Goudsche Courant, zondag 5 maart 1871

F R A N K B IJ K Po piirluuliirc ooirispon lent v n le i t l iiis te l nriji verbaisl loli dat men niaid rtleii ickt wairoiii Ai bci r linllit en eer vo i i hlii man dio alt jus vjir ichzclvtu orgt de poriefenillc van Bnini i n beeft ifgi we en De posilic iegt bj li vr e8 lgk oii low ieder verstandig man doen lerugbuiM 11 n nit al lau iemand zoo voorzichtig als de lieer liullel Men bedei ke altchts wat de toestand van Tranknjk OU ijii als de Duiiaoiiers wiren afgLtrokktn 7onderoorlüghcluitliiig ondel grondgebied tcti i liiii Zelfs in ge UIle tijden is hi l credieleen ullericirslo 7aik liet gerii gste u in slaaf het te scbokktn Lil w t hebben wij hier ge ien iiids AugiHtus is geen ci nelc rekening betnild door hen die nut verkoicn l betalen Viii miind Ijt niaiiid is de gtuMOiipei uelnli j n wio e a a igcsiti I Lin vci rtieii d iget u korat de rvildi hel buing rati de rfiit ititd betulil uordei Maar wic al bttalen n iir is liet gel H Icdtreeu IB achteruil slecht etr ei elen hcbb n geld ver diend Ln met alleen de h iiulel ouk alle prodne lieve arbeid stuit si 1 en bij de vooruitiichteii in land en wijnbot wers is t met Ie vtrwicliten dat uijverlieid en baiidd zich spoedig iullen herstel n dat er weer gdd zal verdienl en giwüiiiirn worden Wil moet dus gebeuren ils de biltere betiiliiag kont Ieder 7al ijii buuruiin aanvillcn er l een reeselijlt lorsleliig onlaliaii tusschen ai die mensehen op den nnd van Oen afgrond K han Tan B af B van C van D L 1 en G en 00 het gcheele alphabet door lU te kurt schiet ecliiel het geheele alp iibel te Kort KIke kleine zeepbel van crediel al barsen en ivj moeten ons voorbereide t op een ontzettcnden schok een schuk ils waarvan Ie handelsnereld nog nooil heeft geboord of gedroomd En terwgl de toestand van den hanj l op zichzelf reeds vreesolijk genoeg is wordt I vc waird door de behoeften van den stalt die het koste wat h t wil geil moet hebben Voor den oorlog bedroeg de laatsschuld nageiiorj 15 milliards de oorlogsschatting i al hair met 5 miliurds vermeerderen Hoe ral T ikryk voorzien in lie B milliard dis naar Duilschland moeten ge onden orden Vlen beeft goed pralen over den rijkdom eii de hulpbrontien van Frinkryk Uel land heeft luder I lad groole hulpbronnen maar Imar ontwikkeling verriselit kapitaal veri rouwen hdt leere netwerk van li 1 crediel Een hondelscrisis als Jie welke Frankrijk nu te gemoet gaat verlamt vermei gt dit alles lin intusscheii zal de siaalsschuld rij en loi wellicht 25 milliards eu i udt Duit chliuul i iiikrijk by de keel en eischt met reeseljken drang betaald het eerst betaald tol den iaat ten duit betrald te worden Tweeërlei reeks van gevolgen uorden door den corresp voordien De eerste ia besloten in de raig kao 1 raukrijk belalen üairby heeft gehe cl Luropi belang De ontijdige mogendiicden u len harentwege wellirht latT hare werkeloosheid nog betreuren De rente der uorlogsschailing zal akout aan den tijand moeten bslaald orden maar ve eerdtrl daardoc de mogelijkheid met voor de ande schiildeiscber van Irankryk dat hei vroeg of laat builen staal geiaakt aan zijn verpli bi iigui te voldoen Lial ons aannemen dat l rankrij rijk genoeg is om in t eind Ie kunnen betalen miir elfs de rijkslen kunnen lijdelijk onder een iondvloeil bedolven worden Men kun loh de nadeelcii door Frankrijk in dezen oorlog geleden