Goudsche Courant, woensdag 10 januari 1872

i 1872 n il fBi ii i 1 llll Kennisgeving Belasting op de honden BÜRÖEMBBSTER en WBTHOÜDEBSvan Q uda in overweging nemende dat bjj art 2 dtt Verordening op de invordering der belasting op de honden vastgesteld door den Raad dier Gremeente den 31 October 1865 aan eigenaren el beidtten dezer dieren de verpiigting is opgelegd om daarvan jaarlgks in de ipMiid Janoarp bö den Gemeenze Ontvanger aai ifte en bdlialuig der belastiDg te doen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling met aitnoodiging de gevorderde aangifteen betaling binnen den daarvoor gestelden termiga te doen ten einde beboetiog Voor te komen Gouda den 9 Janoarg 1872 Bargemeeiter en Wethooders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DiUXKiLIEVEB FORTPUN VAN BeUUEN IJzENDOOKN H l tm i i m i Tiiiii i n r i r u TJ TUio i iBaiawrimr ju mlMI BUITENLA ND BnHeiilaiidscli Overzlcbl Tiutnin de § tm ii$i republikeioatlM rsodidaat ij te I iü owt M U tot lU dar aatMnalc WtftüaAug ftkarjsa Victor Hogo verkreeg 93 423 alemiMB vooml alt de ndieaie baitenu qkeD Eed tldroeren l Mt i de algemerae ontiioadiog die oieer dia de hellt der ïurnn bedrocK Of de raDltatfeo fier rerkimiig zoo gew clitig nillea zyo sli fom WÜgfa ioh verbreklen rong warden betwijfe d Men wachtte er vaa bereatigiog der republiek terugkeer Diar Ptr i enz Ps rente u dan ook ter beurae cemea Men kent ereowel genoeg de oiircr o Blgkoeid der reobtenyde on veel te hopen Parijs is voor die party geen getchikt arlwid reld rpor baar monareliale püuinei Ved preken da Fmnwbe bladen over de keuze der oomuiiwi waike de wet op bet onderwijs moet ondenoeken Men weet dat die uitalng zeer ryaudlg ia tegen het ontwerp de dne hoofdpertoucn de Ustchop van Orlenna de abt JaSié en Keiler zQn bepaalde twenatandert van het v erpliclit onderwas vrienden der onivetendlieid opdut bet kerkelijk of cierieiul licht niet worde betimmerd Voor een d it hreft mea dien afloop der verkiezing tpe te dtryvru aan bet plicbtrerzuim iler liberale leden die al naar gewoonte de vergaderingen tier ofdeeiibgeu ilecht bezochten ma ir vooral ook naii de penooDi ke aiitipatliie tegen den heer Jules Simon iteeds dèn doorn lu t oog drr rechterzijde De ImfM lelt tegenover die verkiezing de moties van ern aantal Algemeene Raden die op verplicht ooderwije A indi augen en hoopt dat de publieke opinie zich kracbiiir zal doen gelilen en de openbare bemadsloging het vijandig rapport der commMnie on chadelijk maken De icle bevat naar aanleiding van de kleur der corominie een heftig artikel tegrn de lieden die in het onderwya een kwnaU zien en urotesteeit tegen hen die I iinkrOk zouden willen nfuieten naar deze oommiasie neen zoo diep is Frankryk nog niet gevallen zegt het blad Toch kan men het wetsontwerp van Jules unpn geen guoatg lut voorspellen de rechterzyde zal op hel pniit van het verplicht onder j s onverbiddelyk zyn te meer omdat J Siinon t ie die het voorstelt Woefiailag zyn de zittingen van bet Beieraohe hm a van ofjjevaordigden heropend eu aaagevangen met een belangrijke ititerpelintic van deit beer mhl ta lie minister van finonoien de heer v Pfretzaehner beantwoordde de vrsng van den mterpellaiit ongeveer op de volgende wyze Aan de veraohillende staten van hut J nitscüe ryk it tut dusverre van de Krniische 8ohu lev rgOtidl g uitgekeerd erne Mm van 15 1 384 000 tbaler De onderlinge