Goudsche Courant, woensdag 8 november 1871

kif IHll l ii r Iff r 1 il I ir III il 1 iti I 11 1111 11 o k 1 n 1 1 11 1 1 idf 11 1 n hl 11 Ui t UI I il OJl I 1 1 11 I t II 11 I I U I 11111 i 1 w iidt d it d i il II t d lil I t 111 u i d 11 i i d min lil n iiiiiu nu i tii en in onliihtid dl 11 sidi ut d i piibli V ili tlijk l lü it tii UI Miir i kan nut diildcii dit nu ii J iiiiikrijk ni uil lidroiff n m uiiruit uil bnngi n diioi u ir t lliii i 11 ile f lul k ti m een bctrcuri im aardi in toistaiid verki it slecht stvoid en Kihniivcst am k rtsin en audi re ii kt n tin prooi 1 111 uil du 11 liouldt iin u il liLtlt im di u nalitiiren di u it Utr Ijk v ri lit lijkt kiijfi iitad moit de rOpU iii fornuLl ti iispuktn Nu vüli t eiu op9 minin van al lut iele dit de re Lcnii ui h t li r lio ft tit stand fjebricht I p gtisi dtr troiniii jut nu Is ti wen cheii oirir Victn Iliyi ludi i n in i rn mil nu i Iniirs e Iiad 01II dl ratit viii Hoe iefurt uJiU te dtikin was li i ft Ie prisilint ijn iiieiimpittntie doen uitkomi D en lieni nnnr dt commissie van t tii verwi eii Vooi liosscl IS door ijn advount lol niii i vraa mede nit naam lan mi unlil ijnor vroe gere kaïutradcu up de i olvt cluiiMlie scluoi In de nü n der pi rmaiii iit lomnussit mt dt nationale vergulering hteft een lid de vr ag gedaan welke maatregelen het gouvernement on lu ijcn iiidu u de wettige grens dir circuleerendi binkbiUetteu was bereikt De minister van financiën lie Tt j pantnoord dat de sihiitkist niets ti vordinn hul vin de bank voir het einde des j urs Hg hu ipte dat hij in alli behoiften der scliatk at 70U kiiniun voordien llij voe de er bij dit lUe isstls iriii gil oeht voot de I taling van h50 nulhocn aan Diiitschlaud De m Mster erkent dat de bihoiftin v ui den handel tiienljk zullen ziju Het goiivernemi iit ml even min als de bank d circulatie dir bankbiljtttm vermeerdereu maar is besloten het disconto te ver boDffen Het voorstel in den Dnitschen rijksdaggidinn om in de constitutie zoodanige wij i iiig te brcngm dit etke staat gehouden is de begroutiiig door i ene volks vertogenwooidiging te do n got dkiuren is met tegen 8 atemmiü ainïinomen Men eet dit het bepaald tegen het middelieuwsohe Miiklenburg ge richt was Men veiwacht eve iwel hi ili bonder iid i x goidkeiirmg niet aan de wet al giveii De iijksdag liieft ook by tweed Ie ii irt 1 van het ontwerp betuffende de rijks Knegssch it an genomen Ken amendement volgnis betwilkinden regel slechts na goedkeuring van den rijksdag ovtr de gelden van dit fonds kan beschikt wordi n IS verworpen nadat de heer von Hismirck i h daartegen hid verklaaid Pe rijksknnsil er deed uit komen dat de gebeurtenissen van dm laatsten tijd overtuigend hebben doen zien dat onder dit bijzondere fonds de bescherming vin den linkir Uijii oever met mogelijk on geweest zijn en di oorlog het eerst aan dm Uiin ou ijii begonnen Hierna werd art 2 hiiideloude OMr de aanvulling vin het fonds en dat door di lommissie giseluapt wis op verlangen van den ministi r vui hniiicun gramen deerd en aangenomen Vervolgens is ook h t i erde en laatste artikil gordgekiard Oe N Freie Pretie meldt iliit Kellcrspi rg de voii cude lijst voor len niiuw Oos 11 rijk cli kabiiitt heeft iiige diend Kellerspirg vnoi itti r en ti mus bel i9t init d portefeuille vin biniienl aki