Goudsche Courant, vrijdag 10 februari 1871

V De leden kiezen jaarlijks in een der lierfstnmnn den uit hun midden een coraraissie tot het kie cn i eu in orde brengen van hel feestterrein het handhaven der orde en het bepalen der wijye vnn nu i voering Heeft de elub geld genoeg en is hel ij daarioe voldoende krachtig d n knn het ecr wel Mogelyk ijn dat in een volgenden winter een wedslryd met ar eu slede gehouden wordt of een wedetrjjd om het schoonst door paren De leden der eretniging thnns ongevetr BO in l Dtal oontribuceren jaarlijks elechta ƒ 1 Om lid te worden heeft men zich slechts aan te melden bij een der bestuursleden zijnde de heeren T 1 Viraly president D W Westerbaan vice president F C van Zeyleu J A Roest van Limburg eu mr 1 J Snel secretaris penningmeester De voorstelling Vrijdag 3 l ebvuari door de Rederijkerskamer de Goudsbloem alhier gegeven heeft na aftrek der onkosten opgebracht 179 13 Zaterdag 4 l ebruari heeft da irvan ecne Uroodbédeeling en Woensdag eene van bruine boonen en vet plaats gehad terwijl gedurende den loop dezer maand met uitreiking dierzelfde artikelen ekclijki zal worden voortgegaan De heer N J van Vrcumingen 1 machinist bij ie raariue heeft op verzoek eeu eervol ontslag uit den dienst ontvangcu en is als hoofdmachiuist geplaatst by de maatschappij Stoom vaart Nederland Te lïerg Ambaohl werd Zuudiigmorgen de aldaar beroepen lèeraar Is A F Simons Bevestigd door den konsulent dr W A Terwogt van Amraerstol welke daarbij eene leerrede hield naar aanleiding van Joh 18 16 n 16 Des namiddags hield de bevestigde zijne iiitreerede naar aanleiding van Hand i 12 Beide godsdienstoefeningen werden dooreene ovèrgroiote menigte toehoorders van keiade eu ver saamgevloeid bijgewoond Zitlerdagavond werden in bet gemeenteschoollo kaal te Wuddinxveen Andermaal door toedoen van het daar gevestigde sohoolverbond volksvoordruohten gehouden Ongeveer 200 mannen en vrouwen waren opgekomen De hoofdonderwijzer J W Rcgt hield eene lezing inhoudende lo ae be chouwii gm oeer de hinderen als tiwjalingeH dreumeasen tchoolTtaapen en aatdomeiidt Kerkgaslen Een viertal bijdragen werden daarna gegeven waar ohder vooral het gedicht van en voorgedragen door Üea werkman C Slinger Dankiaar hij vtel femt de aandacht trok Ook de bijdragen der heeren Willemier Muller en Regt w rdeu met leer veel genoegen eu belangstelling gevolgd De N R Ct beeft de volgende rivierbericblen De stoomboot Sea Horst van Huil is het eerst van HeUocl te Nieuwesluis aangekomen Zij wacht in de haven eene betere geleg uheid af Verseheidene andere booten zijn gevolgd Het ijs zit te jiiuwesluis in de rivier nog v isl alsmede voor tolver zichtbaa het grootste gedeelte der Botlek Eavestein 7 Febr Zag men voor eenige dagen t losgaan van t ijs bezorgd te gemoet nog nooit is t zoo stil verdwenen als thans De rivier ver keert in normaleu toestand Maassluis 8 Febr Boven en beneden het havenfcoofd alhier zit het ijs nog vast de ovenocht op Bozepburg geschiedt sedert een paar dagen geregeld Biet eèn roeiboot Pevenler 7 Febr Het ijs begint beneden de schipbrug te zinken Het zit overigens op de gc heéie rivier nog vast In de laatste ii uren is het wi ter 21 ccnlirncter gewassen Middellmrg 7 Febr üu c haven en kaden zijn tlrtns geheel bevrijd van ijs de binnenl indsche scheepvaart in communicatie met onze overige eilanden is weder geheel hersteld aar loor aan vele handen werk wordt verschaft naar uien verneemt uit