Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1872

April vati dit jjér Het eere voorzittcrschap opgedragen aan den burgemeester den b t JK p VoUeinboven j w l cA werd l Heb dus de goedheid niet meer aau qiy te denkes en 7 doaf raq teeds ene TBUAiLLU 25 Otc Cx RéMiMiï Het Joirnol Je Déhatt het z j ten slotte opgemeckt l okt melding Tiin dezelfde bijtonder heid der jK M wr en wel in Ie vokende bewoo rdiu vitei schijnt dot de brieff dien de heer de Réiinsat luui een kiezer ran het Dnaftenunt Til Nori gWclireven hastt in iintv oord op iieii unbod om den miiüitw vAttb ueuk lsébë zakenaldaar cand dunt tV stellen niet voor de openbaarhëid bestemd was j r De minister van bintienlandsche znken heeft op last van koningin Victoria hrt volgend schrgvenopenbaar gemaakt H mdtor CofUe 26 Dec Pe koningin wënscht haar diep gevoel uit te drnkkpn voor fle trejfende bewezen an ajrmpjvthie deif géhféle niitie bij gelei én1ieid der ónrustljaiïude liekte TMi hiiren geliefden zoon den prins van Waleti De algemeeiie dëelnehiing door de bevolking gedurende die smart lyke verselfrikkelyke dagen getoond en de sympattiia jegens ha r zelve en hare beminde doehter de prinses van Wales aan den dag gelegd ïóowel Is de a gém elïé vreugde lb 5 tet ontsbdin van verbetering in s prinsen toestand hebben op haar gemoed een diepen en onuitwischbarcn indruk gemaakt Nieu was baar echter deze belangstrlling niet waiit de koningin jiad dezelme a iopathie ondervoïiden toen nu juist tien jareb S fledeui een ziekte van gelykcn aard van bare z de en steuü baars levena wegrukte deii besten reritiiul sien en bêminneijjksten aller echtgenboten iPe koningin wenscht tevens hirfeli k dankoiuirheU te betuigen vunwege de prinses van Wales iuit deze is even diep als de koningin gettolTen door de algeiaeeue iiiiing van loyauteit en sympathie De konitigin kan niet eindijten zonder hare hoop t kennen te gevitn dut hare getrouwe onderdanen nogen voortgaan in hunne gebeden tot Grod t voor den T kt men cngkeer van Wen geliefden zoon t Rondheid eii kriicht Het praohïige kasteel van Warwick in Warwiükshire ia zoOals gemeld is eenigen tyd geleden door brand vernield Wel is waar is een gedeelte na bet kasteel en darrinede ook een gedeelte dftr kiuittschatten gespaard maar van verreweg het grootste en oogetwüfeld roorn Htnste gede te van het zeer nilgearrekte gebonw o a van de groote ridderza tjaa slechts de naakte wanden óver Daarmede heeft Qiét alleen de eigenaar maiir hebben ook bét graaf cbap en de geheele natie een onsohatbaar verlies nleden waut het kiuteel was niet slechts een in de eerste plaats voor oudheidvurschers en tóeriaten aanirel kel ke bouwval het was als Ket ware een atulge i u Oud £ngeland wel onderhouden en geheel bewoond eene icbildery van het historisqhe Terieden door zgne eigenaars in wezen gshouden mét opoffering vau veel geld en eigen gemak V want bét waa geen geheim dot het inkomen der War icks hun ge n andera keus liet dan om of in het Voor allen toegankélyke en voortdurend door toeristen jbezochté kasteel té woiien uf elders té vrrbly veo en het kasieel aan tervaj pry i te geven Thans echter is het geheel onredelijk te verwaoliten dat zy boezeer daartoe ook iiezind by msclifezullea zyn om in eeii paar jaren bet werk van geslachten te hersjtellen Deze overwegingen hebben in bet aafsebap hetwelk de st6 n Hirmtii gham Warwick lieamiiigton puvrntry eïi Kugb beval allen