n H l gethan fiiinii cicn Stroma er eeieduiist ChliimetEkv jufit tii l linir koophandel bchoU oorlog en Giocholski landbouw e landdagen van Bohemen Moravie BovenOosti nrijk en nlicii ouili ii ontüondi ii worden In il ittiiig vin dl n Holiesra clii ii landdag is het kei irlijk resiript voorgile cn Diarin virkla in Z M d it de sta itsreeliti lijki bi tri kkingi n ili r C isicithaanscne laiidin liij dl rijksgroii Iwit gi rigcld JU en dat dairin slechts lings groii Iwittigm ig j iging km ordtn giinaakt Voorts tisilit AI dit ili liiiddag af gevairiligdi 11 voor den rijhsriad al beiioeinin in vervviuht dit hiirian ook viildian il worden daar andtrs de linddag uiie zware verintiv lordelijkheid op icli zou I id 11 tilt Spanje beriehlti mm nanuilijks dut de twee partijen die van iirilli m vui higi t vir oend w iren of men mddt weir nieuwe selinitiiig ten gevolg van virscliil over de Inti in itiouali Uu bij ondiri biun is hit bericht oiitvaiigin dut dl pansi lijke i mt ti kon lautinopil Msgr Fraiiehi du tul lu it virlitin omi t di l orti de 011 lirhandi liiigin nut dm lliiligm htoil oid di positie vin lil liiibt lijki oiiili ld uu 11 in Int Olto mauiiH hl ri k vin ili liiidhi It ui i ii loiid dat nj i h iii hiuiiii i ds li u t i iiugi h i iili den nut wil iiiiugi 1 dl IJ Il 11 tdi niii di viiiliiiiiiie ovnigi I til kkiiir di tjt dm Stunt hm siumhiiii tiitiiehtin vo iilii lioudt l i onding an sgi Irnuchi kan m tsilim beM lioiiud ik iiii liikl ti ijii GSJ F R A N K R IJ K Nul lid I Vlees ig di iigniiiig dm I in 2 I uur pilitiiki dmioiisti itus uor II 11 gelioudi ii I aanhingiis van die pirtij uas nut onvvaarseiujnlijk De ri iiniig had iiitgebriide maatregilen van voorzorg gi iiüineii om alie oiiger lueleii leisi iiiii m i krielit te üiiderdriikkf 11 di soltliten warm m de ka riidi geconsignetrd om lehter hil volk ooneiiiig iiiogilijk instoot te gevm vertoonde zich am vankilijk sliihts weinig militaire macht de gewone politiemacht w is v sterkt en bij het kerkhof 1 mtniartre redm pitiouillis üragoiiders hem m ui Ier jelukkig bleken die voorzorgen nog sterker bijna dan onder hit kei errijk oniioodig want er was i Ifs gei 11 sehijn dit er toeleg bestond om de rust te ver storen een oogenblik was er gidring inair het gelukte dl politii met weinig moeite wauordelijkheid te ruorkoinin 1 en oiial ieiibire menigte volgde het oude gebruik het kerkhof l ere la Chaise allien wird naar men berekent door mier dan 4l 0l ü inenseheii bezocht Op het kerkhof Moutimrlre vvas o a een groot graf vin 5 meter bieed en van 150 miter lang waarin na dl n iiitoelit dr Versiillani ii de ged odi l nrijsche nation lic girden werden bgimn O r rust ook hetgebeenti naar me i zi gt van Delisclu i Tigen de veiwacliting werd dit gedeelte vau het kerkhoi einig he ocht wellicht nog ten gevolge va i dui sehrik door de ersaillanen gebracht ouder de aan hangers dir comra me eu de vriis om door dien gritganif wtder voedsel te given aan den argwaan I irniei de politie nog steeds nllis gadtslaat wit met de commune in betrekking kan hebben gestaan ENGELAND De nieuwe bepalingen voor de benoeming en bevordtriiig van olficieiea bij de Bntsclie landuncht zgn onlangs uitgeuiardigd zij warm door de alsehaf fing van hit kiopm der officiersposteu noodzikelijk gi worden en ijii reeds mit 1 d