Goudsche Courant, zondag 23 juli 1871

1 mm ii met 0 Aii r i iMurt yii viil h ilH ii cxT duel IMi htigi ii jj ivel li i ul ill Mii trckkiii ij 311 Juli Do 1 lit word gister to I i n jjroot aantal III Btio tlissohi ii ai Ik roll liolmiideloii t Leiden ver Jiiic voor ƒ 175 I Ijlii ii uiitvaiiifeii I lil taald te lieb l Hi I i rii te Ik libeu f tiT de i liiii oii tti koe dciiir hem ge ti tpanld wordt met een Het geineenIt de aaiibesteiliiip bl tVa ter vorvaiigiiij It oude dorp terwij 1 orde aiui het zooge Gouwrkade Keiie I i dienen voor In t Tot tegeuioetkü 1 aanvr ige vau liet tateii van ZuidHol n 83 000 te drade huift door het I iun 18 mede tot veriiten j ffelioiiden de al 0rhaarheidahmid Hot nt was liet volgende 177 der Grondwet uids regeeriiig uioije wet van oefen ea ri landers zich in dien gef t I S te wenden tot Z van oorlog en de d weerbaarheidsvereeni to oiiderstouucn door al eni a potitioiine 1 OU de uitvoering van in het eentraal comt domme boereujongoii idiote broeders den 111 hem als een schaap don auder op andere p werkman alhier in rwijl zijn Trouw hij vrouw aan haar 7 i iide Int te bed liiff r vond hot roods door r alle gebnrcn bijoou l riievij voorval iiinar niets en sliep rustig ijroi sfoi it op + 5 6 Il oom 1 tl voor dut foe t De hh Deckers uit i lonhim zullen al so cdoi tafols hebbeu hare an ers rullen iiBiino iirr hoor t tuinpll dat i o moostors versterkt I ll on t ee afzoiider ook dr inuziek corpson aiitorie gei iiga eerd zijn rkomoiide in het Ulr n wKallinp of behoud mn I iar uU gij niot wilt Lil i ii wat wilt gij dan Moii HohalTo niet de o iiii mot de kermis 1 1 pimido korini woek il Ill de kormisweok ij lo lüO hollOlllll 113 i I ll nil lijklioid vor ilio diiiii liot j oiiirouto I II lil vrije liewo inK iirroiiIio Z il hot n ij i iN i ff de buil 1 iiK j i ii I 1 1 umi III t eerst h l lul vnoml zoolani niet alu irije uutttlkkoliug ulf 1 p 1 1 iiiM 1 di r I al i i korluiswcck lok door di kim lit dor ouiimite bohoiidoii blijven Maar weldra iilloii de iüdI re iiiiiloriK merx liogiiu ou mot u it ianivr Ir blijven ïonolneiis m I ook op andere tijden ir komen gelijk Carre nu tooh roods duet on eli tooiK eb o ilseh ijipi n Ik in f iiuticuliere lokalen opirednu reeds hing jowoon zijn iing iinierli iiid ülliii kli iiiore zaken iiioetoii Mil rii do kormi eok al vervionoii i n wiit uu slechts oen reden viin In t iiiii vindt in de iiiienlioopinj van ondonii iuingeu on publiek in u iie woel al ijii eigen dood stenen al at werkelijk reelil van l i tiiiiii lieoft zal zieli inueten ontwikkelen als met oen dolle week maar de werkeliiko w iavde jf niiiistens do ann Irekkciijthoiil vmi het te zien e t evei f to koop nangebiideue hot publiek iiioot tiekkm dan zullen de mousteraehtinhedeii dio nu teiitooimesl ld worden vau zelf verdwijnen en zal mon er lniii ainrrh iiiil toe küinoa om het volk werkelijk be ioii u i iidige dingen te zien te gevou Kil laartoe kiiuueu volksrrii luleii en e einni en misschien medewerken Het ter boziehti iiig geven van bestaande of nog te vornieu be ionswaardige Terzamoliiigon tentooiistellingen op allerlei loliied kuuueii missohion de uit hot vrije verkeer voortvloeiende vormakelijkhoden aauvulloii dece ccrvani cii iiin de ojfickele trij iiooU De eerste kamer heeft giatereu deels zonder deels met eene weinig belangrijke di eie sie ecu dertiental wetsoutwerpen afgedaan o a d it tot verdere iiitbroiduin van de oenzaine opsluiting Ik vraag wairom men die straf ook thans mot tot do erii iiiieel veroordeelden uitstrekte bi intanonldo de mm mui jU stitie met de incdedeelim