binnen en atitaiid van eén half uor aporens van hetkasteel gelegen he plan doen ópyattrn eu daaraan is reeds u eene liieeting eén begiii ran nitvoeripg KCgeven om op voegzatne w jze bét verlies te herstellen Men stelt zicb voor en ool tê Londen heeft iliü mif dat doel een subcomité gerarm om als bewijs yaii erkentelijkheid jegens het geslacht der VVarwióiii yojr de trelfélyke wyze waarop zy gedurenile eeuwen huu ivaarlyk naiionoal eri oed hebben in stuud gehouden erii arwickfonds byeen te brengen hetwelk voldoende ftd zijn om bet kanteel voor zoover m gelyk te herstellen I ÜITSOHL A l De jongste depeoke dr heeren von Bismarck aan jlen Duitsciben gezant bij de Kronsche regeering gqacerediteerd wordt thans nog byiia even druk besproken als by haar eer te verschyneii Vooral houdt tnen zioh onledig met het onderzoek tan de vraag waarin de lanleidende oorzaak dan moet Warden gezocht lu Duitschland ia nen het len dezen optiohteviy weleens in Frankryk daarentegen hetrscht ten dien aanzien groot versciril vair gevoelen Steeds bl jven zich de oordeelvellingen over deze quoestie onderscheiden door schromelijke oppervlakkigheid of hetgeen erger is door verregaande kwade trouw en opzettelijke verdraaiing en vervals$lfing an de waarheid van 4 $ Hoe geringe male Van kennis by onze naburen in hefbèöordeelen van zaken reebil wordt aangetroffen daarvan levert in verband met deze anngeirgeoheid de Oofrrur diflomatijM een vern okelyk béw s pp Ml aan d rgelyke dwoAfheden moeit gc n blad uéh oundér s t ildig maken dan het mer ge nograde TolgeBs den irritr Jipfgrnt fj e i i i nikMT kanselier die depeene gesehrevéri om hanr te bezigen als een oorlogzuchtige demonstratie ten einde nl ie aandacht van Duitschland af té leiden vén de waii ethiiig der vplgendé oiiaaiigeiiaiiK feiten dat dé regeesing het gsiifohe liedr g der obrlogvion ibutie voor aicfi behield dat de lusten van het volk niet in het gei ingsie werden verminderd en dèt ten behoeve van het ministerie vi n oorlog een even groot aantal millioenen moest wi iilen opgebra 8ht als vóór den oorlog Het mad vergeet in de eerste plaats w l e verlicht ingsb van belasting door den minister ran financiën zijn voorgesteld ten andere sehynt bet blad zelfa niet te veteii d t bet budget Van oorlog in den Rijksdag re s was vastgoield r $ur de depêche ter kennis was gebracht van de natie die 4 8rdoor moest worden verontrust n de CSMinW bj fomatique beweert dat bet geval is geweMl Qoi jDi 4 jAtiVkU AcWy lezen in tb ly dato 2S Dec tiit Oóada gescbréfeii i Heileil geschiedde hier ter stede de plechtige m tvaartdienst voor wyleii déii i Ecrw beer Lambeilua Tfaeodorua BaÜker deken eiS laitaor alhier De Hoog Ëérw beer t Bongaerts deken Van Rotterdam en kamerheer van Z H Pins rX verrichtte daar iij de hoogé plechtigheid omgeven door de Z Kerw heeren van bet dekenaat en eene talrijke geestel kheid terwyl de Z Eérw pastoor C L Ma HMt aanleiding van de woorden ran den Psalmirt i memoria aeterna trU Jti ut de bedroélUé gemeeiiténaren op indnikwektÉ üdp vyze vermaande hnniiea beminden Herder immer gedachtig te zyn door voorde rust der tiél te bidden en zyn levendig geloofna te volgen Na den aflpop der kei kelgice plechtigheden werdhet stoffelijk ornwhot yaü den hooggeachatten overledene omgeven door zjjne treurende yerwanten an rriehden en gevolgd door ecüe groote menigte vuingezetenen tot buiten deze stad uitgeleide gedaan