de stoombootdienst van hier op Rotterdam ook spoedig kannen worden hervat Ileenvliet 3 Febr jistercn morgen was het ijs ia het kanaal van Voorne alhier nog onveranderd ea nu ia bet reeda van af Hellevoetsluia lot Nieuwesluis door zeebooteu gebroken De Maas voo deze gemeenie zit bij voortduring vaat en of de stoomschepen daardoor heen zullen breken wordt door deskundigen betwgfeld uithoofde dat er plaatsen gevonden worden waar het ijs in tlHisaa is opeengeschoveu Ter bevordering van de peuing van de scheepvaart van hier naar Rotterdam 2Ü len echter wel alle kr ieliUn ingespaniicu worden Voor Spijkenisse is liet ijs vast overgang met achietschouwen Ouder de Hnmburgsche Bank en VVisselkniiioreu die buu welvaart te danken hebben aan gord bcBttur verslandijjen ijver en slipie eerlijklieid uonll de firma der iKIlKOKDKnK LILIKNFKM m de eerste pluals genoemd leder die slechts ceuig ins lii kciid 11 lp llamliiirg urct niet Icclils d it het giniulde bankitrsbuis alila ir beslaat ninar tevens ilko lii l iii i ijkc vAen liet ilui t Kii jio inconcn wij II Rpirki ii in den ii i iin v iii velen en bovenal n li ii n i im dir Kcjiromli wiirlwul ds wij den hh GEUUÜKDliRS l lldKNh KLl ie H imburg bij voorlduring geluk en zegou loewonschcii eu hen dringend aanbevelen als bekwame en verdienstelijke wisselhaiidelaars Laatste Berichten LODdsn 8 Febr De confereiiLe heeft gisteren eene zitting gehouden De Moning 2 usl meent te kunnen verzekeren dat zg tot eeu vrcdelievenden uitslaf il leiden De Standard uit ziinerzijds de hoop dat de conferentie hci Ivumenisch conliict uit den wep i ruimen De Tiuie maakt melding vau geruchten belrelTende het verdagen van de verkiezingen in Frankrijk en het verlengen van den wupenst lstand Hetzelfde blad bnvcatigt hrl bericht dat Dui schInml besloten is om den KU as en Lotharingen te amiexeeren Het blad is van oordeel dat tegenover die vordering aan grondgebied de eischen in geld ook ui aanmorking van den toestand waarin de Fraiische scli ukist verkeert malig beiiooreu te zijn De Morning l ost vcrdedigl de ieiiswijze dat de tegenwoordige vcrkie iiigeii in Frankr jk slechts betrekking hebben op oorlog en vrede zood il nieuwe verkiezingen zullen moeien plaats hebben nadat de vrede zal zijn gesloten De meeste eu zjju van oordeel d al het aftreden van tj iiut tta een gunstig teeken is voor den vrede Bordeaux 7 Febr De heer Arago heeft eene circulaire a iu de prefecten geriohi w varin hjzegt ng j eet d t personen die behooreu tot f iii en die over Frankrgk regeerdeu niet verkieübaar f iJM krachtens de wet van 10 april 1832 en die van B Juni 1868 Het decreet vau 7 Febru ri 1S71 past deze bepaling ook op de familie JBonaparte toe Waakt er wet kracht voor dat die wetten en dit decreet worden nageleefd De circulaire was geleekeiid door Arago eu den prefect van hel deparlement der BeFlJjIl 8 Februari Id Tc kamer van afgevaard gdeu heeft de Minister Tau Fiuaiioiiin een wetsontwerp ingediend waarbij hij michtiging vraagt om den Ilijksiiaiiselier een voorschot ie verstrekken van 60 millioe voor welk bedrag hy renlegeveiide seliatkisibiljellen zal uitgeven die genoemde som niet oversuhrydeu eu den Islen Juli ISTl aHosbanr zijn De bc uliug vnu renteen de ailossiqg geschiedt volgens lie wei van 88 Sept 1866 Over het ten uitvoer leggen der wet worrlt aan den Landdag in de volgende zitting rekenschap gegeven Als molief wordt opgegeven d it nu hei Duitsohe lijk niet consiiintionecl