Goudsche Courant, woensdag 7 februari 1872

mtm ni II wc handen vrij to krijgen en de tarieven in het voor Aan de orde werd gest ld hetr bespreken T n de de i f4 Kfnnkrijk te ilocn wijzi en Dit besluit stichtiiio der nanteclisppij voor de ulloe ening der vc C uiep narftii tkvee amendenieuten waren ver haririgvissch rij te Emileiï j Een der leden de heer Worpen l r dnt van deffheer Johnston die bet trac Viri how gaf een historisoH overzicht van de Duit che taat niet wilde opzeggen maar aUe ni de tarieven zeevisscherijen en wcvs aan het einde zijner redc op wijzigen i t ciW iOQ steonien i dat Tan de wijze waarop thans in Nederland de haringris scherij wordt gedreven Het voorbeeld door Holland gegevi y elde hij fardient ten zeerste ter navolging te worden aanbevole Vooral aehlte de sprdcèr het Gaiubett OU tie quaestie eioroudig te verdagen 415 tegiin 185 stenmen Te andore i kei voorjtel lluchatAijOm rent don terugkeer naer Parijs ek beirekl gll g iri uge n eer i rtoid S77 teg i lÜS v a groot gewicl t n n te gaea hm in Nederland de kabeljauwi én andere zeeviss jherijeii in verband metden vroeger genoemden tak pn b rjjf wprden uitgeoefeiKJ Aaiif ankelijk b i ueQ te iBjUdeb m t groot tiel iwaren te kampen gdhod zeMe hij i daartoe bdioorde in de voornaamste plaats hel volslagen gebrek aan bekwame Z elieden vtoor die aart Uedeeltelijk was deze moeilijkheid uit deu weg geruimd doordien een Hollandsch reeder Attet 6 lot gerscupetv bemand eu uitgerust lich te Klui en had revestlfd hij was daarvoor aan het hoofd w mantschapp gesteld ét dians vaartuigeu vurmeu 4e kern dar tioMom ige itOriog vloot Door hem ott n nu de itoajlige mannen 0or Idat sp oiïle t ertiep worden opgeleiqi en i di Ajze de grondU wonie I gelegd voor i e veruere until ikkelin g der nieuwe iMaal iapp Teiiï lot e Werd op hec daartoe strekkewle voorstul fng ienti dojir len heer Marourd het éëliiit igeiiomen bui i et bu piu te machtigen 4 rie nuttige vaderlandsalie onderneiMng ifad flaij zooveel doetilijk te ondersteunen 4por middel tn groot njnki Ü Laatste Berichten IiOndenl S FeW Behalve voor zoover betraA de i oiamaquiestie gelooft men dat de Irooonida niets belangrnks zél inhouden Luidens ee leiegrain uil New York aan de Xlat stemnien afgestemd hoewel de regeering aithina de min van lyinnenl zaken i een kabinetsquaestie van maakte De he Casinir Périer beweert men heeft dan o ja oijSag geyfangd n vftitW en I hoewel er errsi nil e uige dugeil pöblieiteit Éau zat gegeven worden De Duitsolie bladen houden zich nog bezig mfet de bevrecl igende vtirjclariiigeii door den minisier Fnlk afgelegd bij cl vèrlio ng vtyi de jaarwedde der ötidefrwijzers Koowel hij Is de minister van Bnahcien vpn X auipli uscin gayen volkomen toe dat de onder iMjSet Sptftiit9en fliöeWen worden vciH eterd en wtifren het met Lasker te a eens dat in de allereerste plaats d6 rg rooH hefoilclerlioud van de onderwijzers komt Um laste der gemeenten en de staat slecjits toezicht moét houden fen ailleon in geval vaii nood ubsJdie verWenen Jnist daaroiu hechtten zoowel de miiiisters als de jgfevftnrdigdeii gitot gewicht aan het tot stand komen van de wet op de Kreisordnïiiig waarbij de gemeenten wordetf georganiseerd en haar werkkring bepaald De UltraWontAnen hebben bij de verdere beliandétUsg rtH de begrooting van eeredienst gezwegen én t art fcillendé posten werdeti