s hiir met overdrjven voorstellen eu groot financier zou ongr vyfeld de rampen van den toestand ku men ver ielueii uel licht Innkryk redden mir inar is hy De lieer Buffet IS door de verantwoordehjKheid alt eschrilt Poiiyer Querlier de ryke libiikant va lianen be rucht door zgii oppositie tegen d i ir en h indel heeft raoidig de taik op ich geiioiiu i Zil hy slagei Zil hy slagen als griif Bismarck hern dwingt liet handelsiariff voor deu iivoer uit Duitbchland te verligen Maniidiigmorgen werd het lelc rarn v m Duilsehlinda kei i te lleilyii uiifiplikt met groote letters De twee Ie rieks is van politieken aard Wat zal de uitivcrking i y van den nojil op hindetsen industrieel gebied 1 rinkryk is al oos vf I brind stof voor politieke woelingen en revolutioiiiiir gewild Moeh en de c dimcuten ich doen gellei din wordt de tyd van ardueniiig en herstelling tut m hel on bepidde VI rda igd Din raiktde republiek in mis crediet en il men y t ouk lydelyk opnieuw do toevlucht nemen lot de nioiurchie indelyk zullen velen een iiicniien oorlog bcsthouwen als t eenig niogelykc nul ld om vin den t ireii list out slii ien ic orden liee Is nu is een iiispdiiig op dien ooilu de eemge loon wuirniiir l arys met eem e aan I icht luiaieit na de lubslydiiij der vre desvdorwair Ion I op ttirt wil roo I papier Om 10 uicii pryklc de I stil rei Ia rati vlaggen en de opgewonilinhi 1 1 op de striliii duurde tol lul m den avon I voort De hulii nt IS bljkens In ir li jofd irlikd met overmilig iiigenoracii mat de vredesvoorwair len j hciinncrl aui hel vrui erdoor haar verdidigl gevoelen dat alleen zuivei Duitschlaiid mjoht worden geanneuerd en derbilvo wel de liliaa en Duitscb Ijitharingeii radar nul Met Hen bhjïtnden vrede zegt ba blad weiucheii wy a len en wy wilier hopen d il hit griaf liisniirek gdukl is ulke voor irdeii te mi len lic i esehikt zyn om een too mogcli k lange I vredi itiaschcn de beulc groole volken te veatigon Dr teruggave van Belfort is icigeiis de Kol itt ii iel i ts waarover hot triurt int elke i fstanii vin Iriiiseh grondgebied IS winst Wh de oorlog kos en iniigiiat 5 II I iri I 1118 rocent hel blad dat Iiicrvnn uilen war len ulgctrokten het laiidecl in de 1 riiische nitsbchuld voor KI is en Luthiri gen een som bcdrgeilde van 1 m lliard de eheven oorlugslu fiiyen bedngende 7 0 millioei frincs schideloos stellingvoor de ipoor vegen bedragende 51 0 millioen oodat door Frankryk sleehls bemld zon n oeten orden ongeveer Z a milliird De som is eehter ahy I nog vry hoog wanneer men in aan merkiiig necmi dit do verbonden mogeu Hieden in IS 16 slcehta 701 niillioen francs van Frankiyk vorderden De elyke tin inciers m Duilachlmd heb ben berekend dit de werkelyke onkosten door Duitsehluid gemiikt 2 a 3 müliarden frs bedragen Soniui ei heeft de teruggive van B Ifort verrist het schynt dal men het in het l ruisiselie hoofdkwar lier met geheel eens is geweest over de strategiache wairde viii lielfi t De meerderheid wis van oor deel dat Belfort loor de verdi li in vin den Llzas met onvoorwaardelyk noodzikeijk ia en hier zich een geheel ander geval voor let I dm met Met tegen de annexatie pleitte ouiteudieu dat ISelforl eii om rek geheel Fransch zyii OOSTENRIJK In Ooslenryk gaat de eonstilutioneele party voori met nlles te loen wat strekken kan om a in mi uisterie hel leven zoo ommgenaira mojelyk temaken 7üo werd de er dagen