v an waar bet per jacht vervoerd werd om in bétpn estergraf te wolden Ujgetet i Hét kandenken aan ie debgdzameo priester laJ oniiitwisébbaar gegrift hl rén iii de harten ran degenen die Van zijue priedterlyke bedieniiig de kortstondige vertroosting mochten genieten want van Hein kan In waarheid worileu gezegd Pertraiuiit beae ttcuin do irA weldoeoife is Hy voorbygegaan I Omtrent de begrt ls vau boreugeaoemden pastoor le en wij in het Ddfilaé dato 1 Januari Heden morgen ten i ure werd hier mei het jaeM ran Ganda aangebracht bet stoffelijk ovt rschot rati den zéér eerw heer L Th Bakktr deken en pnatódr tê Uüiida van wiens treffend orerlydeirwy deser dagen meldin maakten Ten lO i ui e werd bet tijk in den rouwwagen overééliraehf waarna zich onder bet het luiden der klok van de 9t Aiitoniuskerk aan den Boschkaot de stoet in beweging stelde bestaxnile uit de eerw B C K esteiijkheid ilezer stad net de riimilie ran dn ontslapene ia koetsen gezeten riog aioten uoh daarbij naii de ke rkmeesU n der kerk van tiuuda air bok het arinbestunr en bet ooUegio ran zangers daartoe liit Oónda overgekiUKn tborts het CoHegie ran diakeneti der St JiieSbiik panxihie hier ter stede bi neré ïs de broednrs an het H Hail Op 6et R C JCérkhof bevond ziob het langcollegie van dis St Jacabss paTOcbie Ue plechtige be WKtiiig weriil rerrieht door den hoogeerw heer S J KiOtehe deken en pastoor der 8t Jacobus paraobie geassisteerd door d eerw neren ran wylen den heer Bakker Met de gebmikelijke plechtigheden werd retvol gens bet lijk in den priesterlijken grafkelder bijgeast Men schreit om nit Alblasserdam Met de pokken is het tegenwoordig hier jurt best De sterfte is aanzienlek en nog roortdorand neemt de epidemie toe Van de ISO aangetasten zyn er 60 gestorven m est onder de niet gevaccineeVden slechts 7 waren in bun jengd gevacomeeid geweest Oereraooineerdan zyn nog niet oiuigetast Toch heeft de reruccinatie bier niet reel vrienden Dinsdag heeft zich te Bottsrdam een subcommissie gerormft met betrekking tot de feestrieriug op 1 By het depait van koloniën is een telegraphisch bericht Dntrangek dot de beer Loudoo den SI December met zyn gezin in goeden welsiniyd te Batavia ia aaiigekotnen et dat bij bet bawind af den ï Jantiari I heefi aanvaard De bb Kni uitgegeven voor spoorweg teid n ijlf en Kafttijo hebbenHhet proapeotoa de geldleeuing ten behoeve Van den Utrecht He lijn waarvoor hun jCoiicót Té i vej leend gaat uit te Utrecht van het station Tan dei stantsspoorw met stations te Harmelen IVoerdett Bodegraven Zwammerdam Oudshoorn en Koudérkerk oin te Leiden aan het station van de H dlandBche yzeren spoorweg msatst happy te eindigen Al de genoemde en de rele aangren7 enda gemeenten in de ryke en rruchtbare Byaetreek zaU eii doQr d ezen ppaorweg direct n het algemene iiet worden verlitjtiden Utrecht woi dt daardoor langs ko rlertn weg verbonden met Haarlem en Noord Holland ten uoofden van het 1 Ter weerszydeii van de lyn liggen de welvarende gemeenten Harmeien Woerden Bodegraven Zwammerdam Boskoop Oodriioern AlfeA Aarlanderveen Koudekerk Leiderdorp en al raa addere kleine gemeenten terwyl op teer korten afstand de Haarlemmermeer zich bevindt De bertdking dezer gemeenten binnen één uur afstands van de lyn belrugt tOO Oll zielen In 4a beide eindstations eii 4a dasrtusscbcn gelegene geii i euten vor den rjjké 4irpimen gerenden roor hét verkeer Ung dezen weg Het personcorarkear