Goudsche Courant, woensdag 21 december 1870

i i U 1 l f h V I Tciizelfden tijde dat het n iran 0 7c liotbeshiit tot ontbiiidiiif ikver b italjons openbaar lu iakle kun men in de l ii rii en ikiKjir dic thans niet meer Tcrscliijnl een blief van l luurciis lezen wiiariu liij hot volgende ziidc Oniler do verdedigers der Kepubliek Flourens bedoelt daarmede ich elveii en zijn aanhang is er cell gccsldrifl ten clan een stouiheid welke slechts vergeleken kun worden bij die van 1793 Indien er republikeinen aan t hoofd dier beweging waren wij zouden na tien dagen naar Berlijn knnnen oprukken om er de llcpubliek te proclameeren Ach I laut daarop een ander blad volger er ijn meer dan tien dagen noodig om naar Berlijn te gaan zelfs met tirailleurs lie niet vechten T V r V i Zi De Efeniny Stamlard ziet in de wijze waarop in 1870 met de iracleten geleefd ordl het vouripcl van een oiukcering in de wij C waarop tot hedt U de oorlogen werden besloliii niet hetgeen men een vredestractaat noemde Nu meer dan een van de gro te mogendheden van meening blijkt te zjjii d it oodra de bepalingen van zulk een Iraciaat hinderlijk worden voor eenige mogendheid eu de e ich sterk genoeg voelt ze te repudiëeren zij gcreohligd is ze nul eu van geener waarde te verklaren is het eenige wat er op is als er twee volken in oorlog met elkander geraken dat de overwinnaar den overwonnene volkomen veriiielige of ahli ins builen staat stelle in de eerste eeuw hem ecnig kwaad te doen In de Vall Muil Gacetfe leest men Ken bericht dezen morgen door den I iiius openbaar gemaakt met betrekking lot het Noord Duitsche legeren vooral over de mogelijkheid tot het oprorpenvan den tweeden ban der l mdwcer is zeker aan Duilscheen nutheiilieke bron ontleend Die tweede ban zoubestemd zijn volgens de nieuwe beschikkingen omden oudcu Landaturm te vervangen Hij be iaat hoofdzakelijk uit gehuwde mannen van minslens 32 jaren vaders van gezinuen die geheel vrij van dienst meenden ts zijn en die dat ook moesten wezen behalve alleen wanneer hun land werd overweldigd Hel is mogvlijk dat men hen door de kracht vande tegenwoordige regcering naar Frankrijk eet tekrijgen maar het zou het korlste en zekerste niiil lcl nijn om de populariteit van den oorlog in l ruisente vernietigen De Tliites kun niet gelooven dal graaf Bismarck voornemens zou zijn de onafhankelijkheid vanLuxemburg gtiand mt me aan lo tasten DuitacliUndtoch zegt het Cilyblad heeft hoegenaamd niets te winnen bij de gewelddadige schending van eenoverseukomsl waartoe het vrijwillig toetrad nietnileeii doch wier sluiting hel hoofdzakelijk zelf teweeg bratht Hel was immers de IV usische regecring die lu 18 17 aandrong up het leüen van eencollectieven waarbor Bovendien w is t niet graafvon Bismarck die sen paar weken geleden uitdrukkelijk de handelwijze van de Kussibchc regcenngafkeurde met betrekking tot eene verplichting dicwel meer bindend maar ook veel vcrnedcreiKlcr was Op die gionilen kan de Times mei aaniieinen datgraaf Bismarck s dc u clie een andere Iwdoeliiig ion hebben dan om Luxemburg ie uaarsohuwen datDuitschliind geen verdere sclicndiiigen van neutraliteit dulden zal De depêche zou dus muetcn wort en opgevat als een bedreiging geenszins als eenkennisgüving dat de buiuUkaiiselier de heiligheid van internalionalc traetaleu niet 1 iii icr crkeiil Verder wijst de fimes op do noodzakelijklicul dat elkeonzijdige staat en dus ook Jiuxcinbur ih plichlen der neutraliteit ten stiengste naleie Dic plichtenmaken een wezenlijk pcilcclto uit van de inlenialionnle wet A m den uiidereo kant weet Engelandbij onderiindiiig hoe nioeielijk het is met den besten wil hot