Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1871

♦ i 4ÊÊm m iJb S hw iiit h 1 w enige Mazenlijlie elcmnnlen van onoverwiimelgke legen De Gardater IiiuhuIc liehilsl een bruf nfkomstig Tun iru DuUscliir dn lot do bclcj r ug9nrmie vrtii Tarn beliuurt uiiUriut rtcii stitiit vuil deii tninboiiiv rondom lie it ul l ij hreft o a Vcrsnilleg PiiIhischii Lonitjum u cu Corbeil betucht De tnesiand w 1 1 nu die lak lau ugverlieid verkeert wordt in di t ich gven Hllertieungst geuuemd üc tuinen r jn tetlaten en dn prachligflecolleclirn planten verkeerci in hPt ihepile verval hen di r vournaainste inrichlin rii van dien aard e Chalen y ilie van deti be r Croiix dient thans den stuf de i eii rBchr artillerie tnt hoofdkwartier De gMote broeiktf TOOT de p lmbaonen bO i SO voet lang is ingericht tot pa rden lal de kuiprn uer plauien norleii Tonr paardrnkribiwu gebruikt De prnclilige cuuifères ei e uipy Ma 7 t icii tiier Ifeerlijki urmplareq beyondeii fijn afge uieilen om er p lia9adei langs den eg van Funienay auxBo e van te maken tei ciude te belettefi dal men Tan de Fraiiselit forten de Duttsche batlerijrn kan laspii deu l c ireungsie aanuiik ic i r ch cr c t voor de pomolog sclie siudie op l e huf behoort nan dea b er Croui toe ei i bg Auliuy gele ien Ue pr chtige vruehtlioonirn die met dr groul d zorg areugeuultiveerd gn voor het groolsie gtderUr gebroken leragl hel gigulvaniserrd g er dal als hekwerk diend en wairlegeu die vriichüiuoiueu geplant aren gebruikt is om er schunskorvea van te maken D boamen zyu nu geheel vermeld door d 2O11U cbipen en nrea 100 koeien welke men in dien tuiu heeft opgr lu en Mrt het j nge plantsoen in het open veld gekweekt is het niel beier gesield de lakken der jonge boomen zgn gebe igj tot baVcnstokken lerwgl van de stammen inkkeiibossen z n gemaikt De inrichtingen vanden heer Duraiid fils bn Clamirl leveren een even lienrig schouwspel op p broeikn seii gn voor eeu groot gedeelte vernield door d Yt nsJie kogels die hier als hagel teen n vallen Oe planlen yn of verdroogd of befilforfu we hüdden hier in het bemn van Ueeember eene koude vaa 6 Kéaumur 18 Kibreulieii Met c andere éiablissemcnten zal t wel niet beter geIteld zijn eo loeu mag aaunemen dat de verliezen der eigenaar onherstelbaar zgu DÜIÏ3CHLAND De verdragen van den Nuord Duitscheu bond met Zuid Uesse i Baden en Wurtrmberg ygn voor den bestemden teriu jn 1 Jan geratificeerd In weerwil vau de vertiaging die de goedkeuring vau het verdrag roet Beieren door de Beiersche patriotten ondervinill worden reeds aanslallen gemaikt voor de verkieziogea voor den Duilsclien rijksdag aangezien deze ingeval ile oorlog voortduurt uiterlijk ajf hel laatst van Maart om financierlr redenen im et b epkomen de laatste door den Noord Duiischeii rgksiiag goedgekeurde leeniiig bedroeg lUU luillioen en daarvan wordt maandelgks 30 milliuen tlialer verbruikt Men zegt dat de verkieriii teu vuur den rykidag 10 de tweede neek van leuruari zullen plaats hebben Om liet verlrek van hel grout ainl il Duttsche Idaieii naar Frani rgk aaniieiuelgker te in ikru n gstde Koln Zeli op de gue Ie zuriien voor hel legerdoor de aduiiiiistralie Zoo zi ii er si liut niu ikerswerkplaitsen opgericht en de voeding van den suldaat vfrmeerderd i oudal hg al n tariitale van den neer of miinler zwareu dienst 1 a 1 kilogr vinesch per dag krggt wollen kleedertii