Goudsche Courant, zondag 3 september 1871

IP pe ie ji ï ut lO af bur Zeiiiei t r v m JMiii knjks tweede l ui vraiul leli al hoc het moni lijk is geneert dit ni n m oubesi iiaaind I lOg ten aanzien van eeneginsuhe bevolking die getuige was v in hot gebeurde Uit ii iam der geuventevertegenwoordiging acht de maire zieli verpliolit openlijk hiertegen te proteiteeren IV l yonsche gemeenteraad lus ieest men in het geschrift be ft het bewnstzijn dat hij in moeilijke omstandiglicdeu zijn plielit heeft gedaan en wil men weté dit eu voor altoos geen enkele wet schenden M iar hij zal ijn be it doen om de republikeinsehe beginselen te doen zegevieren langs wettigen Wl g Dat is juist de oorzaak der groote woede van sommige samenspanncrs die tegenwoordig beproeven het land iu rep en roer te brengen om langs dien weg tot de omverwerping der repniilisk te geraken Lyonsclie burgerij I uw kalme verachting heeft aan üie dui teie knoeierijen ueii Kop ingduukt e i ii dat ook in de toekomst doen Het is het eeiiige waardige antwoord dat aan die onuiaclitigen gegeven moet worden ENGELAND Pe minister president Gladstone die door conservatieve dagblcdeii geicht wordt onder de bestrijders der iustelhng van het hoogerliu s te behooren heeft dezer dagen in een schrijven aan de vereemging van hervorraingsgezinden te Leeds de volginile verklaring afgelegd naar aanleiding der hem gedane mededeeliiig van de motie welke in een te Leeds gehouden meeting ter zake van de verwerping di r ballot b dl door de Lords is aangenomen Het besluit der Lords om de bill ter verbetering der wij e van verkiezing van volksafgeviiardigden te verwerpen eii de beweegredenen voor dat besluit hebben uiij leed gedaan Niet minder bedroeven inij de onvermijdelijke gevolgen van dat besluit immers ik hen gedachtig aan de uitstrekende diensten blijkens de getuigenis der geschiedenis aan ons land door zijnen adelstand bewezen j aan het edele karakter ile ijverige en trouwe plichtvervuUing den wijd uitgestrekten en nuttigen invloed van zeer vele leden vau het huis der Lords en eindelijk stmt het mij voorden geest hoe moeilijk het in andere lauden is gevallen te voorzien in de vervulling der taak welke thans in onze sti atshuishouding aan dat staatslichaam is opgedragen liet gedrag der regeering ten deze waarover het de bc volking van Leeds behaagd heeft haio goedkeuring uit te spreken wordt mijns inziens door de eenvoudigste beginseleu van plicht voorgeschreven en ik kan u veilig verzekeren dat de regeering niet licht zal af ijken van een wijze van handelen waartoe zij eerst na rijp beraad heeft besloten en welke door het huis der gemeenten en de natie is guedgekeurd Uit het th ins openbaar gemaakte verslag van de Engelsche nationale verecniping van het Roode Kruis dertien maanden geleden te Londen opgerieht blijkt dat düor 100 000 personen in Kugeland ceii som van £ 297 000 is bijeengebracht en dat het batig saldo £ 73 212 bedraagt welke sum op naam van prins Arthur lord Shaftesbury en den kolonel Loyd Lindsay zal belegd worden ten eindt tot kern te strekken van een fonds lu twelk bij voorkomende gelegenheid voor een i elijk doel zal besteed worden Het versl ig is zeer uitvoerig het bevat 1S2 bladzijden en wordt toegelicht door kaarten aanwijzende de depots der provisieii de plaatsen waar gekwetsten en zieken verpleegd zijn die waar ondersteuning in specie is gegevei de tochten der door de vereeniging ondersteunde of bekostigde