aan beide ooriogvoerende piirüjen naarden zin te maken De Tlmei il daarum aan onzgdige raogemlheden geen onredelijke verpliohlingen icn opgelegd Onzijdigheid is dan loch de normaletoestand van een natie De oorlog muge een ramp of een misdaad zijn doch in geen geval mag hijeen voorwendsel lan de hand duen um het onmogelijke te vorderen van anderen die wija genoegwaren den vrede te bewaren DÜITSCHLAND Het eenige nieuws bijna van het oorloos ooneel is de legerorder van den upperbevelliebber van het Duilsche leger koning Wilhelm v ui l rni n Op nieuw liad de e reden om gewag ie m ike van schitterende krijgsoperatii ii de aiival uil l injs 3 zegevierend afgeslagen het Noorderleger uiieengedrcvcn de Lnire armcc lot een snellen lerugloelit genoopl de koniiig vertrouwt dal de soldaienop denzelfdrn weg uilen vuoilgaan indien Ie vijand den oorlug blijll door ellen Oiiw lUekcurig vr iagt men of dic Icgcrurder jiuodig was om Uc oiilwakcndo kiem v m onlevredcnhoid over den langen duur van den oorlog in haar geboorte te verslikken l arliciilicrc berichlen uit Duitschland althuis maken gewag van een verslagenheid over de oilers die de oorlog nog dagelijks kost over de ij c waarop de oorlog gevoerd wordt en wellicht gevoerd moet worden en de on ekeiheid waarin men verkeert logenover do toekomst tegenover den wellicht barren winter De leden van den Noord Puitschen rij vsdag hebbon een oproeping gericht a iii de Duitschers oiu nieuwe liefdegaven in te zenden daar de oude voorraad bijna geheel is uitgeput en do behoeften grooter zyn in dit jaargetijde Het is echter de vraag of aan die opioeping veel gehoor z il kunnen gegeven worden handel en nijverheid slaan miuIs geruimen tijd stil en he r nderhoud van do huisgezinnen der la dweer drukt zwaar op bijna elke gemeente in Duitschland Al zwijgen de Duilsche bl iden over de groule schaduwzijde van den oorlog ook voor Duitschland en hl tr r hlen zij het bewustzijn Ie bedwelmen door de herhaalde berichten van over v inningen iedereen weet dat de slag die Duitschland Frankrijk toebrengt meer en meer gevoeld moet worden ook in het eerste land men liorinnert zich hel oud en waiir ge egde dal de oorlog een epel is waarbij beide partijen verliezen De inneming van Ham door de Franschen heeftin Duitschland een zeer onaangenamen indruk gemankt Men had gemeend dat hel in die streken veilig was en nu het lcg nileel is gebleken vreestmen voor meer dergelijke opliclilerijen l lr zullenevenwel ihaiis slerke troepcnafdeelingen naar dezestreken worden gezonden die eerst Ham zullen hernemen en dan van daar uil in verschillende richtingen het land zullen doorkruisen om de vliegendelegertjes uit Ie roeien Het treurigst is dat zulkeen kleine oorlog gewoonlijk veel verwoestingmet zich brengt De dorpen waaruit op de troepenwordt gescholen worden licht door de verbitterdesoldalen in brand gesloken en maar al te dikwijls worden menschen die geheel onschuldig zijn b j zulkegelegenheden de slachlotrers De Pruisische landdag heeft zich geconstitueerd Beide liui eii hebben hun voormalig bureau herko en met bijna algemeene stemmen Von Forckenbeck isweer president van hel huis der afgevaardigden graafSlülbergVVeriiigei ude van dat der hoeren Het goede plan om de zittingen leclils tot Kerstmis te lalen duren is reeils wcei in iluigen gevallen Hel heereuhuis heeft os er een wetsontwerp Ie beraadslagen over het domicilie van oudersland dat moet dienen om de met i Juli 1871 in werking tredende boiidswei belrelfcnde dit punt te volm iken Dit ontwerp zal nog al wal vrij wal discussie uitlokken maar moet noodzakelijk in deze zilling i ttigeiiumeii worden Daareiilcgen