Goudsche Courant, zondag 21 januari 1872

4 WoeBSdag 24JaiuitrL 1872 N UÖ7 ill 6 3 X GOUDSCHE COURANT Nieuws en AilverleBtiel lad voor Gouda en OmslreJien A0VERTENTI£N worden gt lajUrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere lege uieer 10 Centen G BOO TE LETTEfiS worden berekend naar plaatsmimte A onderlgke Nommers VUF CENTEN I e iuindlng van adTerteotlfln kan geschiedea tot één aar ósa namiddags op den dag der oitgare Bevallen van eene Dochter C J D PRINOE DB Jong Gouda 17 Januarij 1872 Heden beviel zeer voorspoedig van een Zoon D A DE JONG LÜNEAÜ geboren Luneaü Gouda 20 Januari 1872 j Heden overleed in den ouderdom van 77 jaren en 10 maanden onze waarde Behuwden Grootmoeder CORNEUA van DOORNË weduwe van H Kleiweo Gouda J H DONNAI 16 Jan 1872 J H DONNAI Jr Heden overleed na een langdurig en geduldig lijden onze geliefde Zoon JOHANNIS GERAKDUS in deq ouderdom van 21 jaar en 6 maanden Go tda W C REUHL 19 Jan 1872 C H REÜHL Bb Hönm Op den 18 Januarij 1872 is te Gouda overleden de Weledelgeboren Heer ADRIAAN KABEL KEMPER Eenige kennisgeving Te Gouda wordt tegen Mei aanstaande voor eene Weduwe met een Zoon te huur gevraagd een net en zuiver Uuis bevattende vijf of zes Kamera Keuken Kelder Zolder en Tuin Aanbiedingen met opgave vanhuurprjjs worden zoo spoedig mogelijk uiterlijk 22 dezer franco ingewacht onder de letters D D bij de Boekhandelaars BROESE OOMP te Breda Er wordt ten spoedigste gevraagd een LOOPJONGEN v n 16 18 jaar goed kunnende lezen en chrgven by A QUANT By de Boekhandelaars M SCHOONEVELD ZOON te Amsterdam is verschenen het 2 Nummer van het PALEIS van JIJSÏITIE Populair Weekblad voor Binnen en Buitenlandsche Rechtspleging Onder toezicht van Mr E VAN LIER Advocaat fe Amskrdam DeprBsisperSmaan n l franco p p 1 15 Hoofd Aobnten te Gouda de Heerett ƒ van BENTÜM ZO N I Geen geheim middel niet belovend I om in 3 4 weken een KAAL HOOFD met de schoonste lokken te doen prijken echter een zoo niet onmiddelijk toch zeker werkend middel om het uitvallen der haren direct te beletten en waar de haarwortels nog niet geheel zyn afgestorven het haar op nieuw te doen groeijen is de Johann Hopp schb MALZPOMADE die door hare moutgehalte en verdere ingrediënten de hoofdhuid verfrischt en de groeikracht der haren bevordert resp hernieuwt Prgs per flacon 0 70 en f 1 JOHANN HOFFsche Centraal Depot Bloemmarkt b j de Stilsteeg F 154 te Ameterdam te GoudahijJ C v VREUMINGEN en de wed A C SCHOUTEN te Woerden bij HENRI J van DEN BERG In een Burgergezin bestaat voor een Heer gelegenheid tot Inwoning met KOST en vrije KAMER Adres mei franco brieven onder het motto Kamer bg A BRINKMAN Boekhandelaar alhier Openbare Verkoopingf om Contant Geld op WOENSDAG den 7 FEBRÜARU 1872 des voormiddags ten lO j uur ten huize van Mej de Wed de GBOOT te Waddinxveen van ruim 120 OPGAANDE WILGEN BOOMEN zeer gesfchikt tot WERKHOÜT wassende op hèl erf der Kerk en Pastorie van de R C gemteate aan de Goudkade aldaar Nadere informaüen te verkrggen bjj den Notaris MOLENAAR te Waddirucveen LIJ STEIsr De ondergeteekende maakt zijnen geachten Begunstigers bekend dat h ovale zwart gepoUtoerde LUSTEN breed of smal model naar verkiezing met extra fijne passe pourtout aflevert hoewel onder fabrieksprijs voor 1 35 ten