Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1871

1871 Vrijdag 13 laimaii N 997 GOÜDSCHE COURANT Nicnws en Adverlenticblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In do Stivd geschiedt de uitgave in den avond vau DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Do prijs per drie maaudou is 1 75 franco per post f2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels iv 50 Centen iedere regel moer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeouderljjko Nommors VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Buitcniandscli Overzicht De Times h eft weder aan baar wensoli naar het herstel vnn den vrede lucht gegeven in een artikel waorvnn de telegraaf ons de hoofdslrekking overbrengt y is vnn meening dat de quaeslie van vrede eerst gesteld kan worden na den val vnn Parijs en dat dnn de neutrale mogendheden gewapend met den moed der volkomen belcingeloosheid eeu fiere taal moeten voeren Iepen de oorlogvoerende volkeu Uit dit artikel biijkt weder dut de publieke opinie in Engeland de Time gant door voor de getrouwtte uitdrukking er van de voortdurende krachtsinspnnning der Franschen nutteloos en ongemotiveerd acht Nu de eer gered is moet wen het hoord in den schoot leggen Wnarom anders den neutralen mogendheden den rnad gegeven met hun pogingen in het belnng van den vrede te wachten tot na de overgaaf van Parijs Pruisen zal dan wet bereid zijn vrede te sluiten alleen is het twijfelachtig of de Franschen het doen zullen De slolphrase van de Times dat schande en oneer moeteD rusten cp hen die de goede diensten der neutrale mogendheden verwierpen schijnt dau ook voornamelijk de Franschen te gelden Er lijn er die vermoeden dal Parijs vallen zal voordat de conferentie over de Zwarte Zee afgeloopen is zoodat de vertegenwoordigers der groote mogendheden zich meteen over den vrede zouden kunnen verstaan In hoever zulks eenigcu grond beeft zal de tijd moeten Iceren Van het bombardement niets bijzonders De operation der legers aan de I oire worden van weerszijde geheim gehouden ook voor nieuwsgierige journalisten Echter weel men dat Frederik Karel in een breede linie oprukt en zoo den marsuhvanrdigen generaal Chanzy den weg verspert Volgens de Duilsche berichten wyken de Franschen gedurig Dit schijnt voorul op den Duitschen rechtervleugel en in het centrum hel geval te zijn hetgeen voor de Franschen byzonder noodlottig is want deze dekken den weg naar Parijs In het Noorden heerscht dezelfde onzekerheid Ofschoon het waar schijnt te zijn dat generaal Faidherbe den 8 dezer do Duilsohers genoodzaakt heelt Bapaume te verlaten en het voordeel dien dag aan hem gebleven is heeft hij dat voordeel tot nog toe toch niet kunnen vervolgen en zouden de Duitsohers Bapaume reeds weder met 4000 man bezet hebben terwijl zij e Amiena een sterke macht zouden conoeiitrieron Men voegt er bij dat het de laktiek is van den Franschen generaal om zich steeds na een gewonnen slag ylings uit de voelen Ie maken In het Oosten duidt niets nog cciiig bij onder voordeel van de Franschen min De Duilschrrs eoncentreeren zich om de oprukkende Franselirn te kunnen nfwnchlen mnar deze vorderen niet veel Uit Duitschland valt weinig te vernjilclen Over de laatste depcche van von llisuiarck aan dt Kngelschc regecring over dr l uxeniliurgsrhc ziuik d U Deo deelt de Kiihi Hei nog mede dat de bülidskanstlier gezegd lieefl dut bij evciiUiiclc slratcgibchc iiood akehjkhehl Luxemburg zuu be et worden oa over zulk ecu dauil onmogelijk eerst met de mo gendheden in overleg kon getreden worden tevens geeft van Uismarck echter te kennen dat een hepai lde opzegging van het venirag niet door hem bedoeld is Aan bet einde van de depêche handhaaft von Bismarck den eiioh van schadevergoodiug aan Luxeoiburg welke aan deze regeering onmiddellyk zul worden toegezonden De groothertog onze koning beeft den Luxemburgers per telegraaf zijn sympathie betuigd en hun gezegd dat hij zich overtuigd houdt van de goede gezindheid der mogendheden om de neutraliteit die zij gewaarborgd hebben Ie handhaven Een andere iiotn van von Bismarck den 8 dezer naar Londen gezonden heeft belrekking op de in beslag genomen Engelsche kolenschepen Hij zegi daarin o a VVy betreuren oprecht dat onze troepen om een dadelijk dreigend gevaar af te wenden genoodzaakt zijn geweest Britsche schepen in beslag te nemen Wij erkennen btt recht op haileloosslelling en zullen de waarde der schepen vergoeden zoiicler af Ie wachten welke selindeloosstelling later znl worden toegekend Als er verkeerde niet te rechtvaardigen handelingen hebben plaats gehad zullen wij het gebeurde nog dieper betreuren en de schuldigen straffen België ziet den oorlog weer onmiddellijk aan de grenzen waar üivet waarschijnlijk zal worden belegerd Deze sterkte ligt