veriegen oordigd ia de Pruisische Vc Icgeiiwoordigiug verzucht wordt inniidileis krediet te vtrieei eu Icii einde zoo noodig den oorlog tot hel uiiersie ie kunnen voort etlen Havre 8 Febr Tengevolge van de aftreding van iambüUa heeft de buileugewone commissaris ihir repuliliek in Normaudie de heer Carot zijn demissie genomen Athene 7 Frbr Het bericht dat de Blaquebey benoemd is tot Turksch gezant aan ons bof heelt albiei een pijnlijkeu indruk gem iakt Parijs 7 Febr In de stad heerscht kalmte do nood IS nog altijd groot Het Journal OJiciel zegt dat de beschuldigingen als zou het sluiten van een wapenstilstand noodlottig zijn geweest voor het Ooster leger op slechte gronden steunt Dit blijkt reeds als men eenvoudig de datums vergelijkt waarop de feiten plaats hadden De heeren Pioard en Favre hebben de candidatuur voor de verkiezingen aangenomen De ïrani ais zegt te uanwemood zijn de Pruisen ten gevolge vau den wapenstilstand meester van de position of zg hebben zich gehaast om er verdedigingswerken ie mukcn Er zgn te Parijs eeu zeker aantal brieven uit ile provincie ontvangen Deu 4den eu Bden zijn te Parijs 227 wagens leyensmiddclen aangekoineo Brussel S Febr Do Bcho dn Bnxellea vcrnceml dat de soldaten behoorcnilo tot ile lichting van lb i 5 naar hunne haardsieden zijn tcrngije unden Bordeaux S Febr Krachlens een decreet van het g iuviTnfuu iit der uatioimlo verdediging i ilc hciT iiinniaiiuel llijSSCl S Febr De lipcr Itert hcpft zijn ontHing eiioinrn liet gouvcniemerit heeft let lieer ll ii ll p uiiciillcr secrctiuis van den hoer Kivre lunoomtl tot pcfifCL van licL tlepiirlcment du Nord De lieer Uendlp is gisteren avond nnngekoraen hij heeft iijnc fuiioiiin reeds aanvaard Het is hier kalm ondaukd den regeo gaun zeer velen naar do stembus RiJBSel 8 Febr De heer llenüle be ft eene prüclauiatie uitgevaardigd wunrin hij zegt Weeet vrije burgers niemand kan zich kanten tegen de uitdrukking van uwen vryen wil Laten wij stemmen terwijl de vijand ons bewaakt Laten wij het voorbeeld geven dat e n natte gflhfird door het ongpluk zich door de vnjheid vieet Ie verhelVen Het zal der Republiek een eer zijn de vrijheid Ie doen b liFPii owpl Jo r hc voor nU tegcustanders Voorts wordt do bevolking in de proclamatie aangemaand eendrachtig eu kalm te zijn en de wetten krachtig te doen naleven Vergadering van den Gemeenteraad Dinsdag 7 Fübruuri Toiïniwüorilit de hh vau liergen l Izendoorn Viruly Kist Tjuytoii lïnig f r Wtstrrbüaii Kuiny Ürgogleever van Genutp vHu Ktrauteii eu Koek Uüor U n vooi iUür wordt herdacht nan tien onlniips overleden wcihüiidcr mr J A do GraTc die rdoreiida een i ccks van jnren in den griiieciiter iad zitting had en io die betrekking ijverig heelt mtdcgewerkt tot het bestuur dezer genuente De heer Ueulutgcr heefl benuht iiigczondeu dat hij door beroepsbezigheden verhinderd ia in het bijwuncu dcrcr vergadering De notulen der vorige vergadering worden geleien en gearresteerd Zgu ingekomen et D6 missive vao mevr de Grave Salverda keunisgcvende van htt overlijden van haren echtgenoot op voorstel van dru voorzitter is besloten die missive tr beantwoorden en Hordt de redactie van dan antwoord overgelaten aau hh B en W Twee disp fsitiun van hh gedep staten hoadende goedkeuring R van dtn hoofileUjken omslag tot 17000 en 8 van af en overschrijving va a posten op de begrooting vanlS O Notif eene missive vau de pi school commissie die ter verfnlllugder vacature