te iriz eeue lergadenng gehouden airin me e ne motie van wiiitronwen aannam tegen de iegenwoordi e nuparlemenlaire regeering Uit di ver lere moties kan men opmikeii op welke punten het ministerie wordt gew tiitrouwd Men besloot niineijk hit volgende prograniin i vast te stellen vasthouden aan de eoiistilutie vi rbinding met Pillar hl ml hiiidhavinj m de plaats die am üe Pm ehe n ilion iliieit u Ooslenryk toekomt zich v r eiteii tegen poginjjeu tot herstel van s piusen uereldlyke macht t Is inet te verwonderen dil Flohcnwart er in het huls der afgewirdi n op heeft ningedronjjirn dat men hem loch naar zyiic d i Irn uu bcior leelen cu in verjuluuardigiiig heeft uiigcroepin V g liebb n liet lecht te verl ingen dut men tenimiiste ooKiig aan onit lorifei zal geloof slaan als we e niet door dailri hebben weersproken De wegens zyne liberaliteit bekende geraeenteriad van VVeeuen heeft met algcmeene stemmen besloten eene petitie by hel huis der afgevaardigden in te dienen waarin verlangd wordt dat min eiii lelyk waar zil maken wal de grondwet bepialt uamelyk dat de drukpers in Ooalenryk vry is In het zoekschift wordt ge e eii op de hrnaalile inbeslaj i min van ouafhunkelyke bl ide het verbieden vin den verkoop vin sommige ci i anten enz Het volginde is kTnikterisliek voo de tweeslachlige loesl lilden 111 Ooslenryk IIongirye Dezer dagen riehlte de bur emeester v m Weeiien een sehryi n lot den Ilongurschen minialer vtii justitie w lariu hy hem vroig of in de Ilougairschc luudeu een bur girlyk huwelyk gehlig was door een Hongaar ii et een vreemde irouw gesloten die lot geenerlei kerkgeiioolscliap behoort Hel antwoori luidde üit in lluiigirye afgezien van kerkgenoots hip slechts het kcrkelyk huwelyk wettig was dn een burger lyk huwelyk Ie Meeneii gesloten lo Hoiigirye dus met geldig is dit de vrouw niet het Hnuginraehe burgerrecht heeft en de kinderen als onwettig worden bisehouwd BINNENLAND GoUDi t AUvilT AVy mat en onze Ie era opninkzanm op de looneel vooistehing die a t ondig in de Socieieit üiu Genoegen aan de lioelekadc il gegeven norden Pe dire u iir nueint ze volks vooibti lliiig wy hopen dat e dit iii wairheid moge yii De piy en yn laag gedelil zooilit ieder een kykje kan nemen De heer Jai ues do Hoer geeft voor ecu kwartje afwi seliiig eiiocg due stukken Len 1 1 iiiache v lu devillc gemeld Lcit oiukrUiij guieiiiiaddd oen Ixkroonl Hollinlsch lilyapd liiii iluneu en een kludilin Jot IS iliud dut op ileii iiaagi al etl grappigs bdooft W y wciiachcu den ondernemers sueies genoeg cm I Ui r nog eens terug te kjmcn De nette laal het veel belovend prog iinma de inilige pryzen mWaa I zeker veel bizoekers trekken Den S Maart na het 25 jaar dit de h er O 15 Lalleram ondcrwy cr Ie Moordrecht in ilit I rekkiii wcrk iainwiis i Ie gelukHtnsehen en ux yn den heer iiiii b len mar wy uu goede m 1 iiemfii ten biwy i dat zyiie wcrkzuamhii in die gemeen geiluruidc het vierde eeiier eeuw naar wuirde geaeh it wor It Weinig piniiuiuii be Hen zulk len denelyk man al = ondeH j Is I rin nl ourdrecll rr klopt het hut vin iliei wmnligen vouig ingcij der jeugd voor elke goede zuk en wan zonilin wy eindigen 11 dien we allca willen opsoiumeu dat met medewerken vin dm heer Ijiil n m is tot blind gcbracl Zyn iiaiin heeft een goeden klank lu Ne iland en onze beste wenschen ver e ellen hem op zyn moeilyk mi r eervol arbeidsveld Onder de