ambulances enz DÜITSCHLAND Do diseussien in de tweede kamer zoo meldt de Parnist idtsche correspondent der NatiotKil Zvilniig ondeiNcheideii zich thans door een zi ir eigciiaanl gen karakti rtrck welke zich alleen in ecu zoo kleinen stiat als ket Grootlirit igdoiu lles en of in een dergelijk rijk kan vortoonen l e ir eeriiig hi irld inet de loffelijke zucht oin het oiiderK ijs e bevorderen heeft een wet sont verp ingcdieinl om jaiirlijks een vrij a inzienlijk bedrag beschikbaar te stellen te i behoeve van de polUfchnische school welke aldaar voor korten tijd is gcticht Pit plan door i der voorstander der wetenschap ondersteiiud heelt den naijver der stad jiehsen zeer opgeHekl de stedelijke regeering heeft op de n idrnkkelijkste wijze daar egi ii geprule teerd Zij beweert dat daardoor mets anilers kun te eeg gebracht worden dan de vernezeiilijking der iicdiiehtlieid wrike bij velen bc tiKit namelijk dut daardoor de ondeiuan van de oude en beroemde universiteit der st id dlessen zal worilen voltiioid terwijl ila irniihoven al de sommen ïmii hel polytechnienmbfsteeil wengewürpen s eld mag genoeniil worden Een der leden van de kamer de heer DiTiibuig IS hiertegen ini t knielit opgetreden N i te hebben aangetoond dat de li i ntocleii Ie iicssen met schitterender uilen wordiii bi zet dat de halfverhiten ge lioor ilen iiici biler zullen worden ge uld indien de nieuwe inrieliting de polytechnische icliool als het ware bij liair gelioorie reeds wordt gedoemd tot een vroegiijdmeii dood gaat hij aldus voort Men sa ecu oiibevooroordeelden blik op den toestand des lands ten einde daaruit te leereii welke taak het te vervullen heeft Noch op het terrein der wetgeving noch op dal der politiek of op het militaire gebied kan ons land iets uitrichten in alle gewiohti se quiEstieii van dien aard heeft alleen de rijksregeering te beslissen en dit is geheel en al in overeenstemming met onze nationale ontwikkcliiig Nu blijft ons nog een gewichtig terrein ter ontginning over Wij behooren met al ons verinogen mede te werken tot nithreiilmg der wetenschap tot verhoogiiij der beschaving tot veredeling van den geest daaraan orde vooriaan al onze kracht besteed jesehiedt dit niet ii ee vi l e we IM t be in leieii j emn dan zijii wij njp om van de kaart van Knropa te verdwijnen want dan hebben wij een onomstootelijk bewijr gegeven dat wij tot geen zelfstandige ontwikkeling meer m stiiat zijn Men zegt dat vele flauwhartigen door die taal tot btitcr inzicht zijn gekomen Uit Munehen wordt gemeld dat de pastoor Zimmerman te St Martiu in den Uijnpaltz voor eenpa ir dagen van den kansel heeft verklaard dat het burgerlijk huwelijk moet beschouwd worden als een ongeoorloofde oiizedelijice vereeniging van mau en vrouw l c rechtbank zal eerstdaiigs geroepen worden om uitspraak te doen over de vraag of dergelijke veroordeeling van een instelling door den staat gcïettigd strafbaar is Pe genoemde p istoor zaldeswege binnen kort terecht staan liet stedelijk bestuur te Hamburg heeft denSlisten Augustus 150 000 Mark toegestaan tot hetbestrijden der cholera Pen 28sten kwam te Hamburg het eerste geval voor In Altona overleden van 19 tot 2B 23 personen aan cholera Te Koningsbergen werden den 2 sten 68 personen aangetast waarvan er 35 stierven Pen 27sten kwamen er 100 gevallen voor waarvan 29 met doodelijken afloop Te Pantzig stierven den 25sten 10 personen van de 89 aangetasten Te Hamburg woeden ook de pokk n Van 20 tot 