Goudsche Courant, zondag 2 april 1871

HetlielmipTijktle puilt waiirnver is lieraadslniitiil was de iphelBnjr der oiidefsteiiiiinL bisseii in de labrieken eii de vervaiifrinj daarvan dunr en L ruiite al cH eene klis Verscliilli iidi werklic di n viierdiai liel woord len nURl van Ijet onderwerp en wezen op de iiudeelen die verbonden waren luin hel stelsel vftn fabriekskaüsen oiaar een liosluit wiTd vixjvloopij niet i enomi ii AncUjre redenaurs dedcM nil comeo dat d t werkmanzieh ninet ophelli n nit den stmit van onvM ehillipfle idwaarin hij ifewoonlijk verkeert dat hij zeU slandiïmoit traehtcn li woelen en ele enhHd helilien ii oelom k inua u nien viui de zakeu dit hem beien iuboe emen De heer Henrion een indnstrieel hetreurdf het dat er zulk eene afseheidiii besiond tnssehen pa rn w i d J 11 e eer zien zeidc liij meer van edaeliten wisselen J ifpreji r pifHi zi r het steUel vw wekelijk ehi bijeenkomsten die zooals we reeds hebben medepii l J4 Ui Vcrvicrs gerepskl plaats hebben Op die wijze meende hij zuil men ile bestaande punten up de bepte wijzq kunnei oplusBeu l e regeerin liud troepen j ecunsisneerd maar ze behoefden ditnuiid ujets te verrielifcu De vergadering droeg een zeer vredelievend karakter ir iitegen heurschty er gisting onder de werklieden in de Boriiiage de streek der kolenmijnen en hoogovens en v oral te llornn Agenten van de Internationale doorreizen het land en prediken werkstuking Het pieuws uit l arij wordt dasr iistuwlijk grstig gelezen JD ü I T 8 C H L A N D De vBst uUiiig van het adres antwoord op de ifkBOWiilpde in den Puitschen rijksdag is vertraagd iMr de eleri 4ile laden van de gemengde couimissie i 3 iciGkilkspergeE en l rubst bezwwr iua kteu om de vitn cukking goed t ieweo waarbij de nietiuier iYMti in dq natioQitle Angelegeuheden yan andere y olHcn iWMd gebillykt Die tegenstand heeft echter weinig gebaat daar de meerderheid zich verklaarde j tor de yolgeude uitdrukking ode dagen van inmenf ag ia het inwandige leven viwi aiulgre volkou 7 ullen naar wy hopeu ouder geen voorwendsel oud r geen vorm wederketireii De cleriualen zijn dii i niet gelukkij met hun agitatie ten gunste vau den paus legeu ItaHi wa t mogen ook in den rijksdag de llerioftleu veel praten naeh d oquservatieveu noch it liberalen zijn tot iuteirv tie in de It liaansclie aangeiegeoheden gensiBd VersohtUeuda Uviiwhe bladen opperm het plan lOm te Berlijn een gebouw te stiohteu voor de vergaderingen van den rijksdag als gedenkteeken tevent van de bloedig nfgestreden fienheid de Duitsche kunst OH medewerken om de uitvoering Uuitschiaud waar dig t doen lijn Volgen de KöIh ZeU hebben de tBfttiowali liberalan besloten iaarover een interpellatie te ïichten tot den rijkskanseljijr De vr jcoujervatievo fracti in den rijkidag heeft mA Ofgelost en ich opnieuw geconstimeerd onder 4b benaming v n rijkspartij zij bestaat vourloopig uit 81 ledenj naar wij uit het programma kniineu opina ken aal zij de liberale ijiiddelpartij vormcuj zij is voor de autonomie van het rijksbestuur en voor de lelfstandigheid van de Staten zij is voor wettige ruitbj idiug Taa de bevxiegdhe d van di n rijk$raad wnaiaehijnlijk en mankt aanspraak op lileral teit door zich te verklaren voor handhaving van de persoonlijke burgerlijke en staatkin dige vrijheid voor re geling van de drnkpersaangelegenheden en het recht Tan vereeniging in den geest van dia waren vooruitgang De vorming van deze partij heeft reed aanleiding gegeven tot spotternij meu noemt hiiir het witte oeutriHU tegenover het zwarte centrum dat door de clericaleu wordt gevormd Do l ruisLsche iniuister van biimenlaudsche zaken graaf Kuleubnrg zal volgens de Devliche BeicAtr Correxpd benoemd worden t it hoofd van hel bestuur van den Elzas en l otliaringen Het blad voegt er bij dat de heer Kideuhiirg reeds hing heeft verzocht oin aan hel hoofd cener provincie te worden geplaatst eu van zijn ininisterseluip outsli ni Wij laten het bericht voor rekening van hot Uiiilsche bbid de liberalen in rruise i zuden zonder twijfel leven in hoop dat het berielil waarheid is want Enlenburg en vou Miihlrr zijn vikh hen de steenen des aanstoots Of de Klzaasers en de Ijotliariiiü eis mot den couservatievijii graaf zijn