Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1870

iipi II iiiiyWIwj Ie ctI r 1 it h t 1 Ir 1 r tu ev Urn mr glIllllKKl kou 1 lp I M 1 lp lil lil 1 1 Mllir undeivMiill nil li if ii i ii in i illi Iiul 111 011 1 1 p 11 i I 1 i kil 1 t Oil h r 1 L xw i ml jïdiuk leii II lit il 1II 1 J I 1 lil 1111 I min l 1 liij ld Ooslcr ilio VI irtgsUik bil mg lubUn hu u n uugiuiiiU vour lil füi ten v iii In l g illi i i ii Il ivip M 111 Il Diuts lu IS niet vcisi I Ie miirsdii ii op lUiirnkkLii IS Mil dii 1 iii l ijde sliik Miilcdipd düoi htl i liiiitii lu gi hIiU II dii di tcr i liilltiuk füilen 11 ïcrliiiiddi i lu n I ilfs tut UiifUur uit3tiokkeii Ir ijii I 11 lu iiom dii liiiuii te vei lc li j eii bijii i lite ijn ro r reeds oi in inir liuu i lil in illirs ood il skchts leiiip ivcihij l eonipi iii n oiobii lo itrde n Ie rustend nniiouuk p ii de Il I ur tir pliils bivinkii iii il i u i i n dan ook eiiu ld dit oor k nnitbLlicrs iiidiLii ij terstond op ik lid aiiiiukkLii de ucnvininii t nin niociilijk il ijii Indien er solililen waren ou de stad een I in dnrij bile kunnen doofdla m Am uitLongeren vilt linr niet Ie denken DUITSCHLAND Uit Bcilijn wüidt 1111 de Wccnei Prts i gemeld dat de onderliin li Ims n tnssclitn l ruisen en den groothertog van 1 ii vt inbiirg ovtr diii afst uid vin dat grootliertogdoni weder ijn op vit De groothertog ou wel eeiiige giiii jdluil lul dien ifst md tronen liet bericht i m de Lonknsilic Daily Onder de leden van het Noorlduilsehe parlement circuleert een brief van graal vou Bistn irck waarbij de bondskanselier ontkent dat hij ou iju tegen het bombardement van Parijs Heden bericht men dat m een Dinsdag gehouden krij smd wairnn de koning de kroonprins granf von Jloltke gene raal Blumcnthal en deeluar en de quicstie van het bèmbardemeut van Pirijs op nieuw 13 besproken en in bevesligenden iin is beslist Dit was ZIJ evenwel voorhiig gelooven wij Hel komt echter aan op de vraag wanneer d il bomb ir dement zal beginnen en de e durft me 1 naar t schijnt met zoo bepaii I te beantwoorden De Neite Freie Preste vindt den toestand waarinFrankrijk verkeert hopeloos Nu Orleans opnieuwd jor de Duit che troepen is be et het noordeilegertöt achter Araiens en het oostelijk leger tot nohterBouaau is teruggedreven zijn de operalicn dic debevrijding van Parijs ten doel hadden definitiefverydeld en is de hoap cruietig l die meu van Pran8Che zijde aan de bewegingen tot het ontzet vanParys hechtte De ring dio Parijs insluit isdairdoor voor lederen aanval van binten besolierind ende wanhopige uitvallen die het l arijsche leger nogzou kunnen doen knnneii imuwelijka meer lot cenigresultaat leiden De nede lang van het Loi e legerheeft den toestand in Parijs zelf tot het uiter le verergerd Het zal nog el tnohten zieh slaande tehouden maar alleen totiht do levensmiddelen zijnopgeteerd ten slotte zal 1 et door den honger totde capituhiie worden gedrongen De NoortS l uitsche rijk Iii is iterdig gesloten na in de avoudzUtiiig de li Ie verindeniigen in de oonstilulic te hebben g U okeurd Deeenheid van Duitschlind en de procl iiie van hetkeizerschap 13 dus zeer gei ilug m volgtiim totstand gekomen consequent bkien allien k democraten Dertig leden vcrtnkken mar r idles omden nieuwen keizer hun eompliinent