Goudsche Courant, woensdag 9 november 1870

Haderstoomboot d1J88KL Van iOÜDA Maandagen Dinsdag s morgens uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTElfDAM oji gelijke dagen s nam 2 uren Dayetijks lietourkaarten Zondags buiten dienst dagen met deu beer Tliiers hebben pjiials geliad is lil rr I erhaaliiflijk hrt aanbod gedaan tot een wuiiensliKt iiid op den grondslag vnn den inihlairpü status t iiu oor korier or langer lijd lot uiterst 28 dagrn ten linde de verkie iugen in Frankrijk te ducn houden en met toi lalln daarvan uok in die gideellen des lands welke door on e troepen bezet jn De heer Thiers was ook na andermiial met de regeerliif ie Parga in overleg te zijn getreden met geni ichtigd dit ceii of ander nuji te iitnieii en verlangde vüór alles dat oien Purgs van levensiniddelen lo kunnen voorzien zonder daarvoor em militair cijuivalent Ie kunnen aanbieden Daar de e eiscb loor de Duilscbers uit een militair oogpunt onaanneenilgk hfef ci Thiers gis eren uit P irgs last ontvangen de ouderhandelingeu af te breken Tours 7 No Het 18 te verwachten dal een grooi aantal personen die ingeschreven hebben vour de nieuwe leening met in slaat nullen ijii den eersten termijn te storien tengevolge vau de daling die de leening otidrrg ian heeft Ce Gazettt de France acht het ondenkbaar dal de regeeriiigsdeleg iiie te Tuurs zon nar elen om in de provinciën eene verkiezing van gemeeu eradeu te doen plaats hebben Üe S cle wijzende op de plaat gehad hebbende wauordelgkhedeii zegt Vij moeten allen vereenigd blijven in hei gevoel van het geini enschappelijk gevsar Tot Frankrijks wel ijn ordt al onze moed al onze energie alle inspanning verrischt Laten wij ons wachie vour binnenlandsche verdtrldheden waarvan het errsie gevolg zou zijii dal de Pruisen over ons zegepralen De beer Crémieux beefi aan de prucureurs genei eeno circulaire uitgevaardigd waarm eJke willekeurig handeling van wege magisiraats personeu wordt verboden De France meldt dat de 8ier e te Parijs loeneeiut Yan 9 tot 15 Oct b droeg het cijfer der overledenen 1610 waarvan 311 aau de pukken Hamburg 7 Nov OJhleel Het van wege de autoriteiten hekend gmia iktr besluit van o dezer waarbij weer vergund werd de vuurlorens aan den mond dm Elbe te ontsteken en de belonningeu te leggen is ingetrokken Burgerlijke Stand GebobiiN 4 Nov Willuniiiia ouders A bloos eti M de Zeeuw 5 Coriu lis Ziich i iiis oudn C VrfUtiiJalll eij C Kromme 7 Audries oudiTS W vau der Hcij en J C Battiag Ovfer LtnibN Kov G ADVER TEW TIEW De Heer en Mevrouw WILLEMSZ betuigen bjj deze hunnen oprekten dank aan allen die blgken van deelneming gaveu bij het overlijden vru hunne dierbare Behuwd Zuster en Zuster te Am iem Gouda 8 November 1870 Pe ondcrgeteekende betuigt ook namenshare BehuwdKindercn haren dank voor detalrijke bewijzen van deelneming ondervondengedurende de ziekte en bij het overlijden zoowel van haar kind als van haren geliefdenEchtgenoot Wed F H WEURMAN Gouda 8 Nov 1870 Belonju Gevoelig voor de menigvuldige blijken VBU deelneming ondervonden bij het overljjden van mijne innig geliefde echtgenoot GEERTJE KLAAREN betuig ik bjj deze mijnen hurte lijken dank D M KALDEN Gouda 8 Nov ember 1870 D e zoo zeer met roen bekende THEEËN van P W TRÜUSSELOT Theehandeluar te Rotterdam Hofleverancier van H M de Koningin H K H Prins FREDERIK en HF ND IIK der Ne Ipilimden en van Z M deu Kouii g vau Wil t ir ï ziji te bikomen zoad t Injsverhoo njsverhoo 7 oor louda h J J van dmi b NDEN Ija iketbakker Markt J iijmoiinnilen praik L WELSCHEN Mr SMID Langen Tiendeweg te Gouda beveelt zich aan tot het maken en leveren van ALLE SOORTEN VAN HAARDEN m KA6GHELS terwijl alle reparatiën in dat va ook door hem ten spoedigste verrigt worden Tevens ruilt hij oude K aCHRLS in Wordt te luiur gevraagd om met 1 December te aanvaarden eene Net Gemeubileerde WOONKAMER met SLAAPKAMER zoo mogelijk met MIDDAGETEN Franco brieven onder Lett S S met opgave van prijs bij den Boekhandelaar P KLUITMAN te Alkmaar Te Gouda wordt TE