Goudsche Courant, woensdag 8 november 1871

1871 WdciisdfiK 8 Novfiiibw N 1125 GOUDSCHE COURANT iVüws en Adverle lieb a l voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gescliiedt de uitgave in den avond van PINSDA6 DONDEllDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 76 franco per post 2 ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels iv 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzouderlyke Nommers VIJF CENTEN De inzending van adveirtentiën kan gesctiieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave De staalsbc roolin I Het is waarschiinlijk dat de verscLillenJe wetsontwerpen die met elkander de staatabegrooting voor 1872 uitmaken door de StateuQeueraal zullen worden aangenomen De eenige uitzondering hierop zou misschien de bogrooting van oorlog kunnen maken waarover nader doch in t algemeen is het voorloopig verslag der 2 Kamer gunstig voor de regeering Wel worden er ook rechtmatige bezwaren tegen de ontwerpen on zelfs gegronde grieven tegen de ministers vooral tegen den minister van binncnlandsche zaken aangevoerd doch het is niet twijfelachtig dat als t oogenblik der stemming daar is deze bezwaren en grieven op den achtergrond zullen treden en het goedkeurend votum der Kamers zoo al niet het ministerie dan toch de meeste ministers zal bestendigen En dit is zelfs tegenover rechtmatige bezwaren en gegronde grieven wenschelijk Niet omdat door de verwerping der begrootingen eeue ministerieele crisis zoude ontstaan waarvan de gevolgen niet te voorzien zouden zijn waut zoo daarin de eenige grond der aanneming gelegen was dan zou t beter zijn dat t ministerie altrad dan zou de benaming die de oppositie thans ten onrechte er aan geoft gegrond zijn dan zou t werkelijk een ministerie der politieke verlegenheid zyn De vrees voor een miuist rieele crisis mag den volksvertegenwoordiger nooit terughouden om zijne bezwaren en grieven mede to deeleu niet alken maar zelfs niet om tegen te stemmen wanneer die bezwaren en grieven een bepaald karakter hebben aangenomen namelijk dat van wantrouwen Zoodra dit het geval is zoodra men vreest dat de regeering den verkeerden weg opgaat en niet slechts een anderen weg die tot hetzelfde doel leidt is het afstemmen een plicht Kn van daar dat t behoudens ééne uitzondering niet slechts waarschijnlijk maar ook v cnscliehjk is dat de begrootingswetteu zullen worden aangenomen Er mogen rechtmatige bezwaren en gegronde grieven bestaan tegen do ontwerpen egen du ministers dit is zelfs natuurli ik nmiir niet minder iiatnnrlijk is het dut de griiiite nircrderlii id der Statun Ocneriiul liet ministerie on dersteunt daar wantrouwen in het regeeringsbeleid grootendeels misplaatst zoude zijn Die geest ademt het voorloopig verslag doch te gelijker tjjd herinnert het aan den vriend die onze gebreken geen deugden noemt maar er steeds soms zelfs met eenige overdrijving voor waarschuwt Uit dat voorloopig verslag zullen we met de antwoorden der regeering er bij eenige punten aanroeren De algemeeue beschouwingen vau politiekcn aard behelzen voornamelijk drie grieven tegen de ministers Vooreerst geringe voortvarendheid op wetgevend gebied Er wordt beweerd dat het ministerie te weinig wetsontwerpen aanbiedt en ook ir de toezegging van wetsontwerpen zeer sober is en dut terwjjl gewichtige belangen sedert lang te vergeefs op regeling wachten Deze grief is voorzeker al zeer zonderling te noemen zoowel waaneer men let op de aanhangige wetsontwerpen als wanneer men bedenkt dat de 2 Kamer in den regel een derde gedeelte van haar arbeid laat liggen hoe lang om slechts één voorbeeld te noemen roept men niet al om een herziening van t Reglement van orde der Kamer Hoe lang bestaat er reeds een outwerpreglement En toch kon de Kamer nog geen tyd vinden daaraan hare aandaciit te wijden in weerwil dat de dringende noodzakelijkheid der herziening algemeen erkend werd En wat de sobere aanbiedingen der regeering betreft kan men het daarmede eens zijn wanneer men bedenkt dat zulke gewichtige wijzigingen in het belastingstelsel eu belangrijke hervormingen van het juslitiewezen zjju ingediend om nu niet eens te sjirekeu van hetgeen onderweg is Zon niet de opmerking der regeering juist zijn dat aldoeniug van één groot werk zij het ook niet meer dan een deel van hetgeen voorgesteld werd de voorkeur verdient boven de opeenlio i ing van een menigte ontwerpen zonder iindcrling verband dieter loops of voorloopig door elkander zullen worden ondcr iK ht maar met iifgeclaaii ieliiek aan werk is er met ook al Knmip dl Kiilii l liiu e i ci esini tut rm ilcnle uiii den tl grlUMilirdlgl ll llllUI Een tweede griet ii het g liivk iiiin iriisge zindheid tusschen de ministers omtrent de regeling onzer defensie En hier bestaat meer grond voor Men herinnert zich dat dit onderwerp bji de optreding van t kabinet hoog ten top werd gevoerd dit ministerie zou zijn het ministerie der nationale defensie Herhaalde malen werd dan ook het plan der Regeering medegedeeld Eerst inrichting onzer defensie vervolgens herziening der militiewet dan nieuwe regeling der schutterijen Slechts daarna kon sprake zyn van een verbeterde legerorganisatie En thans wordt de laatste door den minister van oorlog vooropgezet zijne begrooting is op de legerorganisatie gebaseerd zonder dat zjj door de wet is vastgesteld En dit punt is van niet minder gewicht Terwijl de minister van binnenl zaken oen erkend voorstander is van legcrorganisatie bij de wet acht zijn ambtgenoot voor oorlog dit iu strijd met de Grondwet en thans stelt de laatste er eenvoudig een vast en richt daarnaar zijne begrooting in Omtrent een zeer gewichtig punt is dus t ministerie niet homogeeu want ook in de memorie van antwoord wordt dit bevestigd de meerderheid vau den ministerraad acht met den minister van binnenl zaken vaststelling der hoofdtrekken in gemeen overleg raadzaam j de minister van oorlog houdt het punt in overweging lezen we daarin Doelt dit op eene mogelijke verandering van inzichten bij den minister van oorlog dan zou daardoor wellicht de homogeniteit kunnen worden hersteld maar daargelaten nog de redenen die hem tot d ze omkeering hebben geleid wat moet men van een dergelijke wisselvalligheid denken ii In de derde plaats onjuiste voorstelling van den financiëelen toestand Deze grief wenschen we later afzonderlijk bji de bespreking der inkomst Mibelasting te behandelen Thans trekken eerst de ver schillende hoofdstukken der begrooting onze aandacht BUITENLAND ItiiKoiilaiiilücli Uv ri l lit Nog altoos spreekt lïn ii omt drii brit t vnn pi iin Niipnlt oii a m iju kn iTi iv lïa din Wla bladoii lriiij4 ii aan np RtHuticr uuintr it li ii tcfjcii i JJonapiiih li ii lil uil 1 n HnMii i wijz iT li u linar iMiuimviiN 11 111 i l l iii ki iul 1 ina tkt lilt ij tlü