Goudsche Courant, woensdag 14 december 1870

lM t€J mmm mmt 3a fï 1870 WoeiKitg 14 December N 984 GOUDSCHE COURANT Meuws en Advericnlieblad voop Gouda ea ömslrsken e inzending van advertentien kan geschioden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave aanvnn lon Staat e ge 0 10 0 0 h 12 000 4a a 3000 00 15 5 ïi 219 a 200 in in kraoh maanden g verzendt voor de reeds zat plaats prijzen 3 50 75 90 beiliening ij de vau iiecle loten zijn bij iedere eu de ge ijke trek wkenrig deze toten k belangdan ook in de afgeverzwegen en recht ril willen daarop opg van post mededcele woonplaats postzegels o K K Medi als het beate aralische dit midvinden zoo zeker altijd Stafarts der EXTRACT praktijk en gunstige rete kunnen Z Iledacteur für pract HOFF sche kenste der zwakken en ler Mediei FABRIKA jjen eene aam die de bloed o ver t Gfl 2 20 worden ii 5 1h gcaonieii üiimarkt bij te vfrkrijgoii MlXiEN to De uitgave deier Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post f2 BUITENLAND BuUeiilandscli Overzicht Nauwelijks is de Oostersche quKslie aanhangig genaakt of een tweede komt de verwarde Europeesche politieke zaken uog ingewikkelder maken De Luxemburgsche namelijk Voor eenige jaren is Luxemburg oniijdig verklaard onder waarborg der groote mogendheden By aanvang van den oorlog tverd dan ook door beide partijen verklaard dat zg bet grondgebied van ilnt staatje zonden eerbiedigen en tot nog toe ia daarvan niet afgeweken Maar uu hebben de Luxemburgers die voor alles bevreesd zijn voor een inlijving bij Uuitschland ongelukkig genoeg zich door hunne sympathie voor hun Fransche naburen laleu verleiden om dingen te doen die niet iu overeenstemming zij met hiM puiitie lOiHlar dat de regeering iets gedaan heeft om zulks te beletten Allhau zoo beweert Pruisen Voor eenige dagen liep reeda het gerucht van een nota vau Bismarck aan de Luxemburgsche regeering en thftD komt de Luxemburger Zeitung dil bevestigen Deie courant bevestigt het bericht dat Pruisen het Loodetische tractaal waarbij de neutraliteit van Luxemburg werd gewaarborgd heefl opgezegd Volgens dit blad is de opzegging direct gericht door den kanselier van den Noord Duiticlien boud aan den heer Seryais eerste minister van het Luxemburgsche kabinet De gronden waarop de opzegging berust tyn 1 Beleediging van Pruisische ambtenaren j 2 proviandeeriug der vesting Thionville door middel van den Ooster spourweg 3 het niet vergdcleu der machinatién die leu doel hadden aan Frausche krijgsgevangenen den terugkeer naar Frankrijk mogelijV Ie maken Wy houden het voor dat het zenden van het bewuete stuk voor Het oogenblik geen ander doel heeft dan een krachtig protest tegen dergelyke schending Ier neutraliteit Velen zullen ei echter een eersten slap in zien tot annexatie van dat Üuilsche landje en zeker indien de loopende geruchten eenige waarheid behelzen niet zonder grond De Duiibche legers hebbeu zich een dag rust gegund na de gevechten der laatste dagen waarin zij echter door een gedeelte der Frausche Loire armee ïijn gestoord De Fransohen schijnen er niet aan ts denken den weg naar Tours voor de Duitschers open te laten Gambetia is bij de armee terwijl de overige leden van het vborloopig bewind die te Tours waren den zetel hunner admiuistr ilie naar Bordeaux verplaatst hebben De Duitschers laan bij Meung De tijding van den nieuwen val van Orleans en het verslaan der Loire armee heeft te Parys naar men bericht weinig uitgewerkt Men heeft den beleefden brief vnn von Mollkc aangeplakt uiet het antwoord van Trochu er onder en er deze woorden by gevoegd Ue tyding die de vyaud ons doet geworden oannemcndc dat ze waar is ontneemt ons niet het recht op de groote beweging van Frankrijk Ie rekenen ten einde ons Ie hulp te snellen De tijding brengt dus geen verandering in ons besluit noch in onzin plicht Beiili laten yich in iru woord samcnvutteur Vcchliii leve Fninkrijk Icvo ilo Ui publick De delegatie van het gouveroement heeft een besluit uitgevaardigd waarbij da vorming van twee nieuwe iegert bevolen wordt om de vereeniging roet de armee te Parija tot tand te brengen dat is met andere woorden om de hoofdstad te ontzetten Geen nadere berichtea van het leger van Manteuffel dan dat Dieppe bezet i De Noord Duitsche ryksdag heeft in hare avondzitting van 10 Dec de wel betreffende veranderingen in de bondsconatitutie Uuitsch ryk in plaats van bond en opdracht var deo Keizertitel aan de koningen van Pruisen bij derde lezing aangenomen met 18S tegen j alemraen Tegen stemden sociaal demociateo Daarop is Lnskcr s adrea aiu den koning aangenomen De sociaal demooraten temden daartegen Kr is eene deputatie v n 30 leden benoemd voor de overhandiging van bet adres D heer DelbrUck verklaarde daarop den rijkmiag voor gesloten Koning Wilhelm zal de commissie te Versailles ontvangen Te Hom hebben wanordelykheden plaats gehad doch uiet van ernstigen aard Dailg Nik ontvangt van een correspondent een bericht dat uiet veel goeds belooft ten opzichte van Eusland a houding tegenover de W estersche mogendheden Ër zou namelijk een wijziging iu t