HUUR gevraagd van 6 a 7 KAMERS met TUIN te aanvaarden zoo mogelijk met Februari a s den huurprijs van 450 niet te boven gaande Aanbiedingen worden franco ingewacht onder letters A Z aan het bureau dezer Courant 274 Staats Loterij De trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den 28 NOVEMBER 1870 Bij B H MAASKANT ziet het licht en is alom te bekomen of te ontbieden GODS SODVEREINITEIT Leerrede over Rom IX 16 21 door JAKOB EIGEfflAN Hervormd Predikant te üclfshaven Prijs 12 Cent Door onvoorziene omstandigheden wordt alhier ten spoedigste verlangd tegen ƒ 80 jaarloon Keiie vrouweli jliC Dienstbode of wèl EENE BEKWAME NOODHULP voor t dngelijksche Huiswerk en het koken van een Burgerpot Adres met franco brieven met opgaaf vau Religie enz onder letter A aan den Boekhandelaar P C MAAS Jr te Qouda emsIbr Pastilles Sft uit de zouten van de koningWil helmsbron nen dk Ems weten scLippelijk aanbevolen tegen maag 7 iur oprispen slechte spijs verteering gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in yeplomheerde doozen met gebruiksaanwijzing a 50 cents alleen onvervalscht te Gouda bij L 11 BOERS te liJlenlam in alle Apotheken De Al 1INl8TltAïlH van dk ROÏSBRONNEN Zaal KU STi irM in do Sociëteit ONS GENOEGEN KONINKLIJKE IIOI LANDSCHE TOONEEI ISTEN onder directie van VALOIS JAHN en FAUBEL ZONDAG 13 NOVEMBER 1870 De Liedere van den Muziekant Volki Touueelsiiel met niig iu 5 HeJrijveo of 8 Afdet liiijten en 7 Taferedto NOOIT VERTOOND DAARNA Vaudeville ia 1 Bedrijf naar het Franicl van MuMKiEa en Mautin door Rosuu FAASses Prijzen der Plaatsen Parterre Amphiteatre en Balcon Voor HH LEDEN hunne Dames en Kinderen 60 ets per persoon Voor NIET LEDEN hunne Dames en Kinderen per persoon 1 Gaanderij f 0 40 Het Bureau tot het bespreken der Plaatsen is geopend Zaturdag 12 en Zondag 13 November van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cts voor elke plaats Dr Chantomelanus OOGENWATER Dit onwanrdecrliiiar Oogenwafer is een van de gelukkigste u tvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om nlle oogea te kunnen verbeteren welke door den lijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende ijn aan veriwiikking afmalting prikkeling hitsigheid bluedroode en druipende oogen welke des nachts loekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door laog ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke bij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien nl deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogen water hersteld en waarborgt de gezonde oogen Iepen die gebreken en houdt ze iu stand zoodat men tot in boogen onderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgbaar a 60 Cts per flacon bg T A G VAN DEÏH Ocuda J J BEUZEMAKEH Leiden 3 H KELLER weste wagenstraat Rotterdam Mej L A ScUOUTENS ScUJ UTEr Oosiraolenstraat J J GBOENHUIZEN C UtrecAt en meer bekende ddputs in ons rgk Getuigschrift der gunstige uerking van het AIVATHERIIV MONDWATER van Dr J G POPP De ondergeteekende verklaart door dezen nan het Anatherin Mondwater van dr J G Popp te VVeenen bet behoud te danken te hebhen vno eene losse kies en eene losse tand welke door het gebruik van dal Mondwater de natuiirlijke vastheid hebben gekregen zoodat ze tot het gewoon gebruik ten volle weder t eschikt zijn geworden IHt mondwater hem bezorgd zijnde door T O van der Wal dépdthouder te Koudum geeft aan dezen volkomen vrgheid van dit attest het ooodig gebruik Ie maken ter einde de heilzame werking van dit mond valer aan nlle tandlijders bekend wofde KoI di m 9 Maart 1869 Mr II J de CARPENTIEÏt Te verkrijgen Ie Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoiigsiriiat uijk A U S te Rotterdam bij F E viin Siinirn Kolft apoth en A Schippereijn C blannwe porielriiiivinkel j Ie s Hiige bij L F 0 Simbilié apoth Ie Leyden bij E Noordijk Ie Utrecht by F Allena uf oth teAnislerdam bij F van Windhfim C verkoophuis Ie Oudewuter by T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolft Oouds Pruk vin K tirinknan