goedgekeurd met W VPgW Ie Ijete e toekomst de invoering botharlngen 0 t m in jt rigejie le i De Rel i imeii tT bevat de bepalingen betreffende r al emeelie iliénstpliqlitigheid in Elzas eze bepalingen treden met den 1 Vjfil K en zyn van toepassiog op de pa den 1 Jan 1851 geboren zijn IJfet matigde pl otest van de Tooriiaaraste inwoners der niewce Dttitsehe rijksproviiioie gesteund door de bjijle Jf aijen der ïransclie pers h Ie J empê en iïet Journal des Dëbats heeft dus niet gebaat om dllA rtedt tegen wil en dank gegermaniteerden Franeid eo i 83k nde beep ren van ii de legers vai deo vijand te moeten dieijen Deze hiiv lnekkigheid vffti het Dtiitsohe aülitairisme is niet leen sodandel k tn iiibumaw maar tevens een politieke fout Ge np verzekeringen van toBgeiiegenhei4 en liefde geéné tegeinóctkomingen op staatkundig gebied znllen oSd intJnlk v m de en maatregel kunnen tiitivivsohen out t dprmmia dAarduor het b wü a levert dat zy de in haar schoot teruggekeerde kimleren evenals eertijds Ciïronos de stamvader der Grieksche goden otfder de heiligste betuigingen van teedere liatde ï lindt De Lóndensche Echo verklaart gemachtigd te zijn tot de mededeeling dat het bezuaar aangaande dest eidsreehterlijke uitspraak Ier zake van het geschil met Aqerika zal worden opgelost door de verklaring T h het gonvernement te Washington dat het niet voorneraeiu is vast te houden aan de eieohen tot vergoeding van indirepte verliezen maar dat die eischen slechts zuUen dienen tot ondersteuning der overige eisohen Op eenè meeting der Spaansche radicale partij hwfl Zoriila te fi rede uitgesproken waarbij hij verklaarde dat de radicalen in huii recht zijn maar dat de partij geen deel zal nemen aan de werkzaamheden der Cortes ale het gouvernement de kieswetschendt Hy heeft Sagasia op heftige wijze gelaakt en er op gewezen dat het radicaal programma de huffing van de doodstraf der staverng en der oqiiscriptie verlangt Zoo ook eene vermindering der invoerrechten en het instellen eener jury Hedenzou een manifest van het ministerieel kiescomité hetlipht zien Bij de opening van deri Noorwecgschen rijksdag heefl de staatsraad Stang volgens opdraclit des konings de troonrede voorgelezen Daaiin werden versohillende wetsvoorstellen aangekondigd nl dat tot aanvrai e au een crediet voor nieuwe vestingwerken voor hel aanschaffen van verbeterde Wapens tot op richting van techniacbe scholen in Christiania en Bergen enz i f j 2Sl DUITSCHLAND De vyelniging tot bevordering der Duitsohe visscherïjen Jipiift onlangs te Berlgn eeu algemeene vergaderiog gebonden welke onder anderen werd bijgévroond door den Duiischen kroonprins Bij Jen smivang der verijaderiiig deed do geheime regeeringsraad Mareard deraededieliiig dnt van regeeringe ege aan de verecniging znllen worden gcsohonken 600 000 nilgebroede zalmeieren benevens iDO UÜI uitgebroede forell neierrn afkomstig uit de bekende kunstmatige visohkweekerij te Hniiningeii iial ij Hazel zij zullen ter verd elitig aim het bestuur der ïcrecüiiging worden afgestaan e n bijiiouderp jcirciilaire ti a behingiit U nde en Onder de ijlangri ktte onijerwerpen op die r f langr ktte on4erwerpen op die gade iiig behai élH ojag ongetivijfeM worden geranf saljiktvhet rapiort door prM ifssor MöbiM iiit K ial uitgebracht b r fieode deii oitderzoekingstpcht in bet vori jè jaar van J6 Juni tot 23 