dienste voor het groote portret van den overledene den Zeer Eerwaarden Heer Deken en Pastoor BAKKER Aangenaam zal het hem zjjn zoo spoedig mogelijk de opgaven te ontvangen ten eind alles op zyn tjjd te kunnen bezorgen De portretten worden gratia ingezet A T d WALLB Hooge Gouwe Spiegel en Ljstenmaker UIT BELGIË Waarde Heer A otheker von Gimborn Uw UNIVEB8KBL ZUIVERINGS Z0UT wordt door al mijiM klanten goedgekeurd Het debiet neemt dagelijk zeer toe en verwacht ik derhalve ten spoedigste eene nieuwe bezending in 1 1 1 2 en 1 4 pakjes Chr V d Hagen Bruers Heerpnthals Prov Antwerpen Dit alleen echte oavervalschte UniverseelZuiverings Zout is allergunstigst bekend wegens zijne genezende uitwerking bij alle MAAGK WALEN Verkrijgbaar in Vi pakken h 60 in a 33 en in ♦ pakjes a 18 Ct te Gouda by L Wei tee Gouwe en L Schenk Hoogstraat Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis aV Bij den aankoop van dit artikel lette men vooral op de prjjzen alsmede dat zoowel de grootste als ook de kleinste pakjes op de ommezijde geteekend zjjn door U VON C IM ï=iORN Apoth en Fabrik van chem techn Prseparaten Emmeri k a d R jjn DRBMDS PILLEH De ECHTE bereid volgens het aloude en oorspronkelijk eecept zij li te Grouda alleen verkrijgbaar bij den Heer Ij c zeldknrijk I Drogist op de Markt fl T Een ieder wordt gewaarschuwd de UR BANUS PILLEN bij niemand anders te Gouda te halen Heele doosje 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes 0 37 3 Öoada Uri k lan Al Brililimill Voor een Burger Heer bestaat gelegenheid bg fatsoenlpe Burgerlieden tot KOST en INWONING en eene vrge gemeubeleerde KAMER Brieven franco onder letter B ter drukker van van H GOORISSEN Locaal TIVOLI Spoorstraat te Gouda Op ZONDAG den 21 JANUARIJ 1872 dea morgens ten 12 ure IIATI ÉE MUSIC ALE uit te voeren door Fransche Dnitscheen Hol laudsche Artisten bestaande in comieke Scènes enz Entree 15 Ci in rerteeriiig Op denzelfden dag des avonds ten 7 ore Soiree Musicale Entree 25 Ct in verteering KERK EUJK GOH CEHT Belanghebbenden wordt berigt dat dit CONCERT uitgesteld deu 2 Kersdag thans plaats zal hebben morgen ZONDAG 21 JANOARU ten half twee nre in de kerk der Bemonstiaaitan Bewezen van toegang tot de kerk zgn nog a 75 Cents en tot de gaanderg a 25 Gents bg den Koster verkrijgbaar DEPOTS van Malz Borstbonbons Malz Zeepen èn Bfalx Pomaden het Anatherin Mondwster van Dr Popp Rogmans Mondtinctaur en Tandpoeder de Klierdroppeis van Dr Lobe de achte Ko kosZeep van Kerckhoff de Btaalwgn van Dr Lipp Revalenta Arabics in kleine en groote bussen Eau de Carmes van Margaretfaa Gras alsook Tand Scheer Leder Kruiden en TeerZeep FamilieTandpoeder Kliswortel Olie van Dr Joston benevens alle soorten van Eau da Cologne ook in heele en halve wgnflesschen bg ie wed A C Sclioutcn Markt A N 79 VERKBUGBAAE Anisterdaniscli Zoet ftoggenbrood b j L GROENENDAL Gouwe tweede huis van de Keizerstraat BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Hekendorp gezien de verklaring van den geneeskundige den fleer J J ROMBACH f evestjgd te Langeruiyeweide dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pok kenepidemie noodzakelgk is het beddegoed gebruik dpor den aan pokken overleden COBNKIJS VAN DBB VLIST tgdens hg aan die ziekte Ijjdende was