up de uiorposteu net gebruik van vachten bewg tii goede dieitsLen w utautsuenen keecen de uiibreidiug van typhus en ndere epi lemicn Hel veilies van de Fransohe troepen alleenin de maand Deo wordt door een Duitsch correspondent vooruamelgk op grond van Fransche bronnen opgegeven op 50 UU inau bet totaal verliesder Fransrheu sedert het begin van den uorlug aandooden gewonden eu gevangenen op 50U OII0 min Het verlies der Diiiisihers uordl in de oM ZeU opgegeven op 2 Jü5 oSicitren 67 ÜIS mauschappen Eindelgk zoo wordt van Versailles uil goedebron aan de Nordd jlHg Zeit geschreven is htleerste scbot gevi lleii uu hel znare belegeringsgeschutvoor Purgs en el van de oost yde De Franschenbadden het uitgestrekte plateau Avron sedert langentyd meer en meer xerstlianst en daar veel geschutvan het zwaarst kaliber opgesteld Daardoor werden niet alleen de Duilsche troepen gedwongen omop gropten afstand Ie lilgven maar de belling vanMont Avron buod leveus eiu uitnemiiide geUgeiiheid aan om ongehinilird ten groole troepenmacht op te stellen de Fran chen konden van hieruit hun aanvallen tegen het Noorden en langs de Marnegeniakkelgk voorberenleu en kruchiig oudrrsteuoeii üm die reden werd aan onze zier lalrgkr belegenngsarlillerte bevel gegeten om den Munt Avron 01 schudehjk te maken kinonneii tii muteritri zyu eeral lu den loatsleii igd uil Spuudiiu l aurlauis en mmd Mninz aangeiroerd en grvpegd hg di welke onder bevel van den kolonel Uarlaoh reeds voor Toni Sotssuns eu U i re hebben dienst gedaan Den eersten Kerstdag waren nog niet alle kanonnen aangekomen ook ontbraken nog twee Sukiisohe rllllerie oiapagnien Iiitustehen waren reeds eenige dagen te voren ferschillendc baltecgen yfisteld en J rrced om dienst e dueu pmdat hel pli D van de Vansc ien om een groolcp uitval te doen en dt sluilingslinic e verbreken zeer duidelyk ziohtbear wal Den ii en 2 had eeu batterg uoslelgk van Noisy lf drand gelegenheid om catiige vgandelgke bataillous ie beschieuu iip t stoud eu terygtoohl naar den Munt Avron aannaptfn Den 24 bombardeerden twee ballergen Neuilly waar de B ransche infanterie had overnacht Den 27 is het bombardement v m den Monl Avron liegou c i Lr j 1 2 et i b he zetting vau het plateau geëindigd 11 De bclege rings arlilletie Zuidwaarts van Pacys tal eveueens spuedig het vuur openen In ha ir over icht meldt de Norda Allt Zett dat de F s scb t o p n aehter de liuie dtr forten 7yn teruggetrokken eu zy voegt er btj dat het thaus met de uitvallen op dit punt is gedaan d ar er geen ruimle overblyft om de traepen op te ste en De ontruiming van Dyon daoc de Dnilschers IS naar men van Karlsruhe aohryft alleen geschied om strategische beweegredenen Vallen deze weg dan heeft de hoofdstad van het oude Bourgondie niet meer of n iuder belang yoar de Duilschers dan eenige anilere plaats Zonder twyfel heeft het verblyf eu ie werkzaai beid van G imbetta te Lyoo leu doel om eeu plan e orgauiseereu tegen het Oosten de zoogenaamde Lyonsohe armee zal langs den spoorweg tegen BelfQrt en Besani cn wordeu aangevoerd en Garibaldi gelyktydig tegen Dgon oprukken Tegeuover dit opfiraiie plan i de Duilsche Unie van Belfort lot Dyon Ie uitg trekt De generaal VVerder wd daarom zyn troepen meer cuocenlreerru zyn vooruaamste steunpunt zal Vesoul zgu tern yl bet hooftldoel is om de belegertugstroepen voor Belfort te lekken