Goudsche Courant, zondag 2 april 1871

Ihifffers jij hdil iii Jü Uiiijii ii in litl U cu f roLpiu ilie olki iiiiiirmiliajf rlm l i mdiist ii is in g Miii ifdiriuht tk itbeid is eediorït iriiceii he m m Mrl in iunip ma ir alius iihtni tr ulitif i impiilsu üiitMui Mii Om ons de 7C eprftnl t ur ektriii ri 1 w j Mrtrouwdi Wjjdas du H hot biud len di cr et niidt w oibij lo conscriptie ia ilj sd ift ooitii in l tr Ie Vii njs fïeeiK iiid re iiuliliiiri imc lit dan dii diriijilio n le ixriio im iii jn Alli wierWe mnnschippon behouroii tut ie AntioniRle gii de Kr wokH v iii de vtraduUiudi Iniislimir yoor de dne Liatslc li nnijutu vnjsldlinj verlcind IJoar iJelfscluïe en C irnet itdeti d r oommmiL willtu blijVLU h l btu hun ntandaat ale aigmaiidifjde nidirurilcgil LondBU 31 Ma it D Times dodt uni di ptche mede uil Pinis wairin jite egd wordt dst Hien wldiiar eeJie sclirikkdijkt worsidiii voorritt IjH Vmifftur dreifjt dt uatioii4e ijtgudcriiig dooi f ew ld te zulten wojyai I op iiuieliiisi u gelooviu dat de t oepcn te VirsadUs jjien te mstand zullen bitdein De ewimune al len voorsiol in ovorwegmg winen om de oorlogsverRoodnij aan de Duitsohtrs te voldoen door Virs idles auiuue EnffilsrhAmerikaanscht mautsdiappij voor ten milliard Saint CUrad voor eene spielhink aan de Duitsehers voor SOe miUioeiv en i i iiam i le u voor 5U0 miUioeu te verkoopcii Pe Datly hews meldt iii eiii ttlefram uit Ver idtes dat de PransV hi rejjiiring den invoer van vêe ten punrden te I irijs vïri oden heeft FariJS 30 Maart irnen uttr taconds De bureaux van vijf groote vtr ekerins maatseliappijeai ziju gisteren ver egi ld Pe e maatrej l jiou gtupi itu 7 gii op het veriuotdcn dat de ex ki i rin in de kassen dier niaatsdiappijtn fondsen peplwtst heeft Mélme Adam en Uokintt htblxn nn vtalng als l den an den gemtieMtrnuul genomen BrUSSBl 31 Maart Pe conferentie heeft gttu verdere ittmg gehouden De gevolraachtigdi n w is selea witik a ten einde een te uitvoerig mondeling debit te ontwijken De qiinestien die jp do grcnsr gehng en de handdsrehitii n betrekking h bb n zullen door at onderlijke gevolmachtigden wnrdcu geregeld De rins van Salrj n Cobvrg is alhier aangekomen Pe Puitsche gevoli adhtigden der coufireutie ijn leden ten hove uitgtnondi d om te diueeren Zondag m1 eeue lehjk uKnoOiU niij tot de Fransche ge ol machti itti MTdlfdeii gtriehl Bferlyn Si Maart Pi ArtMjwiteMii spreekt hi t gcrudit tiuen van het altreden van von MiHtke Het Wad deel voorts ms ip dat omtrent de op erste leiding u deii Êl as en Loth irin in nog niets beslist is PtoiJS 81 lUeart De poitdienst sèhijut geheel gedesoigaiueewd te zjjn De meeste nujbttnaren au de posteryen hebben iich naar VersadUs b geveu Londen 31 Maart Het Hoogerhuis is tot 28 A U uit ï ngega nii In de nttmg Van het Lagerhuis heeft de hur Cochrane i ebe motie ingediend ten verzdeke dat het Gfluverneineut vóór d ïaststei ng v i het dttfimtlof vredesverdrag te Hrussd njne goede diensten il aanbieden oui voor Frankrijk uunder harde voorwaardui te ve rkrijgiii Di spreker oeiiidt die voorwaarden aUerbuitensporigst en leide dat Ëii eianid do r J5O0 wemig symiiathie jegens Fwukpjk a u den dag te leggen een krifhtig bonlilfwioot had verloren Sir H H iore endei tennde de moliie Pc hr Gladstone verdedigde Engelaiids pojitiek en tj a htte aan te tooi Pil dat geheel Eui ipa die luid goedgekeurd Engelaiids neutraliteit nas cno nood akelijkh id Pe Bfigérttag liad het langdurig verbend met frankrijk nSfet Vergeten maar aj had tevens alle redenen om met Puitschland m vriendsoliappelijke lietnkking te blijveu ijns inziens bestonden er redenen om aim te iiemeu dat Eogelands vertoogeii tych ten gevolge hebben gehad dit Iraukrijk gmi tiger vndesvoor