i r inwirkingge komi 1 l c nu gcsteldi regeling kjint m hoofdiaiak hierop neder tot tuee len luit nuit deze rang wordt tl iiis mg stild 111 die Min loriiet en van vaandrig afgescli ift uorleii ben i md ij die bij een verge Il keiid ei HUI 11 het best voldoen de benoiming vi r vilt wiimiir een bipiilde proeftijd met goid o ilt iloor istian Ite btvurderiiig gi iliiidt tut dm ring vin nuijoor mgeslotm mar iii leniuteit m verder bij ke l l zoodat di beiioimmg van de Initeiiant kolouels dit ijii dl bivilhibbirs vin ri iuiiiitm door het gouvirneinmt enkel met het ou up verdieiistelijkhe d en gisiliikthiid niet i aar len fuur van den ilieii ttijd f i iliiedt Zevens ordiii r strenge straf feil bi pi 1 1 tigdi het koopiii m ullieier pu3ten oii versc ullig lil ilkm vorm dit gesdiiedi m hoe het inoilit Hordin biwunpeld l e bevuidermg geschiedt bij 1111 bi sluit der koniiigm giiimien up aanbeve mg van ildi opperbiM h bber dn laiidmaeht ui gil Iktnriiig dis inmistirs mui oorlog De nieuwi ri ilin thijiit ook aiii de radicale voorstanders van militiire lurvurnimgen in 1 ngelai d te voldoen ij wordt althans door Dm i Awi toegijuicht nog metr dan door di limea De Ittim bevat veroiitrnstiiide bi richten nit hiiia en bitoogt dat de I ugels li bi ttiiigen m Inde en Pngilind s liindi Isverkeir nut de volkiii van het Oosten gebiedend i or leren dat door de regeerug niet geistkracht worde gihandeld llit han delsverkicr met Chni zegt het blad is im zoo gi lelitig Imunt voor on e niitiomli welvaart dat WIJ ceiie hall biirbiiis he ri ieriiig met mogen toe staan die init sihendmg der verdingen ti onder drukkin Ook mogen wij aan de hngilsehe on diidaneu die in lut vertrouwin op de e verdrageu hun leven iii bi ttingm nin di hoede der hmee sehe regeiriiig hibbeii tonirtrouwd nut alle hoop op btscliirniii g bmenien hu toch schijnt het in Chiiii bijna oninogilijk dm virintuoordeljkm per soon te vinden Dt rigcering sti It alli aaiiMillcn tigiii d vrtimdelmgi 11 als plaiitsi lijki oviitiidmgm voor en wiuiiiier ij h iri Mront iliul ligiiij i u nut voor lief umi 11 blijft ons nutsdaii li u rl ovirineen o iiliig UI t liiu 1 1 II liiiN II i lu 1 jki iidiiiiinmg W i lu bliiii irHimi bj li uiiiii n luiu iiii i iiki ii tl I d k lil Dul uk lib lil iilii il 1 i I 1 pin Oii i 11 null I n 1111 g V i I 11 Il ik 1 I ilil dl ei II ilgiiiiidii upstiiid iviii viisi liiikkclijk alh du va 1 1SÏ7 on 111 t to de iiiin i lijkli lm li Iiooiiii Hit lilid kom viDiis ip t gdi il pigiiigiii der iidilui I M 111 il lid I I lil Il iini prosiliiten t in il 1 dl HUI it d il dl bipiluigiii viiiliil v i h ig waiilj 1 igliiil lil 1 rankt Ijk hl t bis hl mill isilup our du dukliiigdi hibbm aaiivaaul moiti ii uurdin iipr iluveii hilgiiii uhtir nut ondii de luediwerkiiig van 1 rai krijk kan gesehiedm DUITSCHLAND l it de uuvoiiigi libittm lil dm ii ks lig over het voirstilltu smg givoeid blijkt dat ook ili heer Ireitslike di qnestifi luift bi prakm De hoofdinhond zijiiir rule is üs vol t Nuiniiid twijfilt igthij am dl lile bidorlmgdi dis gro tliirtogs nu t bi iikkiigvaii di c gen u htigo iiingii gdiudu Ml II uiii nat iie gioot u rtogilijke regeeriiig de aak goidkenit ij kan derhalve met aniliis dan diinkbuir ijii dat het vuorstil lu den rijksdag is ingedimd Dl riehtsquipstie welke hiir oprjst i