lal reocol laar groot zyn I e coiv Mj mi teii rieiea jiifh Jm fl ibetgeen reeds in Ma lilak door ban ó p bonM kosten alleen is gedaan de zelfvoldoening te mogen smaken esiie boogit igeweoachte spoorwegverbinding tqt stond te bieogen ep geVsn de verieekering dot Mo e twee miUio a in aandeeleii geplaatst w rdt d bpaw vjin den seg rolbmeht ui weiden By rolteekeniAg mi bet kapitaal ateUsil oonvesaianariaMo zi roqr onmiddellyk ooooessie aan te rw gen rao L iden naar Katwyk aan Zae w Mrdo r Katwijk mat het Enrepeesche spoorwegnet zal word rerbouden nne reibiading voor die gemeente al badplaats rao t grootste belang In dit kapitaal m bereids door gemaentes o partuuliareo d wlg iioaiaa ytjor 4Q0 H0P jWr middel vi n geUUeening in kandtalM rw IQOO SOO en 260 willen de oonoessionana jniUjoeo bijefin brengen Hiervoor is door gswantsnreeds i o befaiigryk dssl ingeschreven y or deze I jtandeelen wordt 5 pCt toegezegd rM het gestorte kapitaal totdat de weg ia eiplpitaiit lal zijn gebnlo it onder roorbekoud rap later dri millioen in obltgiitién ujt te wven waarvoor da aandtsalboodera dis prioriteit hebben V iorlocipi jdirei i n zyn de bb ICnülfen Xxf lyn Commtjiiarisséi worden uit de aandeelhonder benoemd Ott Dordreisht sohryft neii dd 31 Dec i Beden namiddag te Z uren is aan bet bulpeppai wegstation albter de eerste diensttrein aangekomen en daarmede I waa de spöorweglfn IKmbrafl ZwaInwe geopend Met dra door eene rersieiïdfi 1 motief getroiten trein kwlm dé baer s Jafiob d rectetir generaal der Kxploitatle Maatschappy beiiereite ingenieurs aabnemers ent aan Zy werden bSbet uittreden ilpor den heer de Raadt burgemeester dezer gemeen die ntet de leden rao den raad M ran de kamer ran koophandel en met een aantal genood igden óp het perron den trein otiwaebtte kW télijk welkom igeheeteii IM heer s Jacob heelt In kntwoord hierop de stad Ditirdrecht met h e aanv trlaiting aan héf spoorwegnet gelukgewensoht Z jna woorden werden door de zeer talrijk aanwefiglB rolksmenigte met een luid h e ee beantwoord Verrolgens hééft dé voorzitter dér kamer raa koophagdc de handelsbelangen run Nederlands drrdé ttrapstad mei bescheidenheid aan jden heer s hmah aanbevolen De j toespraken wéb dén afgeiyissrld doormuziekstukken ui evuerd doUr het muziekkorps der stedelyke sohiiUer lUei lianr w j r iismen is onz i lanltcenoél de keerKarel Wiener te Brussel vtjirnetneus de opening van de spoorw gbrug over déji Moerdijk do r eeM medaille te vereeuwigen i Hf Prins AdalbéM van ReierenijbMft deniheer dr L Molder hoofdHedaoteur der iMmSoHw Oaio Mi i Arnhem vereerd met de dooii Zt K H in 18I gestichte medujUe ter berordering ran d verbreiding tan bet ras vtjli hoomloos ruiildrae De door de aUeeling Arnhem der rereenigitig ter berordering vafi fabriek en hRndiverkanyrerheid in ïlederland aanjrewende pogingen om hier een playt seiyke commissie te vormen voor de Internationale Teatoojistelling in 1873 teiWeenen te houdaBt hebben tot aen gewétischt uitkomst geleid Van de tf AraMmi gevestigde vereenigingen wier medewerking fwas i eroepen zyn de vuorouunste toegttred D o a de kanier van koophandel en fabrieken de rereeniging Handwerksbloei en het Arnhemsche departement der Ned Maalsch ter bev van nijvei hbid i SIk dezer Veiïenigingen rjil door rier hhret tlélien in de eei tdaags te constitneeren plaatselijke einnlteiie roor bor tigienoemde tentooaateUiog rertagÜBWOcrdigd worden In