Aagustu in ie Ooeti e gednaa itrekkeade om oauwkaurigd kequi te i Bngen van dep zeebo4ep de al4ti r ropckomen de p nten schelp en weekdieren temper ituur in een iloord rair al he eeil kon dienen oi t béoor deele waar de meeat g sehikte viachgrooden in beiloeld bekken werden gevonden enz Aan hetgeen ten aanzien van dat rapport is ineógedeeld door de dagbladen Oattecnen wij het rolgende De gedane peilingen hebben et bewijs geletod dat de bestaand zeêkrtsrten ten aanzien dsr óndlöpteiij enz mijiiisk aijn He wsitelijke bokken der Oostzee is vlfl ker dan het oosteljjke hee verder men in deze ricltting voortgaat hoe meer Het zoutgeli ilte Fcruiioderti liet i in dit gedeelte niet hoogt r dap iV io t t i it t westeiyke daarentegen 2 io p evens is de temperatuur in het westelijk bekken véél lager dan in het oostelijk Ten gevolge vaa hel minder zoatgehalte rerklaart zioh hot zonderliuge ve fsehiiiiscl dat het aautal zoetwatervjsschen in het oostenigk bekken even groot is als dat der ïontwatervisschiMi een feit dat men vroeger tevergeefs gepoogd eft te crklumu J ïot op een diepte van 50 vademen vond men vooral langs de PruiSische kust éeii tallooze massa wormen schelpdieren en auder dergelijk voedsel voor vissclien zoniler hetwelk een rijke visohgrond niet kan bestaan de kust bij Dantzig het schiereiland Hela het Putziger Wide die bq het eiland Bugen en Holstein de Greifswalder Uodden en uubg Straalsond beboorde in dtt op icht tol de rniclitliaar te streken Den schraalstoh zeeboilera leverde de noordelijke strook van het bekken naar den kant der Zweedsche kuit eti deze is ten gev ige daorvMi het minst vischrijke gedeelte AMERIKA Op den 166 verjaardag der geboot van Benjamin Franklin is en standbeeld onthuld dat kapitein Albert de Jroot Toor eigen rekening te New ïork in Printing JJouse Square heeft laten 0 iriahten ter gedachtenrWaan den beroemden Atn ikaauscheii patriot Kapitein de Groot A ti rifc 8B van geboorte en Hollander van afkomst is e n der voomaaiaste soheepsbouwmeeeters van New York Gedurendip ijn loopbaan heeft bij van de dighhidétt en van de drukpers in het algemeen zooreel hulp en vriendeiijkheid genoten dat hij om zyne dankbanrheid daarvoor te toonen dit standbeeld voor den drukker en journiilist Franklin liet oprichten en het teil gesehenke gaf aan de V Vpographi8ohe vereenigiug ran New York Het bronzen standbeeld is 12 voet hoog en rust op een roeLstuk van graniet Het is Vervaardigd door den heer Ernst Flossmann eeu beetdhoawer van naam ia de staten Professoi Morse de uitvinder der eleofro magnetiscbe letegraaf onthulde hel efcindbeeld eu aan geen betore handen kon deze taak toevertrouwd zyn Franklin ving het eerst den electrisohen vonk van den hemel op dien iVlorse dienstbaar maakte aan de menschheid door hem te dwingen nuttig te zijn aan handel en wetenschap Amerika hoe jong het ook zg hréft reeds aan vele merkwiinr lige en geniijH mr nntn het schonken duch iinder al iSÊ zon n keifaen vr ijr geen zoo aantrekkelijk betSUmelijic eu groot in e4i besten zin van het ivoord U Benjamin Franklin irderd naar mate meer leren bcketó werden j B elow vatt hooi aan het groote aandeel dat lerika had ook duide igen mail om tal ran Iers eerbied als weten leerde HF ilt er ooit ei d ma feleefd dti dflot rer au talmat linnen pm wetentcluip grondvesten Van de it Iron bij rir ba kleti 4 Als