vcrdee Wordt gevraag d op een Kassiers en Makelaars Kantoor te dezer stede een FATSOENLIJK J0NGMEN8CH een nette hand schrgvende en niet onervaren in het dabbel boekhouden Inclinereode vervoegen zich met franco bri ven onder het nummer dezer advertentie osnhet Bnrean dezer Courailt 37 GOEDKOOPE nnZIBK voor Piano Sot o Uttr ave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Döhibh op 24 Nocturne B 0 30 PuNKB Ecoutez moi Romance sans paroles C 0 20I La Coquette Mazurka C 0 40 Geissei BRECHT Marsch aus die Operette Zehn Miidchen nnd kein Mann C 0 30 Hkss Pamina Polka aus der Zuu berfl fte C 0 30 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Dankbaiu Toor de belangstelling bg den aanvang des jaars W D DE LANGE j Voor de vele bewijzen van deelneming zoowel binnen als bajten de stad bjj het overladen mgner Echtgenoote ondervonden betuigik als ook de milie mgnen welgemeendendank D van dïe KINT Gouda 6 Januari 1872 j tya 2 COIVCERÏ onder leiding van den Heer P BROEK van é Hoge bestaande uit circa 50 werkende leden op Donderdag li Januarij 1872 des avonds ten 7 uren precies in de Sociëteit Ons Genoegen zaal Kunstmin Na afloop BAL onder directie van den Heer P ROOZESTRATEN Entree voor HH Leden der Sociëteit Ons Genoegen 0 60 Niet Leden ƒ 0 99 Dames of Kinderen 0 25 INBOEDEL p De Notaris C A van BLARICUM dgl residerende te Oudeiaater zal op WOENSDAG den 10 JANUARIJ 1872 des morgens ten 9 ure en zoo noodig den volgenden dag des middags ten 12 ure aan de Pastorie dar E K Gemeente te Gouda aan de Westhaven B 202 VERKOOPEN EENEN AANZIENLIJEEN bestaande in MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN en HUISRAAD als Secretaire Schrijfbureau Linnen en Boekenkasten Canapé Uittrek Wasch en Bedtafels Voltaires Fauteuils en Stoelen vergulde Peüdule en dito Candelabres Spiegels Schilderijen en Ornamenten Kristal en Glaswerk eehig Porcelein waaronder geklpurd Tafélservies Lak en Aardewerk Bedden met toebehooren Schotsche en andere Vloerkleeden en Karpetten Gordijnen Vuurhaard Kagchels en Kookfornuis waar Koper Tin Bhk en Ijzerwerk Keukengereedscboppen en voorts eene fraaije coUectie ZILVERWERK waaronder 4 dozgn Lepels en Vorken Soeplepel Tabakspot 2 TafelSellen Kristallen Vazen Bokalen Ornamenten Messen en Kurken met Zilver gemonteerd Alles behoorende tot de nalatenschap van den Zeer Eerwaarden Heer L T BAKKER in leven R K Priester Deken en Pastoor te Qoitda Daags te voren te zien van 10 tot 1 en van 2 tot 4 ure Gevraagd Mei aanstaande in een klein gezin cciie ziiidciijltc Diciislbodc T n middelbare leeftijd P G goed kunnende koken en werken loon naar bekwaamheid Informatie bij den Uitgever dezer Courant t Gelieve allen die iets te vorderen hebben van of verschuldifjd zijn aan wi len den Zeer Eerw Heer L T BAKKER B K Deken en Pastoor alhier daarvan voor 1 MAART e k opgave té doen aan den ondergeteekendè H L SLOOTS Rm Kapelaan Gouda G Juuuan 1872 Opeiil are Verkooping J te GOUDA op MAANDAG 22 JANÜARU 1872 des voormiddags ten elf ure in het koffijhnis van denHeer van WBRKHOOVEN aan den Kleiwegaldaar van Een perceel BOUWGROND meteen SCHUUR daarop staande in de Wolesteeg te Gouda kadaster sectie C N 465 groot 2 aren 70 centiaren Een HUIS en ERF staande en liggende als voren wijk T N 58 Een WERKPLAATS en ERF staande en liggende als voren wjjk T N 57 Te aanvaarden 1 Febmarfl 1872 En een HUIS en ERF in de Boelekade