Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1871

yv ¥ W V iW wijl liot elvo ivati i lii ilrkt hih nut ijs onder vmir it i bi zgii 1 vuil 11 luarloo bi lrillii lyki i clr 2 10 B P en A P wegens hei in lereenigiijyf vi99ohen als voren 1 zonder iian de met het tJ5 zicht op de jagt en visschenj belaste ambteimreu op Imr ne eeiste nadering te kunnen verlooueii dei a irtoe buicKUiijke lieten 2 zonder voor ieii te ijn aii eeu sclinltehjk b wijs van den eigenaar o regtiu obendc op dnl vischwater en 3 zoiidi r voi r ieii te zijn vdii de vereisehte toestemming van den Coiiiniissaris des Koiiiiigs ui de provincie Zuid Holland ieder veroordeeld tot 2 geldbooten elkvnn i of ieder tüt 2 dagen subsiil gevangenisstraf voor elke boete Bovendien aden met uit ondering van n 4 n de kosten invorderbaar bij lijfsdwang MARKTBERICHTEN Gouda H Mei By wemig l audel bleven de prijzen als lu do vorige week Tarwe Zeeuwsche p dke ƒ 11 50 a ƒ 12 75 Mindere ƒ 10 75 i ƒ 11 40 Pold r 9 75 a ƒ 11 25 Jlogge oude 8 a 9 N ieuwe 7 O a 8 40 Voer 5 75 a 7 fierst puike fi 25 a 7 25 mindere 5 00 a 6 20 ijaver lange 3 S5 a 4 G0 Korte 4 25 ïi 5 40 Hennepzaad 9 7ó De veemarkt mtt goeden aanvoer alle soortengingen traag aii de hanil eenige bleven onverkeclit Varki us en biggen met goeden aanvoer en leven digen handil Aangevoerd 42 partijen kaas 22 a 24 Boter 1 08 ü ƒ 1 28 Burgerlijke Stand GEBOUbK 8 Mei Rrlinn ouders P eirimcit eii M Andrufs Tuotitjp ouders A vaa Wijti uarden cii A vau Vliet Frans Fi liy ouders f Tan Akkeren en J C Korendijk 9 Curnelia ouders G J Visser en C t Houwel Aletta ouders A Zorg cu VV V van leest Karcl ouders J L lilaojaai eii S Strilate Sunou Jo hankies ouders G P M Sonuen en J Sandörs Leentje oudcis I 1 Knbont en N IJloiik 10 Pieter ouders P Blok ea P b hnrleniaii OvFRltDES 8 Mui A van der Vree lü w 9 W von IrfBUHen 10 w G J Horst 9 in 1 Il Miclmelis 78 j J C Korendijk huisvrouw van V vun Akkeren 32 j 10 C U ilenburg 5 u GRnewD 10 lci Cl vau Dijk en K Bioer A Moluvcld en M M xftu Tok M van Maiiren cu L den Kiet D van der Kmt en 11 van der ZAaliii ADVERTEMTIËR V oorspoedig bevallen van tone Dochter J C KAPTIJN Koot Woerden 8 Mei 1871 Beden overleed t Amsterdam onze geliefde Zoon JACOB Gouda Jb kwast 7 Mei 1871 A KWAST Doiii ANn Dank voor de blijl en van belangstelling by m jne benoem jg tot Majoor DE LANGE Voor de vele bewii en van deelneming met het overlijden onzer geliefde Zuster JA COBA WILHELMINA CHAMl URY v n Leknt betuigen wij onzen welgemeendon dank A 1 COSIJN L J M ÜÜSIJN VAN Leent Gouda 9 Mei 1871 Voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlyden van mijn Jjchtgenoot ontvangen betuig ik by de e mijn oprechten dank Moordri cht M M C J ISK1 AN Mei 1H71 Wed DIUIST AzN BERWA L NAAISTERS kunnen direct goplaat ït worden p het Alelirr van D BAMSOM in Modes en Manufacturen Botermarkt Gouda Kuipers gevraagd Kekw imo Kuipers voor digk werk mits hun vak verstaaudo kunnen dadelqk vast werk bekomen tf Delft bij B VETU CoMP Dirk Lange straat V crdt gevraagd een faKsoenlp DAGMEISJE Nader adres to bekomen b den boekhandelaai A BRINKMAN alhier f 100 a f150 Te Goui a worden gevriagd voor 2 Personen TWEE gemeubeleerde Kamers met Kost voor den tijd van 40 dagen Adres met ranco brieven onder n 1084 aan de NeJerlandsche Maatschappij tot Algemeens Dienstverrichting te Rotterdam Geen ka Ie hoofden niccrü Geen middel is zoo heilzaam voor den groei en het behoud der hoofdharen als de ontdekte en geheel uit het plantcnrijk ramengestelde Spaansche KruidenOlie die ouder den naam OÜD CARTHAGENA a Bergplanten Olie in den handel isgebnigt Sedert den korten tijd dat deze krachiig werkende Olie in Nederland beke id geworden is lietwelk eerst over weinige jarrn plaats had 7 ijn er reeds duizende Hesohjes van verkocht en is het debiet etê jds toenemende hoezeer nog niet eens overal in Nederland depijts zijn gevestigd Wanneer men bet enkt hoe moeijelgk het publiek te bewegen is van ern nieuw middel de proef te nemen is zulk een groot debiet