26 werden 704 personen waarvan er 114 overleden door deze ziekte aangetast tegen 774 in de daaraan voorafgaande week Pe Ikrlijnsehe pianolabriekanten hebben deneisch hunner werklieden om 25 percent verhoogingvan loon van de hand gewezen Zij verklaren dat zij met zulke hooge lodhen hiet met fabriekanten uit andere steden kunnen concurreeren zij beweren datde werklieden met de inwilliging vau dien eisch meer zouden verhezen dan winnen aangezien hunne fabrieken gesloten en de werklieden ontslagen zouden worden Pc beeldhouiver zijn ook niet met hunne loonen tevreileii Kr kwamen er dezer dagen ongeveer 600 bijeen in zeer opgewonden taal werd de noodzakelijkheid van loousverhooging betoogd De vijlenmakers wenschen hun weekloon van 5 tot 7 thalers verhoogd te leii de kuiiK rs verlaiif en 25 percent meer dan zij thans verdienen ITALIË Garibaldi heeft een brief gericht aan mevrouw Tieronialdi te R iveiiiia die groot opzien b iart Re ex bevelhebber van het leger der Vogcicu ontwikkelt daarin de meening dat Italië ernstig door Frankrijk beilreigt is en velt ecu zeer bitter oordeel over de natie vooi elke hij nog onlangs streed Pe brief werd geschreven omdat genoemde dame hetn als bestiiurdcresse van het Verbond Coi ico Uuitaria dat den oorlog aan den oorlog aan het iniliiarisme aan de doodstraf en het dnel verklaart een diploma had gezonden Na te hebben aangetoond dat lit verbond niets is dim een hersenschim zegt de schrijver Uevinilt zich de sleutel der Alpen zelfs op dit oo enblik met in handen onzer eeuwige vijanden Zegt het Frans hc ohimvinisme met zijn gewone grootspraa met zijn steeds dreigend oog ons niet mevrouw dat l riiikrijk zieh voorbereidt ons te overvallen Het behaagt Frankrijk thans te zeggen dat het 400 000 ni iii op de been en zijne fiiiiiiieien weder in orde denkt te brengen om ons met de zw eep in de hand on CU plicht in te prenten Na de nieuwe legerorganisatiezd Frankrijk spoedig een millioen soldaten op de been kunnen brengen Wat het geld betreft zoo weten wij allen dat Frankrijk een zeer rijk land is voorzien van een onmetelijk oorlü i sninteria il Wij moeten er du op voorbereid ijn biinien ecu onbepaalden doch korten termijn de zegoiereiiden v in Meiitiina weder bij ons te zien verschijnen en zeg mij mevrouw lief acht gij mij in staat mijn arm vaderland e U raad te geven die ons tot nadeel zou strekken ais de oorlogsorkaan in het Westen en Noorden opsteekt Neen ik heb hit gezegd en ik herhaal het Waiineor de Traiueum de aabre en S fF i iMiiT ii i 1 i iiiiM w y de Blauwlia irden zooals het ihipprre lolk van l arijs hen noemt terugkoméii en on en grond met iaribaldi verwijt voorts het vreeslijk bloedvergieten der laatste jaren aan de priesters die ook nu weder de Fransehen tot den oorlog ophitsen omdat de eenheid van Italic hun een doorn in het oog is hij noemt hen als de oorzaak van den Kriinoorlog en den jongsten strijd tussehen Frankrijk en Puitschland Ten slotte roept hij uit P iarom lieve mevrouw oorlog en oorlog als Italië leh coiistitueercn wil Thans moet oorlog aan de priesters het devies van eiken Italiaan wezen van zijn jeuiid tot zijn grijsheid Als de priesters op hunne plaats zijn teruggebracht dan zal Italië tegen niemand meer strijd voeren Indien het echter beleedigd indien het door een vijaudelijken inval bedreigd wordt dan zal ieder mijner medeburgers zijn plicht doen BINNENLAND Gouda 2 Septembeb Ter rectificatie van het bericht voorkomende