WijJfeer en verstand Wder qer wereld verrukt ttê en r4 l l i kU nlg op iclgi d i4i Zijn roem is telkens verfl bijitonderheden Uingnaiifle i en na betgOen Bancroft i het übht hebben gebr iriit hij in de bevrijding v n lijker uitgekomen Mei bewondert den ne redeneri Verdient hij nieö i happelijk nnder yeker enij en wefkiaier fa Éi er Tf e eanioitijKge l tler tter zicli den vrijen tijd wist I en staitkunde te bestudeej Als Staatsman legde hil grootejEqiubUek als afjgi bon IJe i pten en warmp et l eti r hebbes e jl g pjaotisi i inzicht de lelterk gezegilen d reiilifbiröqi en 4e democr fif k t geeU ijdelir Vp ali da l An difieu Ueleii Amei knan8chen Nulkec Iijii nSliSlvertegeni oofdiot g zJi l versiïjndi Wat illfeerlijkheil diefde del nwater Hy ia iuïlujih i oprtiJlil hóedap et tepoblleken g schi etiis den j aaii dnn het hc iin rejlublilcnp kifi da téf rt Jöt Ii itt en tÊifofot we e yo kende Franklfn Oceaan I fthar Verscl an lhet b o S ijÜ XVI if a i4 iteirtnia inn e ong geboren de an den Ailanii cben m5 Iden der hovelingen ran he t Franscbe hef Het eolioone iii trukir hkejide ma£aeiyi gelaat van Fr aklin jmet z n erutWM rfiendélijken gluhlaah neemt 11 n vior hem in Zjn laiig giSvead hmi tiiiar achteren gestrekeii en doet hel st re efl kaoetmatigs der Fronnhe mode uitko then terwyl zyb natuurljjke waardigheid en boBelijkhetd al 3e vat buiten geleerd beleefdheden irn complimenteB der ha liii en laf en gemaakt dota schijnen H was een tijd van zedeigkea ei staa kuiidigeq chaos in Frankrijk het oude syitrem was vermolind ein dreigdi met oiider farlg i niemtind wist dit maar iedereen geroeide onzekiwhaid en onbeateaii rusteloosheid Nauivelijks toont Frankliu zich oJT al die stroomen eu tegenstroonien al die gedachten wenireheh en verwachingen gevtieliPB de aantrekkiBgi krasht v W dien overtuigden b U denkaudeii enivoii4igfn geest Al de vlinders v in het hof fladtlereii om hgiti heen al de wijsgeerftn en iehken wilfen bMa leeren kennen koning n koningin butape hem hulde toe Hij m ia t democratie de wodè te Versailles iedereen vleide hem en prees hem Het reVleden bracht hulde itan de toekomst Zy beeltenis staat at in New Ysrk te middender gpotste drukkeryen eu dagbhid bureaux der wireldstad Moge tiiemand het beeld van d n lïpnalel raa vetlichting oruitgaag en besobavifïg xieo $ Qnder goei e votiroemeiu in zgn hart te voelen opkomen zander ejnieuw do lereiiilige overtuiging Ie gevoelen ilat eerlQkheia vlyt opreehtheid en roderhuuliliefila de heerlykste deugden rün een vr j iiian zijn BINNENLAND V OQUPA 6 FXBKUAU lil Donderdag werd in de vergadering van de alhier gevestigde afdeeKng van het Nedarl Sohool verbond het jaarverslag door den seeretari den heer C Messemaker uitgebracht Wü iiv vu i gaIcgrnheid dat verslag hier te laten volgen Eindigde ons 1 jaarverslag inet de vermelding d it er nog veel te doen overbleef dat een groot aantal kin leren ia t geheel geen of zeer onvoldoende onderwijs ontvingen en gaven bestuurders daarhg de hoop te kennen dnt hierin nog veel rerbeterén zou te gclijker tgd eei ber cp do u te op alle vrienden vaii vooraitganiij en busanaving om niet alieea in toffel jken maar ook in zedelijken zin bonae medewerkirtg te rerleenen thans bl e uit het Tolgende in hoeverre die hoop wera bevredigd aas die roepstem werd gehoor gegeven Op het bevolkiögsregister der gemeente zijn