stollilyke besvy eii viiu deelneming in du est die hem gegeven zyn noemen wy de volgci lie geaclicnkin een keurige in ihonieboulen boe i kenkist vin inwoners iler gemeente ean niurmereu 11 ktkokcr mot zii er gemonteerd vin kerkcriad keikvojj len en n jI ibelen een praclilige fauteuil I van de oiid leerlingen van de te renwoor li e leerliiigm in spiegel met vergiile e Ijst liot Vagilad zegt Viar y mei tkcrheid vernemen is Ihnns het Iriotait met 1 i elaiiil nnrin de afstuiil der kust vm Guinea begreien is door het Neilerl iiidsdi gnuveriiemeut behoudens n idere goedkeuring van de wetgevende ra loht gtieekend UU Faderlaiid vestigt du bene hl in de twee Ie kamer is ingediend n wetaont werp lol uubreidiiig der oefening van den eersten ban der d enstd sohulleryen Tot toelichting slrek het vülgcnde olgcns art 77 der wel van 11 April 1827 Stbl 11 17 yn ih schntteryen slechts tpt h l houden vin iiuiteii t woiie oefeningen Ie verplijiten aunecr iii geval vin oorlog ot andere bui engcwoiie oinsUiiidigheden de militie te land krachtens art 181 der grondwet bniteiijjewoon is byeengeroepen By hei o voldcei ile drr gewone oeieoingen door art i der wet van 11 April 19 voorgeschreven is het lot verhooging der n ilionale weerbaarheid noodzakelyk ook builen de gevallen in art 77 vin die wel voor ien de oefening uit Ie breielenVan hen welke art 78 iii de eerste pluis letve dediging des vaderl inds btsteml dat is van deaeerstea bin der dientdoende schutteryen de reserveilaaronder begrepen Worden versterkte oefeningen gelyk hel wels o tiierp wil gelurende de maanden Ai ril Mei eu Juiii driemilen elke we 2 uren slechts gevorderd vin de on5 ehuw le I len der schuttery als by art 78 der wet van D27 nevens de vrjHiiligera in lie eerste plaats lot venlediging djs vaderkuds bestemd el in zal de asi voor de ingezeleiien nietbezwiireiid zyn Intusachen komt het billyk vooide Ie len der chnltfryen beneden deu rang vanofficier voor hel verlies v in tyd en arbeidsverdicnsieschideloos te stellen Volgeis de meening der minislers van binnenl zaken en vin oorlog ou de vergoeding voor elke oefening naaraan behoorlyk worelt deelgenomen ta bepilen yn voor een onderolhcicr op ze veijlig oenjs voor een korporail op cslig cents voor een schutter tinibcer of hoornbluzei op vyfiig cents Hl being der toe te kenner vergoedii g by al emeiii ii maatregel v in inwendig bestuur Ie regelen kunt verkieslyk voor Ilei dairtoe Ie nemen befciiiit kin dim tevens de voorschriften bevatten riflgeus welke de vergoeding genoten of by met belioorljke deeliieiniug aan de oefening of onbetioorlgk gedni onthouden wordt De toe Ie kenijeu ijergoBdiug uur genoemden miiatslaf berekend zal eens uugaif vorderen vm plus minus ƒ 8300 voor elk oefening of plus ran is 325 000 in bel geheel loliMf Kotterdim beslaat heet er aldaar wellicht ulk ecu drukte met plaats gehad als in de af elüopen week De goederen lagen lot op de bel ft der stialen au de Qoateikide Boompjes en Willemskade byua was er geen directie of zy had exlrik zeestoombooten in de vairt Het verkeer aan de Ooslerkaile was van dien aard dut men aldaar op een oogenblik 2S rivier eu zeeslooinbooten kon tellen Gelukkig wis bet de geheele ueek door el oog weder want er waren geen dekkleden meer te bekuinen zoodat by regen vele guiUren ouden bescbaeligel geworden zyn zonder el 11 ineii er leia legen vermocht JmrnSt