in ons vorig uominer betrelfcnde de wekelijksche orgelbcspeliug alhier diene dat de orgelconcerten nog gedurende da maand September op den bepaalden tijd gegeven worden Men schrijft oua uit den Alblaascrwaard van 31 Aug Heden avond omstreeks acht uur vertoonde zich in het Zuid Westen een prachtig meieoor aan den heldereu hemel die een decimeter middellijn had en waarvan de kleur van licht volmaakt die van het licht der maan geleek Hij bewoog zich in Zuid Westelijke richting van de aarde af ei bleef slechtskort zichtbaar doordien da horizont ïcer bewolkt bleek Te Capelle a d Usel is door den Gemeenteraad besloten tot den aanleg van een nieuw kerkhof Reeds is het terrein daarvoor aangewezen hetwelk op een half uur afstand van de kom van het dorp gelegen is en dus uit een hygiënisch oogpunt beschouwd eene betere rustplaats der doodeu zal zijn dan de tegenwoordige die zich vlak naast de kerk bevindt Omtrent de ongeregeldheden te Bodegraven wordt nog aan het Vaderland geschreven Ueeds vroeg in het voorjaar was te Bodegraven besloten geen kermis te houden Later is door eenige belanghebbenden verzocht om als burgers van de gemeente hunne kramen te mogen opzetten gedurende de kermisweek die nu is ingevallen Dit is met 5 tegen 2 stemmen die van J Van Parn burgemeester en dokter Kapteijn wethouder geweigerdl Nu heeft de andere weth S Vau der Giesen een rijk man van orthodoxe richting om verschillende redenen veel invloed hoewel niet bij de meest ontwiklelden Poch door de mindere standen wordt hij ontzien Deze heeft dan ook bij het indienen in deu Haad van borengenoemd verzoek gezegd dat er zelfs geen schijn van kermis zou worden geduld Intusschen is hij met een ander raadslid Velenturf die ook tegen het verzoek gestemd had met zijn geheel gezin de beide dagen bij de volksfeesten te Aifen gezien en liet volk te Bodegraven achite hoogst ongepast dat hij die zoo scherp hun de kermis ontzegd had nu zelf elders eeu dergelijk vermaak ging opzoeken Maandagavond nu werden bij deze beide raadslederi de glazen ingeworpen terwijl bij den burgemeester die intusschen uiterst zwak en ziekelijk is en bij den dokter serenadin w erden gebracht Gisteren Iiins bigavond wi s een 40 man soldaten uit Woerden gearriveerd met de noodigc politie Afsteken van vuurwerk werd nu vergund Burgemeester Zaallierg uit Op nieuw weiden nu bij J van den Giesen de ruiten ingegooid en werd hem ketelmuziek gebracht De Min ster van Financien brengt ter kennisse der belanghebbenden dat in de eerste helft der maand October aausla inde in het lokaal van het departement van Fiu incii n te s Or ivenhage ten overstaan van de daartoe benoemde commissie een vergelijkend onder oek al pl iats hebben v iii adspiranten naar de betrekking van siirnniuerair bij het vak der posterijen waartoe milisten twaalf plaatsen ter vervulling worden opengesteld Nadere bj ondcrheden vermeld iXeStaaUCourant r art i lag jiüggT air Z0 II m t ll l f 1 i m irlffl ll xf wai tt B n m 1 lioi Oua Wijn ml l Mti lp ra U im lel liiml U 1 f t ml ee i in If Uiia i fflw 1 e lalai efii Fmiti vttéts a y u iilieii Oiilei iitl of thili fdiiid w 1 im It tak fiimi 11 11 rjtvjif f fir mi 1 7 1 öi i u Kna j sWii oiii Wimin Mtti3 ei iiilil iifn IV li H Iw nU jjjjjji Widtg j filetpolMraJi l M illl Hnl 1 1 fHIlt m Jl imii i tta A u Pi i i I fii jT 1 i i 1iiiiy i 1 S i Itlit ü La 4 5 h Ï ma TMilei I TwJ liM iu fji j tel tiMtrI tlif Imkj t f ifn t y iKt to iBll MiKii is at M