veroorzaakt door het vertrek van den heer M Buchuer inzendt het otgcnde tweetal ter auubeveliog naai de hh A A de Vries en H Boondera ter visie eene iniHsive van het bestuur der HoU maats van Landbouw afd Gouda en omstreken roededeelende dat in do Inatsto algem vrrgadüring besloten ïs alhier te houden eens tËUtooostellnig op uitgebreide schaal en verzoekende de medewerking en oudi rat aning van bet bestuur ook in het belang der ingezetenen van de gemeente de vraag bevat geldelyke subsidie hut gtbruik van het stads erf enz gesteld iu handen van U eu W ten flue van bericht en raad een udres laa het beslnnr van t dept Gouda der maatscb tot Nut van t Alguueco kenniagevende vnn het voornemea om i in IresknintT oiK ii te itellen voor deo werkenden stand en verzoekende om dibpunibil Ic stclleü het lakaalder gomeentelijko muziekschool met vuur eu licht in gelijks gesteld iu handen van U en W ear een adres van hh gebr van VoUenboven te Unttcrdnra verzoekende tegen 1 April ontheven te Worden van de pacht van di u grooten volmolen Was gesteld in htiaden der commisaiu van fabricage dia adviseert tot inwilliging vau bet verdoek De heer Uroogluever advtgccrt tegen bet verzoek dner do pachters ecne ruime scliadtloosstelhng van Ilijnlaod ontvangen hebben De hh Luyten cu Kist ndvisecren in deuzeUdcn geest De heer Viruly zegt dat du s had loosstelling BUxhts 7000i heeft bedr igcu eu dat de geiiicute vergoeding heeft ontvangen voor het kapitaal en das IjcruHten kan in de ontheffing De beer van Gennep stelt voor het ontslag niet te verleeucn voor dut de vcrliuring voor dezelfde of hoogere som heeft plaats gehad Iu stomtuiug gebracht stuken de steinmeo G tegeu 6 en wordt de zaak a iig liüudrii lut de volgende vergadering Alsnn wordt gelezen een betoog van B en W betreffendtf de vereeiiiging vnn het jflU inoezciiiors en Weeshuis met het Bestedeliugbuie hetwelk vru ger door eenige leden was wenschclijk geacht Hoewel do zaak voordct lcn aanbiedt staan daartegenover groote bezwaren en adviseeren B en W om daartoe vooralsnog niet te besluiten omdat de financiën niet toelaten da onvermijdelijke kosten te maken en wordt daarin door do vergadering berust Daarna wjrdt het voorstel gedaan ter wijziging van het reglement van orde voor U en W in dien zin dat B en W minstens eenmaal ui de week verplicht zullen zgn t vergaderen en wordt de e wijziging goedgekeurd B tl W brengen verslag uit betreffende de verlichtiag der Hoelekade danr de belangen voorloopig nog niet iu overeenstemming te brengen zijn vragen zy diligeut erklaring waartoe wordt besloten Wordt gi kzen een voorstel tot wijziging van het politioreglement op de scholen om namelijk van allo scholieren op openbare en bijzondere instellingen van onderwijs bewijzen van vaccinatie te eischen met bedreiging vaa boete of ge Na korte discussie wordt de wyziging goedgekeurd De voorzitter deelt mede dat de in de vongo vergadering benoemde leden van rüiinninKien enz de opgedragen betrekkingen hebben jiaiigenuinen wlamcde dut de boeken en da kas van den gemcfuLe ont vanger zijn opgeuomeu en iu orde bevonden Aan do orde i 1 r i o ibtt l lot goedkeuring van de rekening en veranl üoriling mui bit door de kuiiicr van koophandel en fabrieken gevotrd geldulijk bohtei over het jn ir 1S7Ü wordt gocilgeki uid 2 Ken voorstel tot vastateUing vnn het tweede aiinvulliiigskuliiej der plaalMlijke divute beliisting op du inkomsltu Jicu ljaar lb70j iustjelijks goeduekuurd