Goudsche Courant, zondag 28 januari 1872

Wo iisil g 31 Januari DOLLANDSCHK SOCIËTEIT van LEVE iSVERZERERIXGEN opgengt m den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN MUOEN GülDEN Volgefourneenl Directeur P Ii ANGERtlUIZEISr Kantoor te Amsterdam Re gnliersdwarsstraa t bg het Koningsplein x 301 DOORLOOPENDE en TIJDELUKE Kapitaal Verzekenngen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelgk mgaandé en uitgestelde LUPRENTEN OVERLEVINGSKASSBN en OPLOOPENDE LIJFRENTEN 1 U1 KENTEN Generaal Agent de Heer T DEAIJEB te Gouda Correspondenten in de Provincie Zmd Holland Te Gouda de Heer W J Portugn Droogleever Notans y Mr C E Overgaauw Pennig j Dordrecht p Vnesendorp Gortnchem Heeren C de Ggselaar C s Gravenhage P J Landrg Leiden Lezwgn Eigeman Oudewater Heer R W Haentjens Dekker Burgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopugt C 4 Vlaardtngen Heer Paulus Kikkert Woerden G Groeneveld N U60 1872 GOÏÏDSCHE ÖOURANT I ieuws en Advertentieblad voor Goud en Omstreken Openbare Verkooping VAN JI Ni BODWMAOTONING De Notans J G BOUWER NUHOFFte Haastreoht zal op WOENSDAG 14 PEBRUARIJ 1872 s morgens elf uur bg Ls Blanvun te Haastrecht ten verzoeke van denonherroepelijk gemachtigde schuldeischer vanLlENDERT Bi NSOHOP veilen en verkoopen De onlangs nieuw gebouwde BOUWMANSWONING N 47 met HOOIBERGen ruinv 8 Bunders best WEI en HOOI LAND aan dé Westzg e vaa de Gemeente Vliêt Te aanvaarden het land dadelijk de huizing 1 Mei e k Nadere laliihtingen zgn te bekomen zóó ten kantore van den Notans J BOHUIJTEN Hz te Dordiecht als van voornoemden Notans te Haastrecht TIE HIXriJR in Gouda eene KNAPPE ZUIVERE BOVENWONING m h t beste gedeelte der stad Te bevragen Bg den Uitgever dezer Courant THEE F W TROUSSELOT maakt attent op de goede kwaliteit der THEE van ƒ 1 20 1 40 de 5 ons THEE MAGAZUN Oppert 6 248 Rotterdam Koninklgk Nederlandsch en Wurtembergsch Hofleverancier NB Te Gouda verkrggbaar bg J J van DEB BANDEN Banketbakker BoterraarktA 67 Nederlandsch VVestfaalschc SPOOIUVEGMAATSCUAPIU 4 ff AANDEBLEN ƒ 250 De ondergeteekende door de HH SNELLEN en WILLINK te Wiiitersuijk belast met de plaatsing van bovenstaande AANDEELBN veroorlooft zich de bgzondere aandacht van HH Kapitalisten op deze veel belovende ondeWenung te vestigen Commissionair m Effecten nep God belio i de rrijheid God belioede t Vaderlaod Kidicalea verdedigt u Vt zou groote Terontwaardigmg heerechen oiider t volk Men vreesde voor ongeregeldheden en de tioepen waren onder de wapens geroepen Berlijn 2 b Jan De Kreuz ZeUmtf ieeli eemge bijzonderbeden mede omtrent de voorstelling der ambtenaren an het departement van Üeredienst en Onderwijs aan den nieuwen minister üe e verklaarde dat zyne po tie als minister van Eeredieust in den tegenwoordigen tyd bgicondere moedgijheden oplevert die hg alleen zal kunnen overwinnen door gestadige medewerking lan hen op wier ondersleumng hg rekent Hy vertrouwde die ondersteuning ook te zullen vinden hg de dezulken wier beginselen met in alle deele met de zgne overeenstemmen Londen 26 Jan Üe icHó zegt reden te hebben om te gelooven dat de Engelsehe regeermg alleszins vertrouwt dat de bepalingen van hel tracta it van Washington nopens de Alabaina quiestie alle biutensporit e eischen van de vereen ge staten uit sluiten Het eerste en gevende artikel van dit trao taat beperken voorts de btvoegdheid vjn de scheids rechtelgke commissip leGenè e enkel tot de haiideliiigeu van de Jlaiama en andere kaptis van de Zuidelgke confederatie Hadnd I5 Jan Men kondigt ile ophanden zgnde publicatie naii van een manifest der radikale en een mauiftst der republUeiS he argevoardigdeu De wgziging vau t ministeue