Goudsche Courant, woensdag 22 februari 1871

ii llP rf j lU t3 ÜOUUA 21 FEIillUAItl Onder de op s konings verjaardag gedecoreerde officieren komen o a voor oii e stadgenoot de heer W K van ienncp kapt luit ter zee en kol O 1 Booms chef van den gen staf Bi ide zijn benoemd tot ridder der orde van den Med Leeuw De leden der tweede kamer der stalen generanl zijn opgeroepen ter vergadering tegen Dinsdag 28 Februari a s ten due uren waardoor zij hlijUuu de ervaring irh eluiMig makert aDn ouopiuelitlieid In het l ruisi i hu hoerrnhiua is hrt wclsüiilwcrp fietreU endc bet voDrsohol van id niilliucii Thlr aan den bondakoMsclicr en ilat bclrc ü ondc de Iniwi lijkeu der oHioieren benevens de overschrijdingen der begruoting goedgekeurd In een gecombineerde vergadering van heerenhuis en landdag is de zitting gesloten F R A N K R IJ K T ce eigenaardigheden schrijft men uit Parijs van het l ra isehe publiek loopcn thans weder sterk in het oog De eeno is de genoot te om bij het vooruitzicht op onaangename gebeurtenissen bij voorbaat ee ü L ic ter cu ir e i og i jigen onder den kreet van verraad de mannen die naar Borileiuix gaan ora er onvermijdelijk harde vredesvoorwaiirden aan te nemen moeten ich nu reeds voorstellen dat 7ij beschuldigd zullen worden Ton s lands belangen te hebben verraden De andere eigenaardigheid met de eerste in nauw verband staaude is de znclit om de oogen voor onaangename gebeurlijkheden te sluiten en zich door stilzwijgen aan de verantwoordelijkheid d iarvoor te onttrekken deze zucht is thans zichtbaar in hel volslagen stilzwijgen der Fransche dagbladpers over de aan Duilsohlaiul te doeue bewilliijingen Meu zou dinken dat op een oogenblik als het tegenwoordige en bij de algemeeiic verkiezingen een of ander koeu man zijne inzichten omtrent het afstaan van grondgebied zou uitspreken dat iemanrl eerlijk genoBg zou zijn om te zeggen hoeveel hij zou willen fslaiin Doch vruchteloos zoekt men in de politieke redevoeringen bij de verkiezingen en in de kolommen der dagbladen naar de aanduiding van een gevoelen omtrent die zaak wier beslissing juist de taak der gekozen wordende afgevaardigden moest lijn Er ie maar ééne uitzondering namelijk Ie Sappel een orgaan der roode parlij hetwelk nog heden protesteert tegen alle loven en dingen omtrent de vredesvoorwaarden De Parijzenaars zijn ten hoogste bevreesd datly hunne trolsche pleinen door Duitsche troepenzullen zien betreden Zij zien daarin een dreigendgevaar voor zich en voor de stad in mers het zoualsdan kunnen geschieden dat een half dronken manof een dweepziek vrouwspersoon uit een venster eenpistoolschot op de door de straat trekkfude üuil chers loste en dit zou tot de verschrikkelijkste gevolgen kunnen leiden Een ieder is beducht vooreeu rooordtooneel en voorspelt bloedig verzet vande zijde der bevolking tegen den zegepralenden intocht des vijands hierin ligt nu wel juist geengrond otii te denken dat het gevreesde gevaar zalworden verhoed doch hoe gemakkelijk is het vooreen of anderen onverlaat uit eene veilige si hnilplaats een schot te lossen en alzoo de burgers ende stad aan geduchte straf of eeruraak van s vijands zijde bloot te stellen Het s dan ook te hopen dat de heer von Bismarck met zijn scliraudcrbeleid den zegepralenden intocht zal ontraden De afloop der verkiezingen te Parijs is nu eerstin haar geheel bekend De inededeeliiig van gisterenwp dus slechts voorloopig de nog ontbrekende opgnien van enkele arrondissementen en buitengemeeuteuhebben het gemelde resultaat nog in zoover gewijzigd dat niet 30 maar 41 candidalcii de vereischtemeerderheid verworven hebben en dat daaronder bebooren de heci Thiers met 102 000 de hoer JulesFavre met 81 000 stcramen V Indépimdance Beige berekent dat er niet meer dan 15 illrademocratenonder de Parijsche afgevaa digden schuilen en vindtdat getal niet zoo zeer groei tegenover het geheelder Parijsche verlepeiiwoordiging en zeer zeer kleintegenover de 769 leden waaruit de Nationale Vergadering bcsüut Overigens zijn wij het met Vindépendance volkomen eens dat het veel gevaarlijkeris voor eeu land dat de uilerste meci ingen in zijpewettige Vertegenwoordiging hare organen niet dandat zij er die wel hebben Onder de moeilijke en kiesche zaken ter regeling waarvan de heer Jules l avre na zijn zoo uitnemenii waardige en bescheidene nederleggiiig van het mandaat der voorloopige