Goudsche Courant, zondag 8 oktober 1871

1871 Zondag 8 Oetokr N 1112 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Adverleniiehlail voor Goiiila m ömslreken Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderliike Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één unr des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Bullenlandscli Overzicht luidens een telegram uit TVijs nau de Berlijnsche JVoj Zeil gericht hebben de beide Regeeringeu na wedi raijdsohe concessiin zich verstaan over artikel 3 van de Conventie Slechts ten opzichte van de finanoieele waarborgen is meu t nog niet eens Een krijgsraad is benoemd om de handelingen der bflvelhebbers uit den ladsten oorlog te onderzoeken en daarover uit fpraak te doen De samenstelling is niet naar den smaak van t publiek Er zijn oudsenatoren in Baziune is de eerste die van de overgave van Met rekenschap zu dienen te geven Uit Da mstadt wordt gemeld d it de gede ageerden van den Frotestantcndag idasr zitting houdende twee resolutien hebben genomen de eerste resolutie behelst de Verklaring dut het dogma der onfeilbaarheid moet worden beschouwd ah een inoreiik op de ouvereiniteiterechteii van Bij de andere lesolntie wordt aangedrongen op bet verwijderen van lle Jezuïeten uit Duitschland door den sterken arm van den staat Volgens later bericht werd ook m d vergadering van Protestanten het besluit genomen d it di l ui sche Natie eene Duitsche Volkskerk verlangt die volle vrijheid verleent van overtuiging en etenschappi lyk onderzoek Luidens een bericht uit Madrid is er ten gevolge van Espartero s weigering om in eene seliikking te treden eergisleravond een nieuw kabinet baineiigesteld Noch in de hoofdstad noch in de provineun erd de orde verstoord Men zie de laatste berichten De Times bevat een brief v i i den heer MuiidiUa waarin hij voorstelt de geschillen tusschen de p itroons en de werklieden die den arbeid gestaakt hebben aan soheidslieden te onderHcrpen die tot een gelijk getal door beide partijen zouden orden benoemd K t2Sl F R A N K R IJ K Aangaande de wijze waarop de gevangen communalisten behandeld worden zijn zulke uitecnloopende berichten in omloop gebmcht dat men waa lijk niet Weet welke lezing de ware is Het waarschijnlijkst is dat zoolang hunne instructie nog met aangevangen is lie zorg voor de arme gevangenen uiterst gering is ten ijl wanneer zij naar Parijs of omstrekon vervoerd zijn om gevoiinisd te worden hun lot aanmerkelijk verbetert Een oorreepondent van Ie Sièc e hangt het volgende vrecselijke tafereel op van de gevangenen welke op de pontuiis te Biest en J orient preventief gevangen gehouden worden lk had het naïeve denkbeeld dnt op de pontons naar gelang van meerder of minder schuld verschillende categoricn van gevangenen aren Mijneoogcn hebben mij overtuigd dat dit geenszin he geval ia Zij iijn allen te zamen 200 in getal op dizcliilc batterij en daar ledi re ponton twee batterijen heeft zoo ijii er altijd tOO v iii dc e ongclukkigcn liij elkaar ilic dccll ilc licnaiiudc Inclit iiiiKicineii Hun voedsel bestaat m t uitzonderi g van den Zondag wanneer zij vleesch krijgen uit Chrale broodsoep met groenten De exceptioneele vleesdlirantsoenen zyn eerst op uitdrukkelijk verlangen van de geneesheeren gegeven Wiju is ten strengste erboden en wanneej een matroos zoo barmhartig k om ook maar de kleinste hoeveelheid biiineu te uokkelen dan woidt hij beneveus degeen dien Ity Irerkwikt heeft twee maanden in de boeien gesiag i 11e eenige drank is het zoutaohtige scheepswatcr Men kan begrijpen dat dusdanige voeding niet r bevorderlijk kan zijn voor de g zondheid van ifen Paryschen erkjnan die sedert ïyne jeugd aat vleesch en wyn gewoon is De gelegenheid om te rusten en te slapen laat ook zeer veel te weiischen over daar geen voldoend aantal h ingmattcn voorUasdtn is De gevangene kan slechts op zijne beurt oaiièi aak maken op het gijbruik eener hangmat um de twee nachten moet bij zonder bedekking op dèn grond slapen Deüe toestand ware misschirn nog oudbaar winncer de gevangenen van warmere kleederea voor ien uaren zij zijn echter bijna illeii in zoinerkleederen of lu lompen De menschel jkheid gebiedt dat aan de en toestand een einde gemaakt wordt De gevangenen kunnen zich in de battery vry heen en weer begeven en slechts de toegang tot enkele plsatsen is hun rerbodei Aan beide einden van de zaal staan twee geladen stukken gesehut bewaakt dooi een dubbele post met eveneens geladen geweer Bij het minste teeken van rebellie moeten zij ruur geven Tot dusverre is nog nooit reden geweest om dit vreeselyk bevel uit te voeren De gevangenen kui nen met elkander praten doch zonder gedruis te maken Daarentegen is hit nitdrukke jk verboden om het