ingeschreven 220 kinderen ran U jaari IJSOjon gene en 1059 raeisjaa Op de schoollijsten warden at schoolgaande rermeld 10 10 jongens en 947 mei es hiervan tijnlii jongens en 195 meines boven de twaalf jaar Het getal kinderen dat geen of onvoldoende onderwijs enoot is 232 24 omdat ziekte of achterlijkheid hen terughoudt 92 verliete te vroeg de aehooj 116 ontvingen in het geheel geen onderwas Het betrekkelijk scboolvcrzuiiu op de ArmsohO aI wj i van kinderen beneden de 10 jïar 6 xxren de 10 j aar 1 4 van jongens 3 37o van meisje ifl o op de andere scholen was dit veriuim veel minder Het getal van hen die in het afgelotjpeit jaar wlllèVeurig de ebool verlieten is zeer gering sjecbls zes gevallen kwamep daarvan op de Armscbool rOiiT Ziedaar cijfers wat bewijzen rijf I Dat het bohoolverbond iti het afgeloopen jaar wonig T cbtbaar was zagen ommisaarissen het jaat te raren brt sehoolv zuira onder bannen invloed verliuw reu Uiaas is ei in dit o fer giSeu gunstige èrandering gekomen bet i nog 10 a buisbeloek woord en opwekking vermogen niet altijd evenvtri op de onverschilligheid het eigenbelang ofde behoefte der ouders Is de rermelding vaii dit feit ons reeds zéér onoa oaam een tweede beatast ar dat brpaalii pnimoadigead iat de vafntkie voor bet Sehootverbondbegint te TarAaawen niet de minite medewerking ondervonden commissarissen onze ahleeling die aanrankelyk SOO leden teldei is Veeds vermiuderd tot 853 sommigen vertrokken naar elders anderen bedanlrtan i Oonttllekeurig i nègt Biefa zich af z js dit leeds 4 MAtma des ouderdumb zal de r or8p lling der póniBJateq het SdKolvtmbond ia een prachtig vuur I 3 werk zoo spoedig k rvull worden CumtiiisSarisjen hqpan het tegendeel N 232 arme kleinen ziiii in óaie gemeente geheel orjgedceltelp van onderwijs TerAtdktn mag iit zoo bfyTen zulh n ij ionder oBéerWijs opgroeiende b j dfe tortieëehde bescbaviog nieii dê ganas van de niaalécbappij warden I i Er r liep een ja ii aedert onr U rersfaig En I In dien tUBsebentijd hebben m e kinderen sehatteu ran keniijli opgedaan voor ban volgend leven en zü gehroJ e i aeirerkt van a morgeas vro tot i avonds WU l t knn lot kwam geen verbetering Nogmaals ihu vrieiidefl van vooruitgang en beaeliaving helpt ons dien toestand veranderen hier ia het wort temeia am we te doen schenkt ons bovenal owpn zideijjken invloed wauncer niet velen medewerken zullen w nimmer slageii In bovengenoemde vergadering van t Schoolrerboml i niet algemeene stemmeu beslaten itat deafgevaurdigdeu ter itgemecne vergadering zullen vooratellen on tol bereiking van tot doel van den bondalks aan te wenden wat d inroariog van kermUcU kan in de band werken Uit Ondeivater schrijft men ons dd 3 Feb ÏA Donderdagarond had alhier de derde tantarerjiailering mat dtucs la vaar het loe eodc wiiiterliaiCaiir De lezing werd by dne gelegenheid gehouden door den heer W de Jong van Benschop het onderwerp was Zeê uit varsohilleode oogpunten bqicbeuwd Met groat geuoegeu werd d voordraont door het rrjj talrijk opgekomen publiek aangehoord H lieeren J Kiewiet de Jonge A Soiieer A C v Aelat Jr en Jb tan t Kruya zorgden raar bydrage iTerens kunnen wc mededceleo dat de leerlingen van den heer Jb van t Kruija onder diens leiding Dimttag avond bnnne ouders en andere belangstellenilrn eeue genorgelijké Soiree Musioale verschaft hébben itt het logement de Ibelen alhier 1 f