Goudsche Courant, zondag 11 juni 1871

iivwuniNG iEi sT m mvwEM in de Hoi ietoit Osf C i W L hs te Gouda i ONm i nA J d n l KINJJ 1871 des N ii inMii s i t i z m iiirtios rUlTEiNCI ON MILlTAlil nooH i t fc J U V iJK AW 1 T oj i fr bestaande uit 57 Personen otider D rectie van den M elKd Gcstr Ilefr F D ü N K L E n Voor iril Leden 49 Cts mot het regt om céne Dame of hun gezin to introduccoren tegen betaling vnn 49 L U per Persoon Voor Niot Loden ook hunne Dames en Kinderen zoowel van binnen als van buiten de stad 91 tg pur Persoon PROGRAMMA S zullen aan hot Bureau ve krijgbaar zijn Vreest God Eert dcii lioiiiiii Bij de aanstaande Verkiezing voor BEN LID van de TWEEDE KAMER der STATENGE NERAAL op DTNGSDAG 13 JIJNIJ e k wordt als Candidaat aanbevolen het aftredend Lid do Heer BL A F a HOFFSAi Ie s Gratfcithmfe C HOOGEi BOOM Gouda 6 Junij 1871 fe Riiiir wax De Kiczersvërëëniging te fiODKUKAVEN heeft tot Candidaat voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer in het Hoofdkiewdiatrict Gouda gesteld deu Heer Mr J B L Weiitholt te s GRAVENHAGE Zij beveelt haar Candidaat bij de op Dinsdag 13 Juni aanstat ndc te houden verkiezing met het volst vertrouwen aan Het BüsmiR J T COCX l yj DAM SÜIIOüNHüVEN 8 Junij 1871 Medehiezers hehooreiuletothet kiesdistrict Gouda Wij Ondergoteekondon nemen de vrijheid de herbenoeming van den Heer M A F H HOFFMAN als lid der Tweede Kamer met bescheidenheid en ernst aan to bevelen Sedert vele jaren kennen wij iiem nis een waren Hollander van den echten stempel die afkeerig van allo baatzuchtig streven en wars van alle partijzucht voor al wat goed en waar en regt is met onverzwakte krachten strijdt en als Vertegenwoordiger in de Kamer nooit iets anders heeft beoogd on Ijohariigd dan het welzijn in Oranje volk en vaderland in het algoraoon en van ons district in het bijzonder In die overtuiging vinden de ondergeteekenden grond en vnjuioedigheid om ü op te wekken op aanstaanden Dnigsdag den 13 dezer uwe stem eenparig uit te brengen op den lieer te SchoonhmWH II Berg Ambacht Sfoliriik II BerkenwonJe II i OuJcirater II Lelckirkerk II II II Krimpen a d I k II Oiiili rkiTk a il l jHiel ii II iiiniktrk a i I fsicl IIII 1 Il r op II t ü ki Ijl O VAN iEbDKKKN l z C V Wll I l ASV A Hl CI z J J L nM hK A VKHIIHJL l iii ll omver J VEItlUM I N roiiileiK D KOOly iionilcii onaar T MAUKl Keiitdiicr J VA iiF ii I iX liouwman M 1 1 iKAAI ItdiUmcr J SIUi iiKIANI r 110KS I I N koopmiin A Ill H i Kiio iii m A ll l l Mll llv lll l l J 1 lsM ilil H IA I iiidli A Dl lO Sd lv lll llll lil 1 11 1 1 De LIHEHALE KIKSVEIiKKNKil Nli voor het lldiild KiesdisirK t tioi in iieelt lu h uo Vergadering vim 21 JMei l iTl tot Kiiiululaiit voor het L dmaiitseliap der Twecdi Kaïiiei gesteld ïl B L WENTOOLT i sGravenkage Hel II o old bes tuur A A G vnITER iON te Gouda Voorzitter L M VAN KOOTEN O