Ie ni ikeii De Beiersehc hnddng ai lieden vrrgulcren ora bel veidrig met den ISooril Pui sclidi bundle uu derzoeken Men 13 eer beiiKuwd 11 nr de houding der piitriüische of ullramoiilnnsi lic p mij mm twij feil ecliicr niel of de vcieisoliU inrtrderheil vin tweederden il zien voor de goedk uring v ui hd verdrag laleu vinden De b kende kmoei ili lic afgevanrdigde Knib znl lan de discussun gedi ikel nemen hij beeft zijn ni md ut iiedergelegd de e oor log zeg hij is h l bigiu d r reietie de nieuwe cüiistitueeriiig vin DiiilsehKiid km bleelils geuebu den In ene coi tilii iriiide iiiliii ik k rgideriiir niiji e kuzers zijn e 1 Kr o ir een 1 bel i 111 cn auder gcvüdin iii ik i vod luij ikrli ilve vciplielit hnn gelegenheid Ie geven een iiidir mm af Ie vaardigen Men heriniie l leli dit Kiilb in de ver gid iHip vm diii luill vim l J I ili zieh vuur d onnjdiglieid vm H 1 1 n viikli 1 k De Biddische land 1 lliki lullel dfk doel bijeenkomen de aiiiiKiii 1 v n Int vei Ing isliiir wel h l minst am lui fil om 1 iliiug lei h ijl de uit el ig vm d vcrki 111 1 111 V iulcmbii i ik d 111 bet vcrdiip dii iiin 1 k il eiil v m sleranidi VLi tki rt Aan lid k iiigiiuVii v ui e ü I 1ü me in de vir B lillciid 1 lUii UI iiidi dus p dl 111 dl geest dii riiielK idi uu rce U vin de j iiüoed ieii beeft Uiecii 1 gein ukt T N llOl IV l 1 1 1 II 1 II Bj ik lui I inmin vuoi j kin lir ommi ssK Int het ontwerpen van idi reglement op let b ie r d rgoid idi dl f 11 Isdi V 11 du liervormik t euif iitc albiei wiiiniiilj liiiült l slemraiii 111 ons vorig iioininir 9ion I bj vei isug I s 1 ïiko di zijii di heerin mr V 1 1 K I 11 et 5Ï9 Hoogmboom mei lO W 111 kliiijM mit l l 1 Uoo lml met 17 1 en 1 l i i lei ver ioruijii uiet Jloslem men ooris waren uilgeliin ifopd M A j urstman ook 41 op D Ddilif 37 op D Ruiter 7 i n J i j 321 V W J w Als ten bew ij i li e bij eriisti i iken door soinmigm oiik nog geklind wordt gomaakt woidt ons bet Vül di Ie steiiiliilkl uk k cdeeld Hg die nu vait Kliijtc houdt Vnii geen Klit rad kl iiergond an geen hollen Hoogoi oom Van geen Iloogïmd s vron in droom Kiest bij TiMiiurs en i Slinoten De vijf akkre kandidaten kiest men do e Heeun uiet Dan loopt de heele boel in t net Alet genoegen kunnen wij mededceloT dat met t 01 g op lul vele bruik van pelroicjni in dl e stad vourilliij Icii aeibielilist iiid en ie hooge prij en iiiarvour te de er stede genoker door den licir A ïimmtr thuis werd geopen I ten miga iju tot verkoop van puike pelrolei m legen net lige piij en ooals uil de auuoiice hierachter blijkt Ken ieder dic de economie in de huishoudiug lu acht neemt eiken kleinen wmkolier ei in t bijzonder deu rmbachtsrahü miken wii op deiie gelegenheid attent Gisterenavond werd de algemeene vergadering der liberale kiesverceiiiging in dit district doorctn grooler naiil il leden bijgewoond dan gewoonlijk het geval 13 Als gewoonlijk waren de vin eldirs op giKomiiiei talrijker dm die uit Gouda dcveigidering bijHooiiden De legeiinoordige leden waren echter nul talrijk genoeg om nieuwe voorstellen lot wy iging van l reglement in behindeliig te 1 cmen üe behaudcling van het reeds vroeger ingekomen voorstel van den heer van Kooien tot wij i 5iiig van art 17 W werd verdaagd door de lai neiumg vm ecu voorstel v 111 Dr