Goudsche Courant, zondag 25 december 1870

m i jy f nV Tk 7b1 niet traclitcn de keweging en de wnnorJe Ie chelson die met dit vertrek gepuurd gingen ca die tonh nog niet l oiuien worden vergeleken met fle oiit7Ctlcndc verwarring die de aunkoaist alhier teweegbracht l c be wuren en moeilijkheden van de en treurijcu overtocht werden nog verboi gd dioor de koude hel ys en èe sneeuw Ue bewef ig dur gpoortreinen weid boleoMiierd doiST die der troepen en men h d Iwaalt lotvceriieo unui noodig eiu den afstand vnn urs naar lionleuux af lie Jegjjai nlif hètrb yn ovetrtrt rn dï pryzcn buitensporig Gemeubileerde kitinars yn niet meer te vinden liordenux is een grooi stad en uitmuaieiid om er den zomer door Xe brrngeo maar men moet er zjjii ais het arm ii n de meeate huiieii toch ijii Ue kamera hoog tsd verdieping Jii achoorsleenen zijn er lilt Hlieeu eiu aoui uiaa ki liii i j i jc Terwarming aiet gvbouHd Vensiers en deuren kunnen moüilijt uiirdea g iloteo en als ze gcslutcu zijn speelt d wind er taor ff Allen die b er zyn aangekomen lijden dus aan allerlei ougeniak Itrie vierden vho lirn dul n door de straten om een verblijf tr zoeken dat zg maar uiet kunnen vindeii Het verblyf iu Üe hotels van den langsicn rang is even kostbaar als vroeger dat in de hau ieul sie Voor een zold iknoierl e betaalt men 10 franieii per dag Een klein gemeubileerd ertr k waarvoor men in Tours ïUt fnuiken in de maand i ou hebben betaald kust hier niet minder dtn 500 fr inken voor denzelfden tgd Gisterc i avond kwam de heer Crómieux hier au me een nantal leden van het corps diplomatique Hy heeft in een holel gelogeerd en zoekt hedenoveral naar een verbljjf Uedeu zyn de biireunt vnjide pers en den miuiater vau binnenlanibiDbe zakeusaugekomsü 2g zullen iu de prefecluur verblijfhouden Het miaittcrte van oorlog wordHn het gebouw der iotendauoe ingekwartierd eu dat van marine io het depot der marins De bommen die aan de Mgeeriog zyn gevraagd als huurprij van huizen om de bureaux der miniaeries in te liuuden of aangetanteo liju inderdaad iabelachii Sommigen wil jen hunne woningen voor S ü UUU franken in ik maand verhuren Lord Lyons die gisteren avond aankwam kon in het iiotel de Paris geen kamer kruien hg heeft den naolit doorgebracht op een hulpbeil dat men in een der zalen van het hoti voor hem had opgealagen Ue Italia n cke ambassadeur ridder Nigra tliep in een leuningstoel Heden is de geheele politieke administratieve ca diplomatieke wereld zoo goed mogelijk onder dak gekomen maar de bureaux l ijn nog met in crrde Overal is gebrek aau tafels eo andere meubels Gambetia bigft alleni bij het Loiretleger hij chgut zyn vluchtende co lega s uit te lachen ii rrndt kun gedurig berichten na die van de vourtdurcnde waakzaamheid onzer troepen getuigen en waarvoor b g hulde brengt aau de tliuke maatregelen van generaal Chauzy Gisteren avond viel hier nog een op t gebied der kunst zeer treurig feit voor De gemeen leraiul had lenige schildenjeu die zich in een bouten gaaodcrji in het museum bevonden naar eene zaal van het stadhuis doen vervoeren Duor brand die in een achoorsleeu ontstond is et vuur nuar de e iml overgeslagen en z jn zetiig schilderstukken een prooi der vlammen geworden wnaruiid r eeti sidulilenj van Brnscassat een doek van Philippe de Champagne eene wapenschouwing van Karel X door Huiiice Vernet twee schilderijen van Liuterlionrg een portret van deu hertog van Urieaus door Alfred de Dreux en de groote leeuwenjaeht vau Uugèue Delacroix ENGELAND Het volgend verhaal kont voar in eene