dat liij don bed arden stiip wensolite te blijven vol ou den men lot dusverre auugeiiouioii Inid Uok ui de aanueuiiiig de ur wet zou de eeüiilaiVp goviinnonisvtiaf niet eoiis voor allo eorreotioin ol virüordoeldon i i tnop i siiiL ijn I erst wanneer ilezo nieuwe stap tot ecu even gunstige onderv indiu t lo ddi al men ten aan ion vau het oollulair su lsol t t Uisverre hier Ie lande hooft op odaiin kan men auii de eriminool veroirdie doii lioginnon Van wego hot niinetM M van finaneien wordt het volgende gomeld IM jkens eene modedooling vnii de directie der stoomviiarlnmnls hiijipij Nodorland zal het vertrek van het stionischip de l rins van Oranje dat aanvankelijk op i dezer was bepaald oorsl op 2 lull aaiistauiide pliiats vinden Do im t deze gelo eulieul te vi rzoiuli ii briovenma il voor Ned rlaudsoh liiilie wordt in di ii den avond vau don J iste aan het postkantoor iliii Helder cshiteii Aau de Jiaarl Cour ontleenen wij het vblgende ovor ieht van den inhoud eenor brochure wiuirvan wij de Ie ing zeer bij on e Ic ers aaiibi velen Dr JIclz heeft e broohnre nitgegi voii Ktilcr lainlcr of Vltntnoiilaan Hij neeiiit aan dat men zich l eideii te gelijk kan noeinon iidien uien door Nederliuidoi illeen ieUMiid volstaan wil iii Neder iiid geboren of als zoodanig genaturaliseerd die de daaraan verbonden veol teu geniet il zioli lijdi lijk aan s lauds witten oiidi rHoii t Maar oen nitr iinoiitaaii kan geen Nederlander ijn oordeelt dr Mol indien iN ederl iiidi 1 t ijii inslnit l i liei l tin id aan di bej in8elen iiigenomonheid miit den geest oii or wetten en iuitollingeii eeii leveiii e ovciiuigiiif dal iiii e godsdienstcu gowetensvrijhoid ons elnk on on o welvaart iirhangen van de haiidliav ing dier wetten en beginselen Dr Metz geeft in dit bockio een ovorzieht van do positie der kalliolu ken ten un onl ui üe c eeuw en van hot opkomen der uIlranKjnt iaiisclie richting in ons vaderliiiid I e e is hier ontstaan m IS iO Ouder de rijiubliek vóór Ks I J waren de katholieken verdrukt goivorilou l e liroiidivit van ISl i bokraclitigdc een reod vitIi teiili ii toesland Die wet erkende dat gelijke sta il n cl teii on vrijheid van godsdienst aan i lkcu Nederl iudcr toekoinen Evenwel mildere wetten worden met altijd terstond door eene milde toepassimr govol d de w revel iii Ik lgie wi ïons het voortrekken vau NoordN derlaiid seho protoslanton vva niet ongegrond Ku lia de selioulmg betond in Noord Nederland togen don godsdienst door de liclgen lieli den ik l okere onwil de roomsolikatholieke niesiolijklu id viord niet ganseh onder aanleiding vordaelit van Hel i oligtziiid til zijn Doeli de min giiiistif e verliunding iisveheii de twee groole tVaelnu der natu v rloor Alleuüfs hare srln rpe hnikiii i ii kanten èii door de hijale houdini van de nioesti kntli dieki ii ediironde en ua den oii ljiid i ii d n i let i inn iit jk dr cii van de lasten en i eveLeii d lariiit vuui Ig v 1 d Wel erkenden een aantal proleslanten uo inii de hiiiiiie gelijkbt Iliiifi iiicl do kiilholiekou Mnnr ouder VV illeiii II kwamen de kiitholiekeii meer in iiner t t hiiii ri oht eli ten deele let bereki ii nu ten deele uit dankliaaiheiil aan de li nleii aan ii I nh in mot hen tndi ude logen mie eiu i rv itim iii iilnig me priili slaiilscli clirislelijk liislorisolie uoigingoii I die drooindi van eene protostanlsolio suprematie Pr Alit wijst 111 het voorbijgaan op deiid vn in I Irijd die tej 11 de oiidi r de k itliuliokeii toMic nieiidc iiidii lre Il 111 liiialilsui v iait L ivocrd wiid ci iie wiha irt eer leu oiueelit iio wol aan ji nieti