Goudsche Courant, zondag 20 november 1870

V ering reeni kamer den zaak de d i Q en de f bim ka door party naa Veel moet ge toor tot voor aiop onzal lal ten van eHar ver al lui ken ïer iers van Er vol our eu van Eoa we elen de er een van inet de non ver evna en van lig uit anti r het een van met dit amalgama te hrlpcn samenstellen meldt dr faam niet uoch ook welke eischcu door beu zouden z n gedaan Het verwondert ons dnt de heer van Eeenen deye opdracht heeft aangenomen Hoe zijne commissie ook eindigt hetzij hij er niet in slaagt een miniserie vuo fusie samen te stellen hetzg het werkelgk tot zoodanig onlevensvatbaar kabinet komt dut alleen optreedt om spoedig te sneven de politieke reputatie ïan den samensteller kan er dunkt ons niet dan onder lijden Aan de Middelb Conraut wordt geschreven dat de heereu Fock en van Bosse den üougltoram Of zoomer uitnoodigden met hen iu een ministerie zitting te nemen Het tegenwoordig rcgceringsstelsel in de Preangerregentschappen door de verwerping der Indische begrooling iu de eerste kamer bestendigd is als volgt Het gouvernement benoemt de hoofden maar laat hen zich gedeeltelijk bezoldigen door het helfen vun belasting in arbeid producten en geld Det dit Iridt tot allerlei willekeur behoeft geen beloog Men ziet wel eens regculeu beltistingen regelen intrekken of invoeren iets waartoe de Nederinnilsc i ludiache regeering zelve mnchligiiig uit bet moederland moet hebben De hooiden hebben weinig hart voor den kleinen man en beschouwen hem over het algemeen als handa eigenlijk goed waarvan de exploitatie hun door de regeering is toegebtaan behoudens ontslag n straf als zij het zoover laten komen dat ly wegens knevelarij worden aangeklaagd Bij het beflen van belastingen komen dus voornamelijk hunne behotfieii en niet de welvaart van deu kleinen man in aanmerking Bovendien vloeien hieruit voor de regenten enorme inkomsien voort de minste der regenten heeft ƒ 25 000 a ƒ 30 000 s jaars anderen y 40 000 a 90 000 en ct n meer dan ƒ 100 000 waardoor zij worden verleid hun gemakkelijk verkregen geld met handen vol weg te gooien en in weelde te verspillen Zij komen er toe om een menigte Trouwen te huwen en bovendien eene menigte bijzitten Ie houden waarbij ij vele kinderen verwekken die allen geborgen moeten worden Men vervalt zoodoende op t laatst in eene totale familie regeering die de bevolking tot hare behoefte exploiteert Dit kwaad is nii t een van de minste Tijdichr V Nnrl Indie Naar men verneemt heeft de heer M H Jansen te Delft na de afnijiencle beschikking door hem ontvangen op zijn adres aan den minister van financiën waarbij bij verzocht dnt hem eenig vooruitzicht werd geopend op staats suhsidie na Mei 1872 voor een op te richten slooravnart var Vlissingen op de Atlantische havens van Noord Araerika ich thans tot de tweede kamer der slalen genernal gewend met verzoek dat deze nu t initiatief neme iu die zoo gewichtige zaak De voorstelling Woensdagavond door den gunstig bekenden prestidigiinieur Henri de Rappelleski in den Doelen te Kotterdam gegeven is tol algemeen gtnoegen afgcloopen Hij heeft zich beijverd het bewy Ie leveren dat de lof die hem overal elders ten deel viel ten volle verdiend was Zeer vele van de toeren dour den heer de Rappelleski uitgevoerd overtroffen de vernachting Leerliug van den beroemden Bosco heeft hij bewezen zijn meester waardig te zijn De loeren woarmede de heer de Rappelleski het publiek het meest voor zich innam waren van nieuwe vinding en zeer verrassend Morgenavond zal de heo de Rappelleski in de zaal Kunstmin in Ons Genoegen eene voorstelling geven Ken druk bezoek zy hem toegewenscht Laatste Berichten Versailles n Nov OJwieel pen Uden is een uitval van de belegerden uit Mczières door afdeelingen van de eerste divisie infanterie afgeslagen de onzen verloren daarbij weinig volk