Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1871

K mmMli ÉM VrUilag luiii N 1060 1871 RANT GrUÜDSCH Nieuws eii A lvci lenl fl a l voor fionda en Omstreken De inzending van advertentiëu kan geschieden tot één uur des namiddags op don dag der uitgave Gulden It gelukkigste geval den staat goedgeBe groote geldverlo Jaiien fl 2 521 540 Bilden verloot lent fl 175 000 05 000 fl 70 000 fl 17 500 2 a fl 3 a fl 8400 3 a fl JOrt 11 i 23 a fl 2100 106 po 206 a fl 350 f ü 1 I fa en kost daarvoor lot fl 3 50 1 75 90 waarborgde origineele van het bedrag in i ns of postzegels of Itzelve i er postwissel ik gratis een officieel le d de trekkingslijsten die ophelduringpn die liad ik het genoegen jue begunstigers te i ik liunne tevredeii ate bediening erlan I zal dan ook steeds zijn j mij waardig te maken weldra zal plaats heb i ht zich ten spoedigste UI Phwarzschlld l WlSSELUANDELAAH LMBURG M Heer ik geschreven hebben king van uw voortref wachten Geen der loise Tanden en Tand 00 heilzaam als het A TER Vroeger had Urn van geneesheeren an ge wend mjjn tand Bu sterker zwakker ge 113 verergerd Op uw eigene overtuiging al fA Geb Dw Dienaar UI EASOHKE ra p Geestelijke al L Schenk winkelier 3 te Rallerdam bij V i n Si liippereijn C e 11 I lj J L F C l IJ E Noordijif te Utrecht erd irn bij V v iii Wiud le Oudevvaler bij T J löiihoven bij Wolff Pastilles en van de RAKOCZY l s heilrijke werkingen Hofraad Dr Balling t T en Dr Dkiuf han iDevelenswaardig tegen krings organen gibrek liii ht bloedsgebrek als lil neiging tot jicht en pj per flacon 50 ets lUiekcr W BOERS iiithcken Xl l ll Vi lll KNDlNC De uitgave dezer Courant ges ihiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maiinden i s 1 75 franco per post 2 Bij de op 13 JUNI a s plaats hebbende verkiezing voor leden der Stat en üenoraal wordt door ons voor het Hoofdkiesdislrict Gouda aanbevolen de Heei ffl J B L EKTeOLT lo Gravenhaqe Nationale Militie A FK oisriDiQiasrca Ue BURGEMliESTUR van Guuda brengt trr algeineeiKi keunis dat iaj rvol i art 138 der Wet op de MATIOMALE MU ITIK aii dni 19 An iistii 1861 St iiUsblaJ n de l XSl lit TlE der VAlLOFGANGEllS voor de Ciaauento Gouda is bcpnuLl op VRIJDAG düu 16 Junij 1871 des aorgeus ten 10 ure Dat daaraan hehooren deel te upincn de VEllLOPGANGEllS der NA lONALE I1L1T1E van de ligtin eu lsü7 IS iH lisü en 1S 0 voor zoo mt tl vóA den 1 April II in het genot van onbc iiaiilit verlof zijn gesteld daaronder ook begrepen d zulkeii die tot eene andere Geiiicnite bdiooren clieh t iaiis in deze GemcMite woonachtig z jn welke Verlofgimgers op voorschreven dag en uur zich bclioorcn te bevinden op de HTADSTlAlMEltVVERF aan di Turfmarkt aliiier orde ld Ami toorts nmkr ejeclij a dat zij volgens art MO der f chociiule Wat trr inspectie bcliouren te vcrsciiijiien ui iii il onii i kleed eu voorzien van de Klc d n en l itni linghliikken hun bij het vertrek mot orK l llu d g J l Vl n van hun Zakboekje en van huu Verlol pas 4 dat zij volgens art 130 diei Wit v orden ge acht onder de waiieiien ti ijii uiet allu i i ir nile den tijd dien het bed lil uiulei oi duurt e uir iii het algemeen n aniuvr j ii iiiaiunii ijn i i l zuodat z j die üngeivi eldl eileii als aiuleizi i plegen i liel aan iiaer de plaaU vuor hel oitdir vel bepaald t ediireiidii hel onderzueh en bij hel naar h iia h eren te dier zake zullen uurdeii gestraft v jhv iis het enmineel Witboek eu het Regleinei t vin Iviij stnelit voor het krij svulk hier te lande b j genoemd art 130 toepasselijk verivhinrd c dat hij die door ziekte niet kan verschijnen eenattest van een Ceiiee lieer of Heeliii