te vernietigen alsmede het beddegoed gebruikt door SOPHIA HüOGENDOORN huisvrouw van WILLEM OOMS mede aan dezelfde ziekte overleden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bg alinea 2 van art 69 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen e4 ie doenvernietigen de navolgende voorwerpen als 1 Een bed twee kussens en een peluw allengevuld met veeren toebehoorende aan deweduwe van CORNELIS van dee VLIST en 2 Een bed een kussen en een peluw allengevuld met veeren toebehoorende aan WILLEM OOMS Zullende dit besluit op de gebruikelijke wgzedoor afkondiging en aanplakking ter openbarekennis jvorden gebragt en geplaatst worden inde Goudsche CourantGedaan te Flekendorp den 19 Japuarij 1872 Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester D DE WIT 1 S G A MULLBB De flHpM de er Connuit gMdi dt ZONDAa WOENSDAG en VBUDAO In de Stad geeciiiedt de oitgave in den Mond ven DINSDAG DONDEBDAO en ZATEBDAO De prgs per drie maanden is 1 75 fiaoco pw port 2 Keimisgeviiig BUROEMlEariER ea WKTTHOUDEBa van Ootid gezien de eircoUire viui deu ttiuiUniul 0010mimru des kouingi m ds Proviuae Zuid UoUmd van dm 4 Jauiury 18 4 A n 123 Afd j Pravineiaal Uad n i brengen ter keoois na de Ingeedenm ds nsg van rtcht zfjnde Wet rau 28 Alt I BtBnen de tien dsgen na de fkondi BR dstsr WM nilleii slle ElxeDsan Pscbters Ge Wölïta of snderpn hunne eigene gronden of die ladereo bebouwende elk raar zoo veel hem angsat retpligi i n om de boomeu op die grosdan ttssude vsn rupaennestea te cuiverea of te daea uir reg op verbeurte v sa eeue boete van tea Btinsie irk en tan boopUli Êl afm éf l v am t Art 1 74 P detalfdk slnUren gekoadea i ii d rapMBOMtcD en ringen na de boMMo ba ea of rtmikefl argenomén saiietanda te verbrudea a tolkt op loodanige plaats waar dit zonder gevaar van bnnd aan b Maeheo boomen of atmiliett of aan kaisan en gebouwen kan geichieden Art i tie heatuurder der Oepertenentea thant Gedeputeerde 8t teD tullen binnen hetzelfde hjditip de booiqen rlke ticb op de onrerpaelite Nationale Domeinen bevinden an rapeen doen zuiveren Art 4 De tgeuteo der geiueeiite en hunne adJnneUn thant Burxeuieeater en WethonderaJ zulleu ieder in den eyaen verpli t ij i P uitvdbriug deier et toe te zien ig z jn verantwoordelijk voor het verzuim hetwelk ten Aemx raogt wordep untdekt Art i I e Comin Maritaen van het uitioerend bewind b j de plaatselgke regeeringen tbana de Burgemceaten zgn verpiigt om binnen het tweede tiental dagen na de iifkondigisg i aet wet eene tefaouwing te doen over alle met boomeu houtgewatien hagen of itruilien beplaiit gronden ten eiuda sich te overtuigen dut de wering der rupeenneaten naar bahooren il volbnigt en om daarvan aau den Minister wien hrt aaugaat rapport te doen Art i De wering der rupaauoeaten aal in de volgende jaren V Sór den 1 Veutoae 20 Februar j moMao geichiedeu op atraffe alt hiervoren is bepaald Art 7 Ingeval eenige eigenaars of pachters tegen kat gezegde tydstip hebben nagesten zulkt te doen la leii de agenten en hunne adjunoien Burgemeester an Wethouders het door arbeiders ter hunner keuze ten kotten der naiutigen lalen verrichten I e op die eigen ian en pachters iuvorderbaar verklaarde staat van kotten wordt aan hen op vertoon der quiiantie van de arbeidert door