Goudsche Courant, woensdag 8 februari 1871

1871 Woensdag 8 Februari N 1008 GOUDSCHE COURANT Meuws m idverlenüeWad voor Gouda en öinslreken De uitgave dszer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Do inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave LOTING VOOR DE Nationale Militie = 5 =öiEat = Eerste Openbare Kennisgeving BURGEMEESTER e WETIIOUDEUS an Gouda voldoende aan nrt 28 der Wet van den 19 AufiHtua lS6t StaataUad ifi 72 en aan art 20 tan Zijner Majcsteiis besluit vi n den 8 Mei 1862 Slaatrilad ifi 4S brengen ter algemeens kennii dat de loting der in het rorige jiiar voor de Nationale Militie ingeaohrevenen ïb deze Gemeente tal plaats hebben op Dingadag den 28 February a i dat de ingeachreTenen naar alpbabeliiiche orde opgeroepei zei e hun nomnier trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteliag de trekking kan ge chitden door ïijn Vnder Moeder of Voogd i terwyl dit hg hunne ufweziglicid door den Gurgeaieester otjfe n li an den Gemeenteraad wordt gedaan Jift de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van rrüslelling die y ter zake ran de Militie meenen ie hebben lioh o Qormeldeu dag zuilen looelün bevinden ten Rnadhuiie dezer Gemeente en wet 7 j wier namen beginnen met de lettert A B C D E F G H I J K of L dra voormidü fga ten 9 ure en die wier nanen nanrangru mil de lettere M N O Q R 8 T U V W X IJ of Zdes voormidd ten U ure dat tot het doen opmaken van het benoodigde getuigachrift wegena Bruederdienat of aU ecnige wettige Zoon gelegenheid znl bestaan ten Knadkuize dezer gemeente Maandag den 20 Februari a daa uorgeni van lU tot det namiddaga 1 en van 3 tot a ure dat zy die zich daartoe aanmelden moeien vergezeld zgii van twee met hen bekende en te goeder naam itaande inffetetenen die de vereisc ite getuigenh kunnen flegge en het op te maken getuigachrift onderteeien i terwijl duarbij benoodigil zijn Voor vrijstelling wegens Broedcrdienst een bewya van het Huwelijk der Ouders de Ge boorteAden van den Loteling en van zijne Broeders benevens de bewijzen hunner dienal Voor vrijstelling van eenige wettige Zoon een bewijt van het Huwelijk der Ouders en de GeboorteActe van den Loteling Voorts dat de benoodigde bewijzen van werkelijke dienst of niltrckael uil het Stamboek voor de belanghebbenden bij de betrokken korpsen 7ullrn worden aangevrnngd indien zij zich vóór de Loting vervoegen lit Secretarie dezer gemeente om de daartoe Doodige opgaven te doen en dat zij die be waren mogten hebben legende wijze waarop ile Luting is grschii d die lie uareii kunnen inbrengen bij le Gedeputeerde Slaleii de er Provincie binnen vijf dagen te rekenen van den dag waarop de Loling heeft piaala gehad en wel bi een oji oiigezegeld fnfier gefchtcvew ver oeliselirifl hetwelk niet de nsxidige bevvijb tulikeii gi laii il legen bcnija van ontvang il bchooren te worden in geleverd bij den Kurgemeester dezer gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Staten opzendt Gouda den 3 Februarij 1871 Burgemeester en Weihouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVERFOKTUIJN Va BEUGEN IJZENDOOKN BUITENLAND liuttciilaiidsch Overzicht De scheuring tusschen de delegatie te Bordeaux 4n het gouvernement te V t a komt telkens duidelyker uit Jules SImon tfsefl ie Bordeaux verklaard dal de Parijsehe regeertng vau uu af weer geheel de leiding der zaken op zich neemt Gambetta heeft daarop geantwoord door het gouvernement te Par js te beschouwen als krijgsgevangen en als onbekend inel lietgeen er omgaat De Parijsche regeering wil niet van Gambetta s uitsluitingen van de constituante weten en verbiedt alleen de prefecten te kiezen in de departementen waar lij zelven aan bet hoofd der administratie staan Het is van belang dat men spoedig tot een vergelijk kome naar hel ons voorkomt ligt hel voordeel aao de zijde van de P irgsche regenten Deze zien de zaken uit een juister en kalmer oogpunt dan Gambetta en diens bewering dat zijn collega s in de hoofdstad niet goed op de hoOgte der zaken zgii is eer op hem elven toepasselijk Keeda heeft von Bismarck in een nota aan Jules F ivre ijn bezwaren uileengezet tegen Gambetta s decreet want een v orwaarde van den wapenstilstand was dat de verkiezingen geheel vrij zouden zijn In zijn antwoord geeft de Fransche minister de verzekering dat alle beperkende bepalingen zullen orden opgeheven Ziehier nog een dépêche van Favre naar Bordeaux Hij zegt daarin dat