ingenomen zal de tijdaioetei leereii het zal hun waarschijnlijk niet onlen gevraagd De koning van Saksen is Zondagavond te Berlijn aangekomen om een bezoek te brengen aan keizer Wilhelm dczi heeft zijn gast aan het spoorwegslat on ontvangen ook al de l ruisisclie riiisen waren daar tegeuwoiirdii De koning van Beieren heeft vorst Bismarck de Btir verlicnd van ile lluberlus unie met een vleiendeii br el De rranschi zaknn worden te Berlun niet zeer lielder ingezien men vergelijkt de I arijïiehe toestanden met de vroe ere Sliaansche jrartKHCmwj ij oa Men is geneigd tot zekere uelwilleiidheiti ti i enovcr v regeering van Thiers BINNENLAND G H u L i iiii Donderdag incxg ii is de knniugin van Z veilen oudste iloehter vuii prins Frcderik oviirledeii 11 M Withelniina Frederika Alexnndrina Anna Louise tl s Iravenliage den Augustus 182S geboren trad den 19 Juni 185U in hot huwelijk met den toenmaligen Kroonprins Karel sedert S Juli la59 Köniiig Karel XV van Zweden on Noorwegen uit leVn huwelijk een docliter geboren werd die in 1869 met dcu Krooniirins van Denemarkei huwde Op verzoek deeleu wij het volgende mede Donderdagavond werd een vergadering gehouden door de commissie tot ondersteuning der huisgezinIieB van niilitairon die in den vorigen zomer plotseling aan hun werkkring waren ontrukt Deze vergadering was op verzoe v van drie leden der oominisue belegd die een voorstel tol verdeeling van t said en tot ontbinding der oommissie voor droegen Hit VQorst l ondervond zeer veel bestriijdiiig Reeds in Januari was een dergelijk voorstel verworpen toen bestond er bijna nog luejr reden iqt verdeeliujg van t saldo dan thaus uu de behoefleu zooveel minder zijn doch toen werd dat voorstel verworpen omdat de oorlog nog niet was geëindigd hetgeen thans ook nog tgeval niet ts al zijn de v ioruitzieliten op den vrede beter geworden Het voorstel der drie leden werd verworpen en het bestuur iiitgenoodigd eene vergadering te beleggen zoudra de vrede definitief geteekend is ten einde alsdan over de eiiidbestemiuing van t saldo te beslissen Dat saldo ten bedrage van 240 is sedert November in de spaarbank gedeponeerd Meii meldt uit Bodegraven Sedert eenigen tijd is mea druk bezig een der grootste kaaspakhuizen in de kom van het dorp voor een gedeelte tut eene Amerikaansche kaasfabriek in te richten Is deze eenmaal gereed dan zjil vi irloopig voor He nieuwe wijze van kaasbereidiiig du elijks de melk van omstreeks iW koeien worden aangewend Zijn wij goed ingelicht dan is deze inrichting de derde die van dien aard in ons land besti Ht Den SO Maart is er in den vroegeu morgenstond een hevige brand ontstaan opden Zwaminerdainschen Tocht nabij llodegraven in h t wólpakhiiis van den heer J Boey waardoor ook het woonhuis werd aangetast Gelukkig wist men door tijdig aungebraohte hulp de hclendende gehpiiwen te bewaren cv werden alleen de geiioerade gebouven met hun inboedel eene prooi der vlnuimeh Een én ander was tegen brandschade verzekerd Zaterdagavond is de nieuw ipgericlrte amusementzaal of verbeterde cantine in de kazerne der art instr compagnie te Schoonhoven op feestelijke wijze geopend De zeer ruime en doelmatig ingerichte zaal met al het al zeer nuttige en aaligename wat daarin voor lichaam en geest gratis of voor onbegrij irlijke lage prijzen te genieten valt strekt tut eer voor hen die daardoor toondéh hoeveel zij willen aanwenden tot verbetering en veraahgeiiaming van het militaire leven De commissie van voorbereiding voor de oprichting van eene De commissie belast nii t dr ii iiii mlier der iiauvalen verdedigingswerken Ie l arijs uiidrr de leidiug v n den generaalniajoor der genie firiiaf Van Li uhurg Sliruni is in de residentie terimurkurd NAar luoa vehieemt zal de l C de kamer der Statcii tiuneraal Dinsdag IS April s hare werkzaam heden hervatten en dan spoedig in liehandeling nemen de definitieve staalsbagrooting voor den Jare 1871 He rege eri hivft grant wuoril op het afileeliiigaverslag der aiL ir ue liL selionwiugen nopens de staatsbegruotiiig Z chier de hoolUpuulin v i est iari i liet kabinet werd zamer i steld wns niet nieuw en kon volkomen liekeiid ijii de algeineene riehtingdinr de anteeedenlen drr ii misters die met de kamer zoo lang