Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1871

Vrijdag 24 Maart 1871 N 1027 GOUDSCHE COURANT en Adverlcntieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave m Olie vnu hua hoofdhaar liiJLiisch willen komen het middel aan de niii natuuronderzocker iiie op de bergen van lij door toevallige It was ïjjne aandacht ir Ie vestigen leer e kennen en liereiuue leniel want zoo mag l il h j met eenige au t genoemde heilzaam ces er de kracht van tiiiig men wrijft het aar wasrdoor weldra kr versterkt wordt en mag vet heugen in l het b jna dezelfde odere haar olie fleschje verkrijgbaar bij IKEfVELT Az k londa Westewagestraat Oostpoort in ons Rjjk Br stuk JNKMAN Langen naar I 4 38 9 53 11 33 1 24 1 B3 55 8 46 12 55 3 28 8 48 36 12 55 1 56 3 28 3 28 6 36 8 28 6 36 8 46 2 83 3 28 6 36 8 46 f Ui 12 56 2 33 3 28 1 31 12 56 2 33 3 28 irt 8 33 10 11 34 t A van P7 3 13 6 21 112 80 3 7 6 16 8 2T Ü2 6 09 10 50 12 15 1 8 5 6 10 12 26 4 10 6 1 8 1 J 10 55 ia 6 2 6 12 56 4 5 9 25 1 4 9 20 i5 1 10 2 35 3 85 7 15 10 15 2 20 8 iO 1 1 8 25 9 40 11 20 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG üe prij per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 BUITENLAND Builenlaiidscli Overzicht De revolutionnaire heeren mogen op het atadhuii ta Par a zetelen en verkiezingen uitschrijven ij vinden niet zooals vroeger het geheele liind berenl om uit de hoofdstad een nieuw bewind te ontvangen Thiers is met de nationale vergadering en de ministers goed te Versailles gevestigd en het laat zich nu reeds nan len dat de revolutie vnn 18 Maart een doodgeboren vrucht 2al z n Hun beroep op de provinciën zal waarschijnlijk niets uitwerken Het centrale comitu dat niet geschroonul heeft Frankrgk aan de gevaren van een burgeroorlog bloot te stellen bestaat uit de volgende namen Assy bekende stokebrand der werkslakin jen van Crcuzot Billioray Ferrat Bahick Jloreau Dupont Varlin Hour ier Mortier Gouhier La Valetle Jonrde RousseaH Lullier Blanchet tirollard Barroud Geresme Helse Pourgeret allen totaal onbckenile lieden behalve den eefslpenoemdeii en Lullier die oud eeofficier is Intusschen begint ook de afkcurin welke de re olttlionn ire beweging by alle welgezindcn te i arijs bij schier geheel de pers vindt zicli te openliaren Buitendien ligt de terugkeer der Prinsen voor de deur Het comilé schijnt dus niet afkeeng van ir ms ietie De afgevaardigden van Parijs en de maircs der 20 rrondissemenlen zouden de Insschenpersonen zijn tussohen bel comil en de wettige regeering ie Ver8 iille9 en de benoeming van den zeer populairen admiraal Saisset tot opperbevel hebber der nationale garde de eerste vrucht dier transnclio De Oominune een dagblad niljicgeven door do vroegere redacteurs vi ii te Combat en Ie yetiiienr meent ts weten dat het eomiii dei vrede met de regeering te Versailles zal aannemen op de volgende voorwaarden 1 Het gemeenlebeslunr van Parij wordt gekozen door het volk j 2 De garde nationale wordt gereorganiseerd ile chefs van alle rangen worden bfioemd door de iialionale garde zelve 8 Opheffing van de prefectuur van polilic welker diensten zuilen gebracht worden onder het PariJBche gemeentebestuur 4 Ontbinding van het leger te Parys Intusschen is een vergadering an de af evnardigden ook de Parysche Ie Versailles gehouden waar de onlusten zijn afgekeurd het depariement 8eine et 0ise in staat van beleg is verklaard on een voorstel U ingekomen om aan Parijs een gemeenteraad van 80 leden Ie geven De P irijoche ledjn zullen Chan y en ondeie officieren die gevangen gehouden worden