Goudsche Courant, zondag 7 januari 1872

W0 fe ir itr wt M i i koninkrijk bcInTi moeiil het bind dut lietjnarlSïl do stnntkundc v iii ooiuvHsir ji cns lerliiiul heeft iea fiilen Jlourd i ii geuelil dit blad wiireu nog steicK UI Icriiind rond in di ki I i i l tifilieid wordt er getrot eerd uf verschiilU De oniifhiinkehjke hbenile Haiurdiiji lleriew merkt op dnt een jimr is voorbij gejjnnn lietwelk beb dve voor Fmnkrijk redelijk vdurspoodij if geweest Po hnndel vnn Engeland heeft zich merkelijk uitgebreid Wnt de rcgeerinjr betreft deze heeft jTroote inissliigen begnoii zoodnt ij i i diserediet is geniiiLt ti ruijl bezorgdheid is untstnnn wegens sla alkniidigi beroering on den eiseh om stiliiibnisboudkuiidige veiMiiilenngeii De conservatieve Olol e verwijt mui de rege riiig dat ij in 18 linren tijd nut partijbelangen heeft vcrbcuïeld in yich bezig gelumden met qu istien wier oplüïsing door niemand werd gevraagd maar dat ij nieis voor den gerin iii man voor het volk beeft gedaan iebrek aan gcie le woningen en aaii wetten tot verbetering der volksge undheid het oilbreken vooral an bepalingen bctrellende het misbruik van sterken drank ondermijnen de gernige volksklasse en bet blad wensolit daarin verbetering Inden jongsten tijd werden in Kngclaiid proeven genomen mit het openstellen van clubs oor werklieden Zrtlcn waarde mindere man zich in zijn vnjen t jd zou kunnen ontspannen en die hem dus een Blinder gevaarlijk toevlueh soord zouden bieden dan de kroefc Dat die inrichtingen zoo weinig opgang maken is waarlijk niet te verwonderen auneer men de beschrijving leest welke de l all Mali Gazette van eene barer eeft We laten die hier volgen met de nevensgaande opmerkingen van liet blad De notabelen van zeker dorp hebben een zaal geopend nin welke eeo goed vuur goed licht en geslepenheid tot lezen en gezelUgen ont zonder éénige fbetilling den be oekers toelachen Nu is t een vaste regd dat de men ch geen ding op prijs stelt waarvoor hij nift betaald heelt en verder springt het in t oog dat t niet betalen alleen nuttig is om de bezoekeis meer geld te doen overhouden tot vertering in de tapperij Want dnt ze hun geld daiir zgllén gaan ertei n is zoo goed als zeker gemaakt door de bepaling dnt in de club niet mag gedronken morden Er rong ook niet worden gerookt i iet worden kaartgespeeld slechts schaken en dammen is veroorloofd De club is open van 6 tot 10 namiddags op werkdagen van 1 tot II s namiddags op zondagen Alweder een bepaling in i voordeel van den kroeghouder Zondag naraiddags wanneer de kroeg gi sloten is staat de club open doch des avonds wanneer de kroeg hare deuren ontsluit onttrekt de club zich aan de concurrentie Men vooronderstelt misschien dnt geen fatsoenlijke werkman des zondag avonds de kerk onbezochi zal laten maar die vooronderstelling zal meer op illusii dan op werkelijkheid berusten zoolang de kerk zich zelve niet aanlokkelijker weet te maken en bovendien waarom zal ieniand die geen kerken bezoekt elke deur gesloten moeten vinden behnlve die van den tempel van Bacclius Trouwens dat de club Zondagavonds gesloten is kan gten bijzon dera stof tot jammeren ge en Want hare éénige bekoorlijkheid de gelegenheid die ze biedt tot lezen is dan óók vervallen de dagbladen worden weggeborgen en meer stichtelijke schriftuur verviaigt hen Zóó worden de bezoekers aU kinderen bi h indeld wier hobbelpn ird des zondags weggestopt en vervangen wordt door een arke Noaclis of een