t t door denBiirgenieest r gc iseerd moet o e li ii in d dat degene welke onder vir ii ining iliseiit is V lijciis de Wet met nm t id iv irilen gisuift Gouin den i Juni 1871 Do Burgenieester voonioenul VAN BEH KN MZEXDOOUN BUITEÏsfLAWD Uililviiliiiiilscli UverKirlil In den toestand in EriMikrnk u een imemiiisWimrdipe verandi niiiren e niiini l irijs krij zijn gewone gedaante teriii li I iikeer li iiit te herleven Alleen kunnen inj met genoegen eüiistateeren dat de summiere execiitien voorbij zijn en dat uu de overige gevangenen liihourlijk zullen m orden gehoord Twee kiijgsradeii houden te Versailles twee andere te Parijs zitting Er zijn nog geen vonnissen ge eld i B belangrijke di seiissio die Maandag de nat vergadering moest bezighouden is op verzoek van den heer l liiers uitiresteld tot Donderdag VegeliJK met de li prekinij van de geloofsbrieven der prinsen van Orleans zal dini het voorstel omtrent de intrekking der verbauiiinijsilecreten tegen de familie lioiirbon worden behandeld Trouwens de o inimissie nas nijg met gereed met haar rapport en liet hoofd van hit uitvoerend bewind heeft de verga leriiig medegedeeld dat hij met de eoramissie gedurende verscheidene uren had geconfereerd zonder dat het tiisschen haar en de regecnng tut een vergelijk gekoni n wj B Wat dil ver ehil van nieening betrof heeft Thii rs niet raedegedeelil maar uit ijii woorden is op tl maken dat hij niet verwnclit dat het tussehen nem en de coiiimrsie voor i s Denderdag tot eenheid van iiiz elit koiiieii zal l e wijzi iii en in het ministerie waariver inden laaKten tjd zoo druk gesproken werd sta in het Journal Ojfiilel Lambreeht vervangt Pieai lij biiinenl zaken gener al Cissey treedi ah mini ter van oorlog op in plaats van Lellu dit als gezant naar Petersburg gaat Victor Lefranc aanvaardt de portefeuille voor openbare werken handel en landbouw alle volgens de laatste geriicliten ziii l wa reeds te Bordeaux U e ve in welke Inles erry r en andere t emoetkoiniiig aan de recht r ijde is de jeiioemiiig vin Leon Say tot prefect van het departi ment der Seine De heer Say liberaal maar niet zeer republikeinse voor die beliekkiii alleen nednre ide de ia ste erisi vervuld het t omdat niemnnd e aaiiv iarden wilde Het plan om Thiers voor twee jaren als hoofd aii het nitvoi 1 e aü te bonocmeii fehijnt veld t uinneii In eili ail met de aaii ta iiide Iceiuiig van tvvee miiharilen du biuiien kort zal dienen gesloten te word m wordt dit voorstel zeer gunstig upgeiidineii door de mannen van de beurs die daar n een waaiborg vinden oür de vastheid in t b stnur welke l üt verkrijgen van zulke kolossale kapitalen een vereischte is 11 Italië maakt men zich zeer ongerust over de houi i 1 die de hertog van llarcourt de Fr ms he gezant t geii u regeeriiig aangenomen heeft n meent uit zijn gedr ig te mogen opmaken d at Thier die nooit ingenomen is geneest met dr ItaliaaiiBche eenheiil plan n koestert tot herstel der wereldlijke mai iit van den iiiiiis Deze vrees is verklp rbaar als men de voordeden nairaat die Thiers behalve het t H geveii aan eiL en s mpathieii uit die üiideniemiiig zon kunnen trekken Hit prestige des legers zou kniineti worden hersteld de gunst vaii de e slelijkheid worden gewonnen de monarchale intrigues voor het oogeidilik betengeld Mnar de iiiiierlijki toestimd van Frankrijk laat niet toe zi h in bint ulaiids lic iivontiiren te werpen in het vo ir i 1 vaii ii ii in hit Italiaaiisclie parlement om zich voor te bereiden tol eiii tventiiei len oorlog met Prankrijk kim minstens als eer voorlia ig v orden afgekeurd Het Eiigelseliu miiiisline