Goudsche Courant, vrijdag 24 november 1871

b hi iidij I ll vi rilde ivijzi ceii pnni troplion van Jjcbrun te vlei l ten Mu ir mi ii befirunt zijiie verbT ing toen dee op fond eii eide l it zijn leelyke ver en zij ijii van eci ii eiiii i 4 lot van mij i il zul n eeliler iDoiien dal ik bi trr in uwe werken te huis ben d iii nij in de inijne I n niet b ze woorden hiialile bijeen vnn Saidou s blijspelen Les fïnnaelies uit zijne bibliotheken hii l lcailemie FraM aiH aainte aisemliler de giiiiiic ii i waarop hij liet volgen Geloof mij mijnheer Siirdoii p ij zijt nog te joiis om reeils p nal tu nemeii oinler ile ffaiiac ie i oude pruiken ol zeurpolten j llatw isdi laatste visite die Sardou bij die gelegenheid aan ecu lid der iicadimie bracht Niel betir kwam Merv te pas loen hij bij den secretarie iti iclcmie eiii om dii m kwn lleze l is Merv de volffcnde woorden voor die hij vroeger geschreven had Men trekke een kleeil met groene palmen aan bel cos uuin van eeii pape ai ea stottere lt ben onwaardig om in te gaan en men woidt lul v in Je aoiulemie Veel meer moe te Icost het niet Vuor aitijd hcelï Mery zich liierdoor den toegang tot het instituut arge nedcn DUITSCHLAND U it Coblenz wordt gemeld dat in den vroegen ochtend van 18 de er een gedeelte van het militaire laboratorium in de lucht is gesprongen terwijl aililleristen bezig waren met het ledigen van granaten In de nabijheid van t labornturium waren iS militairen werkzaam in een gebouw hetwelk ouiniildcUijk aan het errstgemclde grensde Niettegenstii inde vooral het laboratorium en insgelijks het nevuigebouw veel hebben geleden door de uitbarsting is liet verlies van meiischenlevens bctrekkelijkerwijze zeer gering slechts drie militairen ziju levenloos uit de iminhoopen te voorschijn gehaald maar grout is het aantal zwaar gekwetsten aangaande wier behoud nog weinig zekerheid bestaat Hoe ernstig het onheil ook moge zijn toch is het betrekkelijk genomen zeer gunstig nrgeloop u want in de o imiddcllijke nabijheid m het labornturuiin bevindt ieh een kruitmag izijn waarin een groote hocveelhei buskruit is geborgen Ware de uitbarsting in hel laboratorium nog zwaarder geweest dan ïou naar het algemeen gevoelen het magazyn stellig mede in de lucht zyn gesprongen OOSTENRIJK Rindelijk raakt ook het praten over von Beu t Andrassy Lonyay den keizer enz aan een eind en men vraagt wat nu wat zal er gedaan worden De eerste zorg is den rijk ïiaad te redden van oni oltnlligheid Als eerste maatregel daartoe dient hit uitschrgven van directe verkiezingen van leden van den rijksraad de oude geschiedenis of comed c zal weder ten tooneele worden gevoerd j de Jzechen kiezen declarauten die t huis blijven en alleen de Duitsche leden trekken op naar lïeenen Tot de politiek der rijksraadredding behoort echter ook de goede verhouding met de Polen en na ir de Weener correspondent van de Jiifftl Jllg Xeit bericht is t Andrassy die daarvan bij onder wrrk wil maken Terwijl het vroeger Von Heu t door alle partijen en in den eersten tijd met het minsi do ir de l uitschliberalen zeer ten kwai e werd geduid wanneer hij zich bemoeide met do binnenlandsclie aangelegenheden schijnen Andrassy en ICeller perg thain éeii firma te 7ijn geworden Op de Diiitseb liberalen maakt het aanstaande vergelijk met de l olen echter een onaangenamen indruk de l ulen hebben altijd een rol gespeeld waarbij zij meer op de hand waren van de Hongaren dan van de Oustenrijkera met name was dit het geval in de gecombineerde vergaderingen der Delegaties De Duitsohers wensehten een anderen weg te zien ingen agen Zij beweren d it jalieie een den Weener rijksrniid goedgezind land is wanneer