den Vredi regter Kantuurcgter afgegeven tender dat de betaling daarvan van de boete ontheft Art 8 De tegenwoordige wet tal op den Pluvioae 2 Janiutry van elk jitar op uitnooiliging van den Commiisarit van hal uitvoerend bewind tliaiis Burgemeester door de zorg van de agenten der gemeenten thans Burgemeester en Wethomlers worden afgekondigd En noodigen de ingezetenen nit ou toowel in huB eigen belang alt in d t hunner nabaren lorg ta dragen dat de by hen in gebruik tgnde boumcn ttrniken en hagen vun de daann aanwezige rupseu 1 D ia srt t en 3 bedreigilti filraffeu xgii duor het liter lageTotinlL art 471 Nü 8 van het Strafttetboek ge Üsi il ne ten or len gmiverd l n evyie tidt te vrywacen voor boetan en kotten die in vttWad met de bepaling van ait 471 n 8 vu het wetboek van ttrafregt tulten worden toegepmt op hen welke bg de Schouwiniien die detwcge huteken den 2 In Febmarg en den lOu Uaait zalen worden geiloan bigken tallen daarin nalatig te tga geweeit Gouda den 22 Janiarg 1872 Bargemeester en Wethoideis voornoemd De Secretaris D Bargemeester DiOOCLEKVCR PollTDIJll VAK ioot IJzKJfDOOllII wen tegen Thiert in tich sluit dat de vergadering een beroep doet op Thiers vaderlandsliefde en dat tg weigert zijn onlalag aan ie nemen Eene deputatie ging onmiddellijk dit votnm aan Thiers mededeelen de zitting werd loolang geaehoitt Na den terugkeer der deputatie deelde de heer Benoist d Aty mede dat Thiers er in tocttemde het land en de kamer fe blijven dienen BUITENLAND Het il Biet te ontkennen dat Thiers en Thi n alleeu de schold draagt an dete geheele crisia Oe voorgestelde belasting was bg uiinemendheid de qjos CU ofsohoott tgn minisier van financiën het met kcüi eens wat liet hij die bgna niet aan het woord k men trad herhaajdelgk lelf in het krgt om dilt voorstel tegen allen en een legelgk te verdedigeiLii Men heeft thans de hoop te bnoen gegeven dst dat tulke zaken niet weder gebeuren Weutcht TUm 4lllttClthMlé ll AyAPSridMtT hÜ tel jk tieh moeten voos Eindelijk heeft in de naa ile veixadering ien ÏSn ini sï len f biflv beslissende stemming plaiOs g ul wel u et de defi di v detl M J Tir I buiten lïigven Geschiedt dit met dm heelt telkens en telkens weder te verwachten dal da minste afkeuring van regeerings laden onmidilell het hoofil van den slaat treft en een hernieuwing van het tooneel dat men pat beleefde kan d in wet ithigven Tliaiii bigft allet gelukkig weder bg het ooda Ook de minitters toch aemon bet ingediende ant ag Van de onzekerheid betreffende het aftreden Van den heer von Miihler tgn de Duitsofaers thans geheel verloH Bg koninklgk besiuil v m Woensdag ia het verzoek om outs ag van den minister van Eeredienst onder daukhetuigiiig voor de bewraen diensten on der vtiorUchoud van cventueele latere ntenwe betchikking en eindelgk onder toekenning van pensioen en den titel en rang van ftaat miniiter aangenomen Von Bismarck heeft zicli gehaast schrdtelgk dcit i Undilag van dit heugigk iMalud kennis te geven m t ver oek de verdere beh indeling van de £ en t dientt zakeu voorluopig uit te stelleu De benoeming van ilr Falk toi opvolger van on Muhier wonlt volgeai berichten uit Berlijn vertraagd door de voorwaarden door F ilk gesteld deze wd de vrije beschikking hebben a er de benoeming