zien de p irlijeii in dat het onderzoek der bcgrouuug dilma il niet lU gewooiilyk kan geschieden ina ir minder tijd z it iKn tcn kjsten UOUUV 20 DEClïJIIiKK De timmerman J A van der Ben die den 22 der vurige iikkuuI bij hel doen nj eii eciier woning van L ii heer Kurtcnoevcr zeei ernstig gewond werd IS Zoiid ig iHi de lievigsic pijnen met den groatslen moed en liel gioolsle geduld te heUbeii doorgestaan bezweken Van der Ben was bij velen geacht om zijn flink k ir ikler en nm zijne zucht tot ontwikkeling niet alleen voor zich elven waar voor de geheele iirlieidcnde kl isso De wiiikelvcreeniging alhier verliest in hen een groot voorstander en zoo wo ons niet bedriegen een harer oprichlers Ook van de rcJcrijkerska ncr de Goudsblrem was hij tot voor konen tijd een niet onverdienslelyk lid Zilerdagavond werden de kinderen van de avondschool van den heer Itenhl 245 in getal door de hier ter slede gevestigde afdceling van het Schoulverbond onthaald op chocolade melk en krentenbrood Het was een waar feest voor dat jonge volkje en een lust om te zien hoe die kleine goocbela irs zonder eenig tooverwoord hunne broodjes dedeu verdwijnen Die glimlach op al die gezichten dat recht van harte jolig zyn dat zich verkneuteren in tevredenheid dat ongegeneerde en helder uit de borst aangeheven kinderlied dut alles deed het hart van den toescho iwer goed en als lnj daarbij dacht dat alleen het edM verlangen om die kinderen nutlig te zijn en tot brave en zelfsiandige burgers Ie vo incn dit feest had te voorschijn geroepen dan verzoende hij zich weder met zijnen tijd die in de laatste maanden zooveel Ireurigs heeft opgeleverd Deze niedcdreling mogen wij niet eindigen zonder een enkel woord van hulde neer te schrijven in de eerste plaats voor den hoofdonderwij er den heer W Ueuhl dic er geen ongcnblik aan hei l u gedacht om zwarigheden te maken tegen al de drukte lic ren dergelijk kinderfecst hein pcifl in do Iwccde plaats voor de liulpoiidervvij ers die allen tegenwoordig waren e i met lust en ingenoincnheiil hunnen ukkuien hoofdonderwijzer ter zijde stonden en in du derde plaats eindelijk voor die ingezetenen vau ionda die door hunne milde bijdragen unn het Schoülvcrbond Bestuurders in staat stelden om langs zulk ecneu weg eu op zulk eono wijze nuttig te zijn Met Mei 1S71 zullen enkele garnizoensveranderingen plaats hebben Het t regiment infanterie behoudt de tegenwoordige standplaatsen zoodttt in onze gemeente het garnizoen blijft Aanstaanden Dondcdag zal eene gedeeltelijke zonaverduistering bij ons zichtbaar kunnen zgii wanneer en mins de w if n nic g cl jn n ih erdg neveleu blijft De verduistering begint ongeveer half twaalf en eindigt eenige minuten over tweeen De heer E A lleray predikant te llenswoude heeft voor het beroep naar de Hervormde gemeente to Leur bedankt De heer P Knuttel predikant Ie Langerak heeft hel beroep naar Eenigenburg classis Alkmaar aangenomen Bij kon besluit van 15 Dee jl zijn benoemd de leden van de geneeskundige raden iu de onderscheidene provinciën ter vervanging van de op 31 Deo afi redende en niet herkiesbare leden Voor ZuidllüUaiid zijn als leden benoemd de hh dr F H Blom Coster te s Gravenhage dr 3 A Boogaard hoogleeraar te Leiden dr K A Eombaeh Ie Leiden P J Haaxman apotheker te Rotterdam G W Boot apotheker te üoriuchem en als plaaisvervangende leden de hh dr J M Addink le sGraveugoge dr H Boursse Wils te Leiden dr Q P iUichner te Gouda V llobertson apotheker te llottcrdam F J Moet apotheker te s Gravenhage De Gouverueur van Curaijno mr A M de Rouville is op voordracht van den thans afgi lreden minister van Koloniën eervol ontslagen uit zijne