Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1870

werd bcnnemil 17 li iladlons gcmohilisrcrdn lireI n9 7 compiignirn moelif e en e iiviplniocrde schcrpsclinlIiTs aren jjelicd niljjernbi 0 i ijii i slem tue neld 11 balierijiii artdiene fjriic l voorZien van m ili iiul en personeel waelilen sleolila op luiu tuig OIO te inaiioeuvrecren l en iJt Nov heeft iauilietta die allen elf in hel kaïup vuil uulie gezien en er ijn bcwoiideriMjf over te kennen j egcvcn Tegelijk was Lo Mans bedreigd de troepen van generaal Fn rech vluehtleii vau Kugeiit Ie Hulrou iiuar genoenrd kamp j inibelta deed een dringend beroep op bet leger van Bielagiie lO ÜUO vrijwilligers bodeu zieh ann ondanks hun nog onvoUedicc organisatie den 24 Nov verliei de Kiïratry met hen het kamp van Coulie den 26 gingen zij 31 kilom ver den vijand legeniuet Het belang der verdediging verbiedt hem in verdere bij oudcrhedcn n W E Nv l ic j G üa ingevolge diens bevelen van deu Xö dal bij yijii ontslag nam Dal omslag werd aangenoaien en heeft de l cra rv yuuwvi als zijn vriend t erre KeTisOuef dii jn voorbeeld volgde iliep leed ged ian In het gewone leven leruggikeerd heineenil hij ziju rechten en zoodra de omstandigheden het toelaten zal hij de c iper adiuiiiistralic van leger en marine voor den krijgsraad dagen daar zal hij legenoier haar optreden mei de stukken in de hand De brief besluit met het volgend geheimzinnig 1 S Ik heb de bevelen en de besluiten in handen welke gij als minister geteekend hebt gij hebt de ongehoorde zwakheid begaan van ze allen Ie laten protesteeren en dat dour een administraiie welker ware chef de heer Lover lo is die voor ieiler scherp iend oog hel verraad jegens het iiicl iinperialisiische Frankrijk verpersoonlijkt Gij alleen hebt het niet opgemerkt ondanks myn herhaalde waarschuwingen In den lautslen lijd ziju onderscheidene luchtballons hun doel voorbijgestreefd De eersten kwamen allen in Frankrijk neet soms iu de onmiddel lyke nabyheid der Duitschers ïhans hoort mentan allerlei buitengewone tnededeelingen Men weetdat een ballon met zjjn inhoud onfeilbaar in de Middellandeche Zee zuu gestort i ijn ware h niettoevallig aan de punt eener rots blyven haken Jienander viel in België dicht aan onze grenzen eenderde had nog veel grooler reis gemaakt eu badzijne bezoekers wat al te ver buiten hel bereik derPfuiseu gebracht hij daalde zooals men weel bijCbristiania neder Nu wordt wederom gewag geUaakt van een ballon die door een scbeepsgezagToerder boven kaap Lizard de Zuidwesipunt vanEngeland gezien i Ue wind was toen oostelijk dus uiterst gevaarlijk voor de reizigers Pg ballonkwam tot op korten afstand van het schip waarophy waargenomen is wierp toeii ballast uil rees enTerdwcen boven den Oceaan Verder heeft men erniets meer van gehoord Een paar dagen later vondmen op het strand te Cadgwiih eenige zakken waarin verscheidene honderden brieven die aan deuFranschcn consul zijn overhandigd Het gevecht bij Urenx is belangrijker geweestdan en de Duitsche èn de Fransche berichten dedenvermoeden De provinciale Fransche bladen gevener thans bijzouderhedeu van Een hunner zegt datde mobiele garden gedecimeerd werden Een dercompngniËn van de mobielen van La Manche zegt hel blad telde na hel gevecht slechts dertigman waaronder geen enkele officier of ondcrünicier Na Drcux in onuitsprekelijke wanorde verlaten Iehebben bereikten onze troepen Nomaneourt dochden volgenden morgen kwamen de Pruisen daar inontzaglijken getale aan eu vervolgden