Tours 17 Nov De libertc bericht dut Napoleon de laatsle hand legt aan eene proclamatie waai by hy afstand doet van den troon Do Siècle behelst een buitengewoon hevig artikel tegen Thiers die beschuldigd wordt de republiek te hebben verraden Brussel is No Volgens berichten uil Parijs is de voorraad versch vleesoh uilgepul wal er nog ia wordt voor de ziekeu en gewonden gereserveerd De voorraad ge outcn vlecsch is thans in gebruik gesteld Die maatregel is oorzaak dat de regeering in verschillende bladen bij name iii ilcii ïigaro aan hevige nan vollen bloolslaat De Fii uro sommeert haar opeiihaiir te maken hoe groot de voorraad gezouten vleckcli ia llci blad wil levens weten waar zich het leger bevindt dal volgens c helofic der rogeering Parij zon kurnen ontzellen Het blad concludeert dat J urys moet capiluleercn Frankrijk is overwonnen zegt het dat feit moet erkend worden en tot onderwerping leiden Tours 17 Nov De Momleur meldt dat de Duitschers van ïouty niiar Angerville en Boisseau teruggetrokken zyn dot zij insgelijks hunne positie te Putoy hebben ontruimd en dol zy thans Bazoches les llauies Lilles Ie Pileux Dermigiiinville Voves en den weg van Cbartres naar Orgères Corminville en iuionillc bezet houden Een gedeelte van htt corps van Garibaldi beviudt zich te Autun het kent wet noch isoipline De it cering lieelt de streugsie maalrci n guiomcn tot onderdrukking der buitensporigheden van dat corps De Moniie ur keurt voorts de onwettige hondelwijze af van kolonel Bordonc die een krijgsraad beeft samengesteld en inbreuk maaki op de bevoegd heid van de civiele rechtbanken De o erii ale dag bladr klagen allen bitter over de willekeurige raanlrtgelen van Garibaldi tegen de geestelykbeid en hare scholen Het leger van prins Frederik Karel zet met verhaasten raarsoh zgu tocht voort op de Loire Het corps onder generaal oigt Ehelz sterk 20 000 man is 16 le er te Tonnerre aangekomen Ook zyn Duilsche kolonnes van Foulainebleau naar Seus getrokken Madrid 17 Nov De Cortes hebben eene commissie van 25 leden benoemd die naar Italië zal vertrekken om de kroon den hertog van Aosie aan te bieden Diens verkiezing h overal met groote blijdschap vernomen Coblenz ISNov OJKcUel De Koningin heeft het volgende telegram van den Koning uit Versailles ontvangen De Groothertog van Mecklenburg heefl gisteren den vijand op alle linien bij Dreux leniggeworjjen De generaal adjudant Treskow die thans het hevel Voert over de zeventiende divisie heeft met een gering verlies Dreux genomen Hy beeft vele krijgsgevangenen gemaakt De vijand wordt in de richting van Mans vervolgd St Petersburg 18 Nov Het Jourfd de St Pélifrsbönrg argumeulcert aldus i Iiidieu het mogeIgk ware geueesi een cougrea byeen te roepen dan zoude Rusland zone twyfel tot dat hulpmiddel de toevlucht hebbeu genomen maar het geldt voor Ilusiand eene levensi uEe iie en de tijdsomstanJigheden zyn van dien aard dat niemand kan voorzien wanneer het bijeeuroepen jan een algemeen congres mogelyk zou zgu geueeal Rusland was daariloor verplicht handelend op te treden De opzegging van bet traclaai vau Parys luit iutusscheu niet in dat al de bepalingen die er iu voorkomen vervullen Uioeteii Engeland kan voor Turkye doen wat het voor België gedaan heeft Turkije is slechts voor Rusland gevaarlyk zoolang tusschen de Porte en Rusland geen vriendschappelijke betrekkingen in het leven worden geroepen ook tot geruststelling van de Christeubevolking lu het Turksche rijk Rusland rekent op de loyale ondersteuning van Oostenryk Ooslenryk kan het tocit niet vergeten zyn dat bet in moeielijkheden geraakte van het oogenblik waarop het als gevolg jvan eene perfide staatkunde in hel Oosten de vriendschap van Rusland prgs £ af Beide rijken kunnen slechn winnen door elkander wederzijds naar waarde te scbatlen Brussel 18 Nov Da B i i A ce hchelst