regcering in den schoot der Nationale Vergadering vergunning vcrzotdit zich naar Parijs terug te mogen begeven behoorde ook de ontbinding der natiim ilc giirdc Keu laslige taak als men bedenkt di t in de gelederen dier garde meer dan 100 000 van werk verstoken arbcideis gedurende de gedwongen fluking van zoovele indnstriéele ondernemingen m inden lang op kosten van den Slaat zijn underhonuiMi en dat die alkn Ihaiis werk dat natuurlijk nog schaarsch is of een goed heenkomen zullen moeten zoeken ENGELAND In het EngcNch lagerhuis hcefl lieden ilc minister van oorlog de heer ardwell de mcl spanning ver wachtc iriiitj bill ingediciid waarbij di sterkte van hol leger wordt bepaald op + 31 000 man die allen gewapend zullen worden ract een nieuw soort geweer l c officiersplaatscü zullen niet meer verkocht kunnen worden en degenen die ze op het oogenblik bekleeden zullen bij hun aftreden namens de regcering eene schadeloosstelling outvaugen tlWl voorstel zal zeker worden aangenomen maar to zonder twijfel hier en daar tegenkanting ontmoeten waut er zijn veleu die het verkoop systeem verdedigen immers elke kooper moet theürelisch examen gedaan hebben liet oulHcrp schynt den oppirbevelhebber der landmacht den hertog van Cambridge men weet dat tegen hem groote bedenkingen worden ingebracht op zijn post te willen h mdhaven De ZwarleZce confereniie zal hare zittingen uit lle t T he v o ifei g i zi h heeft geconstitueerd omdat dan een Fransch gevolmachtigde aan de beraadslugiugeu zal kunnen deelnemen BELGIË De Ikto dn Parlement steekt den draak met de wijze waarop de administrateuren van de Langrandsche maatschappijen 7 fcrnafe o ai en Industriel aU südi hebbeu gedaan van een deel Jhunner bezittingen ten behoeve der crediteuren Het blad toont aan dat die admiiiistrateiren verantwoordelijke houders zijn van 3133 aandeden in de International iin van 633 aandeelen in de Industriel waarop nog moet gcslort worden 2 984 800 fr Nu bieden de administrateuren alles bijcengeuomeu een bedrag aan van 3 834 000 fr onder de voorwaarde dat zij dan niet meer kunnen aangesproken worden om geld op de aandeelen te siorlen Wanneer men nu van die 3 634 000 fr de 2 984 800 fr aftrekt die de administrateuren gehouden zijn op hunne aandeelen Ie storten dan bedraagt het kapitaal waarvau zij afstand doen niet meer dan 650 000 fr of ongeveer 80 000 fr voor lederen administrateur Met die 650 000 fr zullen de liquiditatorcn een passief hebbeu te dekken van drie cn zestig millioeu fr I Het is zegt de Echo eene manier van Iransigeeren waarop meer dan ooit de spreuk toepasselijk is Qui paie ses dette s enrichit De Shipping and Mercantile Gazette maakt gewag van het vergaan van het Fransche tranportschip Ie Cerf op de rotsen van kaap la Hogue Het schip is geheel uit elkander geslagen Duizend acht soldaten die zich aan boord bevonden kwamen in de golven om en slechts tien van de 150 koppen der bemanning werden gered De volledige uitkomsten iler op 31 December 1806 in België gehouden volkstelling zijn llii is van regeeringswege openbaar gemaakt De toiale bevolking vai 4 827 833 zielen was destijds nit het uogpuut der taal aldus verdeeld 2 407 491 inwoners spraken enkel het Vjaarasch 3 041 781 enkel hetFransch 35 350 enkel het Diiilsch 303 361 het Vlaamsch en het Fransch 20 4i8 het Frausch en het Duilsch 1625 het Vlaamsch en het Duitseh 49 6 de drie talen en 0924 geene van de drie inlandsche taleu terwijl er 1878 duüfstommen waren Op 31 December 1868 waren er in België 11 22 klojsters met 18 196 kloosterlingen AMERIKA De senaat der Aineiikaansche Unie heeft in zijne zitting van 26 Jan met 26 legen 25 stemmen beslolen de inkomstenbelasting af te schaffen Toen de kamer daarop het besluit ter goedkeuring zond na ir het huis der vertegenwoordigers ontving zij het terug met de opmerking dat volgens icker artikel van de constitutie alle wetten dio betrekking hebben op het heffen van belastingen van het huis der verlfgennoordigers moeten uitgaan Nu beweert de senaat dat belasting afschaffing geheel iels anders is dan heffing Er heersoht hier dus verschil van gevoelen over de strekking van een grondwetsartikel Men vermoedt dat het huis der vertegenwoordigers in deze de overwinning zal behalen en de inkomstenbelasting dus zal blijven bestaan Itcdcn morgen zijn van hier p c mkelijk naar hot huis van ariest te