oorrespondentie van dr Eusscll aan de Timea Een Pruibisoh offioier begnf ich in een rek r dorp met eenige manschappen naar de woning van de markiezin B een oude dame die niet gelijk hare buren gevlucht was llij eclieen baar naam te kannen want hg vroeg aan de dorpelingen waar het huis stond en of de dame er steeds nog verblijf hield Dnnr aaugekoinon trad hg roet zgne manschappen binnen en raisde en vloekie zoolang tot hjj eindelgk de mrestcre e zien kreeg Hij bi sinide een dinc voor tijne lieden spuwde op het vloerkleed nam een stoel op en slingerde diei tegen een spiegel wierp een viias van ijii voetstuk verbrgzelile een pendule op den ehoiifsleeninanlel in éen woord hg gedroeg zich allerliedi rlijkst D uutle dame was duodcUjl verschrikt Het dim werd op ebrueht maar nauwcigks was men met eten de mocsterea van hel huis Ie ïien Men verleide hem dat zij vnn schrik te bed lag Wwr t O I il dit vertrek Maar ik beu van plan om hier te s lpen De dame moeit opstaan en hare kamer verlaten om voor den olücicr pltints te jBttken iLie begau met ecuige da r niuiw i ia iraafwerptoi te vetniclim zich vcrvoilgcns prklead te bed wierp en weinig attgenblik keu later neih aan de schel Irok wrop een knooht verseheni Nogtiaals Torlangdc de ofBaier de lumalau Jeiieii Glmr iugd van hare viouwelijke bedienden doodsbleek en nagenoeg bewusteloos ontving hem de dame aan de deur haser kamer De oliidier namxu n helm tt boog zoo boÜL lgk mogelgk eu Keide Mevtau4V ik heb ene belofte volbracht su mïi d envvld Vm eclilgenoot was generaal markies van 1 niet nxari IJ dii c in iet r reguueni nuzarrn als kapitein toen de Vrauwliaji in Pruisen vielen Welnu dan mewouw ik roOBt a veggen dat hg toen ten huivte vnn mijue grootmoeder kwam wier echtgennnt te cim Was gevallen Gy deidtt dat ik mij hier hoogst onbetamelijk heb gedrogwi uiaar ik weet hoe die elfde kapitein one huil behandelde Ik hoorde de gesahiedeois als jongen maar ik vergal baar niet Ik ken de achnnde en den oudergHiig die hij over mijne familie bradiit o ik wit er u het verhaal van sparen Munr ik daad eene gelofte toen en bloote jongensgril sofaetif en thans heb ik die gedeellelgk gühoudao Goeden nacht mevrouw Ik breng geen nacht onder uw dak door Mijne manschappen zuilen u besobermeu Hierop vertrok h j Hoevele dergelgke herinneringen zegt dr Buasell zullen den kindaren niet bijbigven die ik than naar sehoal zie fpaan Welk eene peilluoze diepte ran haat au misdaad opent b j die de venebrikkingKn des oorlogs losliuit Gisteren is bg de opeubare uanbesieding ten raadhuize lilhier van de leverantie vau de ten dienste der gemeente gedurende het jaar 1871 benoadigde mattrialeu aimgenomen 1 Uotil arm door A de Jong tef 19 pOt beneden het tarief S lJ trtcM door v Berkel Götle legen 33 pCt beneden het tarief i Spifiem H i e JJiemmren door J J Verdries tegen 13 pCt beneden liet tarief i Lood Zink en Ouliker door J J Verdriet tegen 21 pCt beneden hel tuiief 5 Veratcaren m Glcu door C van DiUeo Sc Zn tegen 15 pCt beneden het tarief Cl Teer door L Vis er lagen 19 pCt beaedeu het tarief 7 Kalk door de wed Wernink legen 15 pCt beneilen hal tarief 8 Grind ï eenijfste inschrijver L Broere 9 Zand niet gegund Voorts ia het reeht lol betting vnn den lol op het AiDfl en joudiche rgpad es verpacht voor 3 jaren II UI T au llolT te Bodegraven voor 1510 ö j iars V in een geacht winkelier hier ter aieda oiilvaDgen WIJ een ichrjven naar aanleiding vmi ons bericht uver t uiag izgn v iii petroleum door den heer A Tirainers geopciK in verbind met de Inge