hoofd door de gBscluits poorten te stekm Bij de eerste overtreding van het verbod worden zij veertien dagen bij recidive twee maanden in de boeien geslagen Des avonds te 6 uren geeft een kanonschot het sein tot het gaan slapen Na dat uur is ieder gesprek op zware strall en verboden De gesehutsluiken ga ni dicht hue het weer buiten ook zijn moge Men kan er dch geen voorstelling van maken wat die ongehikkigen wel in de hette maand Augustus moeten uitgestaan hebben De gevangenen mogen slechts eenmaal daags in groepjes van tien man op het dek komen de e verfrissching duurt voor ieder slechts eer half uur Eenige maken van deze kleine vrijheid gebruik om hun linnengoed te wasscheu Het overige g deelte van den d ig brengen zij in de batterij door die zij om welke reden ook met anders dan op bevel van den kommandant verlaten mogen Hier hebben zij om zich bezig te houden inki papier en pennen en in den laatsten tijd ook boeken Ik nam ecnigcn daar van ter hand en las de volgende titels Hobinfon Crusoe een episode uit Fraiiknjk s gcschiideiiis de geschiedenis van Cayenne enz ulke lectuur dacht ik kan den gevangenen al zeer weinig tot opbeuring strekken ENGELAND Het feit dat de afgeloopen zitting van Het Britsohe parlement onvruchtbaar is gewccbl wede ten gevolge van het streven der oppositie om door lange redevocriti cn tijd te doen verloren g iaii heeft iii Kngc land de aandacht op nieuw gevestigd up de bestaiiii le regelen voor ile werkzaamheid van het lagerhuis ibcrale staatkundigen weifelen tusschen den wcii ch om de behoorlijke afdoening dor zaken bij de volksvertegenwoordiging tegen parlijzu hiige tegenstreviii te verzekeren en de vrees voor krenking van de rechten d r minderheid die een waiirborg voor de vrijheid vp n spreken z jn en aan elke partij beurtelings te stilde komen Zoo zeide de minister Brnce verleden Maandag terwijl hij te Kilbarchan in Schotland het woord tot zyne kiezers voerde Sedert de uitbreiding van het stemrecht wordt er in het lagerhuis door de volksnfgevtardigden meer en langer gesproken juist omdat zij aan de in ichten en weiisohen hunner kiezers trachten te beaiitwoorder Doch het werk v in het parlement neemt zoozeer tot dat te groüte uiibreiding der discussie het volbrengen daarvan onmogelijk zou knnnen maken Waarboraen voor de vrijheid ö voor den invloed der inimlerlieid en waarborgen tegen overijlde wetgovi ig bi loorcn wij te behouden en tevens zou het wenschelijk zijn de bestaande gelegenheid tot spreken te beperken binnen de grenzen der nuttigheid en vi cg iiinlicid Iht is een netelig vraai stnk hetwelk uiizc n t it ken 1ste st n I smannen heeft be ig gehouden en ho l veii lig k mijn wenscli naar verlietering op dit stuk zij w i geen stellg gevoelen daarover uitspreken ij be i o ren ons daarvan te onthouden in lenc z iak die o t vroegere regceringra uitniuntemle in kundj en ijver vrucliteloos tir hand is genomen De minisier Forster heeft dezer dagen te Bradford in het openbaar het oord gevoerd en gcegd dat het schoolbezoek in Hngeland en Wallis onder den invloed der nienwc wet toenam maar dnt er zijns inziens altijd kinderen van bet onderwijs in de onmisbare kundigheden verstoken zouden blijven totdat bij de wet de verplichting aan de ouders wiord opgelegd om de kinderen ter school te zenden Doch hij achtte het eene nctelise en bedenkelijke zaak tusBchin de ouders en hunne kinderen te treden en daarom weiischte hij de uitkomsten af te wachten van hetgeen thans in verscheidene oorden door de plaatselijke besturen krachtens de bij de nieuwe wet ontvangene vergunning werd gedaan om het schoolbezoek door dwangmiddelen algemeen te maken DUITSCHLAND rijdag II hoeft de Beiersche minister van financiën von Pfrct schniT de begrooting ingediend en gaf hierbij de volgende inlichtingen de rcgeeriug had de vorige bi gi ooliiig tot grondslag genomen er slechts verandering laiigi br aclit waar die onvoorwaardelijk noodzakelijk bleek te zijn Het Versaillor verdrag on h t vrcdi svcrdrag hadden grootci invloed uitgeoefend op de sainnn stelling der begroot n Volgens de rijksj oon titii ic komt de opbiengst vnn de in en uitgaande rechten van de belasting op de beetwortel zout en t ibak in de rijksscl atkiiit en mo ten de versoliillende staten aan de rijksregeeniig bijbHalon wal or te kort komt daarentegen wordt uit de rijkskas ter beschikking van Beieren gesteld de gchiiele som der oorlogs begrooting welke nom derhalve op du begrooting alleen pro memorie voorkmnt D iar de rijkubegrootiiig eerst in de herfstzitting van den rijkmlng moet worden vnst jc teld kunnen op de Bcicr uhe begroi Hiig da uitgaven voor hel rijk hlcc liis bciiadiTeiid worden op gegeven Hiit rchtii nu vrij r K tr eivcrlirid kau