bijbelseh prenteboek Al dergelijke on iniiige po pingen ot bevordering van de goede zaak der matigheid moeten zegt Ie l all AlaJl Ga cUi veel meer kwaad dan goed doen Vi ib uit vieos voor den beker die bedwelmt den beker die opvruolijkt erbiedt toil t een totaal gebrek aan kennis v m de menschelijke natuur Jeen werkman zal zijn genoegen zoeken in icn dor pot als de boven beschrevene Kii door hnii vrome tucht zullen de hccren oprichters an zulke clubs slechts een reactie uitlokken wnn over de drankduivel juichen zal DUITSCHLAND Onder voorzittersch ip van di n socialist llasenolever is te Berlijn een volksvergaileiing gelionden die door ruim 1200 personen werd bijgewoond en wasfin het voorstel werd gedaan l e vergadering benoemt een permnncnie commii sie om 1 een waakïanm oog te lioudcn op den wil des volks 2 nets ontwerpen auion te stellen die aan hel volk ter goedkeuring zullei worden voorgelegd 3 iloor nlle wctiige middelen maken dnt deze door het volk goedgekeurde wetten tot Uijkswetten worden verheven Na ecu heltige discussie werd dit voorstel verworpen eii dqarenlegeu de volgende verklaring vastgesteld 1 dat de politieke en maatschappelijke belnngen van den arbeidenden stand eenig en alleen worden vertegenwoordigd door de Algenicene Dnltsche Werkliedeii Vereenijjing en dnt daarbij geen ander politiek liehnnm noodig ia 2 dat de demoerntiaehe beginselen uitsluitend bij de wi ikriide klasse worden gehuldigd en dnt de zoogiiiaainili demoeratie bij de bezittende klassen met op ileii duur als partij knu bcstunn zoiihng ij liij de andcie klu5 sen geen meer voldoenden steun vindt 3 dat du ngitntie voor zulk eea reclitstreoksoho wetgeving nis in het bcvengenoomd verworpen voorstel v oiilt bedoeld ontijdig is dai r di gewone verkie ingsagit itiéu op den duur meer resultaat ople veren en een rrchtstreekachc we geving onuitvoerbaar bli fl ZHilang de meeiderheid des volks zich niet schaart aan de zijde der erkende klassen l dat het onder de tegenwoordii e omstandigheden veel erger zou zijn als liet volk zelf slechte witten maakte dan wanneer dit door eeu wetgevende vergadering gesehiedl De ovi i groote meerderheid der bevolking vnn Duitsolilaiid is met geestdrift vervuld over de luisterrijke gevolgen welke wij ver chuldigd ijn nnn de initionaie politiek doo de regeering gevolgd zegt de lierlijnsone eorrespondeiit der Wtner Zeilimg Met verheffing van gemoed heeft men bij de intrede van het nieuwe jiar herdacht dnt gedarsu le 1871 Diiitschlaiid door vaste bjlwerkeii tegen de annvnlleu van l aukrijk is gewaarboriid en dat hei Ihiitsohe keizerrijk is ontstiau hetwelk als de veitegeuwooriliger mag worden beschouwd van Duitschlands eenheid zoüivel naar binnen als na ir buiten De eenigen die met deze gevoelens met in8teir en zijn de ultrnmontanen en de socinlisten zij blijven volharden in hunne vijandige gezindheid jegens Duitschland lu het jongst versohenen nommer der jermania hot hoofdorganii der ultramontannscbe partij wordt daarvan een doorslaanil bewijs anngetrolfen het zegt te dien aanzien o a het volgende Wat betreft bet gewicht der gebeurtenissen voorgevallen in het pas geëindigd jaar en bet daarnan voorafgaande in dit opzicht kan 1871 de vergelijking met 187U in de verste verte niet doorstnan De 17de Juli 1870 de dag waarop het dogma der persoonlijke onieubaarheid des pausen is verkondigd heelt alléén oneindig hooger beteekenis voor de gansche wereld zoomede voor de kerkelijke