lebbeiiholl om het prae advies eeiier commissie op dit voorstel in Ie wiiincn Tot leden dier cuinmissie werden gekozeu de heeren Dr C A lebbenlioir V J OorI Dr W A ïerwogt Il M van Kooien en Messcmiker die de benoeming aaiiiiamen lot leden van t hoofdbestuur werdin de aflrtdenle heerin F C van Zeulen en Air J Fortuijn Droogleever met algemeene stemmen herkozen Het volkstooneel uit s H ige onder ducetio van de Heeren M Joohems Cu ditZoiidigi l ivoli eeiie vooistelliiig il geven moet volgens h hlen van elders e 11 be oek overivairdig zijii De vrij goede iiiivotriig der stukken en de nelle Costumes zullen debeivij en jii ditgecne moiiti iiocli kusleii worden onl ieii om de gusl en blrrkk iig der stukken gelronw we Ier te geven tot uitspiiiuing en kering van die kl isse waarvoor dit tooneel bestemd is Te Alphen en A irlu derveon hebben tien dames zich in commissie vereinigd met he doel om legen den iiiistj lilden Vieimj iiisd ig eene virloling ondi r Hielen te lioudrii ler vtrvuiging van bet opeiibire Nieuwj lar winsehcn Vrijdi IS de wi werker aoedli irt die de snecnw bij liet slalio I Hirraelen moest opruimen Dinsdig wei kil di illi igen dei tweede kimcr liirvil l miiiibler van raariut gif leiii ji mlieh Il if en over den verderm loon der miiiisieriii Ie crisis Hij en ijii nmbtgeiinot van biimnil iken haddin van den koning de oplrieht ontvangen om voorstellen te doen tot hel vervullen ikr opi n i v illen phalstn iii t minisleiie Die opdruht werd door hen aangenomen mi ir zij iiioi hten 11 e ilig n m hunne pugiiigen en hebben toin hun miiiihit iielcr el gd en hun oiilsl ij pivriagd mil mieliti ii lol t iiididu 11 vm vinrselldi li dringend il n 111 V r teil 11 luiiop uiigevcir let 11 n e h fl viikliiid a I lil kimir nu li d II i 1 1 lop der Illi lu Kl p isi Ij u IV De hur I I lul volgcnik 111 I IV III 1 it liij lid ist ooidii I I du il II loi II iiofidis ikii nibid eek 1 1 oi y iL 1 dn uooi 1 111 i l n 11 iir i Ii Iiben 1111 iwieiniil 1111 kl lil 111 1 11 ding ontvann dl II u n i il 111 s 11 Ik lieb loeii t i iii dl iii i iilji ijin t 11 p 11 lelcn voor iiiij bisiou I d woorl l vii an liiimirs irw is toiu loeli ea spi iko vau otii pülituke uedtila g die dit kabiiid beeft geloden l u dit kon ook nid omdat dit I ibinel S g J nr met geslain hieft tigdiovir cei e vijiidtlijko kamer nnir werd gisteuud door de I berde nuerderheid der knmcr In ook dit WIS Qit niluiirlijk want bij de optrodiii vin Ic e r driii hul de libei ilc pirlij m beuk kamers de uik nu i ieul en in da vorkie iiijen in Sb9 werd de m ri loiheid m de tweede kimer log virst rkt Ijc kon dus g sprake ïiiii d the kabinet vul ora iioliudc leddien mm omuitverbtliiUeude leden hun oiilslig hadilen gevraagd ten gevolgi van persoonlijke lodenm Hel kw lil inij toen en ook nu nog voor dat IJ hier lic peisooi lijke ledcien met aan diseiissie kunnen onderwirpiu Huns geloof ik tclilcr dat de Ijl gM oini I IS dit de kimer spreke y be leven loch oo il met eene poliliike dan zeker eciic geheelo mmiste iccle crisis die is aangevangen vin en 21stfn of 22steu Ooi af toen de heer Tliist vau Limburg ijn onlslig aanbood Ln nu icbbcii WIJ heden lot ons leedvvc eii gehoord d it wg op dit oogenblik niet voel verder zyn dan op deu bsleii November Ik bt leur dit