te Gouda wgk R N 48 verhuurd bg de week aan J van dee Voobt voor ƒ 1 25 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te èfouda Openbare Verkooping VAN EBNK BODWHANSWONING De Notaris J G BROUWER NJJHOFF te Haastrecht zal op WOENSDAG 14 FEBRUABW 1872 s morgens elf uur bg Ls Blanken te Haastrecht ten verzoeke van den onherroepelflk gemachtigde schuldeischer van LEENDERT BENSCHOP Wlen en verkoopen De onlangs nieuw gebouwde BOUWMANSWONING N 4V met HOOIBERG en ruim 8 Bunders best WEI en HOOILAND aan di Westzijde van de Gemeente Vlisl Te aanvaarden het Nadere inlichtingen ziJn te bekomen zóó ten kantore van den Notaris J J SCHUIJTEN Hz te Dordmld als vlan voornoemden Notaris te HaastreclU Wordt gevraagd te en half Maart eene WEEKVEÓÜW om een huis schoon te maken Reflecterenden gelieven zich te vervoegen bü de Heeren G B VAN GOOR ZONEN op den Kleiweg alhier TTT schrijft mön Dópóthouder te Sriflle de heer H Veibibnbos dato 13 October il De laatst ontvangen kisten MALZEXTRACT zfl n reeds wederom verkocht en verzoek ik ten spoedigst grootere zending Aangenaam is het mg tevens UEd te kunnen melden dat de tegen woordige vele gebruikers van uw GEZONDHEIDSBIER zoowel hier ter stede als van omliggende plaatsen zeer veel hulp vinden bjj hunAe vetsehillende ongesteldhed als borstkwalen verouderden hoe6t enz en dagelgks de een of j andere hunner de genezende en versterkende kracht van uwvoortreifel kMALZEXTRACT komt roemen Pros 6 fles8chen 2 20 13fl 4 40 zonder flesohen JOHANN HOFP s Centraal De pót Bloemmarkt bg de Stilsteeg F 154 te Amaterdum en verder te Gouda bg J C VAN VREUMINGEN te Woerden bö HENRI J VAN DEN BERG VOLONTAIR KLERK Gevra d een geschikt JONGMBNSCH die ais VOLONTAIR op een bureau alhier in dienst wil treden Vereischten zjn eene nette hand van schrijven gped rekenen en bekendheid met de Hollandsche tftal Eenige kennis van Fransche en Duitsche talen alsook van de beginselen der Bouwkunde zal tet aanbeveling strekken Brieven franco aan den Hoofdopzigter T J KOOBS alhier niet later dan 15 dezer in te zenden Weerbaarhelds Leeniug groot f 1 000 000 Geoorloofiinget Mm Us dd 2 Julij 1870 Loterti ZONDER NIETEN met 1 Pros van 80 000 80 000 75 000 75 000 5 Prflzen 40 000 200 000 30 000 60 0001 Prgs 25 000 25 0001 20 000 20 0007 Prgzen 10 000 70 0007 5 000 85 0004 3 000 12 0007 2 500 17 500 140 c 1 000 140 000 en vele duizenden van 500 ƒ 200 100 SO 40 enz zamen uitmakende nog 1 337 251 Totale terugbetaling 2 071 761 Elk aandeel loot met minsUnt f 2 50 nik Gestort Waarborgfonds ƒ 500 000 15 Januarij ISTS worden SOOO Prijzen uitgeloot waaronder 1 v 30 000 en 1 v 20 000 Nog enkele loten geldig voor deze ep alle volgende trekkingen verkr gbaar ik 2 50 eensgevend geld biJ VAN SCHERMBEEK van HALL Utrecht MONTIJN C n j KNOX DORTLAND H VAN WUK I It A M BEIJERMAN j W DE GELDER tr u u R T STALENHOEF ƒ V o C A VAN BLARlCÜM j Oud nt J A MONTLIN Oudeu at r Druk in Kriukmaii P R VAN DEN BERG Vianen P M J HONDIÜS r 1 1 i m MAN LAPIDOTH femtofyA m uöi Woensdag lö Januari GOUmGHE COÏÏEINT faws en Aïvcrientieblad voor Gouda en Onislreken ling geschiedt in verfaoudmg van de effecti ve aterkte der respectieve legers zoosls die gedorende den oorlog door eiken staat gemobiliseenl lyn Voorloopig ia met dé verdeeling een au rang gemaakt onder roorbehood van een later meer naawkeurig onderzoek naar hel effectief der versiAUIeode troepenkorpaea