geschiedenis dan al hetgeen heeft plaats gehad gedurende de 3G5 dagen vau het grnsclie jaar 1871 te zamen In deze woorden van een orgaiii het welk zoo gaarne innir tevergeets den soh jn aanneemt als ware het de uitdrukking de vertegenwoordiger der gevoelens vau 13 millioen Katholieken in het Tuit Bche rijk gevestigd in leze woorden ligt hel bewijs opgesloten dat het jaar 1871 inderdaad een verderfelijke erfeni heeft overgenomen vau het jaar 1870 Op trelfendt wijze is dit geschilderd door professor vo i DóUuiger in de feestrede door hem dezer da gen gciiuudeii toen hij ais rector magnificus der Munoheuseh i hoogeschool optrad Twet oorlogen zijn in Juli 1S7U tegen iHiitschlaud atgekoudigd de eene door Frankfort welke door het vredesverdrag van Frankrijk voorgoed is geëindigd de nudcre door de pniiselijke Jezuietiesche ourie nartegen men den strijd eerst recht heeft kui nen voeren sidert de eersttïedoeide ten einde wns gebrnoht Of wij dezen strijd tegen de ultrninontann ohe beginseleu zullen kuiiiieu bealeohten op het binnenlnndsch gebied der Duitsclie politiek dan wel of de nltramoulaansehe partij vrboiideii met de i bnitmlaiidschen vijand de kracht van htt Duitsclie rijk nog eenmaal op de proef zal stellen dit zal de lijd leeren Dat Frankrijk zicli met dezen vijand van het Hut clie lijk zal verbinden dt gevaar ligi om zoo te s iiek eii vooi de hand Hierbij moet niet uit het ooj worden verloren dat de ultramoiitmen in de Hurupoesehe stiuen van den tweeoen rang gelijken tred houden mei de vijanden van üuitiehland die wij hier in eigou bue em hebben Dit gev inr zal ons blijven bedreigen zegt het bl id VOO lang Frankrijk van wraakzucht gloe t en door hartstocht vervoerd als een waanzinnige zich tot tank stelt om aan Duilschlaiid het recht to be twisten zelfstandig zijn binneulandsche aangelegenhe den te regelen OOSTENRIJK Het zal wel ruim l j jaar geleden zijn dst door de Hongaarscho regeering aan graaf von Raday on beperkte volmacht gegeven is om Beneden Hongarije van rooTcrs te zuiveren Indertijd s melding gemankt vnn hot bijna ongelooflijk groote asntal misdadigers waarmede de graaf in korten tijd de gevniigcnissen hnd gevuld Nog altijd echter sol ijnt graaf von Uaday werk te vinden ninar orde eu veiligheid zijn intussohen naar men meldt in het grootste gedeelte des lands reeds teriiggekuinen Krn llongaarsch blad deelt de volgende staaltjes mede vnn de wijze wnnrop grnal von Itaday te werk is gegaan Do grnaf waart als een geest dor bcstralling door het land hij is overal en nergens hij en zijn se orotarii vcrsehijnen nu eens nlleen dnn weder te zamen oiiüer versehilleiidu verinoininiiigen zij etnemen nlles zells ile misdrijven dn jnreu g ileden gepleegd zyn De eigenaar van leiie een nain gelegen heiberg had vijf ja ir lidui een reiziger vermoord eu uitgeplundcrd iluar knint een diibekende verInniit de kiinier No 1 eu overnneiit iildanr des üoUtoiids wordt do r ke herbergier gevankelijk weggevoerd uut do onbekende is graal von Unday lie zioh gedurende U ii nacht er van overtuigd had dnt onder den vloer der kniner eeu geraamte verbolgen was loeii de herbergier vernam wie zijn gast was stond bij als vernietigd en bekende alles Van waar komt do alweieudheid van gr iuf von Undny Het meeste vtrneeint hij van hen d e reeds in hechtenis zijn Ue e zoo be voert men mogen met elkander spieken en zien elkander nooit anders dan gemaskerd In eeu stad woonde etn juwelier Op zekeren dag komt