lugiwikkell ik giet lut tui mail lat virmlut nuts aan de ank ij muten di blikkt i voorwairts richten maar hit is on e taak met om na te gaan hoo de akin vroeger stonddi om di daarbij optj ende ri i htsquiBstie te oiider oeki n Het voorstel reft de stri kkiiig om in de toi komst een bi teri n tm stand te voorseiiijn te roepi n en dairoin virilimt het voorstel allir oiidi rsti uniiig D rijkswet mag niet worden virlamd door wettm in enki Ie boiuKutatm ii geiriiide Het kriehtigi Duitschland kan aan eiken stait ekere m tte van Vriigir hifft mm dt hoop dir Micklenburgiis op de uitvaiidiging eener grotulwit m rook doen virvligiii dat tuig nut wordi n hiihinld en niimttid lil het luvil kunnen duiden dat ons geduld thans ten einde is Kr is geen constitutie er is geen volksvirligmrtoofdiging m Mitkltnburg er heerseht aldaar een toestind wilke met linger mag geduld worden in ei ii beschaafd Imd In Duilschlind bistiat bij het volk een levendige zucht voor ord Mm lioide leh da ir tegm dien geest in te streven tot c ii ion iirp vm spot inn het Dmtsoho volk te wonhn ooils het geval isgeweest met den koning vm Hanover Meeklenbarg 18 menigmaal en in 181 het eerst van allen opgestaan tot verdediging van de va Itrlandscne belangen maar hit is oii e plicht ernstig te ovirwegen in welkm toistand de minden klassen zieh daar bei indm ten gevolge wiarvan bO üOO bewomrs des lands zijn gedwongen geworden hunne haardstuli n en hun lm liberale lonstitutie kan thans in Mecklenburg niet tut stind komi n zij al nood ikelijker wijze ein hoog aristocratisih karakter bezitten het gevolg dir etii ijdige politiike ontwikkeling aldaar Wij vordiriii sliihts dat ir een viitigenwoordiging vm het gans lu land m het levm al orden geroepen dl rijks lig ga it daardoor dl gren en ijner bevoegdheid nut te buiten wij Hen slechts dat ovtral in Dnitsehlind feitelijk al bistnu lu tgien Duitschland VI r 60 jaren reehtiiis bi it llit geldt hier nut tm bisltssing o tr rielitm aiii at ondirlijkt bondsstatiii tütkomende maar uitsluitinl di ontwikkeling der Dmtsehe rijksum titutie in d laroni mg met or len beweerd dit de Meikleiiburgschfi regeering hit vtorstel niet al aaniieineii Dat de rijksdag door zijn lolum htt bi wijs leviri oo eindigde spr dit eiii ininininm an eonstitutioiici li richten zoowel in Duitschland als in ilken sUiat tn wearborgd ia Na de sluiting dirdibatten verklairden iich van de 273 umweztgi Icdni 1S5 vuur in 8S te eu het ïoorstil 111 tweede lo iiig werd danfop het voorstel goidgtkturd OOSTENRIJK Hit gtruclit dal baron Kellirsperg zou worden bela t tnit dt saiiimstiUiiig van een nu uw kabinet hoi omviiarschijiilijk ook op ich zelf is volgens de Killiispirii biluioil t it d I len aii ili Duitsihliliiiili partij in lilt lm ft iii dm laalstm tijd loh o nil iifs md gi hou II 11 io ii as liij stadhouder mui Huil uu 11 dl tl il Il 11 MUI lu t pjlilii k gibitd tiiig tin givil i vil nu piisi ulijk lonlliit nut dm m iiistd lliilil Ki lii i is l l jarin oud 11 u it V or dl wans liijiiljkh id pitil vim ijii bc jfj f 111 di miiiJ P iW i drilhtj i ml iilitift MKl lleiiiJtB fc tal taj thif RUSLAND JDi IKpjMtll IIÏNgtfMftcif I liii jml il iKtrW Iffrt Vm lil el im iwtli eriié H S n Hc l piitnltTf 1V BI Ji n i k IWintt lOT lu TM g i Widmt 1 1 jti w i m fb i 1 wi te te i K ï tt 0 11 e