Goudsche Courant, woensdag 26 april 1871

F eu verlioofium i iu de iiikonisleiibel i liu nul ld eu m dl tliei liela tm lurt i d zon ill df bestaande behoi l te lielilieii In de Spaansel c irtes beeft Cnstelar de republikein hevig tegen het liuis van Savoie gesproken en aangekondigd dat hij voorstellen zul den koning vervallen te verklaren Eeu hevig tunuUl volgde daaro In llunienic wordt de toestand gunstiger voor den vorst liet ministerie en de partij welke liet steunt vvluueu veld Idrel zelf omvangt van 1 0 i aut blijken van trouw en genegenheid Hij heeft nu beabtuu e eiie reis door zijne lajiilen te maken Volgens berient H uit Weeiicn ziet Z M de toekomst weer wat iielderder in uu hij ♦ emerkt dat Zjijiie nieuwe unnisters ijverig de lianden aan t werk smaii en het goed met liem nieeuen Hij zou van plan zijn innige vriendschapsbetrekkingen aan te kuoopen met Tiu kije eu Oostenrijk F R A N K R IJ K De reden der beide huiszoekingen die in het hotel van het hoofd van het uitvoerend gezag plaats luidden is curieus genoeg om haar te vermelden Maken wij eerst gewag van een ooniiseh incident tot dusver onbekend dat bij de eerste dier huiszoekingen plaats had Behalve de matrassen en dekens vond men in het hotel een ontzaggelijk groote en ongeschonden granaat Die vondst lokte een langdurige beraadslaging uit Sommige der moedige commune mannen meenden dat men dat projectiel vooral niet moest aanraken andere nog moediger be loten eindelijk het op te nemen man met zonder vooraf de grootste voorzorgmaatrjgelen te hebben g aomeii Natnurlijk dat die bom dnar toevallig en luel schuldeloos lag Wat nu Ie oorzaac der huiszoekingen zelve aangnat zij is deze De heer Thiers had iet plan om een geschiedenis te schrijven van het abinet OUivier en ook van het gouvernement der nationale verdediging Volgens zijn gewoonte had hij da irtoe een aantal stukken particuliere brieven enz enz verzameld die hem nauwkeurig omtrent de handeling der beide gouvernementen op de hoogte moesten stellen Sommige leden yan de commune wisten dat de ver ameling bestond en hoopten daarmede hun voordeel te kunnen doen bij de verdere publiekmakiug van de geheime stu keu Maar dt heer Thiers die zijn Parijs kent en bij ondi vviudiug weet waartoe het woeste gepeupel in staat is dat volksbeweging van de en aard uitlokt het voorbeeld an ziju collega Favre met betrokking tot de paitieuliere blieven van den ke zer stond hem zeker nog lie lJer voor den geest is verstandig genost gewerst de kostbare do umenteu niet te laten slingeren ma ir ze wel zeer zorgvuldig mede te nemen Menigeen ziet reikhalzend uit naar het oogeublik dat er aan de veeliterij rondom l arijs een einde komt Goddank de correspond iit vau de l imn geeft ons goeden moed dat die k oppartij niet alleen poediï geëindigd zal wezen maar d it alles iu l arijs nop beter zal afloopeu dan men durft verinoedcii Toen arijs eapitnleerde was er nog een groote hoeveelheid buskruit voorhanden eu bestond er een kruitfabriek die in volle weikiug was De insur genten maakten zich van dien voorr iad mee=ter en hieblen de fabriek aan den gang Doch webira zal men zwavel te kort komen want dit materieel was reeda tijdens het beleg iu beslag geiioim n en er moge nu liout kool en salpeter genoeg zijn aan zwavel zal men eerstd iiigs totaal gebrek lieliben De iiiMirgeuten versehieleu dagelijks oiit aggelijke hoeveelheden kruit waarmede zij gelukkig mner kabaal maken dan kwaad uitricliten Alles zal dan ook sjioedig verschotisn zijn De Fruisen en Thars zullen wel zorgen dat er geen versclie uavel in l aiijs kor en dan zidlen de nntioiialeii zich el verplicht zien met hangende pootje de wapenen over te leveren eu een ander middel va 1 bestaan dan soldaatje spelen en cmniuuuc makeii te gaan op oeken DÜITSCHLAND Behalve de quiestie viin het parlementsgebouw werd Woeii dig en Donderdag iu den Duitscheii rijksdag iiitvoirig gedi eus iierd over hit olk vei tegeiiwoordiging alie degelijke kraelileii in zieli en eiiiL eii zon vooral korte parlemeiitszittiu veii noodzakelijk waren 111 de er aring leerde d ii hel niet bitaleii van vergoeilmg het bi le iniildel uas vimr korte zittingen Men iel dat de bondsraad uit welks naam von Bisniarek ongetwijfeld nog altijd tegen de zaak oiikwain nog met geneigd is op dit punt toe