wordt beschouwd als uitgesteld Versailles 26 Jan Hot eerste artikel van de maritieme wel opleggende een buitengewoone in voerrecht op koopwaren door vreemde scbepeu aingevoerd behalve wanneer ze afkomstig ajn uit Franache kolenien is door de verga lei mg mei 1Ü6 tegtn 26a stemmen aangenomen Burgerlijke Stand Okboukm 21 Jau Ëioinigje Franctna ouders J van Gtttelew en S J Re et OvaBLïDkK 24 Jan J Sluntcr JO i 86 M Zan agli 1 10 n Getrouwd M BASTUAN HENDRIK MAASKANT SS ADVERTENTIEN CORNELIA CATHARINA JANSEN vdn Loosduinen 8 Gouda 24 Januarg 1872 Voor de vele bewijzen van deelneming gegeven bij het overlgden van den Zeer Eerw Heer L T BAKKER Deken van t district Gouda en Pastoor alhier brengen bonnen dank J J BAKKER namens de familie H L SLOOTS Kap Gouda 24 Januan 1872 Voor de belangstelhng bg bet overlgden betoond van hunnen geliefden Vader en Be huwdVader betuigen de nagelatene betrekkingen hunnen welgemeeuden dank Uit aller naam A L VERBEECK Woerden 25 Jan 1872 Voor de hartelgke bewgzen van deelneming ontvangen bi het overïiiden van onzen onveiKetelgken griefden Zoon J0HANNI8 GERARüUS betuigen wg bg deze ook namens oni famib onzen oprechten daiit Gouda W C BEÜHL 27 Jan 1872 C H REUHL de Honot 3e C03SrOEK T op ZONDAG 28 JANUARIJ 1872 des avonds ten 7 uren m het Lokaal Kunstmis der Sociëteit Ons Gknobgek IVoor HH Leden met een Dame vrg Voor HH lieden der Sociëteit Ons GENOEGhN 25 ets de persoon Voor NietLeden 50 Cts de persoon Attentie v pi Een BURGERMEISJE P 6 17 jaren oud zag zich gaarne te dezer stede geplaatst in een Winkel en tot assistentie in de huishouding Bneven franco onder letter Z bg den Uitgever dezer Courant Men vraagt ten spoedigste TE HÜÜB een BOVENHUIS huurprgs SfOO a 240 Aanbiedingen ranco onder letter R aan het Bureau dezer Courant ICBNNISOEVINQ J M V Minden TANDHEEIKÜNMOE Dubbelde Buurt Met Tandan Q O TJ X J Z nferT Ddro bencht dat hg met Nieuwejaar een OUVRIER heeft geëngageerd waardoor hg in staat is gesteld zeer spoedig KÜN TTANDEN en GEBITTEN af te leveren volgens de laatste Con htructie Repareert spoedig stukken van andere Meesters de aflevenn g met garantie Dr Chantonielanus Oogenwater Dit onwaardeerbaar Oogenwater i een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve be it de kracht om alle oogen te kunnen verbeteten welke door den tgd ouderdom of andere omstandigheden lgdende zgn aan verzwakking afmatting pnkkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stakende eogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren pf aderen ook oogen die dikwgla tranen vooral bg koud weer en die welke bij een Iterke lucht of bg schel licht niet goed kunnen zien al deze ven meer andere oeggebreken worden door dit Oogenwnter hersteld en waarboigt de gezonde oogen tegen die gebrekeg en houdt ze in stand aoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrggbaar a 60 Cts per flacon bg T A G VAN DEIH Gouda 3 J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER Weste Wagenstr Rotterdam Mej L A ScHoüTFNs ScHLüter Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C Utrecht En meer bekende Depots m on s rgk Ooiida Druk vifn Hriukiiiuj Kennisgeving De BUROEMËESTKB der gemeente Gonda brengt ter algemeene kennis dal het Kohier voor de drondbelasting op de Gebouwde en Ongebouwde EigendoiD men draer gemeente over het jaar 1872 op den 25 Jannarg 1872 door den hoer Provincialen Inspecteur der dirrate Belattmgeu eiiz te Rotterdam executoir verklaard i grat ld in handen vnn den heer Ont vanger der Pirecte Belaetingen alhier en dat ieder belaatingschuldige ia verpligt zgnrn aanslag op den by de Wet bepaalden voet te voldoen alamede dat ten deze geene be