Goudsche Courant, woensdag 19 oktober 1870

5 s IwvulkuJLtll VIII UI l llj 1 llllipi I 1 lik lil virlliiuii I II il il jklli lil Int li c I I I 11 I lisliwiii is 11 In Fii i i uikrijk liiifl luuiiiiliiii lic l iHiili kill lijk iiiii J bijnulri uil lul u ik Ui lid iiilii ic Mrbl iliii In kuiiii I ilit i iil lioiiiin prileu en imiiii i i uiirn lili ii iliil Mitüuiiiii r lil lil pjaits IS ttruliii van tiulil en il t t 110 liiliiu i fraii II null im bil lor hcini suliliiin i uu Friiil i k nii r i jiIi ii Il iiibaliii 8 In lït anroii nnn i komrn vvaarwcliijiilijk 1 m vrij il uil iiiii u i 1111111 11 lil liiiil ilii triHpi i Il uit drn LI h luiir li i uiil ii v ui ir ink rijk inoetui üouuliingeii llij 19 biniKmd lot iivieie ineraa ui iii t Franstlu IfKor cii opiKf Vfihebber Ur ui i i rejji ili Iroepe m Frnnkiijk Uc Jliiili A vru igl lil lic frocili k il iolifkcii in liaiikrijk van iliu ben leniiii iilliii iMikiii ili euvoitiii vrüine boeren van lirel i rii ihi ilour hunne pru lns i lar hitl jlagttlil vmiiIiii Ii lIiuI deViiulmi ili piiiselijke ouatcii ili lirsilii vrijnilli iis i i i daarbij l lul blil il it dt soldatui va i bemip iii iijii iigtii liind i ii ovrnl elders altijil niii ichtiiis voor ilc jiuinpruvivK ie tnoUck ii vtiinilile beldenfeiiiii van O uiliilili liibbni iiaii dm dig gelegd Alles tii illis uonll ile ooiloi iige nm riiij door de Wij geloovin iet dat janbildi m sia vt al ziju eenig bel iigrijk 3uece i Ie behak ii aan liei hoofd der ongeregelde Inansehr iroepeii Hij elf Inli de zelfde ongdluldige miniieh iiig vooi de bi lugingfn der gediscipliiieii Ie nnrlug I iktuk lulki uieiiMlm die ï ich elf iubbni oiituiLLi lil dikuijU voor geregeld schoüluiiiler IJS a in d u dig liggen Iliarduor heeft hij ich mei rinalen blnotgcii ld aan groote ge varen tegenover gi regdde liotpm m bi halve tegenover ile gtikmoialisoerde NipiKthi rtgimmUn in Sicllie heeft liij sihin iiouit legmover gire jildi troepen geslaan oiiiltr het oiidei pit u delven Guribildi veriliende een biUr lot dan iii een of andere üiiluiliiiil ndc selierinutsiling in de Vngi m te vallen stujilmd voor en aak a ii van hi iiids anders weit d iii dat de onwdkoine erfenis van haar te moeien verdedigen in handen geva lcn is van een rtpubluk Koningin Violorin heeft hire loesleinmiug gegeven lol cm ain aande iclilurbiiitenis lusselim H K II pilii is Louise en iln niiiikie a i Lorne oudsten zoon van ilm hi rlog van Argyll He Engelsche liladni looien ztib uut di aak 7ecr ingcnomen Zielucr hoe 1 liussell de eorrespondcnl vanden Ttmfii iii lat koninklijk lioofdkii irlici Ie ersailles tnee dn loüfdlnkis v in ile ligenwoord gegebeurtenissen bisiliiijft Ge iet dini liigtn niagiim m iii ionder baard of km vel mil de li inden op dm uig dien officier nul koit grijs li iir iiii fijn bisneilin gelaat ei II tiilit gi bogi II lioofil en du j ligginde uiigm Dut is de man dun de Bdlijii cU jonkds ilm ouden Bthoolmei sii r i oen in biroii ion rikiu 1111 11111 il l iriiuli giiKiinl hlinilm geniiial IIumh j diiiiil lii ih m ui ilorni dm II onikriligms lloi lu lib r kliiikl ijn 1 u li I llui