Voorz F C AN f KiJLEN Pcnningm A KNLHM Hz Rirtveld j e KiM fl F noen en A K HT1 M Jhskoop J B LALIiEMAN x Moordrecht Mr v VOLLENHOVEN U LÜTJTEN Mz LMerkerk A N MOLENAAR Waddinrveen F MIJNLIEFF Jz Krimpen ajd IJsel Dr A J DORT Sehoonhoven G H WESTBROEK J H vvN SANTEN Krimpen a d Lek Dr W A TERWÜGT Ammerstol h A i K VREUGT Stolwijk Dr r i K WILDE Meeiiwijk Mr J FORTUIJN DROOGLEÏIVh Ooui a Secr De Klczersvereenlgliiü y ADERLAND Koning en in het Hoofdkiesdistrict Gouda heeft voor de verkiezing van EEN LID van de Tweede Kamer der Staten Geueraal welke zal plaats hebben op DINGSDAG den 13 JUNI e k tot haren Candidaat benoemd en beveelt als zoodanig aan het aftredend Lid den Heer M A F H HOFFIIAN Ic s Gravcnhage Voor hot Bestuur V MIJNLIEFF Az Gouda 5 Juni 1871 Door de ondergutoekeuden wordt bjj de op aanstaanden DINSDAG te houden verkiezing voor een lid der Tweede Kamer aanbevolen i lr J B L W FA riïOLT te UUiAVEMlAGE d w westerbaan M l a kock C THIM W POST DROST D TBRmTlA MD RHIJN SPOÖRWEG Goedküope lieisgelegeiihcid DEN HAAG heen en terug Ter gelegenheid van den verjaardag vanH M de KONIN iIN on do ter eere van dienin do KON RESIDENTIE te gev n FEESTEN worden er voor ZATUBDAG 17 JUNIJ e k naar DEN ilAAli op alle stations voor dei ne klassen van reizigers BUITENGEWONE RKTOURKAAItTKN uitgegeven tegen do VEEL VERMINDERDE VRACHT van enkele reisnaar den Haag geldig op allo oewone treinen voor de terugreis ook op den volgenden zondag Deze kaarten moeten uiterlijk daags te voren genomen worden vóór s middags 12 ure enzijn tot dit tijdstip te Amsterdam en te Rotterdam mede verkrijgbaar aan de faktorijen UiKicirr 8 Junij i87J Dt DIRECTIE DP ï h o k i ës Mr Spekslager is verhuisd van de lage Gouwe wijk C n 55 naar wijk C n 71 voorbjj de Tiirfmarkt Hij beveelt zich op nieuw aan tot het leveren van PUIKBESTE HAMMEN en wat verdor tot het vak behoort 1 1 en vraagt Ie Koojr EIKEN ESÖPHEN NOOTENBOOMEN LINDEN I OPIILIKKKN ES iIDO RN en BEUKEN STAMMEN liMuaiid hien j reflecfei icnde adresheoro zich Jihhki met opgave vim lil iiiK ter bezigtiging en pii s luiden lleii JANSEN Secreliins Ie llaoxtiul i Aanbesteding Het BESTUUR van den polder neryambatk is voornemens op Dingsdag den 20 Juny a 9 dos middags ton 12 uur in do polderkamer te BernamhiKht AAN TE BESTEDEN Fot bouwen van oen steonen B A LIE WINDWATEii MOLEN acuter do Hooksche Sluis bij den Lekdijk Hot bestek on de teekeniug liggen van af Donderdag den 8 Junij op do Secretarie te Jieri aniliaeht terwijl gedrukte bestekken a ƒ 1 per exemplaar verkrijgbaar zijn gesteld bij de Boekhandelaars J van BENï UM ZOON te Gouda en bij den Schin des Polders den Wel Edelen Jleer P 1 SMITS Burgemeester ts Bergamhaeht De aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag don 14 Junij 1871 ten 10 uur op het terrein bfl do sluis bovengenoemd Het Bestuur van den