prijzen inopde petroleum doordien handelaar wordt genoiesril W g ujn t met den geerden schrijver volkomen eens dat de heer Tunmers met alleen in het algemeen belang heefi gehmdeld in mr ook in zijn eigen bel ing leu minste wanneer en dat mag men van een versiandig luau reiuHchieu Cijn inkoopip lj deu lagen vcrkoasKprjs toetlant Een klein winsijf is een zoet win nje ook hierom dat de ophooping der kleine winsijes een grootere winst spoedig uveCtrnS tn Wanneer ook de firma Verweg Co zulke lage prijzen voor pelrolmim iieteert of reeda voor twee jaren genoteerd beeii 4aii zou4e wij ook dat gaarne hebben irinetd als we t Hadden geweten want het duet ois waarlijk veel genoegen als de een of andere ontlerneiner brekende met den lear kaïH ziet om door lagere prg en zgne kalanlen te gerieven en zich zelven te bevoordeelen Ziet onze briefsohrgver daartoe geen kans en moet bg zonder sohade te lijden zijn petroleum voor S4 c veekoopen dan moge in dien prijs geen woekerwinst gelegen rgii maar ieder zal looh liever ül of 22 et besteden Wij welen eigenlijk niet waarover geklaagd wordt Het kan toch zoo lezen ue uwe bedoeling niet zijn om do winkeliers tot dion luciiinnd te brengen dat ij niet meer aan de laaien hnn opgelegd zouden kunnen voldoen of hen lul noleeringen der prijzen hunner artikelen teleiilen waarop du huudel zeer spoedig geen crediet meer londo verlccncn O nccu dit is volilrekl onze btdueling niet geweest het wus eenvoudig obie bedoeling er op to wijzeu dat de heer T unmert klffare prij en noteert dat is in t belang van t publiek als de qnaliteit van de petroleum ten minste goed ill a zoo uiet dan rol de heor i immera dat zelf spoedig qlwaiep dooir veBmindard debiet Heeft die heej er oordeel van en we ihopoii het of heeft hjj er gee voordeel van tt publiek pioliteert er lij 2a üiuig t kav volgehoijden en houdt het het stand dan is hel voordeel over eenigen tgd geheel voor t publiek want dau zal men algemeen lagere prjl cn moeten stellen Uil iut ttgeu de winkeliora w ons schrijven ook foen reclame oor dqn heer ïtmmers was daarmede bedoeld maar even als onze geheele couran was OOK uai oericht voor niemand auders dan het publiek Woensdag werd Xt Boskoop door de fifMeethag vin hfl NeJecl si hc olv rboiid eeiie j iiijsi itd eiiiig ifedtan aan de leerlingen der opeilbarc school bg gelejnilieid dat er ee ue publieke lei lOp urzoek van het bestuur der nfdeeling werd gehouden Vij r au deu jllechtig id plaats ll id nniki de vicepresident der afdeeltng de lieer Hum bet woord reide dï plaatselijke S tihoo commissie dank voor de beloonde welwillendheid betuigde aan deji hoofdonderwijzer den heer C Douw Snijder zgne ingeiiomeuhrid met de verkregen resultaten van zijn onder gs en d it wel in een schoollokaal hetwelk leker een der endoelmatigste in Oiia tadertand is Hij achtte het dan ook zeer gelukkig diit het obderwgs weldra al pla tts hebben i i ne nieuwe chool ingerióht naar de behoefien des tijds voor welker siiohling hg het be urdez r gi ine M ein ede den dnnk dtr ii fdeSling ep yiip nit liie ilatt onderwijl liefhebben toebracht Na nu nog een harlelgk woord lot aanmoediging tan vlgiig schoolbezoek tlerr leerlingen toegesproken te fleboeii werd aan 62 hunner die sedert 1 M ei deze jaara een enkelen stfhooltgd ver uimd hadden i eerste prgs uiigerelkl beslHaude in een vun Sanlen s volkiatlas vnn NedcHand nun 79 leerlingen die minder dan 4 schoolverzuimen s muands hadden werd een geschikt boekje ter hand gesteld terwijl aan de overigen een kleine prijs nerd uiigedeeld