKll Do tooneclvoorstelling door de jeugdige liefhebbers jl Woensdag alhier gegeven heeft na aftrek van alle onko ten n behoeve van het l IC ji opgebracht ƒ 191 45 Op de correclionecle terechtzitting der Arrondissemenls rechlbank te llotlerdam werd Dinsdag de zaak behandeld van den wissehvachter aan t statioi alhier die den 17 Aug jl door verkeerde plaat sing van den wissel trein n 6 van Amsterdam die ten 1 I ure alhier aankomt te hebben doen loopen op een zoogenaamd doodspoor alwaar een reservelucüinolief geplaalst was De trein is tegen die locomotief aangcloopen met bet gevolg dat de beide machines en een paar wagens een geringe schade hebben bekomen en de 1 passagierswagen met twee wielen uit de rails is gelicht terwijl een der conducteurs tegen den grond is gestort en eene lichte kneuzing lieelt gekregen De bekl erkende destijds verzuimd Ie hebben om den wissel te verplaatsen daar het toen zeer druk was hij is reeds vijftien jareu in dienst der maatschappij zonder dat er ooit kluchten omtrent hem zyn gerezen hetgeen de stationschef als getuige bevestigt die tevens mededeelt dat de bekl na drit weken geschorst te zijn in zijne betrekking ia hersteld De eiscb strekte tot cellulaire gevniigenissiraf van veertien dagen Donderdag deed de rechibauk uitspraak en veroordeelde iiem tot eene cellulaire gevangenisstraf van zes weken Z AI heeft de benoeming van G W C van Dort Kroon Burgemeesler van Waddiuxveeu tot Secretaris dier gemeente goedgekeurd Het bestuur der Nijvcrheids Vereeniging voor Goud en Zilversroeden te Schoonhoven hoeft zich bij adres gewend tot II Exc df Ministers van Financien en van Binneulandsche Zaken ten einde zoo mogelijk langs dien weg de moeilijkheden te doen wegruimen die door de vertraagde ontvangst van brieven en couranten sedert hel in werking treden van den winlerdienst op den Ned Kijnspoorv eg daar en in omliggende plaatsen worden ondervonden De last zou onmiddelijk ophouden indien de N E S Maatsobappij maar kon besluiten om den trein die s avonds om 6 uur 30 min uit Amsterdam vertrekt niet lol Utrechl waar thans de brieven en tot den volgenden dag blijven liggen maar tot Gouda te doen doorloopen Is dit niet mogelijk dan zou de postwagen van Gouda op Schoonhoven eerst na aankomst van den la i len trein uit Goud moeten vertrekken en dan dikwijls eerst des nachts ten 1 uur daar kunnen nrriveeren Dit zou evenwel voor de passagiers voor de beambten van het postkantoor en voor hen die op apaedirieven wachten geen baantje zijn Dezer dagen verwacht men den inspecteur der posterijen om de zoak te onderzooken en zoo mogelijk maatregelen Ie nemen Ta Middelburg zijn bij de verkiezing voor een lid der tweede kamer 1386 geldige aleromen uitgebracht gekozen is de heer mr 7 P R Tak met 6fi7 stemmen De heer van Znvleii bekwam 386 en de heer van Teis 137 stemmen Door de arr rechtbank te Hoorn zijn op de voordracht lot benoeming van een kantonrechter te Edara iiplaalsl de hh mr M Buchner griffier bij het kanionger alhier mr C W de Vriese advoc en pil i jverv kantonr te Kampen eu mr H W Stuffken griffier bij hel kanlongerechl te Noordwijk Te s Hage is heden overleden de heer J A baron van der Heim van Duivendijke oud Minister van ï inancii n en j iren lang Gouverneur later Commissaris les Koiiiiigs in de provincie Zuid Holland De beer van der Heim was 15 Januari 1791 te Uolterdfim waar zijn vader burgemeester was geboren In het HuudelsMad van den 12 Oct leest men Wij vermecnen bij het gure afwisselende herfslweder der laatste dagen den lezers geen ondienst te doen door nogmaals hunne nandacht op de Johann Hoff scho Malz Prseparaten te vestigen waarvan bet Alalz Ivxtrael in do mtesie Laziirettcn ook in dezen oorlog eene groole rol speelt vau de Ilcercn Doctoren geordonneerd door hl w n H f iSi V u ille ï j s i 11 ini lil i ii = putste Bericb f l l ii Il 1 IJ lil te I I ll J J Viteiijtól H m Mikoii riiiill J l tüJiini bii 0iifm ¥ IIM I it lOlKf tafc fttel f ï iirli iii i f fcnlaiilasi Bi luiwta wi S iita lAiiiila tt M t F iti niii nw 1 Het HOM in ti jdlH JHipMffll Berliji Itii tabw Urt itéi rif IU II ta iii hnk fa lil naili 8 1 kI imatipi i kipiiiiiiij ilpjfii inj ft iate l li iii jmi loiltal Öf Dilitattil Mil V hitih itt én s j i f j in taiuJi IM tI W 14 t ïtU 11 iiiil j 1 i siiirtK iir 11 l J iH ii ii il i 7H 9i t S i H kiy h l K t f