polder Berqambachl De SECRETiuis De Schovt P V ERKERK 1 S F J S MITS Magazijn van IVïEUVVZILVER 8 Hofstraat 8 a GRAVENHAGE is voorhanden eene ruime keuze van artikelen bijzonder geschikt voor huwelijkscadeaux pi jjzen voor wedstryden huishoudelijk gebruik enz enz Alles tot vaste zeer billijke prjjzen enuitmuntende boven alle andere sunogateu van het ECHTE ZILVER door sieilijke en soliede bewerking A SCHARENBEBG UITIVOODIGING ter deelneming eau du op nicun annvaiigenilc trek kiagon van de door dcii staat HRUiburg goedgekeurde en gtvniurborgdc groote Geld ver looting De grootutc prijs in het gelukkigste gniil bedraagt 250 000 Mark of 175 000 Gulden De hoofilpruzcu zijn Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 H 20 000 3 a 15 000 Ja 12 000 u 11 000 i 0 000 4 a büÜO 5 Tl BOnO a BOOO a 4000 28 ü iOilO lü n 2000 fi i O0 5 a 1200 15 1 n 1000 206 il 600 2 u 300 301 ii 200 UGOO u 110 12 ft 100 12 50 etc etc Meer dan de htlft der lülrii wnrdcii door aetfcn verlotingen net prijren uit eti ol kcii iii kt geheel 24900 prijznn elke Iruilitena hel pinn hiiiiien cenige uiaandcii door hot lol morten ijii nnijgoHrien Tegen luïi udrng i in hit kJi i vtr ciidl de oudir gcleekeiide ongiuuk loli n loor it eerkie virlotlng Kilke odleiccl vir ifiL teld reedi op dul 21 J UlSrX JL s plnnla undt tcgon di volgende v i tc piijzeu Een geheel origineel lot 1 3 50 teil half origineel lot fl 1 7 Een vierde origineel lot 1 O i O ondir ver ikeniig vnn de piomptMc bidiiiiing Allen die inij hunne oidcri llliu o iiliogi n maak ik in hun behng d in p oprnerk niuii dil niin mij bij loL tuding lun pü t issils de brslHlmg ixtriper brief mtdcdeelo en men diiaiin doidtlijk de niuini en ttoonplinis opfieve Coupons llanknoUn en l oat igils woidin 10 bctnliiig iuii MMionun luier ditlnenio ontvangt van inij de va i hitoflicieclc apin voorin iie oiiginetli I oten vvilke mot met vcibüd iH proinisstn diu sUchlb op persuonlgk verlrouvven brruslcn gtlijk to stillen yn Htt origmttle Irckkiugspl in alsmede de HoUandsehe vertaling daarvan wordt bij iedere bestelling grati bijgevoegd en worden de getrokken prijzen beueveni iLiie ambiLkjke Irekkingalgst aan do helanghcbbcDdcn ii iuwkeurig toegc onden Duur het vertrouwen hctvvelk iich dcao loten loo ras hebben verworven mag ik ook belangrijke beitel liiigen verwachten wtlke dan ook ielfs bij de kleinste bistiUingeii tot lu de fpil gLustc gewesten nauwkeurig en onder gi heimbouding ulli n worden uitgtvoird In kleine tnssehenpoo rn vielen verscboldene dir eerste hooldpiij Lii m inijnc door het geluk begunstigde Lolleetc Men gelieve zich dus ten spoedigste en regtitreeka te wenden tot I Adolph Haas ai ATi Mi f tiiNHANDEi Mt ia Hamburg 1 j is r l l iij lot diHvino gtsehonkene ver II X troiiiiMi ig ik inijiiLii gnelJen deilDCmcr X I fi ini iii II biih II dank A toiiiia iiik vnn V Biiiikmou