Goudsche Courant, zondag 9 april 1871

1871 Zoiiiliifi O April N 1034 GOUDSCHE COURANT k m m Aiivci iiMiliobliul vour riiiiiila m Onislrcken De intf ive dez r Courant geschiedt ZONDACt WOENSDAG en Vlü ü i In do Stad geschiedt de uit ave in deu avond van DINSDAG DONDERDACi en ZATKRDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per po st 2 Skjti jV D V E II ï E N T I Ë N worden geplaatst vim 1 Tl regels u 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GIIOOTE LETTERS worden berekend naar la itsruinite Afzonderlijke Nommer s VI F CENTEN De inzending van advertentiéa kan geschieden tot één uur des namiddags op dou dag dor uitgave BUITENLAND llUilCIlliUlltel V l i lcl t De ursteliiiK tusseli ii de vnjlieid onder et en de vrijlieid buiten di et uonlt nog steeds vooi de iniireii vmi l iirijs f e oerd Hel is of de lile Tiuiiïiien un eeni e Éiiiiiinden geleden thans etleroia worden opf edi elit ant liel is weer t oude treunf c lied van moord en vernielin H comiiuine ordi meer en meer in het ii iii ge K M He f eveelilen van Maaiidaj en l in liig ijn roüte ideel in l Mtnrded der troepen van VerRiiilU uitjjevallen Wuensdiig is er eeni i seh Tiiiiitsclin PU om de in eiioinen stellingen te haiidl iveii uitgezonderd niet gesdedeii Het plnti nn aii Ch itilloii i iii liiinden der troepen van Versailles f ebleven zij hebben dajir Imttcrijen ijigerielit aaruude oiiopjiondelijk op de furten ïssy nn Vamres en op Le Val l ij Mi udon ge nnrd werd liet kanoiivinir was r iiaehts be c nnen en werd niet kraelit voortgezet l r heerselite roote verwarring o t fort Issy Ken telegram uit Parijs van Woensdagavond meldt liet artiljeriegoveoht tusseben de forten Issy Vanvres en Montrongc en de batterijen door de troepen van Versailles bezet i ii enkele sehermiitseüngen op heden zijn zonder resultaat gebleven Men veiwaeht hedennaeht een i anv il Kr wordt veel gespnikea van en vredelie en le oplossing tot wier bevordering zieli pen aantal ver giuieringcn in de stad gevormd belibi n lledenoehtend zijn de Con ititutunnitl het Junriial dt VibaU bet J afU Joumal en e Voy i esehurst I e ontvangen beriehten spreken lieden Min een infiinteriegpveeht op de liooL te van hatilloii la mart en Van dien zelfden t il ongeveer worilt nit Versailles berieht De muiters m de foiteii Issy en Vanvres giaii voort de redoiiten bij hritiUon te Ik seliieteii maar onder resulta at De opstandelingen vielen dezen iiiieht Sevres a iii maar erdm terugge orpen Bij besluit van de regeering mui l arijs vuirdt de inlijving bevolen van alle ongehuude mannen van 17 tot 5 jaar De Mol d Orihc erkent dat de nat garden ernstige verliezen lieliben g leden liet geriielit Uiopl dat e Limo jes ongeregeldheden ijn uitgebroken T eii paar proel imatidi van de eommiii e doen tevens zien hoe zij reeiis n de w ir it I e ec isie luidt Burgers De coinmiiiie van l arijs twi felt niitaan de overu iuiiiiig Krnelitdndi e heBliiiten zijn ireiiniiieii de dienst voor In t i iigenlilik l rib or iiiiseer l doiir afval en vemad is van hit ini enblik nf ge reiirgai isei rd De uren zijn goed bestied o Ie aaii t ni ide over v inning te verzekeren l e eiiiiiiniiiir rekent op u zooab gij kunt rekenen op haar Weldr i zal aan de koiiüiL si e iiideii te Versailli s niets merbbjM ii d iii de an le linitiier in dailiii iii ii iil ei iu lil I