de onzen AlsKOen de vijand zag zou men denken dat hg eenmilitaire parade hield zij murcheerdeu in de volmaaktste orde eu regelmaat zonder zich te latenvervoeren eu zich zelven geheel meester Onze ongelukkige mobielen leverden nog inderhaast een goveunt en vloden daarop den ganschen dag en nacht eerst in de richting van Vrrneuil daarna in die vanL Argle donig mijlen ver hardnekkig vervolgd doorden vijand Allen erhter brengen hulde aan de flinke houding der zeelieden Men heeft dan ook getracht in het bepaalde gebrek aan generaals Cambriels Briand Hubrn Bonrbaki en nu onlangs Koralry hebben allen reeds hun ontslag geiioinen terwijl generaal Fierick van zijn westerkomniandement ontzet is omdat hij niet in verbinding met het leger van Bretagne geopereerd heeft te voorzien door het aanstellen van zeelieden zoo is de kapitein ter zeo Jaur s lot generaal benoemd een andiT zeekapiteiu Lafont heeft den rang v ui brigade generaal bekomen met een luitenant ter zee de Ferron tot zijn aidede camp Kenige dagen peleden zijn uit het museum vanschilderijen Ie Versailles twee doeken op geheim innige wij e verdwenen t w hel porliet van Mariavan Lotharingen prinses van Moimco dat in dezaai der liiHlüriarlic purirctten hing en dal van deberoemde luiniiaies v ui Lodewijk I du hertogindo la Vallière t welk was achteigeluteu iu een verfrtk dal op hel oogeiiblik lot hospitaal is iiigerieht Daar er uren noudig zijn goweist om die M liildi rijeii uil de lijjini te iieinen en do zalen door waclitita worden bewaakt wanneer het inuseiiiii voor hel publiek liicgankelijk ia zoo kun de roof zoc hier van roof spraak is niet door een vreemd be oeker zijn gepleegd De dief moet inet do plaatselijke oinstamligheden en het dieiialdoend personeel vertrouwd ijii geweest Waarschijnlijk heeft bij zicb van valselie sleutels bediend um iu het museum door te dringen Op last des konings van Pruisen is een naauw keurig onderzoek ingesteld waarvan de uitslag nog uiet bekend ia ENGELAND De nota waarmede Granville on Goilschakoff s r si 11 nlvoori 13 thans openoaar gemaakt Wc verwonderen ons zeer dat de l iiaet haar i ferin heeft kunnen noemen De minister zegt o a dat de beleefde taal vau Gortsohakolf hoop geeft op een vriendachappelijkc verefl eniug van het gesohil en verklaart uitdrukkelijk dat de oplossing der quiestie nabij is wanneci Ilusland zooals uil Uorlschakoffs nota schijnt te blijken niet voornemens a facto het verdrag Ie schenden Fr iukrijk zoo heet t in een bericht uit Berlijn zal op de coufereulie worden vcrlegenwoordigdwanneer het er niet op aandringt dat dit de erkenning van hel voorloopig bewind door de mogendhedenin zich zal sluiten Geschiedt dit echter dau zalde conferentie zonder Frankrgk plaats hebben Yreese ijk duister ziet de Saturday Review Fraiiknjk s toekomst in De heer de Laveleye zoo heel t heefl wèl gelijk wanneer hy zegt dat hel ongeluk Fraukryk godsdienstig zal maken Het koniukrgk der Hemelen behoort den armen Het zwaar geteisterde volk zal zg i blikken wenden usar een andere wereld En de kerk zal van die eteminiug partij weten te trekken Erkent uu allen zal zij roepeu de e énig onfeilbare kracht vanhet conservatisme I Pogingen zullen door de priesters aangewend worden tot herstelling van hetwereldlijk gezag des pausen Waarschynlijk zullendie pogingen niet mislukken Want nu zelf vernederd Ie ziju zullen de Frauschen troost zoekeu iude vernedering van audereu Na door de Duitschersonder deu voet getreden te zijn zullen zij trachtenop