de Jt Zaterdag gehtu n reiffaderiug ran de sfd Sneek der maatspliap van nijverheid is o n deéditief besloten zich tot den gemeenteraad alhier te wenden met het rerzoVkom eene jaartijksche wolmarkt op te richten Eeii róeretel door ée n d r leden gedaan n eene meetieg te bouden waarop de Voorgestelde inkomstenbelaatiog een ooderwesp van bespreking éou uitookcn weril ingetrokken met kennisgering dnt een adres van adhoesie zon worden geree l grinaalft waarop ieder die wilde deor zijne handteekeniug inetemming eon kunnen beUigen met die belasting Dm presit t der aldeeling weed kerkoien de beer 4 Bfeanisaen Trooet Gedarsnde het jaar 1871 geschiedde de invoer in Cjreningen met t 7 zeeschrpen waarvan nit Engeland 1 8 nit Pruisen 72 nit Rusland 45 nit Hoorwegen t nit Prajikryk I nit de MiditeHabd ebe Zee 1 De uitvoer gesehirdde met ST4 sebepen tiraarTao I6 neachepert en Ut alkeo Vail f59 Me sehe pen wawn beHeaid nnar Kn ebind 90 beladen met 6812 hut haver 217 scheepston beenderen en 480 jiïkken troopapier INe naar Frankryk waren bekarn met 5036 iast haver 143 last gnrst es 60 lost tarwe l e 115 tjalken waren alle beiftemd naar België en beladen met 8080 last haver 2300 laii getMi tH laat tarwe en 6 Int bikaea Uit Vaastriobt sobryft ment Door gedeputeerde staten in deze prnVitéle ia tan eeriigc reeboadelaal bier ter alede roorwaardelqke rergunning rerlefod tot den in en doorroer ran WOi kamende nit Pruiaaea Als een bewys dat de reteenigingea ran Ifiadea iakibouv ia dit gewest dagelyka in oantid tmemea moge dienen dat in bét a eloopen jaar in deze prorincie 26 casino s of ondèr alUèelingen rao da luataebapplj roor hmdboaw j oppnebt tJit Blokzyl scbryft men dd 1 Jan Heden Ziet men hier roor t éérst e8r haairJm arktschepen raren Eergisteren waren de binhèn OSeien nog zoodanig met ys bevloerd dat de ssbiats ryders cieh daaiop konden vermaken Vernwlduig verdient daarttgj dat rer bet oog rykt in zee icta als ü ja zelft bergen van ys gezien worden Meb meldt uit Dordreaht Met I Jmar is de dienst der staalsapoorwegen alhier uuigev ingen In rerband met bet nidamet tullen drie trsiuen ran hiOit rertr kèn én drie treinen aankomen Te HoHcrdam had Zondllg op het dik ma ren bjcelseb ckip in dn Leavehavee eene vnehtperty piaats tus chen twee matrozen die d iarmed em ligne dat beiden overboord virirn Teruond werd Irntp aongebraebt loodai de oor ag roetenden weer op ket drooge kwr men Te Groningen ia by den aanrang van het nienw jaar eene reorganisatie der policie in irerkinggetreden I e traktemeiiten der ageuteo zijn n ll s geregeld klaeee 600 2 kbuse 0 1 ï Uasse 46 l Xoodnt zy bun bestaan alleen in die bet iekkiug kunnen rinden De rroegere zoegenaamde nnektwachteniqn oatalagan Hno laag traktement UH bracht ede dat xy de zaak der policie als ligzuok beschouwden De ratels waarmede by brand of onraad gemcht werd gemaakt iya rerrangen d or ioceren ooms Van het Nieuwe Diep wordt het vtilgende gemeld omtrent de schipbreuk rau een Amêrikaantch t aarttiig ds yoloHtfer Kapitein de Waaql van bet briksohip Smta Soia van C urapao in Texel binnengekomen rapporteert op den 13 gezien te hebben een bark tot aan het dek onderwater waarover de golven qiet geweld heetisloegen De fokkemast stond nog met gebroken maim de beide oudere masten lagen rjift het tuig over b ord Dichterbij komende ontdekte nien 2 man die op de yoormarsra dtonden en seinen gayen om hulp vervolgens zag