Definitief ia het aandeel van Beieren dus nog niet vastgesteld De regaeriog heeft echter reed ontvangen 23 519 148 tbaitt voortspruitende uit de Fronache oorlogavergoedia 11 713 000 gulden nis aandeel lo de Paryvhe oorlogsscbattiog van 200 millioen francs De ragaertng zal apoedig een wetsontwerp indienen tot aanwyzing van bet gebruik dezer gelden In de eerste plaats stelt zy zich Voor daaruit de oorlagdeening van Juli 1870 terag te betalen en vervolgens het icstont te bezigen tot delging der algemeene staatssehald Hel stiatsblod des Daitachaa njka bevat de org niihtie voor de provincie Ebaa Lotharl jen Het behoud van t bestaande ia ngA Overigens wordt zooveel doenlijk de leUstandigMd drr pnivinei le en gemeenielyke autoriteiten voor de toekomst voorbereid Voel groeier vryheid is den Hlzas Lothiiringers verleend dan zy ooit onder Prraknjk genoten hebben 1 e cottiiniaeiën van de beide haiieo des rykaraads in Oostenryk houden zioh beziy met bet samenstellen van na adres van antwoord op de trsoarede Van beide leden der wetgevende saeht wacht men een volon van vertrouwi n lu het mmiatwie schoon het adret der afgevaardigden wel meer geprononceerd tal zijn ten gnnsie der constitatie dan Ut van het Heereahnn De rapporteur Hcrbat is voornemens de Poolsche qaaeatie tuat roeren die door alle partyen als dé meaat dringende Wordt baoehouwd De gerescrreerde houding der fial ciscbe afvaardigile verontrust de Doitschreonstitutiooeele partij wel eenigszins De berichten nit Xfadrid van 2 ian gewagen wel niet van eene kabinetseruis maar toch van vraagatukki Wajiruit er licht eene zoo kanoen ontstaan ni het tijdstip van de hervatting der wetgevende tittmg en het afzetten van Balmao a als landvoogd van Cuba Kr waren ra idsvergaderingen onder s koniugs voorzittiug gehouden of belegd tot het nemen van besluiten dienaangaande de bealining werd ouder het publiek met ongeduld te gemoet gezien De positie vxu Sugasta moet zeer wankelend lyu de Uniouialrn zyu bopdgeuooten van gUteren willen hem de wet voorschryven of hein noodzaken af te treden Den 22 Icomen de Cortes bijeen De gryze veldheer Kepnrtero wordt nog hoewel hij u et meer eene rol op het pohtiek tooneel vervult dour de ganache progrcssuteuparty als haar stichter ei hoof l geëerd en door hare beide onderdeden de radicalen en de hiatoriache progresaisten ala hun ecreroorzit er om 700 te zeggen beschouwd in den atnjd tuascben die fractien heeft de koning Amadeus dieiistijt geacht een nieuw eerebiyk aan Ëspartero te geven eu hem by een besluit van den 2 dner den titel van prins van Vergars verleend Het was gelyk men weet te Vergsra dat l on Carlos zich b capitulatie aan Ëspartero onderwierp Uit Perzië ontvangen wy het verschrikkelykste nieuws aangaande den hongersnood die aldaar nog steeds heerscfat Het comité van onderstand dat zich in Londen gevestigd heeft ontving onlauga het volgend telegram van den heer Bruoe xyp zaakgehistigde te Ispahan Hebt dank voor de gezonden 1000 pd aterl De hongersnood is nfpt dan ooit Tienduizend Ijeden hangen geheel van ona af voor hun dagelyksoh vpedael Drieduizend lieden sterven per dag in Perzie dièn hongerdood De Keridon Christeneo en de Joden ly den hdugersuood Op welke oom kuiMeu wy rekenen 3000 pd sterl per maaad zal met voldoende zyn üit New York ontvangen wij bonoht dat Brighaoi Tonng zich gevangen heeft flq eveo om terecht te staan Hy is