waarichrifleii zullen worden aaiigeiiomen die met binnen den tgd van dne maanden na dato dezer zulirn zijn ingeleverd en waarbij moet worden overlegd eeit dubbel van het aanslagbiljet De BUBdËMEüSTISR voomuemd acht het met oniioodig den grondbezitters te herinneren dat om in het genot te kunnen worüen gesteld van de by rt 16 31 der wet van i S Mei 1870 SIcuUMad N 82 bepaalde vrijstelln gi n wegens stichting berboBwmg bij of opbouwiiig of gedoe telijile ver uieuwing de belanghtbbeuden volgens S $ dier V et verplicht zyn by bet bestuur der gemeente aangifte Ie doen binnen drie maanden na de geheele uf gsdeeltelyka ingebruikstelling der perceeieu waarvoor aan ben een schnlteli k bewys zal wor Jen afgeiieven u dat Vdn alle voonioenide Gebouwen met betrek king tot elke biimen ge7 egden termijn geeue iifgifi gedüan ii de aanspra ik op vrydom of vrijdom van verhragiug van Grundbeiasting ten deele of voor het geheel vervallen zal W ordende de üehuighebbenden uitfcenoodigd da voor diraven bepnlisg op to volgeB eo ode Hhad te voorkoiua 600OA den 29 Jannarj 1872 De Burgemeester voornoemd VAN BSHfabN IJZtNDOOKN BUITENLAND Bnileniandscit Overzicht Keuigeii trooat heelt de nat vergaderibg te Versailles aan Thiers gegund bij zijn nederlaag Zij heeft art 1 van de scheepvaartwet waarbij He oiidcrweltcfae liittereutieeie rechten weder worden ingevoerd met eene annzienlyice mecrdetheid aangenomen De vooreiandrrs van bet vrije verkeer op dat gübied waren andere talrgk genoeg Het is te verwachten dat deve proef met Thiers protectionisme tmnkrijk too slecht zal bekomen dat men r geheel van het voordeel der vrijheid overtuigd wordt E n uut oncle inMfarqviiig 11 geopend om het grond gebied gahrel vrg t maken van vreemde brzoitiiig Men Iioopt eerlang 600 milliocn bg elkander te heb ben el eene nantienlgke som maar lang met toereikend Er r jn drie milliards noodig Itnkelen dringen dan ook aan opeen gedwongen nat letiiing Het Journal Offieul bevM de benoeming van on deracheiden prefecten De erk aardigste mutatie is het oiitelftg van den heer Valentin als prefect van het departement der Khóne en igne vervanging door den heer HosonI prefect te Names De linker gde tal stellig met zeer gesticht zgn door dien maatregel Mant Valentin is een gvengrepublikein VNaarschfln Igk heeft het gouvernement een concessie willen doen aan de rechterzgde of zy meent door verplaatsing van ambtenaren iels ie kunnen veranderen aan de repnbiikeinsche gezindheid van het Zuiden hetgeen waariyk naïef genoeg zou 7yn Allerlei geruchten zijn 111 omloop omtrent ïeue aanstaande verzoening tiisschen de beide niuiiniohale partgen zelfs meldt men uit V eenen dat het lio fd van het huis van Orleans op neg is naar hroiisdorlt hot verhigf van den graaf van hamboril en ryn witte vlag Het bericht is onwaar en wordt aan den al te groeten ij er lier monarchale hier n to ge ohrt ven Ip graaf nii Vnrgs h tft dt lioofd tml iiitt verlnien Intussclieu hit ti 1 treuren Int de Ur leansche pnnson met door eau nuterbjka verkhnng voor hun gevoelen uitkomen Pen 21 moest te Ajaocio de verkiezing plaata hebbeo van oen lid voor den g eneralen raad van Cor sica in plaats van prins Napoleon die in Oct tyn ontslag bad genomen als lid van den raad terwgl op den 11 Febr in de vervanging van den heer Abatncci moet worden vooraeu Voor de verkiezing op den 21 was ook de heer Kosher de oud minister vm Napoleon candidaat goateld en hy hei ft eene circulaire tot de kiezers geneht die door de dagbladen levendig ia besproken Op scherpen toon veroordeelt de oud minister d handelingen der tegenwoordige regeenng van Fnakryk ten op iohte van Corsica en terwyl hg wyai op de onderdrukking