om hen tot vl tig schoolbezoek u n te moedigen In de prgzcii was een gedrukt getuigschrift v slgehecht vermei lende het u van deu prgt u de klasse van den leerling Het gemiddeld gelal leerlingen van Mei ot December was 275 Gisteren is de bouwman L vanden Bos t Bleiei wijk met zijn rijtuig duor het scbrikkin van t paard in het water geraakt hg zijne vroij w eu drie kinderen werden alle behouden en gered In den naoht van 21 December is de woning ma J Boele Ie Berg Aalb irkht door 4H SRd vernield Door den feilen wind had de bemHUuing der spuiten dt0 zich als altijd dapper Avcerde veel moeite om de belendende huizen wuuronder ook ene schaur wet timmerhout wni voor de vlnoMBen Ie beveiligen Van den inboedel i niet gered Slechts eu p wr varkens en geilen beeft men kunnen behouden De oorzaak vau den brand is aitbektnd Inboedel ea woning waren legen brandsehade var ekerd Door de Provinciale Slateu van Geliierland is tol lid der Eerste Kamer gekosen Jonkheer H A D Coeneu burgemeester te Zutfen n ei 30 Bteraa cn Jhr ü J C H van Nispen raadsheer inhetprwr gerechtshof te De behandeling der eredieiwetten is Dondstdag iu de tweede kamer begonnen nadat de nieuw b noemde conlmie grif ie mr O W S r Numan z oe lielrekking had aanvaard Bg de algeueeiie beraadsl igingen kwamen vooruamelgkter sprakn de poëten die voortvloeiden nit het kon beslait vnn 39 Oct jl bclrellende de opheffing der af ondenltlke dmini straiivn voor de eeredieiisieiu £ en atwzienlgk getal leden had ui in de afdeelingen eropaangedrongfit dat de nieuwe posten nil de oreiiietwellen zonden worden gelicht oasdat het aun bedeakiDg ondechevig scheen of in credietwetten belangrgkj besUssingen awtreBl hangende quaestièni ntothlen opgenonea U t deze vorm door velen werd te baat genomen om niet tegen het kon besluit zelf xich te veneUto ia even duidelijk als de nederlaag die de coalitie beeft geleden toon een amendement van deu heer de Branw met de kennelijke bedoeling om het vermelde koninklijke besluit builen werking te houden werd verworpen met 37 tegen S6 stemmen Slechts één slem maakie alzoo de meerderheid uit Bgna alle IloomsehKatholieken anli revolulionairen en conservatieven stemden voor t aincndeinent Het bondgenootschnp is al oo nog in leven en weet zelfs kraehten genoeg te omwikkelen aar het de toepassing geldt der grundwuttige beginselen wgenoaieii Li dt zittiil de i redi lw u Bij lioofdsii zijn finj fi pJj werd minder ti nievw wnK o Hot suli Miv MmiiL JWk jnnoriJ hoofdstuk M i men aii geiic sc iu h M 6 Werd aangeuq den is hQQfjJ aan dp ordp In id l ÏiMIdJ nwiMilv Wil dpordiiiweedel npr f ttegroJ m t dispj ghioiöeii het den koning al milie geleden l VBjl tvet die steld Hsihni iitttfete iweisoH ilkii v scbtijfJ Bjli df ten den gewwntej kregeu d fflei Zwijnei bnrg miiig moe t Thans tgn door d a Itolo ning getioht A M dt gegeven H § 1 De met deu me 9J ztvara slag voordracht hel U M êene eetvolle i 2 De r zgne bevoegnh a eeoig and vermeent dern den maar nlj droevifle oma U UTmet dl voordracht vi den raad geu i 3 Lang den lande gel gen ia hy 0 tien jares w hy Uwer Mf lokiet ea z hem rustle 4 Kauf tteden an Tsardde hij Hogen hadilel uordeeliBg maar ock dal alzoo die zijl i 6 wa druklft y uitvloeisel zeer te Itad kennis § 6 Uod en burgeroof namdgk in gepoogd del werden zijnel liohl misken i 7 Aan één doel vo gen van de mocht er o licbaqm ven schil betrof den wordinl én goBverner § i Pari den heer niil pgnlijkeu inJ de gelegrnli4 Icerrn kennl dienaar vanl § P DmI de raad uu f hg in het eervol i DtiMii