oindit Icn gevolge dier crisis NedTlaiid nigeuoeg t czegd kan worden zonder bewind te zijn en dat wel op een oogci blik dit wij juist eeu zeer krichlig bciviud uood g zouden hebben Het spreekt van zelf dat de werkzaamheden van de e ministers zioh alleen kunnen bepalen tot afdoening der meest eenvoudige znkea van administratieven aard terwijl er gewichtige belangen zijn die dringend eischen een bestuur dnt met kracht de teugels van het bewind kan voeren Er is geen ministerieel departement dat niet verlangend uitziet na ir een definitief hoofd Ik zal dit nu niet in bijzonderheden oehoeven nn te toonen maar mij sleehls tot een paar pniilen bepalen Ik herinner u aan den toestand van Nierlindsch Indii aan de gewiehlige besluiten door den gouvemeurgdieraal genomen nopens het Prcanger stclsel en in verband dnrmede aan de afgestemde Indische begroeiing d ur de e rstp kamer Ik acht het vvenschelijk dat spoedi een delnilief minister van kolomen optrede ora de c zaak ie regelen Vm een inlerimiir niimsur is het niet te verl ingen noch te verwnehtdi dat liij dinrloe overga 1 Maar ik vvija mei nog mier ernst op deu poiitieken toestand van Liiropa Nog duurt een tieurige en b oeilige kryg voort tussohen Iwec naburige mogendheden en niemand kan vooispellen welken invloel die krijg op hel overige Luropa zal kunnen iiu iben Ook nit het Oosten zijn verwikkelingen gerezen die nog met ontward zijn Nu moge men zeggen lat dit voor onzen poliliekcn horizont sl chta zwarte stippen ziju man wat de Luxemburg he qiuPstic belreft mag men wol spreken van eene zwarte onheilspellende onweerswolk Die LiiMcmbnrgschc quoestie is sedert eenige jiren aan de orde en kau voor ons een gevaar worden En nu vraig ik of met dit laatste reeds genoeg IS ora de overtuiging te vesiig n d it het mier d iii lijd 19 dat ooili 1 migtlijk et 11 ikfinilief kriclitig kabinet optre 10 dal geroepen il yn om de vele gewiehtigi vrugslnkken die luihangig yn tot een goed einde te brengen en d it die kriclit dnrloe alledi pulten kan eensdeds int hel verlroiiwen des kuniiiga en voorts uit de ondersuuiiiiig di r volksveritp luoordigii ï oudei dit men de loevlneht I Il It te nemen tol ecu iltoo wisselvallig beroep O de kie ert De kuniiig moet leslibbin en ik geloof dit ydn beslissing gerii t uii jiie wijsheid en boliid kiiiinin overhlen O der gcwoii ombtiiidigheden 1 liet wel met rnbib uilen zyii d 11 wensch uit K drukken dat de bcslissnij spoedig genomen worilo l i beer do tascmbroot verzocht en verkreeg verlof u den inimsler vnii jiibtitie li iiilcipelleei n ovd Ie uitlevering van lirinsclir krygsgevangencn en de heer S p st yn om het kabinet te inlerpellnereii over de giruehlcn bdrelknde het afstaan der klist vm ruinea lum Ingeluid Ir IS besloten een adris vm rouwbeklag wegens toverhjden van prinses Indenk in te dienen De begrifenis van hel sloilihjk overschot van II K H Prinsis Fredirik ikr Ndlerlanden zal plaats hebben op V u iisdii 1 Du Ie 12 uren Het lyk al mei groil e renijiiiid na ir den oninklyken grifktlder ti Dellt worden overgebrao 1 Hd ovcili kn vm l niisi 1 i leiik dei NederIniliii leifi iiirin li iilr k nii g Wilhdm diepj Il I n M I H i ik Il lm 111 hel honfd1 iiiu r 11 I il s 1 I d Ie knionpiins I 1 lil ivdll k rti I oniui I Idijl dtli i