méiij nog meer volk in de mars Men zeilde toen zoo ilioht mugelyk ntuir jt wrak en zette de boot uit om de schipbreukeiingeu te reddéu In twee locbten mocht dit gelukken Ken ieder onl teMe aan boord tan dn Sanla Sbta op het geziobt van d e geheel uitgeputte wezels Nadat op SS November hun schip door een gewiel digen storm was belóopen waardoor de voorsteven gebarsten was en bet sc ip qpgmbUkKelyk tot aan bet dek zonk moesten zij in déii fokkemast vluchten en zich daaraan rastbfnden Zij hadden niets van hunne kleOren en slechts eva weinig gezoijteu vleesiih kunnen redden en in dien vreeseliyken toestand badden zy 17 etmiden doorgebracht ten laatste zich alleen voedende met kleine vischjes en krabben die zij in bet ï kro t ronden Twee hunner kameraden waren reeds van ellende en uitputting omgekomen en biag zonden zy het In dien henarden toeetaiid niet meer hebben kunnen uithouden Kapitein de Woerd liet hen dodelijk ran kleeren en voedsel voorzien en zotgde gedurende het verder gedeelte van de reis roor eene naanwgezette reVplt iug Koloniën 0 0 S T I N D I Ê Aan het Algemeen Overzicht van bet Niempe BatBanaeliét ontleenen wij het volgende Ue ialaadsche bevolking ran de districten in Tagal en die van het district Kanoe Lamongan afd Loemadjang residentie Prubolingu aaovelke bet bezit van opitui verboden was mag zich verheugen in eeiiè ordonnantie waarbij haar vie unning is verleend zioh Voortaan weder aan dat rerderfelyk heulsap te gbed te doen De paehf randen verkoop ran mum over 1872 is geregeèd kg een ander besluit Kr luileu 68 988 katties tiban verstrekt worden tegen den prijs van f lil de kattie Tuikaohe en 118 dé katti Bengaals ke De siiaa rerstnkkiqg geschiedt tegen den prüs van 22 en 18 Het koninkl bcslait is a ekondigd regelende hrt detsclieeren van officieren by de le rs in Nederland en in Indiê Aan de mariniers is weder vergund builen de kantines ook in MMryen hun borrd te gMUi drinken hetgeen an ét itaireo b bat li er verboden blijft De gouverneur generaal beeft een besluit enoilien waarby de hoofdonderwijzer aan de kweekschool oor inUndsclie onderwijzers te Taaah Batoeh Sumatra s Westkust Willem Istander at reohtea laaien ta rerplichtiugeii hctreit geheel n al wordt gelijk geeteld met Kuropeauen Dit besluit is het eerste van dien aard Men weet dat dé bedoelde Wilkm Iskander zijne opvoediug in Nederland genoot dank tij den steun van zyn vriend déd Wr üBodon vroeger inbtenaar ter Westkust die bem naar NederlaM Meileuam De schrandere Mandheliuger besloot veri lgaM naar mja vaderland temg te fceeien en ziak an M ooderwiJB te wijden MeoigeJbrief dien wq an zyae hand ter inzage ontvinxen getuigt van aene ontwikkeling eo beschaving die eiken Europeaan waarmede by thans gelijk gesteld is eer zoa anuifoen Nog ts be ld dat ééee 4egge ééue inlaudsche aebool meer gespend zal worden n wi lte Ratigkaa Beioeng afd Lebak ree Bautom Wauni er zal men de rerurdeniugen zien verschyncii die le eg werking moeten geven aan de jongste sigemeeue legeliog vanjbet ondttwijs voor inlanders By eene ordonnantie is nogmaals eeb krediet geopend vau ƒ ilMt boren de begrooting au 1870 tot aanyulling van de oiideraTdeeliiig afgemeene kaaien behoorende tot de lilde afdeeliug departementlati tnancicn Te Samarang worden met ed gevblg artesiscbe puilen geboord Ook te Batayu lal men daartoe oveif aan terwgl verder NortoApompen de bevolking aan goed drinkwater zullen