aangeklaagd van moord en van poging lot moord Dit ia een harde slag voor den lioogepnester der Mormonen die voorverleden jaar door de ouderlingen eu vertegenwoordigers der helleen in Saltlake City onfeilbaar verklaard was ENGELAND Dr Spurgeon de ook buiten Engeland algemaeo bekende prediker deed onlangs een reis op het vasteland en meer bepaald naar Bome Maandagavond trad hy in de prachtige Metropolitan Tabernacle te Londen op om op de hem eigene pikante wyze te vertellen wat hy op dien tocht gezien gehoord eo ondervonden had Het ruime fraai verlichte gebonw was eirol de redenaar werd met geestdrift ontvaa vangen hy deed zyn toespraak roora an door een waarachuwing aan zyn hoorders dat et verscheideae zakkenrollers u de kerk waren In weerwil hiervni was juist een dame die onder galeide van Spurgeon zelf ter kerk was gekomen reeds apoedig daarna haar beurs ontotoleo Hierop gaf Sporgeon in vluchtige trekken een verhaal van zyn tocht door Frankryk waarby hij ver klaarde dat ofachoon sommigen aan de pneotera de schuld gaven van veel at er oomenacbelyka in I Frankryka waa gebeurd de geestelijkheid er al haar ma ht had verloren en de Franscheo sedert lang hadden opgehouden aan haar aanmatigingen geloof te sbian Verder verhaalde hij zijn reia naar L on Marseille Nice nu eens in welsprekende taal beschrijvende wat hy gevoelde by den eefAan aanblik der Middeliaodiche Zee dan weer op de ham eigene gemeenzame wyze zyn hoorders venekerende dat zy om lekkere sinaasappelen te eten vooral niet moesten gaan naar t land waar ze groeien want dat ze hem te Londen veel beter smaakten Ts Kice preekt hij op utnoodiging van den komoMB dant aan boord van een Amerikaansoh oorlogaiAip voor een zeer gemengd gehoor bestaande ait V gelachen Franschen Spanjaarden eor Daar het ham te Nice te warm werd nl lu den overdmMlIvttir zin daar hy er te veel vrienden kr g trok hq spoedig zuidwaorta hield zicfa te Genua en Fisa op waar hy een prachtige doopvont aag kloorbly kelyk evenmin voor zuigelingen beateoid als de tunnel door den Mont Oénis voor vli gan en kwoR iddelyk te Bome aan Na in verheven taal de aandoeningen geaehildoid te hebben die hem bij het binnentreden dier eeof weuoude wereldstad overmeesterden rn die misschiaB alleen geëvenaard worden door wat men te Joius lem ondervindt deelt hy zyn gewaarwordingen mede by het beschouwen van den zegeboog van fitus vaa het Coliseum van de St Pieterskerk waarby hg telkena zyn eigenaardige opmerkingen voegde di zgn gehoor onwillekenrig deden lachen Daarop wydde hy uit over de talryke heiligea beelden die zyn oog oogea de vereeriiig van sommige reliquisen had g zieu had hy verbaasd gestaan hoe lèdelyke sahq selen zoo diep konden zinken De Bgyptenareu ri hy uit aanboden uilrn maar die mensoheo aanba den beenderen en andere dini n dia beotamd zyn tot mest voor uien De eenige reliquis dia by uit Bome had meegebracht was het eindje waskaars dat hy lu de katokomliea had gebruikt Op lokaren dag zag hy een aantal capuoyner roonnik n dia geen andere bex eid soheneii ta hebben dan het polystsn van de beenderen hunner orerleilea vrian den als ik zeide Spurgeon hun sopeneur was ou ik hun geen andere brfete oplrggen d n zich ta wasschen altyd maar zich ts uas cheo Nadat mlui hem m een gevangenis de indrukaeleu van Petras gelaat in een der muren en buiten de stad die fan Petrus voeten bad afiigeivezen nep hy uit dat