iracbten te verlossen Ziehier onze laatste dépêche uil Parijs 21 Maart t morgens De redacteurs der Pnrijsche dagbladen hebben gisteren eeue vergadering gehouden waarin ua volgend besluit is genomen Aangezien de oproeping der kie ers eene handeling van nationale aoufereiuilell is vaartuc niemand gerechtigd is dan de machthebbennun die uit het algemeen eicnirecht zijn voortgesproten aangezien het comilé hetwelk Ihans ten raadhuize is geinalallrerd derhalve geen recht noch bevoegdheid tol het nilschrijvcn van verkle ingcn beeft ffZoo besehoimeii de vertegenwoordigers der dagbladen Ie afgekondigde vastelelling van verkiezingen op 22 de er als van nul en geener waarde en zij verzoeken den kiezers van die afkondiging geen nota te neracn Dit besluit is onderteckcnd namens de volgende dagbladi ii Journal des Débati Conslitutioniiel Electeur li in Petite J rense Vénii Mgaro Gaalois Faris Joiiriml Petit National Rappel Premie France Liberie Pai s National Univtri Cloche Patrie Fran nis Bien Pnldic Union Opinion nationale Journal des tnllea el Lümpajuei Jonrnal de Pari Moniteur l nia rsel la France Nouvelle Gazette de France en Ie Monde Alle d igbladen helibeu deze verklaring heden aan het hoofd hunner kolommen medegedeeld Heden morgen ten half 6 ure werden er drie kanonscholeii jclust vermoedelijk was dit een sein lu de stad schijnt iet thans rustig te ziju Gisteren avond zag men talrijke groepen De openbare opii ie wordt steeds ongunstiger ten opzichte van het nieuw comilii De Duitsche rijksilag is geopend Men vindt de Iroüurede hierachter onder Duitschland De Nn hleutache Zeitung merkt op dat het voor Duitschland van werkelyk belang is dat ook de nieuwste Parijsche regeering het cenir ial corailó vocrneoieiis is het vredesverdrag te eerbiedigen Duitsphl ind kan derhalve bij het verder verloop der dingen rustig toeschouwer blijven In den Ooslenrijkschen rijksdag heefi de afgevaardigde Herbst uit naam van 83 leden een interpcllalic gericht tol het minisleric die nederkwam op de vraag wanneer dit da beloofde wclsontvverpen zal indienen Natuurlijk heeft deze interpellatie ten doel om met do minisiers slaags te raken eu to tr ichlen een discussie uit Ie lokken waarbij wcdcr ijds d krichten wordeu beproefd Men wacht echter weinig van de e iulerpellalie daar bet graaf lloheuwart gemakkelijk zal zgn een antwoord te geven waarbij hij zich van de zaak afmaakt Daarbij heeft het zoogenaamde cenlrnm de grootgronilbezillcrspartij geweigerd de inteipellalie te onderleekenen en de consliiuticgeirouwcn zijn dus volstrekt niet verzekerd dat zij bij een motie van wantrouwen in het ministerie de meerderheid zouden hebbeu F B A N K R IJ K Arm Frankryk Nazija besle hartebloed te hebbeu zien wcgstroomen in een oorlog waarin het door de onverantwoordelijke lichtzinnigheid eener regeering die het schier blindelings volgde was meegesleepl na door een weinig edelmoedigen vijand Ie zijn gedwongen lot een vrede zoo vernedcrent en siulKelijk im nadeelig dat alleen volslagen onmachl er in kon doen berusten en alleen de groolsie en eeiidr ichtigsle krachi singpanning de gevolgen er van kon doen te boven komen wordt het thans geleislerd door de ergste van alle rampen de buriferotirlog En Vrijdag scheen hel werkelijk nog alsof de Montmarire geschiedcnis den dood barer eigene dwaasheid sterven ou Vooral omdat de zeveulien afgevaardigden van Parijs van wicu onlangs het verzoenend manifest uilging dat wij mededeelden dien dag boaloien hadden bij de nationale gardi van Monlmarlfc en lielleviUi op de