Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1871

N iar ij Vernemen zou de heer mr l iek in v dislrieteu Amsterdam i ii lli irleiii lot lid der tweede kllllll r Verkn eli 1 oor eu tueli ieiii I ili li l geopteerd liebbi ii IJ 11 1 PU iiicL Itr den lül Iji bii uicts Ifirtji ii tol iiitrckkiim drr nkti in Kiivcl 11 llij heeft vuil dit ijii o iniciih ii iii dr zitting vnii mtleJeu Diiisilii kiiiiu üi MMn DUITSCHLAND Uit l niuWüi t wordt liet vnli luli jciiicld i ZwiNii M hr boiiiKmiid hei l l biTiclil iiiitsaiineu van den i iiit te l iirij den lieir Kuril nieldemle dttt hij vernonn n helibi n ie dut omler de l iai elie Hcvimp iien te S ilory ii Ie St yr yieli vcr elieiclen 7 ivHai r bevinden onverwijld pomngcn bij de regeerhn t Versililles liecl t niiuKewiml oni hinine invrijliüidstelling te bewerken llnii aiintid beloopt oiigiiVfcr Ito voor zoover liij i t bij lu t af enden van zijn beriebl Het imereiideel Imiiiipr bdioori te bnis in het kimtmi Te iiio nj zijn acrlialve waiirsi liijnlijk als i iribttlduinen be ehouwd wegens ile tiud deltalinanselie v elke zij spreken De yransclie olTieieren die wegens deelneming aan de ongeregeldheden te Zurich gepleegd door het hof nldanr tot gevangeiii traf zijn verwezen heeft men overgebiacht nanr het kasteel Uetcr dut door zijn sehilderaohtigo ligging en inrielitmg een lu toord geen gevangenis mag worden gelieelen De veroordeelden niet teveden met dergelijke humane hai dfehvijze hebben uit Parijs jnfv ruimen van ge ehch ip doen overkomen ten einde ben in hunne afzondering te troosten Verselieidene dagbladen hebben tegen dit feit als een hoon der openbare zedelijkheid en eeiie sehande ZHitserlnnd aang daan in krachtige bewoordingen geprotesteerd Zoodra de betrokken veroordeelden dit vernamen hebben zij m imtwoord lu rop een brief aan bedoelde dagblailen gezonden w ann zij zeer nnief hebben beueerd dat die vro i ielijle laiidgenooten uit zuivere vaderlandsliefiU welke in alle tijden de grondshig is geueisl cler edelste dailen naar Uster waren gi smlil m hunne veroordeelde Inndgenooten in hun ongeluk te komen troosten BINNENLAND ijouDA 20 Juni Zaterdag is een kn iapje up het Bleekeiskaadjc alhier in het water gevallen en vurdronkeii Van hier wordt aan het Ilaugtche Dagblad geschreven Door den gemeo itera id is op verzink Door h t br daiiken van den heer O baron v in Wassenaer atwijek als lid der proViufiale staten van ZnidUol and zal op Arijdag den ilO Ilini eeiie verkiezing in hel hoofdkiesdistriet Zoi lernieir moeten plaals hebben Tot dat distriet behouren de gemeenten Zoetermeer Venr VVaiisenaar Voorburg Zcg vaart Stoiupwijk Beuthnizcn l ijnackcr N ootdorp Berkel llillegersberg yehiebroek Bergsehenhoek Tempel Zevenhuizen Bleiswijk Nieuwerkerk a d IJsel apelle a d J sel Moordneht en Moereapeilc Bij de vpikiezin en van 13 Juni zijn van de on geveer U kiezers ruim r it SOü opgekomen of 60 pCt behalve diegenen wier stembiljetten an onwaarde zijn verklaard In de verschillende disliicten was ih opkomst aldus Appingadaiu V pCt iurinehem lü Assen enDeventer 4 i l treeht en Miur trieht W Steenrijk il Tilburg 4 ironingen U Leeuwarden miida sllage en s Ho eh T Pokkiim Bru lie en l iiidlii ven S i Amersfoort iJÜ lliirdrei hl Dn Ani leidain en Middelbiiri 1 Sin ck en linermond l i w uUe llaiirlem llaarleiiiiiH riiirer in lulft mi Holt idiiiii eii BoxmriM t 7 I eidiii li Hoorn T Niiiiiencii en Alkmaar 