slechts eenige schreden van de grens Ken Brusselsch blad zegt dat dientengevolge drie lichtingen van de militie zijn opgeroepen In Amerika schijnt men bijzonder ingenomen met de benoeming Van generaal Schenck tot gezant te Londen in plaats van den geschiedschryver Motley Den heer Schenck moet speciaal opgedragen zijn de regeling van de eindelooze Alahana H uffistie Volgens Uaili Telec raph zal hij van Engeland de vergoeding vragen van de schade door den beruchten kaper veroorzaakt met de interesten sedert den dag waarop de nadeelen werden toegebracht Bovendien zal hij voorstellen eeu tractaat te sluiten waarbij de beginselen var het internationaal zeerecht op nieuw zulleu worden gedefinieerd ten einde verdere aanleiding tot soortgelgke gevaarlyke conflictcu te voorkomen Men denkt dat Engeland in beginsel tot deze schikking zal toetreden muar de qusestie van het cyfer der schadeloosstelling aan de schcidsrechterlyko beslissing zal vorden onderworpen waarvan in deze zaak reeds herhaaldelyk sprake is geweest F R A N K R IJ K De berichten uit Parijs kort voor en na nieuwjaar getuigen vnn de agitatie welke allengs heftiger tegen den generaal Trocbu en zyu beleid zelfs in gematigde eu goedgezinde bladen werd levendig gehouden Zy is blykbaar dan ook niet zonder gevolgen gebleven Vooreerst heefl de generaal i rochu ecu proclamatie uitgevaardigd waarin hij onder verwijzing op hetgeen er reeds daar tot stand gebracht is een beroep duet op hel vertrouwen cu de eensgezindheid der burgers eu verdere offensieve operdticn aankuniligl Vervolgens is er een besluit genomen waarbij ten behoeve dier opiT ili n een nnnner naneensluiting en 8anienu lviM vmi leger niohile en nationale garde is bevolen Kiiidelijk schijnt men naii do openbare mccuiug welke zich zooala wij zeideu ook in invloeilrijke org inen uitsprak eeu aoort van voldoeuing te hebben willen geven door de instelling van een krijgsraad uit vier minislera en vier generaals beslaande bestemd om den generaal Troohu als consultatief licha im terzijde te staan In de Purijsche correspondentie van de Inde endance Beige waarin laalstgeooeml feit vermeld wordt wordt o a tevens gemeld dat zoowel de houding van den Aroerikaanschen als die van den Zwitserschen gezant de Parijzenaars ergerde Waardoor bijjkt eigeolyk niet De laatstgenoemde zou veranderd zyn sedert het gebeurde met Luxemburg In dezelfde correspondentie wordt nalunrlyk van het bombardement gesproken en evenals vroeger de Duitsohers hun hoofd schudden over de verkwisting van kruit en ammunitie door de Fransohe forten tengevolge waarvan die arme Franschen niets konden overhouden tegen het oogenblik dat zij ze tegen hen zouden moeten gebruiken doen de Paryz enaars het nu over de iiultelooze geldverspilling der Duitsohers met dit bombardement hetwelk beweert men sleehls betrekkelijk geringe materiüele schade aan de forten berokkent en gelukkig weinig menschenlevenii kust Wij behoeven er wel niet op te wyzen dat de officicele Duitsche telej ranimeu geheel anders spreken over de uitwerking van hel bombardement en daarvan o a eeu bewijs zien in de omstandigheid dut het geschut der tot heden gebombardeerde forten zwijgt De correspondenten der Engelsche bladen bevestigen zulks en zeggen dat de Fransohe nrtilleristen door hun kazemaUen beschut niet slechts niet schieten maar ook hun stukken vnn de schietgaten vf rH ijileren om te voorkomen dat zij gedemonteerd worden Ofsclioon in de officieele telegramoien uit het feit geen ander gevolg wordt getrokken dan dat de Pruisische artillerie veel beter is dan de Franschc blijkt uit de Engelsche berichten dat de Duitsohe officieren niet volkomen gerust zijn op de zaak ENGELAND De gesvauceerde liberalen te Greenwich hebben besloten te protesleeren legen t toeslaan van een bruidschat van € 30 000 en een jaargeld van £ 6000 aan Prinses Louise Zij achten die uitgaven onbillyk en onnoodig en meenen dat de bedoelde sommen veel nuttiger zouden besteed zijn aan t ontginnen van Stuntsdomein waardoor aan lal van behoefligcn werk zou kunnen verschaft worden Een welingelicht correspondent i n Ae Globe verzekert dat dn uitvoer van Britsche wapenen naar Frankrijk nog immer op groote schaal plaats heeft Sedert het begin van September zouden byna 120 000 geweren gemiddeld 4 000 per week naar de Fransohe havens zijn ver cheept om nieteeni te gewagen van groole hoeveelheden geweren revolvers en kanonnen lie als ijzeren goederen waren opgegeven Huvriidleii zou een niet geringe massa krijgsbenoodigheden uit Engeland over Amerika den weg naar Frankrijk hebben gevonden DUITSCHLAND De Duitsche bondsrniid zal nog in den loop van deze maand zijn eerste vergadering houden De l ruisisuhe landdag heefl in zijn zitting van Zaterdag zyii workzauinhedeii voorlgezet de discussio