daar lirlits de directe verkiezingen worden inu ivo rd de l oien vormeu de minderheid door hun agitatie echter onderdrukken zij de Kutlieenen terwijl ook in het westelijk gedeelte de bevolking volstrekt met op de hand van de i olen is Daarbij komt dat de Duitschers gedachtig aan de werk aainlieid van llciliciiMarl die het land op den rand van den at grond heeft gebracht angstig zijn geworden voor elk vergelijk en gaarne een ministeric Keileraperg zagen optreden di t voorgoed brak met de ergelijk ipolitiek en alleen iich wapende tegen de natioualcn met ile directe verkiezingen Kellers erg moet dan ook reeds in dien geest zich hebben verkla ird en vnnda ir reeds liet gerucht dut hij niet had kunnen slagen en zijn mandaat had ncdergelcgd Men kan zich een aegrip vormen vim de nieuwe phase in den Oo lenrijk sehen chaos wanneer men in ernst ili een Ueeiier e iirespondeiitie het bericht lee t dat er sprake is om on Heust te belasten met de vorming van een Oostenrijkseh kabinet llrt berieht van Kellerspergs aftreden is tot heden eehlir niet bevestigd het uitschrijven van de directe virkiezingen in lloheme zou doen denken dat voor t oogenblik Keller p i g over Andrassy heeft g egevieril Latere lienehtea beu ijzen dat keilersperg niet geslaagd is en Auersperg met de vorming van een kabinet belast is Onder de personen die iii aanmerking komen voor rijksniiuister van flnanelui in pinnta van Lonyay wnrdi in de eerste i lats trenoemd de Oo itenrljkschc minister llolzgi ilian De gr inf von Henst ontvangt voordurend Vele be j ie o a van den Weener gen e i n niail ir iiif iidras s he fl te Pesth een afscheidsvergaderiiig gehouden Mi de Deak chib aarinhij vertelde dat hl t gevoel van plicht tegei over het vaderland hem naar Weenen voerde hij ycrmaandc zijn partij om eendrachtig te blijven en hoopte dat zijn Bp olger dezelfde ondersteuning zou genieten Aan het spoorwegstation werd Andrassy deu volgenden dag uilgeleide gedaan door een aantal afgevaardigden GoüD i 2S November In ons vorig Nr werd medegedeeld dat de heer van der Want na de Turfmarkt te zijn overge wommen tot redding van de vrouw die er in was gevallen naar de zijde der gracht waar zijne woning gelegen is terugzwom toen zijn edel doel was bereikt Dit wiis niet geheel juist de hee van der Want is niet teruggezaominen maat hij is na de geredde vrouw uit het water gekomen en de gracht om naar huis gegaan VVij plaatsen deze rectificatie op verzoek Van goederhand vernemen we dat bij de volksVüors elling van Zondagavond niet het muziekcorps der dd chiitterij maar slechts enkele leden daarvan eenige stukken nitvoerdeii Tevens deelt men ons mede dat besloten is in den loop van dr en winter elk verzoek om door enkele of alle leden van dat corps tlians reeds 43 man sterk uitvoeringen ti doen geven te weigeren en tetens om gcene u tvoeringen meer te doen plaats hebben dan met voorkennis goedvinden en ondT leiding van den tegcnwoordigen kapelmeester acol 9 aan wieii voortaan de daartoe betrekkelijke verzoeken zuUej moeten worden gericht Wij vernemen dat op den 2 Kersdag des namiddags In de Kemonstr Kerk een kerkelijk Mncert zal plaats hebben Niet alleen zullen bij die elegenheid de hh Kwasten Knaap eenige stukken op het nieuwe en welluidende orgel uitvceren maar ook een geacht dilettant te dezer stedr heeft voor den zan en de heer Jacobs soloIrombonist van het paleis voor Volksvlijt t Wanneer inen het een oi ander werk der verbeelding b V een roman niet slechts met welgevallen leest miar er zoo door nangeirokken wordt dat men alles verg tende slechts leeft met de helden van t boek dan zal men dikwijls als de laatste bladzijde uitgelezen