daar een hand werk jgczid en biedt hem een kostbaren riug voor een spotprijs auii de koop wordt gesloten Den volgenden dng komt een heer bij den juwelier en wenschl een ring te koopeii de juwelier verkoopt den ring dien bij g steren voor ƒ 25 gekoeld ha I voor 5U0 Eeu uur Inter was de winkel van den juwelier gesloten en deze zelf iii hechtenis genomen De kooper wns vo i Hadny de hnndwerksge el zijn secretaris De geheele mano uvrc moest strekken ora te bewijzen dat de juwelier gestolen en geroofde goederen kocht en hij hekeiide dan ook eenige jaren geleden van een beruchten dielstal af komstige juwee en gekocht en zich danrbij verrijkt te hebben Een dorp was op een zekeren ochtend omsingeld niemand mocht het verlaten Op het dorpsplein werd een hooge galg opgericht een onbekend m in liep intïsschen de handen op den rug het plciu op en neder i e geheele bevolking beefde van imgst Toen de galg gereed was ontbood de onbekende den dorpsrecbtcr en alle boeren en zeide lot hen Ik beu graaf von Rnday Ziet gij die galg Ken uwer was bij dien en dien roof betrokken Indien gij mij den schuldige niet unnwljst worden drie uwer door het lot aan te wijzen onmiddellijk opgehangen Het bleek d it de dorpsreoliter de somildige wan Veel van hetgeen men hoort verhalen klinkt alsof do gevreesde graaf reeds de held van een tal van sagen geworden is Maar In elk geval schijnt de regeering het juiste middel ter hand genomen en den rechten man gevonden te hebben om het in Hongarije zoo v elig bloeiende rooversbedrijf ia den wortel Ban te tasten FTNNENLAND Gouda K Januari De bisschop vnn Haarlem heeft benoemd tot deken v in het distriki iouda en pastoor van O L V Heraelvnnrt te ioudn den heer II F nn Lith tot k ipelnan der St Anton ms pnrochie te Delfshaven den lieei 1 J Schie die Inutstclijk assistent was te iouda j tot kapellnan te Bodegraven den heer 1 H Smeule laatstelijk assistent te s lleerenhoek liij besluit van den 3 dezer heeft Z M goedgevonden den 2 luit W J O U Droogleevet Fortuyn van het wapen der nriillerie vnn het ieger in Nederl lnd 6 in zijnen ring en nncienuileit over te plnatsen bij het wnpen der nrtill hier te lande In de 11 Dinsdag gelioudi n nlgemeeue vergadering der Liedertafel Apollo werd het r lement met eene kleine wijziging op nieuw goedgekeurd en de aftredende Bestuursleden de hb Beuzekamp en Teeling werden he kozen Nadat door den voorzitter was bekend gemaakt d it bij de a s uit oeriiig weder een deelamatoriuin met sopraan solo zal worden opgevoerd werd de vergadering gesloten en bleven de leden nog eenigen tijd genoeglijk bijeen Aai staanden Donderdag zullen onze stadgenooten in de gelegenheid zijn om op musienal terrein weder eei i te genieten Het geMlsohap Kuphouia waare tn wij reeds zooveel musioaal genot te dank n hebben znl dan een uitvoering geven in de zaal Kunstmin Ier Soci teit Ons Genoegen W ij hopen toer dnt een volle zaal aan het muziekgezelschap zal bewezen dat do pogingen zijner leden om iels goeds te produoeeren gewaardeerd worden Tevens wijzen wij er op dnt deze gelegenhci de Iniitstc is waarbij ook andere personen clan leden van Euphonia toegang kunnen krijgen Het stuk Dondiirdng jl in de zaal Kunstmin door de tooneelisien van den Amsl rdainschen Stndaschouwburg opgevoerd wns geen nieiiw stuk Maar toeh bevat de ïlpeler of lli v ihjc I i mi cnknle oüp ll j W i lii éWis I liffkoMtinlMiiilRdM T 1 l ilÉ OnteWii ait i P M HMll liÉlj S i l éi iiwh fcrtt i üttMtH