waaraan de proVincie ten prooi is roept bg de kio zeri op om door dere verkiezing uitspraak te doen over zekere handelingen en zekere personen De orde en de vrg held die thans ottbreken znilen temgkee ren als mpu strg it voor hd beginsel waarvan zijn naam het symbool is Het Jmtrnal dei Déhatt noemt de taril der circnia re plat gezwollen en scherp De gematigilc republikeinen hidden deh kiezers aanga raden om zich van de steidmmg te onthouden terwyl in Ie Patnote de la dwse door ile leden van den ontbonden geineeiiteraR rau Ajaooio en da hoofden valt de arbeMlers oreeaigingen op die plaats op nieuw de oandidatuar van rins Napoleon werdaaobevolen Volgens een in het Joiinui OJiael opgenomen bericht heeft het Bonapartistisdi element de zegepraal behaald door de verkieiing nu prins Napoleon Voor de verkiezing op dm 11 Vebr is door bet republikeinsch comitc van ijaoaio de heer Savelb oaiuluUat gestald m eene ireulaire aan de kiezers hiann deze warden gewaarsabiiwd voor de logentdal der Bonaipartisten eh aaugemuud om door de rer kiezing van Savelli de republiek te steunen die al leen Hu de wan ohen vau allen die de oiiafbanke lykheiil liefhebben km voldoen De Kelgi cbe kamer vao vertegenwoordigers heefi het voorstel van de oppositie tot htt instelltn eener luquete omtrent den staatsspoorwegdieiist met 56 tegen 38 stemmen verworpra twee leden onthie den 7iab daarby vau te siemmen Het gevolg van dit besluit 19 dat radicale verandering van de best ande inrichting lier exploitatie vaii het Belgische spoorwegnet voor eerst niU te veruachteu 1 Daarim is de gevrn gde som van 16 080 00 1 rank voortjterbetenng Vau den dienst op de staatsspoorwegen zonder boofdelgke stemming aan de r eering bewilligd In een teiegram wordt gemeld dal ver eden Dins dag eeu Rcliikking met ile schuldeiachers der verschil leudt mau schappgen van Langrand Dumonotau is getroffen welke echter nog de goedkeuriii van de rechtbank van koopha idel vau Hruasel en de be krachtiging vin het Loiideneche gercchtsiiof liehoift Naar men verneemt zal ingevolge deze schikking aan de houders van schuldbrieven der nlnteruationale en der Agrioolo 70 pCt hunner vorderingen wor den uitbetaald In de ♦ rgdag gehouden zitting van den Hruisischen landdag was de nieuwe minister van eeredienst lalk tegenwoordig zonder eenige nadere kennismakini als minister diende hg namens zgn z cKeii ambtgenoot vour justitie een wetsoutwerp in tot regeling van den huwelyksleeftgd welke wordt bepaald op 18 en 14 jaren ben interpellatie van Lowe hetrefre lde hit uitgoen v iii premic obligaticn door de Duitsche hypotheekbank te Meiningen werd beiiiitwoord door den minister van koophandel die opmerkte dfft het onderzoek een zaak was van de rechtbank en niet van de regeermg Het voorstel tol stichliug van een Inndbouwmuseum op kosten van den Slaat wurdt aangenomen de minister van landbouw deelt mede dat hy zoodra mogelgk een plan voor het gebouw zal overleggen en een raming van de kosten Het gebouw zal worden opgerioht te Berlijn Heeft de mini ter talk in den landdag geen in lichtingen gegeven over zgn programma volgens de Kreuunt is hg spraakzamer geneeet by zyp eerste oiitmuctiiig met Ie amldi naren van zyn depart ment iii gn toespraak wei s hg op de moeilgijie dtn dic dfzrr dngcii aan de portefeuille lan eere diiiisl zyn verboiideii ui men ou uit zgn verwachting van olkomene ondersteuning ook waar d baguseleti en tot heden gehuldigde begrippen met de vi qo met in alle opzichten overeenstemmen kannen opmaken dat er geen verandering in het aiabtenarenpersoneellal plaats hebben maar de oude geestverwanten vaavon Muhler zich zullen moeten aehikken naar da nieuwe