is spijt gevoelen dat t slechts een werk der verbeelding geen werkelijkheid was en dat men van al die personen aan wier omgang men zich reeds had gewend afscheid moet nemen jloeh daar wordt de opvoering van een tooneelspel uit dien roman getrokken aangekondigd en men verheugt zich er in zoo niet alles dan toch de belangiijk c momenien san t verhaal ie kunnen bijwonen bijna alsof zij werkelijkheid waren geworden Kn als de gordijn voor het ia i St is gevallen dan gevoelt men zich teleurgesteld omdat de nanschouweiijke voors elliug zoo weinig komt bij du voorstelling die mm zich er ven maakte bij e lezing van t werk omdat men in plaats van natuur en h ven miavormig verminking ontmoet Is t zoo niet met velen geg ian die zich de opvoering van Frederika lireiner s rimaii de Juren zooveel schoons voorstelden Teleurstelling vreezen we is vel r deel geweest Komt t daardoor misschien dat ook t spel der meesten ons niet kou voldoen Werd wellicht het laatste bediijf het best afgespeeld omil it het t best in elkaar zat In dut bedrijf toch was Mevr ten Hagen zier goed in de anderen doch vooral inliet eeraie giilrell viel over haar spel niet te roemen Datzelfde geldt voor bijna alle heercii en ilaini s Zij waren zoo weinig natuurlijk Hot meest volde den nng Dr Ste ihan van Mansfelt de Heer van Ollefeii en zin a irl g vrouHtje Alevr Albregt We hebben t Uotiernamsch tooneelgezel schap beter zien spelen en gelooven dat t niinderc succes voor een groot deel moet geweten worden aan het stuk Zou de directie het niet eens durven wagen b v een of anilfir blijspel van Mallere de mettnchenhater of de geleerde rroutren op te voeren Een beschaafd pubiick zou dat waagstuk zoo ter een ia zcKer gaarne ondcrstennen De voor eenige maanden te ytolwjjk opgerichte liederijkerakamer Voorititi ang gaf jorgstl Zaterdag hare eerste publieke vourstelliiig De leden kweten zich uitmuntend van hunne taok l eze eerste openliare voorstelling die door goede muziek werd nfi o lü oldcvJ b j üiidu tl t i rijl j v ko u rt Ljsehi publiek De netto opbrengst dezer voorstelling zal naar men verneemt ten bate der armen worden aangewend De Tijd blijft zich ergeren over het besluit der kamer omtrent de missie te Rome t Bind jegt d it meu soms vreeselijke oogenblikken door eeft en dat de 17 Nov zulk een heeft opgeleverd Het V Ierland is de eert e liefde der ontwakende manuLlijkheid het is hei onderhuis tn de wijde wereld te gelijk de zuil van t recht het toonbeeld van kloek kalm vaardig gezond verstand Hoe vrcesehjk als dat vaderland ons verlaat dat geschiedde toen Nederland zich plaatste aan de apits dergenen die afvallig werden van eci en recht aan de spits der aanbidders van t zegepralend onrecht Nederland is tot een grysnard gevoerd om te zeggen wy keunen u niet Kene bede blijfl o tJod wees ons vaderland genadig zij weten niet wat zij doen De N Brabanter is niet minder heitig als tiij o a schrijft Nederland zjil dan het treurige voorrecht hebbtn om de eerste te zyn onder de natiën die op den spotmantel spuwt waarmede het moderne roofrecht de schouders van een wettigen soeverein bedekte toen men hem onttroonde De Am Ct evenwel herinnert aan de in verslagenheid verzonken Tijd dat t amendement niet tegen t hoofd der kath kerk was gerieht inanr tegen den voormaligen vorst van lioine die feitelijk geen ge Ag racer uitoefent Mocht eenmaal de paus we ter regeerend vorst worden dan bestaat er geen bezwtar om ook by hem op nieuw een gezant te accrediteeren De Tijd beweert echter dat de tijd zal komen dat de kamer den paus koning nederig versohooning zal vragen voor den smaad liinn thans aangedaan Eer diR tijd komt kan er nog veel