zeker een ondubbelzinnig bewijs van den bijval dien dit koste ijk haarmiddel bij de gebruikers ondervindt Pc prijs is 60 cents per fleschje toereikend voor 4 of 5 maanden zoodat het tevens een even goedkoop nis doJtrelfend middel is tot onderhoud van een der voornaamste sieraden die d latuur den meuseh geschonken heeft Hooid Dépót te Delft bij A EREETVELÏ Az en verder bij Mej de Wed BOSMAN Go d y J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A REIJNAARD Oostpoort C WILHETMUS Woerden A PRINS Zfvenliuizen W BARES Gorinchem J J GROENHUIZEN Uti echt En meer bekende depots in ons Rijk ëmserT Pastilles uit de zouten van de koningWil helmsbrcn nen de Ems weten aanbevolen tegen maag zuur oprispen slechte spjjsvertee ling gebrekkige adcmhalingon en graveel In voorraad in fleplotidii erde doozcn met gebruiksaanwijzing b 0 cents alleen ouver alacht te Gouda bij J H BOERS te Huierdam in alle Apotheken louda Druk iii A llinikiuiMi Dk A1 MIN1STUATIE v n m KOTSIIRONNK V VEREENIGIN i TOT BEVORDERING VAN s LANDS WEEltBAAlUIKID PREÜE LEENING grooi 1 000 000 Verdeeld in 400 000 Loteu a 2 50 EERSTE TREKKING op 1 JULI 1871 Prospectussen en Loten zyn steeds ien onzen Kantore verkrijgbaar W€d Kncx en Dortland Gourfa Mei 18V1 Openbare Vrijwillige Verkoophg op VRIJDAG 26 MEI 1871 bij veiling en op VBUDAG 2 JUNIJ 1871 bii afslag biide I 3 vüormidda 3 te 11 ure bjj Slootjes te Wui dirxveen vau een HUIS en ERF staande en gelegen aan de Noordkade onder de Gemeente Waddinxveen Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddin rveen ï LenSVeï l abnekant te Botter Jam maakt bij deze het gfcti rds Publiek van Gouda en omstreken bekend dat hjj zjjne zoo gunstig bekende zaak geheel h jefk overgedragen aan den Heer K van RHIJN Mr Schilder Kuipersteeg te Gouda betreffende gcheele ZUIVERING VH n WANDGEDIERTEN en alle INSECTEN ho diep ook verscholen aoht r het BEHANGSEL tuBschen PLAFONDS enz zonder iets los te maken of te beschadigen en spoedige bewerking Desverkiezende één jaar 7ia de zuivering betaling Alsmede tot het inspecteeren van Huizen of Schepen dio men wil gaan bewonen tot overtuiging van wel of niet zuiver Verder voorname Attesten ter inzage Geheimhouding vei zi lierd Tevens is het onfeilbaar middel ook erkr gbaar bij den llee K van RHIJN a 1 per flesch met gebruiks anwjjzing Slijm en Maasipülen Deze PILLEN die siikIb vele jaren met het beste gevolg tegen de Slijin en ah UiaagTer sterkend gebruikt wotde i door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeor zacbt laxerend zijn zgn tegen Sa j cent het dooije met berigi van hei gebruik k rkrijglaar bg de navolgende Heeren Ie Amsterdam M Cléban C Droog Heilige weg D 321 Blei v jk 8 T d Kraals Bodegraven B Versloot Bommel Zalt 1 v d Yegte Pelft E Wilschirt Delfshavcn J Koch Deventer Gebroed Timnu Dirksland D de Vrie Dordrecht H J Giltay Gouda L Schenk op do Hoogstrant s Gravensande W v d Boom s Ilage Visser in de Spuiitraat Harderwijk A Oreidanus Il iactrccht K Oosterling Leijilen J f Te bur h lUarlemmerstr Lekkerkerk A den Oudsten Liuschoten B Kruiihof Moorilrechl G H Post Rolterdam v Sanlen Kolff korte Hoofdslceg Schiedam Wed A 11 Rombouls Schoonhoven A Wolff Stolwijk A Zijderlaan Tiel A J Kaassen Utrecht F Mtena op der Steenweg over de l on kerstr iat n 372 VInardingen J M Lagerwerff Zcveiihui en A Prins De SLUM en MAAHPILLEN bereid Tolgeni hel echte recept z j door mij te Gouda alUen eti misluitend vfrkrijgb iair gesteld bij den I T L SCHENK op de lloogsiranl LET WEL Om elk doo je der echtj en siiits onhengelijki jaren gebrnikle Slijm en MaagpilleD is een biljet voor ien met de huiideeekeiiing van J J SCIIIIEUDER apollieker welke handlcfkeninj zich ook bevindt op iet zegeHiik narmede het duoije ver epelil ia Men prlicie diiar el allei t op te zijii en i ieh te aciilen voor Int gebruik van een n iinnakï el dn men iMcht in omloop te brengen 4 ir WïM iï rti ra UITTREKSEL rHHTEmi U lil IObli ii Mï6£mTï K im 1B70 Mj v m Hl tfeiji tel s s 1 1 Il n Su A fMm K r IWHiWWBi X