iiirlilijl en vrank sehuill luj ili hiiiiil iiin ijiu vriiiiiUii als iiii lilj idi liiilii ml die pis bc vorildil is lil lil gi hun oil 11 I lil n i i ui lik ini dijiinliii mile blik i n i i i ii iiniuilir du uui M I Mn i iiM 11 Wilk I i II 1 buig iiiii nu lil lul 111 jN III giisulijk Muil II op il II foisili i I I II dl Nu 11 rsi III i fi g j hui v II den Ij Il 1 I iliins mans alle liiiiildpuin nijkm Uioeim DUITSCHLA ND Dit bij lie Duilseliors voumetst nog geen hoop op VII k bibliat un dit ij nog grooti pluuum litbbni blijkt o a uil nu ariikil iii len gi leht Duitsi 11 org iin airbij ilit bl id dm tigeiivvooidigen ooiloj lu due nfOBilingm verdeelt De eerste bestond 111 het ten ondtr brengen vin het Iirinsihi legir te velde dit s gesihied Di tneede phase von den krijg hielde ten doel de btmni htifjiiig der dm groote vistingm 1 irijs Met en Straatsburg biraai burg nu isrenls gi v illni ii ilica dolt voor lm du Md ook nut I in inter hI stundhoiulen Dl liirhaalde u ti illeu der luitste dagen hebbendoen len dal de beietling het iillij 1 nog ontzag ekkenik overblijfix I v iii he migi naamde Uijn1 i r c II i i d vf os iien W 1 l arijs beUefi de gi lerak staf hiifl niet lil besthiitiiig gewaeht totdat due uiet volle kriclit kon pi lats heb ioii J e kundigste ui uiuen van het korps iiit eniturs en de beknaii ul arlilleris en iju na ir l irjs gi onilei want meii is voornemens het Ireurigi veruiehngsHerk even om ichllg als ki lelilig Ie volvoeren Wellicht maakt de out elKndi ernst der plotselinge krachtige beschieling meer indruk op de i inj inniirs dan wannneer men eerst f iTuderlijke fuileii lelegerde en innam Mocht iin de tweedeafdeeling door de verovering van l arijs en Metz geciiidigd zgn dao begint ili ilerdi de bezeliing au geheel Fraiikrgk len uilir t moiiljke taik vooral inet hel oog op lul sn oeii De regetringlüüsheid van Frankrijk is altijd volgiiis bl loi ld blad uü giuol dat nel ook na iiincuiiiig van l nrijs onmogilijk al ijn daar een btsUnir II vormen dit door geheel Iiankrijk gelioor aimd al nordeu Zoo al dan ook een iniici iing van Lvon en Marseille 111 htl iuidüosten nooilig vvonlen en in hit noorden sullen Picardii Noun iiulii en Bretague uh oiik uut onder si ig of sloot ovigeven Die bi illiiig van Iniikiijk al echter door gewapende beiid n die Iraihtm ulliii de communicatie af te uij len ler bemoeilijkt worden daarom is de derde alileeling ook de moeilijkste van alle De Duitsehe miliiaiieu trachten het zich voor l anjs zou huiselijk te maken als maar eenigs ins mogelijk IS iNiir hetgeen daarumtreut wortit gemeld moet lilt bij sommige veldwachlen uuonilcrhei I nabij hoisy Ie Koi iillerki zonderlinge vertooningin geven Als het oo voortgaat egt de beril higi ver il in uilen we spoedig en dit er bg de vildwachlen elfs pendules wattrclosels en dergelgke voorwerpai wordiu aangebracht De bevtoiiirs die nut nelilerlaliiig hunner goilirm op de vlucht ijii gegian nullen bg hunne terugkomst alles mooi lu de war vinden Huisraad en alles wordt ir uitgchaild en men helpt elkaiulei a in meubilair of wat VI nier innir bruik iur is Zoo docndi