wiiardt ii heeft verkregen dan aan vaukelyk b dotld waren Vergadering van den Öemeenteraad 31 Maart rt eiiv o rili de hrfrui TnnHtr en Tt i iiloorn van Gcu itóp Hw j guB luytou Rornj Kisi van Mrnatui Aester luau V ilict Niruly liutliuu Ueutnij er ti Tüst Drost Het nieuw benoemd raadtlid dt heer Poat Drost ligt lu handi o v u tien voorjLitttr de vereischtt eedtn ar en neemt zitt ug De notulen der vuript vt a ing worden goidgekeurd Ziju ingekfttnen e Toor notilaatie aaogeuoinen twut difipüiitiLn van idtputi rdc Btatcn bij de ii n v larv in la gthym tin aurii vun den hur Iteiibl om mil ingai vsn den 1 Augustus a uit die bttrekkuig tLwoidtio alageu Dit oiitblng Hoidt cenpanj roivol Milenid onder daukbolnigiug voor de langdurige en tniUHc diiusteu aau do geoiemta biwizeu h lef t el gchracbl en ter inzage iiedergiligd lene voor dfuiiit ïan 11 tn V trbtnoiming iin ten hulponderftij er aan de opuiibaru lusKb n eu ariiit ti i bolon Is gelezen PI m missiie vancurutorui drr Lalljnschi schuol daerbij doeude teekomeo uc aauboveheg tr vooiuoning lil dl vacature in dat collcgie ontstaau door bit overlijden vau deu hfu de Giaoe atrop goplaattt iiju de hepree W van ïlihn en N H de Kauter ter visie eu bm iinipj Mi öe volge iidi vergaiienng la nigekümen ecu var oek vau uejufvn w C van l lkum om intt 1 Mpi ti worden ontslagen al iulpoiidtrwijzerea aan de bur ersehool voor meisjes en als onderwijzeres in do vrouwdijke handwerken aiu die scluol n een far oik van mejufvrouw H N biiokman om ontsliij als hnlpoiulcrwljzeres In de vrouwLujke handwerken aan de tusscbensc ool lilt gevriigd ontslag wordt ecjf ol verleend Ia i ciikl g b i V id e I 1 fg ce 10 van nifjufvrouw J G de Mooij om e worden btiioenid tot huipil rwijiirps iii de vrouwelyko handwerken aan laatstgenoemd bobuol Is gik Lu en trn fine van belicht en raad m haudpu der Commissie van 1 abrirage gestelfl a een adres vun W de Jong en andere eigtnii irs en bewonen van huizen aau den Meiwig daarbij bezwaren inbrcuseudo tegeu den door H Faaij gi vraiij dtn afstand van gromt nabij de Kleiwegsbrug 6 Lin virzoek fan J li Kok om m gebruik te iiogen hebben tigtu betaling vau reeugiiitie i inettrs grond aan dtu wattrkaut vdtir ziju buis op de ougstraat tot ncderlegging vaugoederen Is ter tafil gt bracht eu als ongezegeld zijnde ter zijde g elegd een adres van de wid ü Maman houdende btricbt ven bet overbjdea van baar cchtgeuuut die 24 jaren als loodgieter in dienst der gtuieente is werkzaam gewt st mt dien hoofde verzoekende met eene gratifieatle e worden begiftigd Is geit zen eu teu fine van bericht en rand ip handen van B ea W gestild een adres van den heer O A vau btce die daurbg nedtdeiU het ovtrlijden van zijue moeder iiifjtif vrouw de wed C J van Meel voorts zynen dank betuigt voor de haar van gtmeentewege toegekende gratifieatie tu verzoekt dat die gratibcatio voor eenen te bepalen tgd worde ve lecnd flan de twee wnd arige meisjes door zijne meder onverzorgd aohtergelateu gu ingikumtn en ter visie netUrgelcgd adressen van W tiloni I n J inm om tr warden buioeind tot biugwMShtcr Aan de orde is de bLslisajiig op bet voorstel van B en om art 24 der verordeuing op de brandweer lli dien zin tl wijzigen tlat handelaren in jwtrokvm 4 vniyraad van 800 kaïiiitn pttruUum mogen hebben Dit tx rstel wordt met 10 tegen S stemmen veiworpen Voor stemden dt htircii 1 Uendoori Virulj eu Brnggaar Door dm bitr Inijttn wo itt daarna voorgcutrld de voorraad te stellen op 4U0 kauum Ook dit voqrstel wordt afgestemd met a tegen 5 stcmintn oor stemden de lieereu IJze i doorn Viruly liraggaar J uljteo uu ItoiltiHgei ten V volgens door den heer Wcslerb iuu gedaan voorstel om lil de virordening q ti ntineil eene bepaling dpt It en