te goren De uitslag van de stemming over de motie is nog nipt bekend De discussie over de motie van den heer Hnrkort over het door de l orliiïeesehe regeeriug opgebrachte Stettiner scliip is geëindigd met een motie van vertrouwTii iu den rljkskansclior nadat deze had te kennen gegeven dat het leni genoegen deed dat de zaak in den rijksdag werd bes rokeu de l ortugeesehe rigeering kim hieruit zien dat men in Dnitsehlaiid ViaLj iteiue in de zaak ai luacie viu irkoi kwam hem echter niet aannemelijk voor BINNENLAND UOUIM 25 Apbii De elericalen en conservatieven beginnen zich voor den naderenden verkiezingsstrijd bij de periodieke aftreding an de helft der leden van de tweede kamer reeds iu slagorde to stellen De algemeene conservatieve kiesvereeniging hield haar vergadering in Amsterdam en Ijcsloot vooral niet te doen uitlekken wie tot haar toetrad want dit zou onder de tegenwoordige regeering die er eeu zwart boek op na houdt te gevaarlijk zijn Die insinuatie valle terug op t hoofd der ooiiservatieven want zoo als de waard is vertrouwt hij zijne gasten Naamloos zullen dus al weder de liberale candidaten worden bestookt De onbeschaamdheid zou ook al te ver zijn gedreven wauueer zulk aanvallen en ziüke argumenten nog met open vizier werden gedaan Het werk der duisternis moet niet in t heldere daglicht treden Ook vau auti revolutioiiaire zijde heeft men reeds de banier in de hoogte gestoken en die banger mag gezien worden waut zjj die ouder haar zioli scharen strijden althans voor een beginsel weten wat ze willen De Heraut bevatte onlangs de volgende mededeeling De redactiën van de Basuin Eindredacteur de Heraut de Hoop dea Vaderlands iel Kerkelijk ff ei cilad de H eiatetn en de Folhbode zijn overeengekomen ter bevordering van eenheid en ter bevestiging van deu zedelijkeu band die kiezers en gtkozeneu bindt onderstaand program bij de stembus in Juni e k aan het vcfkiezingawerk ten grondslag te leggen a Handhaving in en buiten de kamer van de zelfstandigheid der christelijk historiacli richting gelijk die geeischt wordt door de erkenning a i iods oord ook als beginsel van staatkunde eu van Jods leiding in onze volksgesehiedeuis als regel voor ons volksleven i Handhaving van gewetensvrijheid bij het volksonderwijs door den eisch dat in aaii luiting aan het progrr in van 13ü9 de vrije school regel de staatsschojl nanvuUing worde e Il ii dhaving van het reebt der minderheden bijde teiubus door den eiseh dat een beter kiesstelsel ihgevoerd en iu afwachting daarvan de census verlaagd worde 1 Ten dringendste verzoeken zij een iegelijk die met deze zienswijze overeenstemt onmiddellijk per briefkaart a in een der genoemde redaciien te willen beriehten wie voorzitter of seere+iiris is van de in liiiii kii odi triet bestaande aiiti fevolntuiuaire kiesvereeniging De onderteekeiiingun zijn II de ock 1 H Donuer I Esser A Kuyper J i Verhoelf j J Vos Az Wanneer dat program wordt volgehouden overal en tot liet einde wanneer niet geseliiedt wat lot nu toe iltijd eseliiedde dat de banier langzamerhand verdween en hare volgelingen ten slotte luiii de coiiservalieven de overwinning bezorgen dan zou ook bij den venuoedelijken nederlaag dor ehristelijkbisto rische partij althans de eer der consequentie haar verbleven zijn De andere elericalen de mannen niet van Dordt maar van Rouie haasten zich ook reeds ter kampplaats Hun vermetelheid is verhoogd door den uitslag der verkiezingen in Roermond waar de liberale katholiek ornelis werd verlangen door den nltramontaan Arnoldts De Koord Braliauter voorspelde dezer dagen reeds een oplossing van al wat conservatief en orthodoxprotestantsch is in het uitrainontanisme Hoeveel verdeeldheid nog heden ten dage moge heiT elien tussclien de katholieken en b versehili nde aiidersileiikende gezindten zegt de Noord Draban Ier het gevaar dat dreigt van de zijde van den algpiueeneii vijand het liberalisme zul alleuss de I helileiv ienden onder de uiet katholieken uit instinkt van zelfbelanid tot het bewustzijn bi iigeii van de nood ikelijklieid om zich aan tesluili 1 aan de katholieken om de güdsdieiisltivislen Ie bi ah 11 binnen de perkil 111 hel liijzmiilej leveu en oui in het openbaar leien alben het oog Ie houden op het L i oote vraagstuk iliil gemoeid is 111 den Irijd ti gen het