Volgens particuliere berichten uit Besaogou was den 2 11 December reeds een Frausch legerkorps van 25 000 min lu aenlochtj het trok qver Hyppolite Aadmcourt eu Bourgogne langs de Zwitserscb grenzen regelrecht op Belfort aan Men hield eeu gevecht Hl de iiabyheid van de Zwitaersche grenzen voor aanslaande De beU ering vaa Belfort wordt overigens met knchl duorgezet Volgens berichten utlf Bern hoeft de Duilsche bevelheober voor Belfort vryheid gegeven aan de vrouwen kinderen en grysaards om de vesting te verlaten De dag van bun verlrek is echter oog niel bepaald De stad heeft reeds veel ten gevolge van bet boiubardemini geleden maar men verwacht vooreerst nog geen capilul tie te meer omdat de hoop op onizet den moed der beleger kn lunnakkert Het bcli g viroorzaakt den Duilschers nni eiiende moeilykheden vooral door den rotsachtigeu grond die hei maken van loopgraven byiia ondoenigk maakt BINNENLAND Gouda 6 Januari Ëtndelgk brengt de Staats Courant ons het nieuwe niiiiistene Dt gcruchieu der laatste dagen norden daardoor bevestigd want de heer mr J 11 Thorbecke giefl in dit uiinisierie zyn naam Hy is belast met de Biiinenl ludsclie zaken Voorts is de heer Braox miiiisier van marine gebleven en heeft df heer van Busse de portefeuille van financiën verruild tegen die van kolomen Nieuwe leden vau dit kabinet zgn mr F Blussó van Oud Alblas lid der tweede kamer Qiiancieii G F Booms kulonel en chef van den generalen staf uorlog mr J A Jolles Madshcer in den Hoogen Saad justitie u mr J L H A baron Gei icke van Herwynen gezant te Londen buitenl zaken Alzoo een nieuw liberaal ministerie De namen hebben bgna allen een goeden klank Er kan door dit ministerie veel worden gedaai pe zwakke zgde zal oker wel de koloniale politiek zgn De vrees dal Thorbecke minder ingenomen is met de koloniale hervorming wordt vooral niet weggenomen door de benoeming van v Bosse tot miuister van koloiiiin Het zou te bejammeren zyn wanneer de hervorming van ons kolominl stelsel niet nerd vuorige Il en dat tan Bu se daartoe de man zal zgn IS ten minste Iwyfelachug Waarum laat hg gn fiuiiicieele hervarmiiigsplannen in den steek Waren die plannen overeenkomstig de inzichten van du kabinet uiel goed dan had hg daarin geen zitliiig moeten nemen droe jen y wel de goedk uring neg dan blgft de vraag waarom hg ze met zelf leu uitvoer brengt mmÊSm I De Staats Courant geeft de volgende berichten I Keulen i lanuari Waterstand 6 voet B j duim I boven nul Hel drgfgs bedckl omstreeks twee vgfdo gedeelten der breedte van den Ugn ifjmei en i Jai uari De Waal is overdekt met iwnir dryfijs de overvaart gaat zeer moeilgk eu heeft nog met losse vaartuigen pliwts Tcmperatnur U Far kruien 3 Januari In den efgeloopen nacht heeft zich het ijs vastgezet H etlinoott A Januari Van den IJselmond af tot vuur e spoorwegbrug heell zieh het gs gezet verder blynk water de overt uht is gestremd itieun 2 Januari De iv ef i geheel bedekt met dryfgs Zutpken 2 Jan Idem Wijk 61J Duurstede 2 Jan Gisteren avond heeft het drijliis zich in den lioodvoet vastgezet Vóór de stad 19 blank iv tcr Vr eswf k 3 Jan Hel gs m dp rivier zit vaet zonder open vakken overlucht mei ysbooten Wa tcrsl iid i 06 meter AF of 2 4b ineler ouder noudpeil Gewassen 0 27 meter Maastricht 4 Jan lu den toestand van bet ya geene verandering Uit Nieuwpoo wordt 0U9 van 4 Jan g isbfeven Aan de veren