71 Ariilieiii 7 i tfeii 71 liel ui i es7ti Ibeda 7 i Alnido s i pi t W j lil pl iiil vaii Vi Iluiiekerni imi benoemd de Tot wethouder te U iaslieehl wijlen den heer J V heer T J den Hartog Het e iM o van de Willem UI is m de haven van l ortsinoiitli gesleept De agenl v iii Lhijds in dio stad heeft onmiddelijk nmal egelen geiiüinen tot het seboüiiruimen van den romp Door eene onderzeesclie geleiding uitgaande vnu Singapore in Kngulsch Indie is China thans rechtstreeks met het liuropeesohe telegraafiiet in verbinding gesteld Twee kantoren op de Chineesche kunst namelijk Hongkong en Shanhaï zijn geopend Het tarief voor een telegram van twintig woorden bedraagt voor alle Nederlandse he kantcren langs den goeilkoop ttii weg ƒ 90 75 naar Hongkong en 14 1 iü naar Shanhai De lieeren C A Bazin te Vort Said en Isinailia hebben eeu statistiek openbaar gemaakt van d 3 seheepvaart bewegiug door het kau ml van Suez gedureii Ie het jaar 1S70 waaru t wg het volgende uitleenen het aantal gepasseerde schepen was 491 met een tonnelast van 43fitil8 varende ouder vijftien versehilleude vlaggen De Engelsclie schepen hadden ge iimeulijk een tonnemaat van 2S ISS die van de Krausche bedroeg 7575 S De overige natiën volgden naar de toune last gerekend 111 de volgende orde Oostenrijk Kgypte Turkije Italië l orl iu l Spanje ianzibar Denemarkui lliislaiid Laatste Berichten Madrid l luni De heer Moret heelt zijn oiitbliig genomen aU iiiiiiistrr aii knionieii De bevolking hi efi gisteren de illiuuinatie ti Madrid ter gflegenheid aii het pauselijk jubileum bi let Vele balcüus werden door steeiiwor ien getrollen London 19 Juni Defenians hebben Zaterdag avond ingebroken in het arsenaal all Mallow bij Cork Zij maakten zich mei ter aii l in geweren H wacht schoot oj hen ma ir de leueins inlsiiapten A ijf personen die verdacht BrUSSQl 18 Juni Er beweegt ich eene dichte menigte ui de straten ter gelegenheid van Int jubilé des pausen Talrijke huizen zijn gcillumiucerd alsmede de kerken Heden avond hebben kleine eu grootc aiitipau elijke UKiiii estatien plaats zij die daaraan deeinemcu loopcii iiigeiidc door de strat ii eu werpen eenige gl isruiteii der neil iimimcide liiii eii iu Vele personen dragen de It dia iiisciie k euleii 111 hun knoopsgat Voor de kerkelijke en godsdienst i e iiistelliiigeii is veel gPiKlariii rie ci polite geposteerd om de gebonwi n te beschcriiieii Keaige iiiiUvidnen die de studcnli ii cliib wllileii naiivalleii Z jii in hechtenis gi nomen lien speciaal e irps di r burgergarde heeft post gevut voor de studeiiteii elub Ve e liui eu zijn versierd met de Italiaansche kleuren Londen 19 Juni Lord Denbigh bood in het hoogcrhiiis eenige petities aan waarbij verzocht Wordt dat hel recht om lu oorlogstijd vijandelijke goederen in neutrale schepen üeladen te nemen weder van kracht worde verklaard De lieir owper zeide dat het geen reden is oin de l arij er declaratie van het jaar ISTin te vi rwerpen dat zij door de koningin met geratificecid werd Lord iMa mesbury krit seerde de e declaratie en hield vol dat de Uuitselicrs iu deii laatsten oorlog mou4 rai htige requisities geheven en de oezittiugen an particulieren en geiiicentcn niet gi 1 erbiedigd liebbeii liord Kilheid bi richtte dat er geenerlei gedacliteiiwisselaig met de Kraiische regeeriug plaats had ten opzichte van het iiischi pen van liiiicc clie slaven aan boord van Fraiisehc schepen Lord