worden canapes f iiileuils eii van hel ecne huis naar het andere of ook naar bullen oveigebracht zoodal m 11 overal de must bonie cuinbiiiatie van soort kleur en sigl aanircft Ais d eigmaus terugkomen al het bisic gn dal alles v iii himde en ver maar op cm plein wordt bgemgeuraelit leu einde leder iii de gikgmheid te alelleii hit zgiie er uit te oiken Waren de bewoners te huis gebleven dm hulden zg op hunne gue leren het oog kunnen honden Dl 1 laiisehe solilalm voegt de berichtgever er bg yn in de laatste dagen minder woelig geweest Zg schieitu niet mei r zoo in t wild en ounoudig er op los Diiieulegen hebben g het ioovitl Ie drukker met e iiciiien Du r g welen dat cr van on en k int iiiel oiiuooilig wordt ge vuuid etiin g hunne oeliningm tut op een ufstind van sleehls eenigc lioiuli nkn passen van de Duitsehe vourpo len vooit Uit VBtsehillei de Duitsehe sleden wordm sedert inige dagm grooie m issi s winlergoeiltrennaar de aiinee vii uiiikii Ue i wuk w ireu o a tivie van de groolsii goeden iiw ignis vol gealiiipl illeeii met ooikleppin üuk Is ii op loogiililik eme bnileiigi ivoiie drukle met ha mikm van ervvteiuM ist Wigeus dm enormen voorra id dun men daarvan iiuoilig liieft nas ir rieils eilirl lenigen tgil ebrik am d innen Mm bepioclde het lom mil sink pipiii m 1 ir dit inishikle ihins eveiinil hdfl cm fabrikant iii ptikiiiient te Weeiieiinut hel departement v in oorlog un coiitraci gesloten lot dl liveung van iciie Igni sof die ueii egl dit ills biid volilod dm i iiinen In un lierlijiiseli suniik blad viiulm ng devolgmde bisihrgiiug van il ur volgens Juleslavre igt Int blad D en is van Frinschen ouisproiig en km sleilils iii I i iiikrgk aarden wair i ilfs II II ligiom vornii liitndk aan cm roodlm ji kiiiiiiir IS ll l IS diiroin em ongehoorde iiiimIiiI uiu de ir van 1 i inknjk ook m r mclim SI lui f gi idil naii te icii d iiireniigen is het Iriiiknjk geoorloofd alle overige volkm die zooals gi i il is gieii tir be illen Ie beleidigen te bcrooven eu aau te vallen Als bggcvolg andere mciisilien dan rrunsehen ggei Ik hib ili eer en oo IS dit belichelgk daar de eer die andere nuim lubben alleen best lat lu die welke wg hnr bewij en door haar te veigunnen nevens ons te bestaan In den laalslen tgd beeldde Duilsehland leh bgv in dnt ng nne greayeii in eer nioislen houden waarom ik dan ook graaf Bismank bcvveze i heb dat de eenige eer die nao Duitschhmd tuikomt do irin bestaat dal Wg het de laatste eer bewg uii In eiu van de militaire brieven in de Weener izesve wordt verklaard dat de gezondheidstocBland bg de DuUsclie troepen sedert enigen tgd met gunstig is en digelgks ongunstiger wonit Er zgn vele gevallen vin ilyssenierie en typhus en iviifl lil il lp vi ra 3ei ui = n fu or log tot nu toe hebben doorgeslaau Igden velen aau rheumalismc Naar hel oordeel van den schrgver bedriegt men leh viekil ten op iehie van da stemming en hulpbronnen der Fraiisehe bevolking Het is waar in dl ilians uitgeputte noordelgke proviucim des lands 111 alle lust tot oorlog vergian maar in de provinciin len zuiden der Loire vivoral lan s de Rhone IS men gdieel