Goudsche Courant, zondag 18 juni 1871

1871 Zondag 18 Juni N 1064 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advericnlieblad voor Gonda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAU en VRIJDAG In de Stad ge8chi lt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG üu ZATERDAG De prp per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 ADVERTENTW Ë N worden geplaatst vau 1 5 regels h 50 Centen iedere regel uieer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomraers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving BÜB FMERSTEK en WETIIOUmïRS vmi Gomh brengen ter ipenbiire keiini dat ter voldoening mm art 69 e viet van den i Julij 18 50 StaaMlail II 37 afachriften van de y oeessen ver w 1 betreffende de beuoemuig vnti eeu lid vau i t veedc kamerder Stateuüeiieriml bedoeld bij de artikelen bi en 67 dier Wet zijn aangeplakt en z alkt aan den ingang van de Sint Aiithjnie stmut bij den Kleiweg alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der gemeente iijn nedergelegd alwaar daarvan inz ige kan worden genoraeu op lederen erkdag vau des morgens tien tot des namiddags een ure GooD v den 16 Juny 1871 Burgcmeeati r en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVBKFOKTUIJN van HERGEN UZEMXXJKN KENNISGEVING Mei Dl UUKÜEMEBSTKR en WETHOUDERS van Gouda doen t veten ilat door leu Uaad dier Gi meente in zijne Verg ulering van den 24 1871 is vastgesteld de volgende Verordening e raad der gemeente Jonda besluit ia tu trekken De Verordening op deii invoer van vleewh vastgeste d den 12 September Itiliiv De Ve ordening van Politie vastgesteld den 18 Augustus 1869 betrekke ijk het berijden van de zoogenaamde Noodbrug aan den Kleiweg Zijnde deze Verordening aan de iedepiiteerde Staten an Znid Uollaud volgeus hun berigt van den 31 Mei li 71 in afiobrift medegedeeld Kn ie hiervan afkouJiging geschied waar het behoort den 16 Junij 1871 De Secretaris De Bargomeester DUOOGLKBV EK KOUl n l V vas BKliliKN l lZK I ÜOItN BUITENLAND Uulleiiliindücli Uvcraiclil Te l arijs heerscht een soort van kalmte tusselientviee agitatiéu in de politieke wereld e za ik derBourbons en hunne vcrkie iug is uit de wereld onde verkie iugskoüits is iog niet tot de erisis gekomen Men is eerst aan de voorloopige bespreknigeii Te l arijs zijn de vrienden der orde het niet eenskunnen worden De republikeinen hadden ecu sehik king voorgesteld op den grondslag van handhavingvan den tegi nwoordigeii voüiloo igeu toestand dochde müuarchaleu geven de voorkeur aan meer ge ononeeerd monarchale caudidatdi e n besluit dat dennog talrijken ontevredenen te l iinj vrij spel alliten Men beiehuldigt d v e onv iv oenlijke reiictioiiairen reeds van den toeleg oiu diMrdonr de keuye van rooden te bevordeien ziKjdal men li t nuttige eonimune spook nog al voor de verlnj eide hliUeuder provincie ou kunuc ii verl ionen He liiiker ijdeheeft een door s 1 ledi n gelei kenil niaiiifi t nit 41 gen n waarm op gepronoiieeerde repnblikeinsehe eaiiilidianii 11 Wordt aium ilioUiM n Hel niH ikt een iioedni nidriik I l NiivlTis IhiiMhl iTll rl orni llihr U irM m men e n Mlli iii In I idiiiuiil i i ehniu 11 van de zittingen der krijgsnideu komt ten goede aan de beschuldigden dk nu met kalmer hoofd zullen geoordeeld wordeii Zei 8 an de tribune openlijk door de regeering erkend dat zij het ont imppen van twee ccrai lune leden Ik slay en Theisz heeft begunstigd omdat o e door de redding der nationale bank en cie P ir jsehe postbureanx wa irover zij gesteld waren uitnemende diensten aan den lande bewezen hailden In de arbeiderswijken duren eehter de arrestatien steeds voort Steeds heerseht in de voorsteden gisting en wrok In onze vorige laatste berichten werd reeds melding gemaakt van de zitting waarin ïroeliu inliehtingen gaf onitri iit het beleg vau Parijs en le vooralgaande gebeurtenissen Wij hebben niets nieuwt vernomen Alieiu verdient vermelding dat Gambetta dien Thiers reeds un fou furieux noemde ook door Troehu met inalseli beoordeeld wordt C hauzy eehter verdedigde de delegatie van Tours en Pordeiu Bij de Na aanneming van de pcusioenHet zijn in den Duitschen rijksdag nog onverwacht twee nieuwe outwerpm ingediend Het eerste wees uit de oorlogsindeinniteit een sum an 4 niillioen thaler aan om schadeloos telling voor oo ver mogelijk te verleeneu aan de ollieieren doctoren tn soldaten van dt gemobiliseerde landweer Het twejde liet eeii gelijke som ter bc ehikking van den keizer om de Duilsche generaals met giften te belooiicn Het laatste wetsontwerp was niet populair en daarom a in het eerste algemeen