hunne beurt de Italianen in t stof ie doen byten Een zeer conservatieve regecring door priestersgerugsteund en strevend naar de restauratie vanden paus iu ziju gebied ziedaar nat we dus inFrankrijk mogen te gemoet zien Maar zelfs zuileen regeeriug zal uiet veilig wezen Want ook hetrevolutionaire element is door den oorlog sterkergeworden en zal misschien wel tegen de elericalepurlij opgewassen zijn Overal dus sombere vooruilzichien Eu toch laat de tojtew erop volgen kunnen we uiet deuken dat Frankrijk ten grondezal gaan of dat het een tweede Spanje worden zal We kunnen het niet denken ofschoon do tegenwoordige feilen het ons moeten doen vreezen DUITSCHLAND De tegens aud in Noordduitschland tegen het verdrag met Beieren begint in ualionaul liberale kringen te bedaren men wil trachten eenige amendementen voor te slellen eu ook indien deze worden verworpen zal men in t eind het verdrag toch maar aannemen ffVVij zullen allen zegl de tFeser Zeit offers moeten brengen op hot allaar des vaderlands wanneer wij éei vaderliiid willen bezitten VVy erkenueu ronduit dal het verdrag met Beieren lang niet aan on e verwaehtiij en beiuilwoordt maar toch willen wij dezen wissel niet doen protesleeren en acceptatie op de eeuwigheid nemen In de zilling van den Noordduilschen rijksdag II Zalerdag kwam de inlerpellalio ann de or ie van Duncker over de handhaving van den slant van oorlog in Noord Duilschland m a w over de gevangenneming van Jacoby en andereu De inlerpellant wees er op dat de constilulie cischte dal er rekenschap zou worden gegeven van het gebeurde en de bondskanselier de verantwoordelijkheid zou op zich nemen De president van de bonilskansclarij Delbruok verdedigde ilen staat van oorlog in Noord Duilschland door de verschijning van de Fransche vloot op de kust en bestreed de verantwoordelijkheid van dni bondskanselier volgens hem was de militaire bevelhebber alleen verantwoordelijk tegenover den koning de bondskuuselier was alleen verantwoordelijk voor de handelingen vnn deu minibler van oorlog niet voor die van de militaire bevelhebbers dio door deu koning waren aangesteld De e verklaring volgens welke de koning de meest mogelijke willekeur bezit tijdens deu oorlog en aan nii uiaiid verantwoording schuldig is voor yijn daden verwekte groute i ensatie onder de leden en er werd besloten de dclMtleii voort te zetten De iSlcCbwijkschc afgevaardigde Krygcr verhaalde iliarop de gesehiedonis van ijn gevangenneming W indlhorst sprak voor de iiou lzakelijklu id dat do bondskanselier ter verantwoording kon worden geroepen Wagener achtte de discussie over deze zaak ontydig Tot cenig resultaat heeft de discussie niet geleid toen iedereen gezegd had wat hij op het hart had was het iueident afgeloopen Maandag heefl de discussie over de verdrfigen met do ZuidDuitsohers een aanvraag genomen Men weel dal door vele aanzienlijke Duitsche koopliedeu eene petitie bij den Noord Duitschcn rijksdag is ingediend waarin ze verzochten onder de vredesvoorwaarden aan Frankrijk voor te schrijven ook op te nemen den afstand van de Fransche kolonie Saigon iu Achtcr Indie ongeveer 1000 vierk mijlen groot en met een inillioen inwoners De vuoraunders van dit plan wierpen elke beschuldiging van annexatie lust verre van zich bewerende dat e het land sleihls wenschleu te bezitten ula een steunpunt oor de t urts he vloot zoowel om haar beter te kunnen beschermen tegen de eeroovers als om veilig te zijn tegenover de Chineesehe en Japansche regecring