rh m lil tlH l lireven al i il il Je inoton iots aiidors do j den dan ontvangen In I iS 1 S naf de ironduotshi r ioning een nog bo j teren loesland Hot herstel der bis ehoppelijke hu r I areliie in l srill was sIi ooIlikI ook voorliet Xeder I laiuhehe gevoel van den katholiek Do ini te li iiir doel omdat ij treed tcgrii oci i iondwettig reelit De liberale partij brak toen liever dan te biiigou en hoeft do i de li i M opmorken iets beters aan de katholieken verdiend dan hoon vcr gni iiig en boliisloring Na het lioistol iIit hii lareliie word de ge iluiheid der inoesUi protcslaiiten ton op ziolito der k illioli ki ii steeds uiildir eii doze zagen hunne nog bos ande grii ven volkomen uit deu weg geruimd Naar naarliod kan dan ook vor ikoril wolden dat de katholiek u li nei ens vrijer en f o lukkiger gevoelen kan dan lu lais vaiUiland De heer Mor meent dat zeil somtijds do billijkhiid omlront katliolieken üvcischreih u wordt en liiin iii vviUigiugeu worden gedaan bij enkele beiiooiningon en bevorderingen die den schijn liebbui alsof mon hot oude onrecht aau beu goed wil nii ke i Na aldus goaehotst tcholibon lioo de lu de staiit iwetteu opgeuomen oiuaiic path der k itholiokon zich tra isgownzo in do volks edon heeft oiituikkcld spi okt do heer I il bi viel 111 den üiiuvang du katliolieko ee slc ijkhoid wiinig Maiir uit vrees voor de m o int zucht tot zoitbejioiid begon zij ris dm i ldin voi iu te slaan on met le iiielcn en Iti di iijitor tcii te te ooiioiirreereii liii eih rvclia pei van allerlei laid en trekkiiu werden op i rii lil het lnj i lont In t velk aan het wm lcivoii w i word verlevendigd door lu t in zw ing lH ena eii v iii sc ipuliereu on inira nleiisc nicdaillcs tevous geen onaardig spooiilationiiddol l icliaiiiuijke Alaria opi nbaringeu ueein nde i i 11 i leerde of ku pe igi iide MariabeiMdeii kwaiuen dom voor d ii d 1 111 lul w iici van nm up iiiiiac ili ii i wijze ontstane bron lo alltte wi rd alseiii wnnilcr genei smiddol gi pre on mot goed gevoi althans our i eii in kie iri tiohlen vorrczoii die orr i alleen ver 1 pleging vau lijders sohciion te be lueh ii iii lar we dra bleken lot be iiir naai dag en kistsoholon te moeti 11 dieiii U Het klooatorleven laiineu lijd bi do Nodorl iudsi lii kiilholiekeu m kwaden ruik word op mouw populair weoshuizeii en doigol jke no tichleii virkn in zelfs 11 no kloosteraehtigo luriohliiiu Door j ai lil e voriit ril kim doden de ultrainiintanon soiiade eiii di o verin hien t o ilsdionslzi i vooral bij hot jongi re on vrouwelijke gesiiiolit Zonder zulk een vooi borei iii sprui i s ouden de Neilei I indsolie k llioIn M II ook lint uinrlii UI stomd zijn o ei t vooi het nii iiwe du ma i cr onbevlekte out aiigeii envourilpii sv llabiis Im li klonk het loemvonno over de SO stollingon VI ion nog ils oen düudeishinen in de ouron I Zij uision dat ja iii vroegere baibaiir clie lijdende I lUi ireh zijnen evenmenscli om veisehil van geloofsovi itninini vervolgd on i i dojd had maar nt oo iels opihi UW zou geboden vvordon iial 1 addon zij iiiit vorwaoht Zij ineendcu tot op den svllnbu dat de leer hiinner kerk niet strijdig was met do beuinsi lin ceiior tirondwot die iodirs vrijheid iu hot god sdieiisti o volkoiuen waarborgt j gchiof don nu on voor altijd met al uiiiuo landgiiiOLien op don vaderlandschou rüii l vrij v reodzaam en eeusgoziiid te kuiiiion loven Die illiisiin nioi t ii zij thans laten varen Ije katholiik kan na don syllabus dio door den unJnUjan n paus is gegeven niet iu vrede met zijne uict rooii selio laiid eiiootoii niet overeeiikouislig zijne