Rotterdam ovirgihmciit Cjeranla Vergeer en haar echtgenoot Coriieiis Ucndricus de Does beide wonende alhier beschuldigd do ccrale van een goud horologic to hebben onlvreemd en de tïveede dat horologic te Kottcrdam onder een vreemden naam on woonplaats te hebben verkocht alwaar het door de politie van hier is in beslag genomen Naar men verneemt is de Oost Indische begrooting bij den raad van state ontvangen en kan dus eerlang bij de tweede kamer worden verwacht Onder de wijzigingen die hier en daar zijn aangebracht behoort naar men verzekert eeu post die in verband staat tot het voornemen der regeering om den spoorwegaanleg op Java zooveel mogelijk te bevnr icrcn Ilei plan moet namelijk bestaan ora eene commissie van ingenieurs te benoemen en te werk te stellen tot het instellen van een onderzoek in loco nopens al hetgeen met den spoorwegaanleg op Java in betrekking staat en ora di r regeeriiig voor te lichlen omtrent den aanleg vaii eeue hoofd of stamlijn van Batavia dwars door geheel Java In eene belangrijke brochure bij P M van der Made verschenen heeft de ingenieur N H Heiiket hoogleeraar aan de polytechnische schoot te Delft hei denkbeeld van locaal spoorwegen in Nederland uitgewerkl en daarin de waarde eu het nut der verschillende middelen van locaal verkeer vergeleken en het nut van locaal spoorwegen uiteengezet en de wijze van aanleg en exploitatie geschelst De locaallijnon welke de heer Henket bij wijze van schets weiischt tot stand te zien komen en die op een zeer fraaie eu naauwkeurige kaart achter zijne brochure zijn aangewezen hebben een lengte van 1192 KM Over de verschillende provinciën zijn zij in groie tre kcn als vo igt Groningen Delfzijl Kautens 5 outkamp en Uithuislermceden Kantens Groningen te zaïneu 76 KM Friesland Teruaard Ferwerd Lecuwarden Ternaard Dokkum Lceuwarden Bols ward Sueek Dragteii 94 K M Drenthe en Overij sel DalfsenHardenberg Coe vorden Sleeu Beilen J9 KM Overijssel Deve er ilijssen Almelo 38 KM Noord Holl V l maar Hoorn Enkhuizen 2K M Noord eu Zuid Holland Van Arasterdam door den llaarlemmermeerOudshooru Gouda Sohoouho veu 69 KM Zuid HoU Leidcn Oudshootu Harrnelen sGra vesande Delft Zegwaard Brielic llelIc oei Ueinenoord Rotterdam en DordijchtPapeudrccht Blok land Schoonhoven en Bloklancl Goriuohem speren 225 KM Utrecht Schoonhoven Ulretht en AmersfoorlMaarsbergen Wageningen 64 KM Gelderland Apeldoorn Hattein Dierenïerborg Aalten Winterswijk Groenlo Lochem AsperenTiel Uuissen 177 KM Limburg Korkrade Sittard 24 KM Limburg en Noord Brabant RoermondWeert Valkenswaard Tilburg Sevenuuilangs de Mans Grave 130 KM Limburg en Gelderl Gennep Oroesbeek 14 KM Noord Brabant Tilburg VVaalwijk IleusdenWou drichem en MoerdijkOeertruidenberg Waahvijk s Bosoh 83 KM N Brabant eu Zeeland Il osendaalSlcenbergen Philipsland Zierikzee Brouwershaven 19 KM Zeel ind Goes Ellewoutsdijk Middelburg Doesburg en Sluis lJsendijke Axel 68 KM Tot uitvoe iug van deze beli ngrijke werken wordt thans een iiaamlooze eiiiiootschap voorheieid waarvan de ontwep s ituten en het prospectus zijn vetbchciicn De Staats Cour bevat het verslag aan den minister van Biniieul zaken omtrent de prreven met torpedo s die ten einde de opruiming van hel js te bevorderen in den beueden mond derNieuwt Merwede zijn genomen Wij ontleeiien daaraan het v lgende Den 3n F ebruari is de eerste torpedo of v turmijnals proef geplaatst 75 meier boven peilrapi 62 of 27 meier beneden het bestaande wak in de Merueilo in den stoomdraad eu op 84 meter ait den linker oever Door een ijftiglal arbeiders zijn op onderlinge afslaiidcu van 100 meter doorgaande sleuven in de bovenste ijsscliol gekapt waardoor ten gevolge der opruiming door de torpedo s te waeh pn een regelmatig en IDO raelcr breed open riviergedeelte kon verkregen worden ter plaatse aar de dwarsprofielen den grootsleu inhoud bezaten Daarna is geregeld met de stoomboot en de torpedo s walermijnen lc ijsopniiiniiig aangevaiigc t en tot liciliii II Febiiiari voortgezet 1i torpedo s zijn alle binnen het vooiscliieven U 1 meter brcedi liviergedoelle geplaatst S 111 i i i Stilus ri t i kif êm m mm l tl fdiiift m i iiai Bt f k i m il itffi I fc I f t fii i I 1 111 III Je lujUiJi R w i Il iiiK M kul è nljs hiüAt ktsteBei ii kite kit ml U m lè w l Ui Kil iiii S W Ih aar ï tl llf IIM ll i l lll f I 111 s W du ilii v iniiiiim mgmti mmm iiÊii f v liwL