helpen Vaa rie bnitenbezittingen valt geen aiMnra mede te dèelen Tesi sfctte mogen wy ket om dit niet onvermeld laten dat de heer Van Rees oudste lid van dén Raad ran die het roomemen fon hebben eerlang M repotriserea Laatste Berichten FariJS 3 Januari t e heer Thiers heeft ter gelégeuheiil Van bet nieuwe jaar van a e k intenbo wyzen van sympathie pntvangen onder anderen van den heer non Manteuffel die hem per telegraaf heeft grieliciteerd en de hoop heeft uitgesproken dat zijne raderlandalierende pogmgen toi het geweiiaobto resultaat zullen leiilen De spanning tusschen de Dnitsche becottiagstroepsn en de beyolking 14 geWekeo De doortde Beierséhe autoriteiten genomen maatregelen rah bedwang i a ingetrokken Bef lijb 3 Jan Ter gelegenheid tan de nieuwjaarsreceptie heeft de keizer de generiuils en ministers eenige hartelijke woorden van dank toegesproken vour hunne houding tydena deo jongsten oorlog Thaus echt moet aller oog gevestigd lyu op bet bebpnd van den vrede di hy hoopt dat van langen duur zal wezen en gebezigd moet worden om de grondslagen ran het nieuwe keizerrijk te bevestigen en werkzaam te zijn aan de verstandelijke ontwikkeling en stoffelijke wclvoart des volks Berlijn S Jan De chef der admiraliteit generaal von Stosch is gelijktydig tot Fruisiacb minister vsn staat benoemd M A ftKT BERICHTEN Gouda 4 Jan De stemming was wederom flaauw en werd tot iels lagere prijzen afgegeven Tarwe puike Zeenwsche ƒ 12 60 a 13 Miniere 12 a 12 40 Polder 9 76 a 12 25 Rogge puike 8 8 60 Mindere 7 26 a 7 86 Voer 6 ü 7 Gerst B Ï6 è 6 76 Haver korte 4 a 4 60 Lange 3 40 a 4 10 Duiveboonen 8 40 8 60 Paardeboonen 7 4n a 7 60 Hennepzaad 8 25 a ƒ 8 60 De veemarkt met goeden aanvoer en vluggen handel ritte varkens van 23 a 27 Cents per halfkilo magere varkens niet aangevoerd Aangevoerd 16 partijen kaèsprijzen 801 SS Hooiboter 1 30 a 1 40 ADVERTBNiriËN Beden overleed na een kortstondig doeh siüartelök Igden en na voorzien te zijn vsn de laatste HH Sacramenten de Zeer EerwMtde ffeer LAMBERTU8 THE0DOBU8 BAKE8B Deken en Pastoor in den ondenfem van ruim 52 jilren Uit aller naam J J ÖAXKBB Gouda 26 December 187U Heden overleed ons Dochtertje L WELSCHBN 8 E WELSCHÉN BoMsnutBf Gouda 4 Jan 1872 ÉBANDS PELIH 3 De ECHTE bereid volgens het alotidö en oorspronkelijk recept zijnxeöoxida alleen ver krijgbaar bij den Heet J a ELÜENRIJK Drogist op de Markt fl Een icdel wordt gewaarschowd Je UR BANUS PILLlf bjj niemand andeia te Goudate halen Hèete doosjes f 1 50 halve 0 75 en kwart doosjes 0 37 V De ond ig ieekende betoigt met wederkeerigen heilwensch ijnen fiartelpen dank aan allen die hem fcij den aanvang van het jaw bljkei van belangsteilioif hebben gegeven v BERGfiN UZENDOOKN Gouda 3 Janlaarü I 72V Danlfbetuiging Door de verraising van mime verhooging vanwerkloon eenige maanden geleden was voorons de verrassing pp 1 Janliary 1872 buitenverwachting Hirtelgk danken de verheugdeWnnKUEDBfi HhI DIRECTEUREN voor hnnNIEUWJAARSCADEAU én hopen dat defabriek een reeks van jaren onder hunne leidingmoge voortbloejjen De gecsmeUlijke verheugde Wsbku£I sh der Stearine Kaarsenfabriek Gciuda Amgenaam werden wg op 1 Jannai 1872 verrast door het cadeau aan ons ge honken wg brengen onxeb hartelijken dankdai voor aan HH DIRECTEUREN en hopen dat de fiïbriek onder hunne leiding nog een reeks van jaiï n moge blbeye n De gezamenlijke MEISJES der Stearine Kaarsenfapriek Gouda te Otuda