het gouvernemenjt ten gevolge van moeilijkheden bij de vaststelling der voorwaarden van den wapenstilstand onmogelijk de delegatie te Bordeaux had kunnen raadplegen en dat het niet vroeger den tekst der conventie had kunnen zenden Gambetta wordt thans uiigenoodigd den inhoud der conventie algemeen bekend temaken Wijders dringi Jules Favre op de uitvoering van den wapenstilstand aan Hij voegt er bij dat generaal von Manteuifel gemachtigd is tot de regeling der demaroalielijn met de Fransche legerhoofden Geef hiertoe zegt Jules Favre verder de noodigebevelen Er wordt voorgeateld Bitch en Belfort over tegeven alwaar dan ook eene demarcatielijn kan getrokken worden Ik heb machtiging gevraagd daarheen een officier te zenden Men zegt dat Belfort niet langer tegenstand kan bledei Aangaande de laatste krijgsbedrijven op de Zwitserschc gren en verneemt men uit Bordeaux van Fransche zijde liet achtliende korps en de reserve hebben den 1 de er te la Cluse en Oye nabij het fort oux dapper gevoehicn Twee aanvallen ler 1 rnii en ijii afgeslagen De on cn hebben op de gilieele linie hunne poaiucii behuudeii en maakten 11 man krijgsgcvan gen De rerliezen des vijandu zijn aanzienlijk Wegens gebrek aan levensmiddelen en aan bevelen ten opzichte onzer gezamenlijke bewegingen alsook len gevolge van den toestand waarin het leger was gebracht door den wapenstilstand dien wij sedert drie dagen in acht hebben genomen terwyl de ygaud voorlrukle om onze commuuicatiëa af te snijden wegens dit alles werd eindelijk bevel gegeven tot den terugtocht naar den kant van Zwitserland die alsnu heeft piaala gehad liet gevecht van den 1 dezer heeft aan de onzen 700 man gekost Met veel lof wordt melding gemankt van den beldhaftigen kolonel Achille die sedert twee inaaaden niettegenstaande hij twee open wonden ha3 aan den veldtocht heeft deelgenomen De houding onzer achterhoede was uitmuntend In weerwil vap de moedeloosheid door den wapenstilstand te wee gebracht de nabijheid van Zwitserland en het veelvuldig gebrek hetwelk zij reeds een jjaar ntaandeiL hebben geleden liet de boUdrng der troepen nie s te weuschen over De Dnitsche offlcieele lezing ia De Fransche armee den 30 en 31 Januari en 1 Februari n hardnekkige gevecliten aan de achterhoede in het grensgebergte teruggeworpen In handei der Zuidarmee vielen 2 adelaars 19 stukken geschut en mitrailleuses vele honderden proviandwagens en ve l materieel en wapens Zij maakte bovendien 2 generaals en I6 00Ü man krijgsgevangen Het verlifs aan onze zijde bedroeg aan dooden en gewond$Q ongeveer 600 man De pogingen van den vijandelyken opperbevelhebber om zich op den te Ve raaiU les gesloten wapenstilstand te beroepen leden schipbreuk Garibaldi die tenzelfden tijde gevaar liep te Dijo n omsingeld te worden ontging dat lol door ijliugs te retireeren nadat ook hij vruchtelooa beproefd had zich op den wapenstilstand te beroe ien Dijon werd den 1 na een weinig be leekenend gevecUl door onze troepen be et De Fransche vlnchielinKcn moeten in Zwitserland aangekomen zijn in een beklatrenswaardigen toestand die aan den terugtocht van Napoleon s groote armee uit Rusland deed denken Men zegt uu weder dat Bonrbaki niet dood is Niets officieels nog omtrent de vredesvoorwaarded De mogeiiühedeu hebben geweigerd om den prins van Rumeiiie bij te slaan ten einde wijziging te brengen in de constitutie der Donauvorstendommen Graaf von Beust zal trachten den prina te bewegen op den troon te Inlijven aangezien zijne afireiling tot verwii kelingen aanleiding zou kunnen geven De AViu l re se behelst eto artikel waarin de vrees ijdel wordt genoemd dal de Rumeniaehe qumstie den vrede van Europa zou kunne bedreigen De rechtatreeka by de zaak betrokken ibogendhedeu hebben de hoop nog niet opgegeven den prina la bewegen geen afstand van den troon te doen Rusland üustenrijk l ruisen en Engeland zijn eenstemmig in den wenscli uni den pniis op den troon Ie behouden Zgn vader tracht bein mede tot andere inlichten te breiigeu Maar zelfs dan wanneer hij hij zijn besluit mocht volharileii al het by de vredelievende gezindheid van lluslaiid en Pruisen aan de diploraalie niet moeielgk vallen eene crisis door eene aannemilijke schikking ic voorkomen De Spaansclie regeeniijj heeft naar men verzekert belangrijke medeileelinfreii oiilvaiigeii belreireiide den op generaal l rim geplee ilen muord De hoofdpctsuou in het bloedig drama muil wezen zekere