van de hoofdambteiuireB van 4j Uep irt nent een voorwaarde te noodzakelgker omdai het thans bestaind personeel boe kuniig ook zoo geheel van vob Muhlers geest is doortrokken dat er weinig mee t il zgn aan te vnngeu De nieuwe Oosteurijksohe minister van 8uaiioii a dr Sisinio de FriTtis is geen vreemdeling in de poliiieke wereld Onder Potoeki was de heer de iPrt tis directeur van het mjiiiterie van koophandel en weigerde loen zich met eene portefeuille te belasten Bg de optreding vin het m ui ierie Uohenwart nam hg zgn ontslag uit zgue betrekking io het handels ministerie eu erd gouvi rneor Van Triest In Verschillende kiesdistricten werd hg nchtereenvol fens tot lid van de katner van afgevaardigden vernzen en tueii hrt niinittene Auersperg optrad werd hij algemeen als ile nanstaanile minister van koophandel genoemd Hoewel men hem voor die betrekking bgzondere gesobikiheid tuee irg ft tw jfe t men er teven ni t an of hij zal een bekwanmminister van finanelcu ezen wniinan Ojatenrijkgroote behoef e heeft nu de qiiestie van belisiughervorming aau de orde it nitieve stemming over de fluauieele ontwerpen maar K i ti J jnoet ergebed todi ene waaruit de getindeid der vi rgaidering bleek Twee voonteUen ttooda ttgeuover elkander beide een soort van tranaaotie lehelzande maar toch in verschillenden geeat Het rate was afkomatig van ilen heer Barthe en bep ide dat in beginsel de belasting op de grondstoffen wil goedgekeurd maar alleeu lou geheven worden 01 in het te kort van het budget te voorzien HeUndere duur den heer Iferay ingediend stelde eeavidig voor de betliiting uvcr het beginsel uit tatellen tot dal eeue oommiasie belast met h t oierzoek van alle belaatiiigoutwerpeu de onmogelijbid zou hebben aauge toond om op andere wgze m e behoeften der tchatkitl te vuor ien Het eerstevaa dus meer m den geest der voorstanders bet rade in ilien der tegeniiondeit 1B11 de belasting ode grondatoSen Thiers at voor de uuturan Barthe en vroeg daanoor de prioriteit Eclr werd met 377 tegen 3 itenimen de prioriteit 1 die van Feray gegeven waarna het voorstel hjr telf met 377 tegen 807 stemmen werd aangenuu Üadelgk stuud de driftige Thiers ep en verliet vergadering openlijk verklarende dat hg lyn o ag zou indienen Dat ntshig is tegelgk met dat r het geheele mmitterie ter kennis van de vergadeir gebr ieht doch niet aangenomen Alle fraction r vei dering tanden argevaardigden om den pHeut te bewegen om niet wegens een verschil wsonoiBirohen aard het land tün diensten Ie weige In de nationale vergade vaa 0 Jan werd oorgelezen een boodicliaps heeren Thiers meldende dat hg de presid en dat evenzeer de minisiers hun ontslag nam De heer Batbie verki m nit den naam van e rechterzgde en het recheiitmm ilat het votum van den tongen avond geen im van wautruniveu wat geweest en verzocht dat vergadering zich in hare bureaux zou vercenigen ene oommisaie te benoemen welke zou tracl eene verzoenii tot stand te brengen en Tbien bewegen zijn ontslag tetag te nemen In fievNlaammissie met slaagde zou men onderzoeken welhaatregelen moesten genomen worden De vergadering nam mq em ene teniipen die van zes leden uitgezonde eene motie van orile ïnn den heer Bntbie aanKiarin werd rerklaard dat het votum van gitienolitrckt geen antrou