Uuilschland te brengen in de moeilijkheden van een koloniijle politiek zeiden de v orstanders daar dachten ze in t geheel niet aan Men wilde het bezilten als havenplaat uiet aU koloniej t Zou echter tevens moeien worden een nationaal toevluchtsoord en meenden de heerea in het bezit der Duitschers zou het voor de belangen der beschaafde wereld vrij wat meer waard worden dan het tot nu toe ouder Fransch bestuur was geweest Vroeger hebben we reeds gezegd dat deze gedaphie over l geheel weiuig bijval heeft gevonden gedeelielijk omdat men huar onpractisch noemde immers t klimaat was te Saigon ongunstig Frankrijk had er ook geen tyde by gesponnen enz enz gedeeltelijk omdat men het inhalig en hebzuchtig vood Evenwel er waren ook vele voorstanders o a prof HoltzendorfT die het onderwerp in eeue lezing voor een talrijk publiek behau ielde en de Indoloog Bastian De Duitsohe professoren en doctoren geven over t algemeen in dergelijke zaken gaarne gunstig advies Ook de bondsn ad was met het adres zeer ingenomen en de heer Adickes die in den rijksdag rapport uitbracht stelde na een vurige redevoering voor deze uiterst gewichtige aangelegenheid aan den bondskanselier voor te leggen Verscheidene afgev aardigdcn hielden toen geleerde redevoeringen waarin zo beloogden dat men van hel bezit der kolonie meer verdriet dan vreugde zou hebben Kortom allen vonden de zaak uit een practisch oogpunt beschouwd verwerpelijk iloverbeek s voorstel om omtrent de petitie over te gaan tot de orde van den dag werd dau ook aangenomen Hij en Mende waren echler de eenigen die argumenten bezigden wat minder laag bij deu grond Hoverbeek zeide o a Frankrijk heeft zooveel aardige dingen in zijn bezit dat Duitscblund niet zal kunnen uitscheiden met het wegnemen daarvan wanneer het er eeus meè is begonnen en Mende kon geen verband ontdekken tussclien een eenvoudige versterking van de Duitsche grenzen dat toch eigenlijk hel doel van den oorlog was en het verovereu van Chineesehe havens Vij hopen dat velen van de leden diegezwegea hebbeu er ook zoo over hebben gedacht De Nord Ueutsche Allg Zeduiig meent er op te moeten wijzen dat alle sympathie voor het huis van Orleans den heer Gainbella een gruwel is Du gelijks toch worden er Fransche generaals wegens die sympathie afgezet Ouder zulke omstandighedf 1 voegt het blad er bij is het toch al te belachelijk wat sommige Eugelsehe bladen verhalen namelijk dat te Versailles op grond van geloofwaardige berichten generaal Aurelles de Palaidine voor niemand anders werd gehouden dan voof deu hertog van Nemours Inzonderheid rieht Gambr ta zijne vervolgingeu tegen de zoogenaamde ar mee van Le Mans Trouweus by die armee zijn en eg royalisiische elementen om zijne aohterdocht gaande te maken Oiiilront de sterkte dezer armee viijdt men verschillende berekeningen in do Engelachc bladen waaruil volgt dat iii het kamp bij Conlio ongeveer lill llllU man byeen zijn Dat kamp op een hoog vlakland ten noordwesten van Le Mans gelegen is ingericht voor 65 000 man Men verwachtte erna bij de reeds aanwezigen nog 20 000 doch ten gfr ïolge van vertraging bij de departementale autoriteiten zou het nog een geruimen tijd kunnen dureo eer die manschappen er konden aankomen Het ontbrak er intusschen vooral aan ofTlcieren zoodat men sommige troepen onder hovel vau zee olficieron Qoest plaatsen ITALIË Een Engelsoh rorrespondent verhaalt dat tegenwoordig in het heilig college een sterke partij werkt om zoo de paus komt te sterven do keuze vau