een brief uit Versailles van IS dezerj waarin gemeld wordt dat men uit dagbladen loopeude tot 12 dezer aldaar uit Parijs ontvangen mag opmaken dat over t algemeen ecu verandering is gekomen in de stemming der bevolking te Pnrys Men zou wars zijn van de verdere verdediging vermits men niets vernam van het leger bestemd om Parys te hulp te komen Men drong eraan op de byeenkomst eener nationale vergadering Dezelfde dagbladen die gedurende de ondi landelingen van den heer Thiers de regeering van zwakheid beschuldigden rekenen het haar thans tot eene misdaad aan dat zij de wapenschorsing beeft verworpen De Soir o a moet het verlangen te kennen hebben gegeven om gedurende de vyandelykhedcn eene const tuante te verkie a De heer Jlenan is in het Journal de Bébah van meening dat 3ne wapenschorsing van acht dugen oldoende zcu zijn om in erwil van net voorlzetleu der vijoudelykheden eene nationale vergadering te verkiizen Dit programma van den heer Rcnan is door de meeste Parysche bladen goed gekeurd De Indépeadance verklaart zich tegen het interneeren van de gekwelsle vreemde militairen die zich in Belgiü bevinden en thans genezen zijn St Petersburg is Nov Prins Qortsohakotr heeft onder dagteckeniug van 20 Oct l Nov eene nadere dc prche aan den Russuchen gezant te Londen gcrondcn waarin de miuisler wijst op de gemokkrlnkheid waarmede het traclaut van 1856 is ge gzigd Het evenwiclit in het oo3 cu werd daardoor verbroken ten uadecle van Rusland Het eenigo doel der Russische regeeriug nu is dat evennkht te herstellen eu hieriu ligt volstrekt gern verandering van Ruslands politiek ten aanzien van het oosten opgesloten Prins Gortschakoff geeft anii het slot de hoop lo kennen dat deze ophelderiugen elk misverstand uit den weg zullen ruimen Deze dépêche is aan lord Granville medegedeeld vóór zijn jongste antwoord op de eerste dépêche Florence 18 Nov De iWiomeenl te welen dat Turkye reeds heefl geprulesleerd tegen het opzeggen van het tractaot vau 1856 duor Rusland liet blad verzekert verder dat Burgerlijke Stand Gi Uoni N 10 Nov Johanaa ouden F Iloot en 6 Kumt 17 Margie Aunn Clazinn otideis M M Uelooje ea A üul Hciiilrica onder 1 vhu Itoou en C Vtrgtjer 18 Joh i cs oudc S J voti d r Hoeve ca P von Ëgsden OviKLMiiN 18 Nov A van Mounikcmlani oed £ Cms 69 j 17 G Voordou 2 ni ADVERTEï miSN Bevallen van een dooden Zoon A W oy JONG SciiOTSMAM Gouda lö November 1870 Bevallen van een Zoon M J YPEtiAAR VAK Stbw Qouda 18 November 1870 De ondergeteekendeT betuigen ook namens wederzijdscTie betrekkingea hunnen welmeenenden dank voor de vele blijken viui belangstelling ondervonden by devoltrekiiii g van bua huwelük W M VAK Zee EXALTO M VAN Zee EXALTO Borkus Gouda 19 Nove mber 1870 rAlTDESTBMGEEEGTlGDB LEDEN DER Hervormde Gcffleciite alhier Een groot aantal steinVvoegden die er boegen prys op stellen dat alle dingen eerlijk en met orde esehieden verzoeken Ü om bij da stemming op 21 November e k uw stombriefje in Ie YuUen met de volgende namen M A G VORSTMAN J A KEMY D RUIJTER D DOBBE A VAN VEEN J DROOOLBEVER FORTUIJN J G R OOSEB OOM Benige personen leden der Hervormde Kerk bevelen voor de stemmiiig van aanstaanden Maandag aan de Heeren W J FORTUIJ DROOGLEEVER Sedert meer dan 30 Jireu K i voogd Secretarii Mr P P P KIST D RWJTER A TIMMERS J DROOGLEEVER FORTUI TN W BRANDT VAN STRAATEN L P HOOGBNDLJK De Afdeeling Godda der Liberale Kieaver eeniging heeft in hare vergadering t n 18 November 1870 tot Candidaten gesteld voor de Kamer van Koophandel verkiezii g 25 Nov de volgende Heeren T P VIRULY G J STEENS ZIJNEN W HOOGENDIJK Wz G PKINOB P GOEDEWAAGBN Welke dan Kiezers worden aanbevolen Hkt BuSTtlUR L M VAN KOUTEN Voors D LUCilUS VAN QOOR OmUrvoon K JONKER Pennimjrneester W VAN ELDKN J L TERWEN U W F BONTE Secretaris I f l f I MH II D WP r afllir ftiif lf wf güPMt i m i mm m Êi f