r VI ililijvi ii v iii de l i iii lil irpidilii k te liebbeii gered ISal gardi do coininiine enscht u geluk ZIJ verkhuirt ilat gij u verdienstelijk hel t geni iakt untrent bet vaderl iad De andere ia nog veel heviger Medeburgers Dagelijks vervforgeii of fnsilleeren de banibeten uit Versadies onz p gevangenen geen uur giuit Voorbij of ij ontvangen berieht van dergelijke sehandelijke moorden lij kent de moordenaars Het ajn de stidssoldateii van Int keizerrijk do royalisten v in Ch irttte en Imtlielieean die op l irijs innrukken onder de kreten v iii leve de koning en met de ittt vlag der liüurbons aan lm hoofd Dp regeering van Versailles stelt zi h binten do wet van den krijg en der inenschelijkheiil Wanneer zij vuort aat met op dezelfde wijze de gebruiken van het krijgsrecht onder de bescliaafde volkeren te miskennen zullen vvg geuoodzjiakt zijn represaillis te iieiiien Zoiidra de vijand nug een enkelen onzer soldtiten vermoordt isirllen wij daarop r itwourdi n diior len ge ijk of een diibbe getal van on krijgsgevangenen tereeht te steih n Men moet altijd edelmoedig en rechtvaardig zijn zelfs tut in zijn loiirii Het volk heeft een afkeer van bloedverL ieteii eveiuds van iltn oorlog maar plioht gebiedt nooihveer tegen aanslagen ui wreedheden van den vijand hoeveel het ook kosten uoge ü ig om oog tand om tand Een proclamatie van Cliiseret van gisteren deelt mede dat de niarseh eompagaiëii onmiddellijk gereorganiseerd orden De otfieieren onderoltie eren en SU daten zullen den 7 April vertrekken vvanuier tevens een revue zal vvorden gehouden op hel liam b de Mars iloor de leden van de emnmune j l de ongeliiuvue burgers van 17 tot 35 jiuir de garde nuibile de verlofganger de vrijwilligers n litainii of burgers vvorilen bij de dieiist doeii le batailloii intrelijfd Tiissehen al die berlcliteii flikkert toeli nog de hoop door op ecnc vredelievende ujilosr ing 8ehooii de coniiiiune zelve niet van sehikkmg weten wil en o a iu het zoozeiT ten naileele van l arijs uitgevallen liosterijen eonfliet gi toond heelt dat ze volstrekt met met de regeeriiig van ersailles die ze i de wijze der legitimisten niet erkent onderliiuuleleu il wordt toeh meer en meer het verlangen naar vrede nitgi rnken en hebben ziidi reeds verse hilli iiile verei nigiiigen gevormd met het doel eene vreedzame oplossimr te bevorderen Men had gedaeht dat bij de disenssie over deeonstitiitie in den Luitsehen rijk idag ook de positievan Ijiuembiirg 7 on ter sprake komen welke volgensde Diii sehe bladen in elk geval een verandering moestondergiuin Dat deze zjiak niet besproken is doet denkenaan een wpiik v m regeeriugssvege gegeven om die piirstie tp Inten rusten I egenover de verzekeringenvan Kngulsehe bladen d it Ie afstinil van Liupmbiirgreeds en feit Zuu zijn geetl de A i i feiV mi een ollieipus aitikel wiiarin de Kngelsche beripiiteii bepaaldworden gelogmstraft De ondeiteekmaars van het Loiidi n elie traetaat zoo heit Int hier iiioeten eerst eensteiiimig hun goeilkem mg Ik libeii geheehl aan eenverandiTimr v in ile positie van l iixendinrg vóór vaneen nanuere verhindiiig nut het Diiit ehe rijk k mgeproken worden l ii einiiiir kan met eens als lid van hel l iiii i ie rijk wonleii toigrlalen iniid it zijii neutralisatie Int oninoi elijk iiiaaki om zekii rijk plieliten te vervullen Voor een inlijviiu