lieefl verkliiiird dat hel tract lilt met Amerika nut aim de goedkeuring van het ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeouderlijke Nummers VIJF CENTEN Nog is medegedeeld dat er niet met lluitschland wordt onderhandeld over den af t ind van het eiland Ueliioland aan den mond der Elbe Allerlei geruchten deden d iaromtn ut do ronde in de nieuwsbladen waaraan nu door de verklaring dos ministers een einde is gemaakt Te Gateshead hebben eenigc wanordelijkheden plaat gehad onder de werklieden die het werk gestaakt hebben ten gevolge der aankomst van Belgische timmerlieden 12 tH ü mijnwerkers in het land van Wallia hebben het werk gestaakt maar 23Ü0 hebben het weder hervat nadat de patroons eene verhooging van 5 pCt op hl t loon hadden toegestaan Er zijn geen verdere wanordelijkheden voorgevallen Het Uultsche parlement heeft 11 Zaterdag volgens de overeenkomst gesloten tussehen den rijkikanselier en de commissie uit den rijksdag de wet luingenomeii op de annexatie vaii Elzas Lotharingeii Art 2 waarbij bepimld wordt dat de voorloopigt toestand zal eindigen met i Deo 1873 waarvoor de regoeriug eerst een jaar langer tijdsverloop had voorgesteld is met toestemming van vorst von liismarcfc zoo gewijzigd aangenomen De overige artikelen gaven tot geen verschil naideidjiig en de geheelo wet werd met groott meerderheid aangenomen Alleen eenige leden van het cintrum ei de linkerzijde protesteerden door hun afkeurende stem tegen de annexatie Zoo is dan het cimlhct geëindigd tnssohcii Bismarok en den rijksdag waarover men zich wel wnt ld te ongtrust gemaakt lie ft In den grond der zaak was het slechts een weinig beteekeneudo priiilerij iJe rijksk inselier en de nationale meerderheid zijn te zeer vereenigil door syiujiathie en gomeenscliappelijke staatkundige inzichten dau dat hun goede verhouding door oen ondergeschikte ipia stio zou kunnen versioord vvorileii J rins iiisnmrok heeft overigens zeer ridderlijk e iins gevra igd voor de ruwe wijze waarop hij in hel eerst de cpiceaiie aangepakt heeft Hij verzocht de kamer hem een weinig zcnuwaelitige Hclitgera kt ieid te v ergeveii zonder vvelko iiij ongetwijfeld uiet iii staat zou zijn aan den rijksdag eu het land de diemten te b vvijzen die meij van hein venvaeht Overigens moet erkend worden dat in deze geheelo discussie Bismarck de versiaiidi ste politiek oorstond Hij poogde den rijksdag terug tu houdmi van ecii overhaaste rerdititsching der aangehechte provinciën wier ollicicele voogd hij geworden is Die taak ia hem uitstekend toevertrouwd menig nnder zou to hard van tal loojien en de teergevoeligheid der nieuwe provineiin op een harde proef stelleu Niet alleen wil hij voorloopig mets in hunne adminidtra tieve gewoonten iioeh liuii t i eiiwoordige in stellingen veranderen hij zal hun de ilepnrteinentalo in deeliii laten benevens hun gemeentelijke vrijheden ilie hij zich zelfs vomst t uit te breiden Voor huu stouel l e belangen is liij vol ijver Reeds hebben de geineeiil 1 in Ei as Lotharingen die door deii oorlog geleden hadden voorschotti ii ontv angon om iu de meest driugeiule belioifteii te voorzien daarenboren za de eerste slo ting der Pr iuaDhc schadeloosstelling die den Iiiiii t Straatsburg heeft plaat gehiUl gehe l besl e l worden voor deze iirovinco Kei andere maatregel dii liet mindi r verstandij is en zier geseliil l om du nieuwe Diiitduhers met liiiil lot te ver oeii 11 is de verklaring van Bisinarek dut hij zoo weinig ni gelijk Huitsclie imbteiiaroii zal aanstellen ni de eu iuve pr iviiieien zouvuul iu hem is zal hij Iriuliten de be iinbteii uit do strilük il