liberalisme z il de invloed an den gndsiluMist al il 111 liet geliandliaalU worden in di ii laaf Zoo geraakt ib politieke kwestie geheel o i den aelite grond eu lost de al selieiding tusscbeii de conservatieve eu de liberale partij zieli meer en meer op in eeu strijd over de vraagstukken vau god dicnstigcn en socialen aard Naar dezen maatstaf zal ook de schifling der partijen allengs zuiverder worden Velt ook hierbij niet te denken aan do fabel van den leeuw die alibis den buit verdeelde Die eersie poilie is voor mij Omdat ik Koning beu zoo spreekt liij lieve vrinden Dat zult ge zeker billijk vinden De tweede is volgens recht mijn eigendom dat heet Het recht des sterksten als ge weet De derde ii ni Imlen Want te dapperste ben ik ffBn als er iemand naar dit lerde stiik durft talen Dien worg ik op het oogenblik Er is slechts dén klein verschil tnsschen de fabel en de werkelijkheid namelijk dit dat de buit nog niet binnen het bereik is van de edele bondgenooteji het hert is nog niet afgejaagd maar nog vol frissclie krachten Naar wij vernemen is de heer J A Verlieijen directeur van de liedertafel Apollo alhier benoemd tot organist bij de Mozes en Aiironskerk te Amsterdam Volgens de Schoonhovenscfie Ct zon cene vrouw alhier een kind ter wereld hebben gebracht met een berenkop Van een beer die verleden jaar deze stad passeerde zou die vrouw geschrikt zijn toen zij reeds in gezegende omstandigheden verkeerde Naar onze informalién kan dit worden tegengesproken Gedurende de wintermaanden is men te Waddinxveen voor den heer VVernink alhier ijverig bezig geweest tot daarstelliug ccuer fabriek cm volgens Amerikaansche wijze kaas te maken Zij is ingericht om de melk van 5Ü0 ii 600 koeien te verwerken Zoover ons bekend is is dit de eerste fabriek van dien aard in ZnidHoUand Sedert ruim 14 dagen iu zij iu werking en voldoet goed aan de verwachting Er zijn kazen gemaakt van 3Ü kilo gewicht die naar ineu verneemt aan alle vereiscliten voldoen Mocht dit voorbeeld van den heer Wernink bijvelen ingang vinden dan kunnen wij eene verbeterdezuivelbereiding te gemoet zien De prijzen der landerijen zal dit nog meer doen stij geu en de lioerinin de gelegenheid stellen meer tijd aan haren hiiiselijken k ug te besteden Sc iuonh Ct In den afireloopen nacht omstreeks drie ure is een nK taelaarskneelit in het water der Turfmarkt jammerlijk verdronken Hij vervoerde nut een kameraad eeu sehuit met beer die tegen den kaniiuuur zoo geweldig stootte dat beiden in het water vielen De een werd gered door den schildwacht die bij het jiostkaiitoor stond maar de ander A L vond den dood in het i ater Zaterdagavond is plot ling overleden de heer J Drost Az van Moordrecht Hij w is sedert 1859 lid der prov staten voor het distriet Uouda en moest als zoodanig bij de aanstaande verkiezing aftreden Gezond had hij zijne woning verlaten om alhier een vergadering van t hoogheemraadschap van Sehieland bij te woi en toen hij door een toeval overvallen werd dat een einde maakte aan zijn leven Hij bereikte den leeftijd van 59 jaren Behalve de reeds genoemde colleges verliest ook de commissie van beheer over de droogmaking der plassen van Sehieland in hem een kiindin lul terwijl iu de gemeente Müordreelit algemeen zijn verlies zal worden betreurd omdat hij steeds met ijver deelnam aan alles wat volksontwikkeling eu volkswelvaart kan bevorderen De heer G A Oiulijk alhier is voor 8B78 aannemer geworden van het herstellen der doorbraak iu den ringdijk van den Zuidplaspoldcr ontstaan in Januari jl en de uitvoering van daarmede in verband staande werken en leveringen Te Moordrecht is bij de stemming welke door de manslidmaten der hervormde gemeente heeft plaats gehad met 28 tegen i stemmen aangenomen dat geibireude de t en volgende jaren het werk der benoe luingen aan den kerkeriuid zal verlilijven Iu de gemeente Aarlanderveen is door het bestuur verordend dat bij het ontstaan eu tijdens hethecrschcn vau pokken de Bchoolkiudereu allen moeten gevaeeineerd zijn In de aangrenzende gemeente Alphen heeft daareiile eri de raad besloten zich aan het onderwerp der v ieeiiie niet Ie laten gelegen liggen Deze ongelijke beslissing in een zoo ernstige aangelegenheid is eer Ie belreunii en 41 eft bovendien aanleiding lot alli rli i onrein Iniatighedeii Zoo onder