iiiii liet rootliertogdoni ti hel DinlM lie rijk ji ill gronden ter beschikking en de nitnoodiging om uiiv geivekl die inlijving tot stand te brengen zou in den rijk silag met gelach orden beantwoord Hoogst Hiiarseliijnlijk heelt de rijkskanselier von Hisinarek de band iii d t irlikel z jn streven is op dit oogeiiblik om geen pnnt aan te r iken dat de vreemde mogendheden zon kunnen aanle ding geven zieh met ile Duits he zaken te bemoeien of zieh ten linisseler v rpileseiinfereiitie in te dringen De Kiibi fit zegt dat zij bij h iar gevoelen blijfl dat Luxemburg weer met Diiitsehland moet vereeiilgd wordrn maar het iseliiLie ougenblik daarvoor moet worden atgewaeht m dit op ieht eefl het blad prins Uismarek volkomen gi lijk De Jf wner Jliemipvst maakt tiiee de êelies openbaar met betiekklng tot de door den heer iladstoiic bij gelegenheul der jongste niolie van sir C Dilke iu bet liigerhiiis iiitni sprokene verklaring al zou Kngeland s raad nood g zijn geue st om Oostenrijk üijne onzijdigheid lei enovpr de oorloKvocrciiden to doen bewaren lUe beide depêehes welke tien waren stiud ten dnidelijksle aantoonen luiden als volgt Grnaf Jppmiyi niiii i raiif BemI Londen S Aug 1S70 ll t l rnisiselie Miveriienieiit bekl iagt zich hier over de wapeningen en de dijiloinatiekehoud ng van Oostenrijk De liussisehe regeeriiig doelt da bezorgdheid die onze houding te Herlijn veroorzaakt als kimnende deze Uiisland noodzaken van zijn neutraal staiulpnnt af t ijken In het belang van eene goede er standli iiiding t issehen de onzijdige mogendheden en ten einde den oorlog te be perken verzoekt lord iraiivile u op uwe lioode to willen zijn Graaf Bvust aan graaf Apjxmyi Weonen 9 ng 1870 Betuig mijnen dank aan lord jranville wiens i oeden raad ik altoos zal eten op prijs te stellen Poe hem eeliter o mierki ii hoe onze militaire toeberealsi len die lieiiii met t oog op onze geograpbisidie lii giiig en verL eeken met die van Engeiand el gereehtvaardigd nioi ten sohijiien lliinmer anib is dan van defensievpii aard zijn geweest ik aeht mij gelukkig hem te hoiiroii gewagen van oou goede verstandlioii ling tiissoheii de neutrale mogeiidhedi ii Kn ik verzoek u hom te verzekeren dat wij vrij zijnde vni elke verbintenis niets liever verlangpii De H iiner Ibmlpmt nnikt len opzielite van deze leiiaihe op dat de uit Londen naar Weonen geriehte mededeeling geheel gegrond was op vormooilens en sireklxen moest om de aandaeht te vestigen o de mogi lijke gevolgen v m hetgeen men vreesde Zulk een meiledeehng kon sli olits met wplwillendlieid aangehoord en beaiilHoorl orden Kon vermaning op meesterlijken loon d iari nt gen zou zegt hot bhid door de keizerlijke renoering op geheel andere ijze zijn ontvangen Del oflieiiiolo orgaan der Huss regeeriiig bevat de ratifii alio vai de tii sehen Turkije en liuslaiid gesloion iivcreenkonisl wa irliij de eonveiitie van 1 8 lO betreffende de beperking van het aanlal finssisehe oorlogseliepon iu de Zwarte Zee wordt afgischalt r R A N K R IJ K ieneraal atboliiiean rieht aan allen die onder zijne bevi Ion hebben i ediend de vo geiido laiinianiiig Kiiidi ren iemae ilig i door het lioof l vim Int iiilvoi i eiid bewind Mep ik II ti rug Wij lii liben ge iiieileii login dl 1 vreemdeiiie nj zijii er iiiloeu ijM iii iri lil II Ml i III ik ilii Iil iiiit i zoo poed g