V de bevoegdheill oudin btbbcn aan grossiert toe te staan tt grootere Koeveelticid thiu wnikeliers vcur andQu p bebbLii nuts dt birgpluatsil daartoe worden lugeriiht wordt ningihoutleli Alsnu lietft di binuenilng plaats vaneen Wttbouder Aan de stemming nemen 13 ledto deel Hg di zelve verkrijg de hier Kein v 7 de beer Prinee 3 de beer Kiit ü steiiimen en de bitr lluebntr I stem 7üüdat de beer J A Remy tot wetho ider is benoemd welke verklaarde de bttnaeiniog aau te ni men z jnen dank betuigende voor bet iii hem ge stelde ttrtrouwtin waaraan hij hoopt te zeilen Kunnen baautwoordi n Burgerlijke Stand GiuüUEN 29 Maart Gemrdina ouders G van Leest en i van der I aau Johanna ouders H ï traver en J M fstcaver 30 Oerngje Keeltje jiuderi O Graveland en A Oskam Wi beliiiins ouJeis W van der Mei en A Vtrhtg 31 Gerarda ouders G de Waal eu A van Vildhuiien UvtxLFni N 29 Maart C H Jongeneel 1 j 8 m m K de Werk 1 d POKKEN EPIDEMIE Van 26 tot 81 Maart aangetast b Vroegere opgaveii 43 Te zamen 48 Van welke er Ifi overledin zijii ABVERTENTIËN VIDSON geliefde echtgenoot van E S CATS jGouda 1 April 1871 Heden overleed ons jeugdig kind slechts even i eken mogten wij ons in ap haat erbhjden B KORTENOEVER M B KORTENOEVER Gouda 30 Mairt 187L BuRnEiisDUK Heden overleed tot onze bit ere droefheid onze hevelmg ANTHONIE in den aanvalhgen leeftijd van ruim 9 jaar daar wg slethts een zoontje bodden treft ons dit verlies suiBtitei k Joui A J A ZOISiNE 1 31 Maart 1871 W J ZONNE Dt Ruitmi Voor de vela blukon van belangstellingbij de geboorte onzer Dochter ondervonden betuigen de ondergeteekenden hunnen oprechte d nk J H F BLOEMEBS A BLOBMERS geb Wachtkr Voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond bjj het afsterven onzer geliefde Moeder en Behuwdmoeder betuigen w onzen welraeenenden dank Gouda tJit aller naam 1 Aprn iö71 o vaw vbR LliNüEN üz Openbare Verkooplngen te Gouda Ue Deurwaarder B H van di WERVB tp Gouda ral op MAANDAG den 3 APRIL 1871 des voorraiddags ten iJ ure aan de Scheepstimmerwerf van den Heer J Boukus verkoopeij Do AFBRAAK van een Htoomboot besiijaaulis in HOUT en TOUWWERK alsmede een gedeelte van den INVENTARIS dier Stoomboot en eene party EIKEN RANDHOUT j en op DINGSÜAG 4en 4 APRIL 1871 da vooriDiddags ten 10 ure Achtfir de Waay BIaTEN RIBBEN DEELEN LATTEN KO JJNEN RAMEN DEUREN Ouxie Sloen BRANDHOUT en hetgeen verder ieu verkoop 7al worden aangeboden SIGAREN MANILLA dek 5 Stuks a 10 Cents F H IKK BEEK Jhogsiraatf Vertrouwen tot de heilzame genezende en versterkende werking van een PRiEPARAAT MOET komen en grooter worden waar die werking door duizenden dankbetuigingen van bekende onp ydige personen steeds op nieuw wordt bevestigd Door het gebruik van tjlechts 12 fles8 ihen van uw MA bZ EXTRACT heeft my p vrouw reeds nu zooveel baat in hai vier jangp zenuwkwalen en daardoor ontstane hgchaamszwakte gevonden dat iJ a hoop heb de2ehe spoedig geheel eu al hersteld 18 Ik constateer gaarne hiemtede ten behoeve van soortgelijke ly Iers dit aoo bniteiigewoon gunstig resultaat door uw MALZ EXTRA T verkregen Amsterdam P T OEVrRS Ondergeteokeiide vei klaart K irnc door het gebruik van het MAI B a RACTvan eene bloedziekte en daarni de gepaard gaande zwakte geheel genezei zyn en eeth st en slaaplust en kiacht to den arbeid herkregen te hebben Sluipunjk bij Gouda W OOMS Gaarne berigt ik UEd door het gebiuik van uw MALZ EXTRACT müne maagpyn reeds geweken en eetlust n sppvertering veel zyn verbeterd Ik j l het gebruik echter nog voortzetten RoiUrdum 3 VERDELMAN Prijzen 1 flesch 45 Cts 6 fl 2 20 13 fl 4 40 De ledige fle schen worden a 5 Ct berekend en tegen dien pri s steedw terugpeaomen Depot te Gouda bij J vinX RErMINGEN i te Woerdifu Vy HENIU J o BERG