verlangde vastgekoppeld Bismarck s invloed heeft over alle verzet gezegepraald en met groote meerderheid zijn beide ontwerpen aangenomen liet l a ilste met 175 tegen 61 stemmen De rijksda is daarop Donderdag door den keizer gesloten met eii rede waarin hij den rijksdag d ink zegt voor de m lde gi indheid in het sclia leloos tel en van de gewonde soldaten en nagelaten betrmkin en der gesneuvelden en in de dotal e w et Na de 1 rschillendc tot stand gebrachte wetsontwerpen o a ook dat van de vereeniging van El as Lotharingen met het Duilsche njk in liet bijzonder te hebben opgenoemd eindigt de rede Moge wat ik voor iod hoop en zooals ik op grond van de nieuwe aangeknoopte belrckkingen van het Duitsehe rijk inet alle buitenla dsehe mogendheden overtuigd nrig zijn de vrede iiaarover wij ons verheugen van ilinir zijn a op de kioonpniisi s van i in lilt trtiiile liii ireii re U loiithi itoj en ili groolUcrlijii a iiii i k niuii 0111 aan üisterei zijn de oveiwiiiiangsfeesten te Berlijn bigoimen Eerst Woensdag hebben de Pruisische trcepcn hun intocht gihoudeii in Potsdam bij welke gelegenheid de kei ci op het feesdniiil een langen toast heeft gi hoiuh 11 up d oor iemghcid en het leger en de st id Potsciam In het gevolg van den kei er merkte men u I Pruisen in di iinilon iini lil De kii eriii IS nut I hertoiiui iii li uh 11 1 de IVesliii ilci I Ie 111 men De k izer van Oostenrijk toont zieh zeer lioffel lc jegens den nieuwen keiier Generaal Qablentz gaat op de faesten den grij en Wilhelm verwelkomen en brengt hem een eigenhandigen gelukwensoh met het tot stand komen der Diiitsehe eenheid Maar toch onder voorwendsel van hulde te doen aan de nagedachtenis van Oostenrijks bondgenoot koning Frederik Willem III wiens standbeeld heden onthuld wofdt liord John llnssell heeft weinig suecè op zijn motie tot afkeuring van het A nerikaansohe verdrag gehad Hij heeft ze moeten intrekken daar zelfs de oppositie in het hoogerhuis van oordeel was dat de vre lemet de overzeesche broeders wel eenige opoffering waard i Het verschil tusseheu de Porte en den paus die l t onderwerp uitmaakt der zending van Msgr Fniiiehi is voorloopig geregeld Voor de eerste maal is de paus de lijdende partij bij de regeling De Porte heeft niets van zijn voorreo iten laten varen en de richten der katholieke goincenteii blijven in haar gelii el Zij mogen als vroeger hun grestel jko hoofden zelf kiezen Het spreekt vau zelf dot do uUramontaiinsche patriarch Msgr Hassonn door den paus gfzonden maar loor de Porte geweigerd het veld zjil moeten ruimen F R A N K R IJ K Le I etil Journal liesprcekt de toekomst van de Parijscbe ruinen Sedert de ongehoorde schanddaden der coinmune z egt het b ail heeft men veel gesproken over het verleden van de rumen thans begint men tj denken over hai e toekomst of wel over hare wedergeboorte Alen lieeft hit denkbeeld geopperd om de verwoeste gebouwen te laten in den toestand waarin zij verkei ren als ecnc bs voor de ♦ uekomonde geslachten en le Petit Journal erkent dit b v de boawvallun vau bet stadhuis met hunne lucr het vuur en den rook zwart gekleurde muren met de hooge sehoorsteeiien die slechts door c ii bewonderenswaardig cvenwieht staande blijven lui door de hitle krom gebogen ijierwerk eii de uitgesleten steenen trappen krachtiger tot het nageslacht zouden spreken dan al de geschiedverhalen die over de rampen der stad zullen worden geschreven Maar behalve de openbare geloewen leveren ook talrijke particuliere eigendommen bewijzen van de gruwelen van den burgeroorlog en do vraag is of ie particulieren ook gezind zullen ijn om ondi r den blootcn hemel te wonen en de bouv valleii hunner huizen als een geschiedkundige les onveranderd te l iteii staan Er is dus geen reden om de leden vau den gemeenteraad hunne zittingen in do open luoht te doen houden Het denkbeeld om Parijs te laten zooals hot thans is is zoo niet verhoven ten minste üorspiüiikelijk hc meeiiing dat d hoofdstad van Frankrijk met huur treurig uiterlijk meer nieuwsgierigen meer bezoekers zou lokken dan in haar vroegeroii schittcreuden tocstaiiil zou laiir de meeniiig vau le Felif Juiinud uel kiiniirii lilijkcn juist te zijn omdat do nieiischen over liet algemeen door het afschuwelijke worden asiigitrokken Deze wijie eehter om reizigeis na ir Piirijs te lokken zou niet vleiend zijn voor de Parijzmaais zelven Le J e d Jouriuil vault hi l uut iioodig 0111 h v het sl idhuis wuki gcliei l iii di ii vongeii ttiuit te herstellen De In iiiii iü ig aan de verwoi sliiigen van ls71 al liU iiili 4 gdloi Iilijiiii iIh op ile pliiat