bevelen De toestand in Spanje doet nog niet eene ipoedtge verzoening der partyen verwachtes waaraan het land zoozeer behoefte hieft De verbittering is groot Sa gasta eii de zynen klampen zich aan hun portefouilloa vast de radicalen itw progreesisien bereiden zich op een warmen verkiezingsstrgd voor De aan taande opening van het Engelsche potlS ment op den 6 hebmar begint de gemoederen moer en meer be7ig te houden Eene cirèoiaire van den eersten minister Glidstone bevestigt het geruebt der altreding van den beer Deniaon idil tpemker van bet lagerhuis De beer Denison heeft e kennen gegeven dat hg zfjiie fuuctien nei sohte neder te leggen zoodra de eerste farmaliteitea die oiimiddellgk op de opening Volgen zullen rgn nfgeloopen Werden v or eenigea tijd vooral de hoeren Card ell Withbread Bouverie en anderen genoemd als o ndidaten voor de aanataaadfl vacature volgens de laatste berichteb zou de verba ziug van het liberale litl Brand verzekerd iya ENGELAND De Nonconforraisten Qf al dio gezindten die Biet tot de Eagelsohe staatskerk bohooren openden II Dinsdagavoud m de Frre trade Hall te Maoohcater de reeks Dunner vergaderingen vroege om de ongesteldheid vau dev pi Bs aa Wabs uitgesteld Dit t allo deelen van het laad waren ItMtO afgevaardigdea byeengckomen dere alteen vullen reeds de gruote vergaderzaal zoodat er voor den toevloed van be Ungstellenden schier geen plaits was te Vinden i dHt de heer Richard do ecrctaris van don Vredebund over het doel van hun ïameuzyn bad gasproken stelde de heer Chamlierlain de motie sn de orde dat naar hel uordei 1 drr vergiidenng voor ds Nonaonformtetan nu da tijd was gekomen 01 aan te dniigen op een volkomen torpaaaing der her ginselen vau godsdienstige gebjkheid in do publieke gtdrfti sign van de aanvoerders bunnef iarty Deza Inotie i enj door versol eidene sprekers onder ande ren Jao 0 Bright krachtig ondersteund en daarop zonder steifiming anjigenoiueu Om den groot n toevloed van bolangstrltendea werd den volgetidtii dig de vergadering in da Lriend s Heeting hüuse oi oudan wair van de heije zeer ruime za en teir zaal iviia gemaakt doch uok deze bleek spoe hg ti kli m vuor de voiksntenigte te zgn Ihais iiir d hi £ voorzitterschap waargeiiomeu dl or liet parleinei tslid bdwird Miatl die de bgeeiikom t opiïnde niet eeu spceoli waarin hg herinnerde diat het hoofddoel dezer vergadering wao gkrncbti en weuerctand te baten aan den stroom die de natie zou terugvoeren tot dt overlieerscliing der gfestelgkheid Ook nu ward wmler dour ecu aantal spreli r3 het woord givoerd eii de politiek van het gouveruemeut 411 zake het volksundarwga kraclit g bestreden Met eenparige stemmen wevdeu daarop versclieideiie moties aangenomen waarin word verk aanl dat de politiek van het gouvernement njaiid g IS nan de belangen der godsdienstvrghrid an da verhoogde dutatte werd afgekeurd voor de DOiifeasioiieele aoliolen deivgl daardopr aan de ge stehjken der Lngelsche kerk en aan de Katholieke priesters de zorg voor het vuHtaondel ys geheel in hmdra wordt gegeven Findekjk strekte da Iniitst aangenomen mulle om de Zvoi ooiiformisteu op te wekken sleclits hen tot parleiifiuisiedeii te kie en die hit met de door deze erg dering uitgedrukte beguise en geheel n t eens zgn Donderdag werden daarop de laatste bgeeukomsten gehouden ouder voorzitteradiup van dun lieer iUiddlamora van Birmimthflin Nadat de heer Bichard had gesproken over de politieke betrekkingen v iii da Nonooiiformislen tot de lilierale partj wairhg hy üetoogde dat de Dissctitcrd flour linii 1 otidgenout 11 die zg zoo trouw 1 ildtii gedieti 1 verraden ware i werden nog vLiEchiileudtf oi des ui dtuzciidaii j ui it s