Itussische kabinet hebben plaats gehad heel in t geheim zoadat men er in Kusland zelf nog uiets van afweet De minister van binnenlandscbe saken generaal Timaschelf zou namelijk vervangen zijn door prins Tscherkassky Mocht dit waar blijken zoo zouden we slaan tegenover een feit van groote beteekenis De prins is bekend ala de leider van de nationaaldempcratische partij wier orgaan de Ganette de Moicou is lly is een man van onbegrensde eerzucht een vurig apostel van de Panslavistisohe denkbeelden en tevens vol geest en energie Beeds teven jaren lang heeft hij een enormen invloed uitgeoefend op de binnenlandsche politiek van het keizerrijk hy is bovendien een radicaal in agrarische zaken eu een voorstander van de volksregeering FBANEBIJK Farijsche aerichten bevestigen den terugtocht van het Fransehe leger achter de Marnej teven schijnt uit de proclamatie van Ducrot te blijken dat men de Pruisen heeft willen verrassen maardce belaas tijd gevonden hebben om huu troepen saam te trekken zou men uu op een ander punt trachten de Duitsche linie door te breken Trochu en Ducrot zijn nog niet binnen Parijs teruggekeerd voor den laatste is zulks moeilijk zoolang hij niet overwinnaar is of dood De berichten van de Daili Nems van nieuwe onderhandelingen over een wapenstilstand als voorloopcr zelfs van vredesonderhandelingen waartoe thans Gambetia het iniiialief zou genomen hebben verdienen nog weinig geloof immers uit alles blijkt tot nog toe dat men noch te Parijs noch te Toui overtuigd is van de noodzaxdijkheid om een einde ie maken aan den trcurigen strijd De diplomaten aan wien wij voor een goed dcrl di ii tegenwoordigen oorlog te donken hebben bcgiijiieu zich bezwaard te gcvucleii over hun eigen ncrk en trachten huu verantwoordelijkheid to dekken luut zii anderen op den lula te schuiven ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderljjke Nommers VIJP CENTEN De hertog de Gramont schrijft over den oorlog in de International dd 5 Dteember Ik verklaar dat uoch Frankrijk noch zijn Regeering er aan dacht Pruisen aan te vallen en dat wij na den politieken aanval di legen ons gericht was alleen wettig waarborgen verlangden Ik verklaar dat d koning van Pruisen t alleen verwierp met do bepaald opgevatte bedoeling om oorlog te maken ik verklaar dat de onrechtvaardige aanval van hen kwam Frankrijk en zijn regeering werden legen hun wil en zonder de mogelykheid van hem te vermijden tot den oorlog gedroven Ijt verklaar dal de zaak van Frankrijk rechtvaardig die van Pruisen onrechtvaardig is en iu naam der gerechtigheid roep ik voor myn land de symp iihie van Europa in De Evening Standard behelst een brief vau Benedelti ex ambassadeur van Frankryk Ie Berlijn waarin deze zich tracht te rechtvaardigen wegens de door hem vervulde rol in het voorspel van het vreeselyk drama dal wy beleven Hy betoogt o a dat da openbaarmaking van de verschilhide geheime M andera diplomatieke stukken tal bewijzen dat hg nooit den oorlog voorgesteld heeft dal hij boveudien nooit geroepen is gewonlen om daarover Ie adviseeren of eenige verklaring te geven dal hy ter gelegener tijd de Eegeering heeft onderricht van de ontwikkeling door Pruisen aan zijn militaire macht gegeven van de caudidaluur van llohenzollern van de werkelijke gevoelens der Zuidelijke Slaleuj van de inzichten van bet Kabinet van Berlijn dat hij meer bepaaldelyk de Kegeering heeft gewaarsehnwd voor de vaderlandslievendegeestdrift die ongetwijfeld geheel Duitschland noord en zuid zou vereenigen als er een oorlog tegen Frankrijk uitbarstte dal hy aandachtig gemaakt heeft op de snelheid Waarmede Pruisens organisatie vergunt t preed te lyn enz euz Men gelooft in het Pruisische hoofdkwartier niet dat de Parijzenaars den uitval spoedig zullen hervatten Trouwens wanneer ze bericht ontvangen dat de Loire armee hun niet te hulp kan komen en de Duitschers schijnen een bode met deze tyding naar de stad gezonden Ie hebben zal hun moed en hun hoop op welslagen aanmerkelijk verflauwen Kaar Orleans door te breken is hun eena mislukt een tweede maal zullen ze waarschijnlijk evenmin slagen en als ze slaagden wat zou dit dan nog te belee enen hebben P Er is voorloopig geen leget dat zich met hen kan vereenigen Zulk een uitval zou alleen kunnen dienen om den voorraad in da stad langer te doen strekken En wat uitvallen be treft als die naar Choisy le Boi l Hny en Thais hebben plaats gehad ze dienen slechts om hoogsteni eenige werken der belegeraars te vernialeo ze wer pen te weinig algemeen voordeel af eu het kleins luccès dat men mogelijk daarin behaalt weegt niet op tegen het groot aantal menschenlevens dat meu opoffert ENGELAND De conferentie zal misschien reeds binnen eenige dagen te Londen plaats hebben Frankrgk dat er eerst nog op aandrong eenige andere quiBstics teveui Ie behandelen heeft zich thans onvoorwaardelijk bereid verklaard Kr is sprake van dat Thiers zijn vaderland zal Vfrlegenwoordigen Over do kalme wijze waarop Turkije van den aanvang af hel incident hcefi beschouwd heelt ziiih misschien menigeen verwonderd lliH blijkt ihaut uit