te Sehoonhoven en Nieuwpoort nerd sedert gisteren de rivier de Lek door schiet schouwen gepasseerd Heden morgen zgu aldaar baoea voor voetgangers gelegd geworden De N B Ct heeft nog de volgende ysberiohten Men meldt out uil Dordrecht van 3 JanuariHet ys op d rivier voor deze stad heeft recdii zoodanige sterk e verkregen dit men aan de veeren met zwaar geirden ysbouten en met los vee daarover zonder gevaar passeert Te Willemsdorp wordt het veer op Moerdyk zeer gnustig onderhouden door de Belgische spoorwegstoomboot en de veexroeibooTeo Ook te t Gravendeel wordt steeds met d roeiboot overgezet aan hel veer wyl de rivier aldaar juist eveu boven het veer zich beeft gezet n benedennaarts de rivier open open is Uit Deventer wordt ons van 3 Januari gemeld Het ys zit zoover het oog reikt vast De overvaart per poot IS geslaakt eu de communicatie met de overzyde wordt alleen door een aak getrokken door een geul of over het ys niet dan mat groole moeiie onderhouden Men verwacht dat de schipbrug weldra zal gelegd worden Xe Culenborg heeft zich de rivier de lek voor de tlad vastgezet VVatertlaud gisteren morgen ten 9 ure 2 30 meter Men schrgft ons uit Lingerak van 4 Jnn t Bg de gisteren plaatb gehad hebbende herstemming voor een lid van den gemeenteraad alhier werd met 16 van de uitgebra hte 22 stemmen benoemd A Zwynenburg ïzn Uit Moordrecht schrgft men Dinidag 3 JaniMiri werd de jaarlyksehe Alg vargnderiiig der Liederliifel Apollo gehouden Uit de medcdeelingen vau het b stuu r bleek d t genoeiode veieeniging lu den tyd van een jaar eeue belaifgryjce schrede voorwairis gedai n had immera it in di n tyd het aantal buitengewone leden geUomiQen vau 4 lot 120 icrwyl ook dat der werkende leden b yft toenemen eu reeds ineer divn 40 bedraagt Op eene alleraaugmaamste wyze worden we in kennis gesteld van hel beslaan der vereeniging Yriendentrouw De e vereeniging die zich huofdzakeIgk ge ellig verkeer ten doel stelt heeft zyue kas ter beschikking gosleld tot aankoop van ryst om die ouder de zwaar beproefde behoeftige klasse uit te deelen Door dit nu m het harsten van den strengen winter te doen bewgst het srli lakgezelsohap i Vneudentiouw de spreuk te verstaan die jpoe ir Werd uin hier onlangs bericht dat de groote hmderpa il voor algemeen schoolbezoek in deze gemeente hxuldzakelyk in den arleid der kinderen n de Igiibinen gelegen is thans n ag hel verbigdend bericht gezonden worden dat het een der heeren fabriekan en den heer W Tom is mogen gelukken om ryne werktuigen zoodanig lu te richten dat de spinner zelf hst dnarby noodige wiel in beweging kan brengen eu de hulp van het kind dua ontbereu Mocht hem dit reeds vcor rcaigen tyd bg een grover soort van touw gelukt zgn hy beeft uu de toepassing voor de fijnere soorten ook gevqndein lernyl door kennen algemeen de ijuaiileit va bet gesponneue zeer geroemd wordt Komt hem lof e dat hg geen moeite en kosten gespaard heeft qfo het zuover te brengen nog te honger waarde krygt zgne viuding daar hy dadelyk ulle fabiiekanteb lu de gelegenheid gesteld beeft om de werking na te gaan en zyue vmding tot algemeen eigendom gemaakt i T i1 ii f i Hmtismmim wip W iii y liriiriM i 1 liiiiiliiili iw iniilk mJiküli fii liiiiiiiiiiiiiiipa 9tii niilaii l lap iMitiii ii èitoMii aiiiiii fi J WiMUMnifK 41 kè iilliRteiii rgii iii U til M iifiii iiii M M li ufi to tilin = § its iii ir i