gebeuren Onder de tegenwoordige omrtandiglieden zegt de A C zien wij niet dat de Tweede Kamer bij voorbeeld erue commissie van zeven led n zul benoemen om met den heer Dumbar uai het hoofd barrevoets en blootshoofds naar het Vatikran l reizen ten einde daar vergiffenis te smeeken lat in het jaar 1871 de meerderheid der kamer geen gezjint wilde behouden daar waar geen vorst was en er dus geen werkkring voor hem bestond Het Vod wijst er op dat de Tijd en nog erger de N Brabanter wei de hartstochten kunnen opwekken en tweedracht etoken maar dat ze de zaken onwaar voorstellen Nederland trekt geen partij voor het ruwe geweld der Ital revolutie of spuwt niet op een spotmantel maar het kan in deu toestand van Italié niets veranderen en na t gebuurde in dat schiereiland had een gezautsch ip geen rainon d etre meer Bij een eenmiud gevallen beslissing moesten fatsoenlijke bladen zioh uederleggen en geen agitatie opwekken De heer Qroen herinnert in zijne Ned QedacUen dat hij reeds in 1862 niet als Protestant maar ali burger van een constiiutioueclen staat de opheffing lier missie te Rome heelt gevraagd 1 M ten kabinet dat scheiding van kerk en staat tot leu ie heeft die missie behouden kon begreep de heer Groen toen evenmin als nu Hij kan tegen de mi sie spreken zonder vrees voor verkeerde gevolgtrekking omdat hij zich ook verklaarde tegen t geen Italic deed om den p lUS het wereldlijk j ezag te ontnemen Hij vroeg in 18112 de opheiring jo fcr sW omdat men later wanneer het wereldlijk gezag van deu Paus bcilreigd werd er iets anders achter zou zoeken dan de o ertollighe d der missie Toch blijft hij van oordcel lat de ver inderde omstandigheden gcene reden gaven om eenc ongerijmdheid te laten voortduren Staten Generaal Tweeub Kamek Zittingen van 21 en 22 November Staatshegrootimg voor 1872 Voortzeiting der beraadslaging over Justitie Bij do B afd rijkspolitie jacht en vissehcry werd e n langdurig debat gevoer i over het koninkl besluit van 10 Oet jL regelende de zttlinvisscherij dal door enkele leden imdeelig werd geacht voor dat deel van ons volkshebta in Door den minibter vim justitie werd dat besluit veidedigd Bij do tractemJ heer van Eek fi minderen omd itl hem minder noif der tractementeii toestaan omdat b na honger lijdl riet aniendeiuf men verworpen Bg de li ai de heer de liruii te verhoogen toJ gevangenissen va Bij de 7 AfdJ beiaadslaa d naai Tin den beer ïif tot den aankoop Jellulaire gevangd waarbij tevens da lulalr stelsel werj Ten slotte werf ia tegen 2S std De overige arij Hoofdétuk rord4 Dgenttinèn De heer Tak ministér van ma aanleiding vio nSul taken gebrw vin aau de Maaj Er waren rea regeerinf ingekotj een bepalden tijd te helfen Ondel niet TbAs is Frauw v Sypcsa eea wettónt erp vei inging t g Heden Hcofilsf V jgeiit een Ned lmlii bij telegram vtin ld terbind mg tusscl De arrondiasej de zaak van de veen vrpeger dJ eene geldboete niet ingeente kn vember uitsvrn IJ kantuugereclit vl klaagde gedagtal eo deze van ai lef Uit het VVestI Volgens bericli kam op een voll KOOMc toch was f dMT zonnige da Het gewas lou het weder in guur ware gewei deelte dier maaif te herstellen mislukt V i baarheid gpbracl goed kon hej f gens kan men is Voor weinij den natten zomi prijzen aan diul niet beter Na zomers meer euj bouw der vroeg gen beperkten inisgewas der i niet dan met vooral bij de moed in te bo Onder Bijufb in die oinstrekij zende guldens overdryving tonnen gouds ffauwe hoop on droogte kwijndj voor den iumaJ zende vaten i a Door den regi en het vervoer men voor den opgeruimd h bll in bloem kwam wordt geroerdj en kan gehak verbouwen niel scheepsladiiigi il der vroege n r rekeniug gnf