staatswetten loven Ieder eWi it Nedorl iiidseh katlioliik hoe hij zich o ik klere of wonde zal at vroeger of liitcr stoMig te kio eu hebben trouw aau don geest zijner vailerlandselii en gehoor aainhoid aan du oonsoquelitio ijiior kerkelijke irondwel Het wordt door het drijvm der iilhainontaiinselie richt mj nioeiclijk ja onmogelijk jmd Nederlander en ti gelijk lerl jk Uooiusoli te zijn Kil liiHijl Sit diiind voroout vordecll Jtunu Nederhiiid VI II ent door de vnjheid vau geweten te besehiiniiii duur vonliaag iiauihoid op de school te kwiiki ii door i i iiieiiischa ipelijke veidedigiug de vHiliilaiids duur In fdi diers voor oiii oliikkii oii al iju i U eeiie g o i s oiioiiloii van allen ti vr e on Uoiiie virdcolt door lul niwiten i w old iniii lu doen door de Nodi ilaiidi IS riiils ii s kinderen van elkinidcr I sciH idi 11 door de joii j lingcn wicrspaniiinu lo inakiai le oii de ml en In ii Icii slrjile Ie voeren voor eene aau het i ili rlainlsclie volk als c iiislitutioiiiele natie v loeindc ia M in l l e a ak diior liefd idinheid voor vilen oiiiii i eli k I maken door het uiKipliouililijk elil vi iiyt vuur eigene weelde en voor die vau don kukvorst Ja het verdoolt de kinderenvan Nediiland uol op den iodsakkor ua den dood De heer Merz nioeiit ijuo stelling bewezen te liebben dat mon niet tevens iilti iinon liian eii Nediriandir kan zijn our lioui is de kouzii niet moeielijk ot hij JLaatste Berichten Berlijn 21 Juli Do SlaaU Ameiger behelst een koninklijk bislnit waarbij de aan het jniuistorio van ecr diousl on oiiilor ijs bestaande afzonderlijke nfili oliii en voor de aangelegenheden dir hervormde en dir katholieke kerk worden opgeheven en beider na ineleg iiheden aan eene afdecling worden opgedragen Berlijn 21 luli De Ara V Hy zegt verno iiieu te hibbon dat de koizor 111 de volg Ie weck naar iesb id n d voltrekken Hol gerucht dat den kei l r de bailknnr te Km shclits zou bokonien is volkomen onjuist Do kuur loot hom zeer veel goid BuTKorlijke Stand GliiiiliHN lil lull luiiilii Iiilninii oiiiliTB I Schenk 111 M van in DO VV illii lii iiu liicoba ouder P Iliikk i Il W 1 llruiovi i a Ovii i n i M iu Juli C Ililli imn l VV II Hlok lii l I J lil III J h Ikiikiiis U w 23 K J du Kills l j JhHWii 211 lull Hii ebüOiii CU J 1 vnu Oogh POEKEN EPIDEMIE Van 1 tol 21 Juli imiigotast 5 l oei ei o opgaven 180 ïe ziimcn 185 Van welke er 70 overleden zijn 1 L J inilertrouwd Jdil VN cmiisi l i t x Ml id l it vnn Iladilrcihl weduwnaar van HiMMiikv Kii iiiru VA s Zanhn M KT MAfiL Al i A CATllAliINA llAliliE110Ml K Hmiflem 2Ü liilij 1871 ABVERTENTÏEN t ii y O W laiw S Deu Juli 1871 overleed tü ias e i na een laiiLï uiun vervul v ui krneliton iu deu ge jcndcu ouderdom vuil ruim 85 jaren Vrouwe I AIILINA M inA HÜNÜÜHFP BL K weduwe van den We K hd borcn Heer S LÜ MON HEl LNDERS en BISDOM an VLIET 276 Staats Loterij J e rroKkiiio der IIEIJSTE KLASSE begint MAANDAU 2 1 Jl LIJ iS71 Hij vonnis van de Arrondissenients llegtbank te l lult rdam d d 19 Juli 1871 is verklaard ontbonden door Eclitsclieiding het tusschen ANNA JA 013A MAKTIIA dk HAlliUUMJ lillOUWEU ouTHKODOOR OJINELIS UO JAAlil T be sHiaude huwelijk mot do gevolgea bij de Wet beinuild De Procureur vau do Eiiichüro Mr v v UEEöEMA ott 20 Juli 1871 Voor hen die j edureude de Zonierviienntie IJilS wtiiseliou te iumiipii tot het bijhouden of repeteereu vnu de vi r e iilli U le scho dvakken bestiiiili hiertoe geleigvuhcid Echt Beijersch Bier 18 Cents per ilüsch Beslelliuj eu Wdi ilou beziirgd F II Ti ii HEEK 7 Cents stiirtii ireld vour ieder liesch m f l I HMMt r jpi