betrekking en ad interim vervangen door den gezaghebber van St Martin Dit ontslag is verkend onder de strenge bep iling dat onverwijld hel statioiisciiip naar St Marlin zou worden gezonden om den gezaghebber daar af te halen en dat hel gezag aan dezen binnen acht dagen n i zijne aankomst op Curiiijao zou worden ovcrgidragen De reden is dat de houding van den heer de Rouville naar het cordeel van deii heer de Waal sedert de verwikkelingen in Venezusla een doorgaande miskenning zijner belrekking zoowel jegens het opperbe tuur als jegens de Nederlandsche en vreemde autoriteiten geweest is Da aftredende Gouverneur heeft hiervan in een vergadering van den kolonialen raad mededeeling gedaan en daarna de vergaderzaal vcrlalen De Raad heeft vervolgens in een zilling met gesloleu deuren met eenparigheid van stemmen besloten 1 een votum van dankzegging aan den aftredenden Gouverneur iu de nolulcn ie doen opnemen voor zijn wijs beleid en voorzichtig bestuur der kolonie 2 een adres van leedbeliiiging aan Z M den Koning te richlrn vve eii3 de voordracht van deu Minister in z ike den ioiiverneur 3 en corps een bezoek aan den afiredenden Gouverneur te brengen om Z H E i het innig leedween van den Raad te betuigen over hel voorgevallene De tweede kamer stelde zalerdng in de eerste plaats hel adres van rouwbeklag aan deu koning vast wegens het overlijden van prinses Frcderik Het is van den volgenden inhoud II Sire Met diep leedwezen heeft de tweede kamer der Sinten Generaal Uwer Id ijoateits mededeeliiig ontvangen van het overlijden van Hare Koninkigke Hoogheid de Prinses Frederik der Nederlanden geboren Prinses van Pruisen Wij be efFen levendig hoe smartelijk dit verlies Uwe Majcoteit treft en in welk een rouw geheel Uw duorluchiig Huis maar bovenal de hoogst eerbiedwaardige Gein iai der Overledene zoowel als Hare Kinderen gedompeld zijn De natie Sire vereerde in Prinses Frederik eene Vjrslin wier leven zich door huiselijke deugd en oiibekrorapca weldadigheid kenmerkte Bij ha ir verscheiden gevoelen wy opnieuw dal het lief en lefd van het Yorslelyk geslacht ook het onze is Mogen Uwe Majesteit en de overige leden van Uw Huis troost vinden in het bewustzijn dat een Hoogere wil Hun deze beproeving heeft opgelegd en dat de nagedachlenis der Ovei ledene bij het Nedeilaiidache Volk in gezegend a iiidenken blijven zal ci volgens is de beraiidslagiiig ingevangen over de spoorwegbcgroüting vourlb l llu ivel ook uu evenals gcuot aangeroerd Ij puutej vcrdj do tnisluitinj Mcande M stig wiis omi te oen hijl eedfrt hem verlangend n uitgezien I e ministii spoüdig zal Het twecdj gold het cijfl De heereul daarin strijd par de dat ja wegen moes Kon zfl dan 8 millio ging der spoi Dat dit be mag worden j voorstel in alle overige kl de wet stemf Maandag eene intcrpell hebben vroeö aan den konl vereinileit ring gelnterri ge er aan gj eenig raogelif regeering eci santen kan f Nederland volg geven I De heer vreden Dal wel iicutrBall aan het verzj o a door b tooncn dat staat volsiri van een grod slaan vorgdl drncAt in liel van Nederliiii zelfs niet selig Diogr Hheid een Bi iie Icn uitspraV houden ter herstel der s Kerkdijken De heer geen reden de gemoedsb delingen ren hij zeifl treden maif seben gla dl een oogeiihl het verzoek strekking beweerde rej woorden f ej Kerkdijken rence niet afzonderlijk mogendhedeT volledig hel den Kerkelj wijsheid en zullen toeac tnet onze bl Staat veel volg aan milTioeo zil E K zie dan de land iets van betgeel ling en ec moest zegg De K standers ld doch riedel omdat meiT Die vindini kerk Az tegen om dl ter heeft Doch ld gunstig f PI nog niet il geloofsgpii t allen ml i