anders gp iiid Al ontbreekt het tot nog toe a in eene voldoende organisatie viiu Strgilkraehlen al heerscht er bg d nieuwe troepen volblagen gibrek am orde en discipline zoo zou er sliehts een man van invloed of energie behoeven op ie etuan om met hetgeen Frankrgk thans nog heeft overgehouden een tweeden vsidtochl te openen die a lil d Duitsehe armee nog veel nadeel kon tot brengen Onder den indruk der zegepralen en sleehls lettende op het overwonnen noonlelyk giileelte des Innds iDiiikt mnn eh een Ie iftiriiig denkbeeld van hclgcen in Frankrgk builen het eigenIgk tooneel des oorlogs omgaat De Ko ii Zii iiNi deze berichlen overnemende doet dit 111 de hoop dit dt militaire berichtgever de ziak wel Rat ovcidrgfl BINNENLANI Gouda 18 Oc lontB Door Z M den koning is aan den officier van ge ondheid 2 kl T V Beukcma op zgn verzoek om zich ter beschikking van het Rooik Krutu te mogen stellen een buitenlaiidsch verlof verleeud Zaterdag gn e s Gravcnhage 15 adspiranlen tot het verkrggin der acte van hoofdonderwg er giixamineerd vgf werden afgewezen en J toegelaten lirwgl ei B zich tgdens het eximeu onttrok Ouder de toegelatenen komen voor J van Kempen en A J Verheul beiden van Gouda Woensdag had de vergadering der couifflissie van de ylli im l reck Feretniging en van het InternaK VieddiuHil ie Anislerdam plaats Hoewel de goede ge iiidlicid dl r aHuwe igen van weerskanten ten duiildgkste bleek inoist men tot het besluit komen ilal negens eigennanlige bi nn u iii beider statuten vooralsnog een fusie der bi ide lichamen met mogelgk en in b uier bel ing ook niet nenschelgl is Men besloot edilir levi n om d lar beider dosl totih hil dfde is i verschillen de middelen de beste verslnndhüudi ig te handhaven en elkander waar daartoe de gelegenheid ich opdoet behulpzaam te zgn Uit Deventer wordt als eene 7eld aamheid medegedeeld dat de er dagen de bladeren van het geboomte op de Worp aldaar publiek verkocht zgn voor de som van ruim 159 Vroeger was men bigde dat die bladerei maar door den een of ander wiiilm weggehuild e wilde men gaarne daarvoor geld toegevi i Keed is Iierhaaldelgk iii de dagbladen melding gi maakt van een schrgven on ei koningin aan den gini en kii er der Franschen door het tegenwoordig bewind te nrgs openbaar gemaakt Il vele bniunlaiuKche bl uien werd dit sohigven uitgelegd alsof oii c koningin Napoleon tot den legennoonligen oorlog had aangezel De onjuistheid diirvan bigkt 1 nanslonds uil dei datum Hg is gisdiriven lu de dagen dat het vaderland van H Al dooi de l rnisin overwonnen wis en de elf31 uuligliiiil van W iirlenilierg groot gevair liep De bill f 13 ge lagli ekend 13 Juli 1886 en van den volgenden inhoud dg schept n eer vreemde illusien In de laatste vcerlim dagen is un jneitige meer afgenomen dan geilunnileun giusche regeering het geval was Gg 1 lat de wakken vernietigen gg laat de onbescli laindheid en brul ilileit van uw n lastcn bum man bovenin ite toenimen gg aaiivnrdt een geschenk en gg kunt zelfs met een vvourn v m dank zeggen aan hem van wiengghet geschenk oulvinpt Het spgt mg dat gg mg in de e juaestie geïnteresseerd ge