terugga e der kanonnin aan te dringen bovenal wijl de heer Sclioelcher kolonel kommaiidanl der artillerie van de iiatiunalc gaidu gedurende het beleg den 31ii ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel lueer 10 Centen GRüOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN October geplaatst op de lijst van ben welke de ultra s in plaats van de regeering der nationale verdediging uilden stelleu en écn vaa de oudste en beproefdste hoofden der Parijsche democratie een krachtige verkliring met hetzelfde doel aan het oeotraal coinild van hel verzet had gericht Daarbij kwam de zeer vaderlandslievende procUmatie door al de leden der regeering onderteekend en iu een extra nummer van het Journal Officiel opgenomen na zich eenmaal op het standpunt gesteld te hebben dat de regeering de door het blad onwctlig doelloos genoemde d inouairatie Ie gevaarlijk achlle om haar langer te kunnen dulden werd goedgekeurd en aangedrongen met de ernstige vraag of de leiders der beweging wel eens h idden nagedacht over de toekomst welke IJ Frankrijk en zich zei ven bereidden Helaas noch het een noch het ander heeft een vreeslijke botsing kunnen verhoeden In den nacht van Vrgdag op Zalerdag of s morgens vroeg lehijneii de aulonleileii een begin van uitvoering te hebben willen maken met de in de proclamatie aangekondigde terugvoering van het geschut desnoods met geweld Onmiddellijk hebben dein verzet zijnde bataillons der nationale garde zioh verzameld en zijn zij in weerwil van de uitgezette achildwachleii der liiietroepen naar de hoogten van Moiiiinarlre opgerukt Do troepen weinig tniryk naar t schgnt zijn geëindigd met te fraterniseeren met de nationale garde Ken gedeelte van hen werd op genoemde hoogien ingesloten verscheidene officieren werden gevangen genomen een luitenant die een dreigende beweging met zijn sabel maakte werd vermoord en De sedert Z ilerdag ontvangen telegrammen geven voorla ecu vrij aaneengeschakeld ofschoon natuurlyk I niet volledig overzicht van hel een op dat nood lollig begin volgde De hoofdfeileii zyii i eze Iu den loop van Zilerdag nu r werden twee geneniula Le Corate en Clcineni Thomas de oudopperbevel hebber der nat garde j door de opstandelingen gefusilleerd Gener ial Vinoy trok zich met de troepen op den linkeroever der Seine lerug de handhnviug dor orde op den rechleroever werd uitsluitend aaii de welgezinde bataillons dor nat garde overgelaten Des avonds waren al a winkels gesloten wa bel verkeer voor omnibussen en rijtuigen pestremd kortom was geheel bet centrum van Parijs in vollen revolutionnairen toestand Hetzij de proclamatie der regeeriog aan de nat garde tt laat gekomtn of krachteloos ginveest ia zij heeft niet kuanen verhinderen dat de revolntionnaire bataillona zich van het stadhuis hebben meester gemaikt en liet centraal comilü er de gemccnio afgekondigd beeft Het wil dat de nat garde zelf zich zijn opperbovolhobber kieze wien als imperatief mandaat wordt opgedragen de verdediging dar republiek dio door d legenwoordigo regeenng ordt belaagd on verraden Deze heeft in oen icgeii prool iinalie uit Versailles waar èn do ministers u de irocpüu onder Vmoy zijn geretireerd dio beschuldiging voor schandclüken laster verklaard Inlusseheu heeft het ceniraai cuiniló verkiezingen uitgeschreven Wat ral het einde zijn en dnlop een oogenblik dat een gruut gedecüe van Frankrijk nog door den vg iiid lie et wordt gehouden P In de allereerste plaats dat die be el ing nu veel langer duren al De üihli bchelsl hel volgend artikel van de i i t rt t i i