llartingtüu beveslmdc het gcrnehi dat er iiiigeregcldhedi 11 waren uitgebroken te Brussel l Juni De l lJ te zegt dut er in den afgcloopeu nacht ii personen gearrc teciil ijn en ouder hen een groot aantal klecrai ikeiskncchts leden der Internationale Het dagblad van de ufdceling der Internatioii ile te INGEZONDEN Mijiilicir Ie Jiciliitii iir Daar we tot heden nog niet veel warmte hebben gehad no wordt het toch lijd dat w ij van lijd lot lijil 111 de noodzukeüjkliciil komen iim een bad te moeten iieim ii maar nu is de raag waar zullen wij dat bad geliriiikeii In de gracht mogen wij niit zwemmen daar dit de wel verbiedt ver af durven wij ons niet wagen uit vrees dal ons eeu ongeluk zal o erkomeii in de daartoe ingeriidite phiata is ons te kostb iar en daar wij jongens zijn die met handenarbe d ous dagelijkscli brood moeten verdienen kunnen wij zoo dikwijls wij behoefte gevoelen tot het uemcu van een b ad het voor ous drukkende geld niet bel alen Vij hadden gehooiit dat dour ons schrijven van het vorige jaar de annuauut lued dr op w s jrevestigd geworden door de leden van het bestuur of geiueenteraad en w ij van dezen zomer reeds in t genot zoude geweest zijn van eene vrije bad of zwemplaals Mijnheer de Redacteur 1 Hopende dat op dit schrijven noi inaals de aandacht van het bestuur of do geineenleraad d gevestigd worden en wij weldra het genoegen zullen sinukcn om ons vrij te water te kiiiuieii begcM u verblijven wij na Ü voor de plaats in uwe t our aut bedankt te hebben Mijnheer de liedacteur 1 UEd dw dienaren Kl Mt E JONüENS UKIl IJZEIIGIETERIJ iouda Juiuj 1871 Posterijen STA Vl VAN BlUliVKN GEADRF SSEERD AAN OV BEKENDEN dik I en I ostkantore alhikr schrif GKUKtlAMEEBl KISM N WORDEN VeRZ ONUKN IN DEMVANOIN Al ltlLEN MEI 1871 Van Gouda H L Lamme Vmcide wed Wasman Amsterdam L van Veltlmizen Arnhem G Jause Waalwijk J iijsteii Vz Amsterdam A A van Kuijk s Iravcnhage v d K Roskam euJ Koster Au uin L F de Keus Üegstgeest Ijiimbert v Hout J van Liinden en mevr lioijcre Kottrrdaui lac ibus van Hofwegen Slicdrechl 8 van Tniiieii fiiiet vermeld Kijzer l hil adelphia Johaiina Maria Ankemmer Bruiael ï 11 Thijssen Voltlage Vaii de Hiilpkantoren Van Boskoop II van Wijngaarden s iravcnhage K Verhnre Rotterdam Van Ooftderalc Grietje v iii den llerg Middellmrg Van liKHir tjk Jacobus Kictvcld Ondeiv iter Van Soi fcrmcrr A Knoppert briel ka ui i Zwijndreeht Van ffoilili ii veen A van der llcjden Dell sliaven De Direelenr van het Postkantoor VIN KRUIJNE Burgerlijke Stand GiiinuKN 17 Juni Aiic umkis II M lï l lH t iiigh cu n 1 lic Bruin 18 Jacobii t uiiJcrs K J IJiittTliorst I ll A Villi ii r Srhvlden l iclur luliniines uitlcra II Md ki lt en l Luilkiiig 19 Jullilliiin Mni fiiirclha ouJt r s P b Ull ii en A dl iniijl I arul crtu9 Geranlus oiiilers G de Mumj en C l llnlluub l Ovi 111 1 DIN 17 Juni P C m drr Laar 1 j 4 m G J dt Mink 5 j 5 m 18 8 Ju Oraaf 41 j J Kijinijscr U j G GiuciiL ijk liuisvr vnn K Kouij 53 j 1 hi liolcl 5 i j 1 T Man 10 d l J W v m di ii Kug 8 w A IloiinliDiit Imisvr van C lïnin 40 j ABVERTENTÏËN Voor spocdig bevuilen van een Zoon 0 i K MOOIJ ScilUlLKNHtlRO Goiuh 10 Juni 1871 V De Heer en Mevrouw VIHULY en de Heer en Mov üu v LK i ÈVHE ÜE MONTIGNY betuigen him wnrmeu ditnk voor do vele bewijzen van dccbii niing die ij ondervonden hebben bij het ovorlijdeii linnner liebuwdnioeder en Moeder Vrouwe BIlSDO M va n Vl IE l te Ihtitsirpflil