reeiis ui verk i r van ge diiehten waren duidelijk aangewezen Ueersehen desnieiteniin bij sommigen twijfel en oi z ek irhei i hel ministerie ziel geen kans din anders dau hij de behandeling der onderwerpen waai ie ze betrekking hebben oji te lor sen Voor zooveid men in do koloniale politifk twee vei seliillendè richtingen uiultrscheidt is de richiing van het kabinet die wolke de koloniën als een deel des rijks beschouwt waarvan de welvaart eii ontwikkelinig met gblijke zorg als die viiu het moederland en met deze n gestadig verband dienen behartigd te worden niet die welke alwil zij ook verbetering toch in het bestuur en beheer van Indie bovenal acht wil gegeven hebben op de matcriëele vuordeelen welke Indië aan het moedurtand kan ver schaffen Gemis aan perisoonlijkc aanschouwing van de toestanden in Indië wordt opgewogen door veel Tuldige gelegenheden sndurt de laatste ïó jaren oin bekend te wordeu met wat Indië betreft Persoon lijke aanschouwing van Indië eu ervaring van Indische zaken geven tu di geen voiledigen waarborg legen ernstige misstnpjien Men gelieve zich te herinuereu om maar één voorbeeld te noemen dat de grenzclooze verwarring iu der tijd in het Indische muntwezen gesticht het werk was van den stichter van het cultuurstelsel De re le van 28 Februari had den toeleg om niiit meer aan te kondigen dan hetgeen bij den besten wil van gouvernement en kamer eenigszins bereikbaar inag worden geacht En de ondervinding zou w el eens kunnen leereii dat het kader hoe beperkt nog veel te ruim genomen is Zoo regeling van census en hooger onderwijs iiigetrokken worden intrekking is geen terzijdestelling der onderwerpen Wat den census in het bijz inder aangaat de regecriiigzet het begonnmi onderzoek voort en hoopt in de aanstaande zitting de kamer tot beoordeeling der uitkonisten iu staat te stellen De regeering meent dat de kamer aan doeltreffende diseussii ii die tot stellige uitkomsten leiden de voor keur zal geveu boven onzijdige beraadslaging óver hetgeen hetzij bij deze of zoovele andere onderwerpeii uog niet voor ontwerpen laat ataan voor hesUssing rijp is De minister van biunenlandsche zaken steeds van oordeel dat zonder zedelijke kracht alle stoffelijke middelen van defensie weinig zullen baten acht dit de laatste na de dreigende gebeurtenissen der jongste jaren te midden eenor gevaarlijke crisis aan véél hoogere eischen dan vroeger moeten beantwoorden eischeu waaraan met inspanning zonder overspanuing moet worden voldaan en waarvoor menig ander belang van publieken dienst thans behoort te wijken De regecring wil afdoende voorstellen aan de statengeucroal onderwerpen is het bene grief diit dit niet Ónvcrwyld geschiedt Pat de financiéele toestand dés lands wel geschikt is om tot behoedzaamheid te stemmen wordt gaarne erkend maar voor dadelijke bezorgdheid bestaat vooralsnog geene reden De minister van Bnanoien kan niet deelen in fle meening dat een tekort van 12 000 000 te groot zoude zijn om door schatkistbilhitten te worden gedekt De minister vraagt ook of het redelijk is van een minister die in een reeds aangevangen dienstjaar optreedt te eiseheii dat hij reeds dadelijk gereed zij met uitgewerkte belastingplannen die nog in datzelfde jaar vruchtdragend kunnen zijn Uit de streek van Maas en Waal wordt gemeld dal het geheid aldaar een ander aanzien heeft gekregen Waar voor weinige weken de watenm een wijden plas vormden rust nu het oog met welgevallen op een tapijt van jeugdig groeu Bijzonder i pinstig werkte de z ie ite weêrsgestcllieid der laatste dagen Voor leien is dit een uitkumsl bij hel heerschende gebrek aan veevoeder Do hooge prijzen in den jongstcn tijd voor het hooi besteed deden zeer hun invloed gelden op de nii plaats hebbende verpaChti igen Laatste Berichten FariJB so Maan Hit Juumal OJiciel van het Centraal oiiiité beval een proelaniatie der Commune waarin gezegd wordt fi 1 il JS IÏ A iiiiii ir III 0 11 1 ft i n II jllDtlH ii I A t ifU IJl ifcta n ni urn ïntó ita lerieteiim li u élIttlKKl Kk I tlldit jln ftl i a è U Mt M M WaiaeikAivriii s t filj j n a Bt iiiWiiiiftii uJf tt ftWuiiBiJiMiJliijla jii il tljl è Jl9 i i m k ww ♦ fcj hlK i i a i t Cl ouu iii p 1 tifjj t 4 z v 1 1 f i ic S Si DAIS S C 1