r 1 UU Schoonboren stsViJft ou n J Fabr Door dé kamer van koophandel en fabrieken alhier z n onderhandelingen geopeml ter rerkryging ran eene verbinding aaa den Kyii poorweg Kriaaprake VOO eene lyn vso Gouda over Sehoonhoren eu Go rinohem met aansluiting aan een der meest geschikte ponten in Noord Brabant I e heeren H A Boeck N Kooiman en L Tan Zeasen hebben het voornemen opgevat om alhier ene bierbrouwerij op te richten Do daartoe benoodigrie stadsgrond is ter grootte van pi m 700 M reeds door bet gemeentebestuur o eataau tegen 1 per M 6 Uit Kiebwpoort schrijft men ons dd i Feb Heden namiddag leden deze en ook omliggende Gemeenten eèn treffend verlies door het bijna plotseling orerlydeii vaA den kandigea en algenwan hoog geoehten geneesheer G Oosterling Gedurende zyne ongereer veertig jarige praktyk noebt hy door onvermoeiden jrer in zijn werkkring ii t nauwgezette pUobtsbetrochtiiig en rechtschapenheid niet alleen het vertronwen ma r ook do achting en téïgenegeuheid verwerven van allen die hem van nabij leerden kennen Zyne nagedachtenis zal dan ook by reien roortdarénd in gezegend aandenken blyven Da leening ten behoeve ran den spoorweg UtrechtWoerden Leiden is niit volteekend Men verneemt echter dat de ontwerpers zioh onledig houden met de ontbrekende oandeelen in het buitenland te plJ etsen eu el met groote kans van welslagen Men meldt uit Rotterdam dd 2 Februari Met 33 tegen 2 stemmen is gisteren door den gemeenteraad goedgekeurd het plaa voor een voor de toekomst dezer stad allerbelangrijkst werk een bi ug voor voetgangers en rijtuigen ver de Maas J ie brug iseen onvermijdelijk deel van de voorgenonen uitbreiding der stad asn de overzijde van de Maïs waaraan bier zoo groote behoefte wordt gevoeW i at de kamer van koophandel onbttigs ernstig op spoid maken hy den gemeenteraad aandrong Twintig meters westwaarts van den spoorbrug t saoben de Buomp en een der hootdstraten op Feije ioord zal thans volf enê het aangenomen pUn een rnate stadsbrng worden gelegd die een breedte vin 84 netera zoJ hebbeo en orer de lengte in twee tfdeeb ngeo door eeu balustrade zal gescheiden zijn eei e voor rijtuigten en eene voor roe ngera I e bnig zal op 4 pijlers rosteia eu hoog genoeg zijn om aJn dei groótate schepen der biua r aart altijd met g strrkeu must o scboor een doorraart te rerleenenj D heer M C de Vries Jr te Amsterdam heeft een gedenkpenning rerroardigd voor de feestrieriiijf van 1 Apvd Aan de ooniytin ziet men het wapen van de stad Brielle waarachter een degen me een vrijheidsfaoe op de punt ter zyde van het wapen leesl man 1 April 1572 Het randschrift is De fortuin help den stoute en daaronder Inneming van den Brie door de ïVatergeuien t e keerzijde rertoont een krgg uuin met opgeheren zwia tl in de rechterhand en eeu Vaandel in de linker aehter hem ziet men eói schip en den toren ran dan Briel naast hem staat d tïrannif voorgesteld door een gepantsrr le VToaw die in onisteltenis haar zwaard nederwaarts houdt en uit de linkerhand een juk laat vallen He randfobrift ia aea sobrikte da Tfnrnnj en op de afaotale staat Door het vrye Nederland plechtig herdacht I April U72 üij Leeuwarden wordt Van 1 Feb gemeld In den afgeloopen nacht len rnim S ure is de postl ode v aa den Begiaerd van Ferwerd naar Leeawarden op den Veg tuascHèii Hyam en Fenkum door twee luanspersonea oangeralien dia 3 rapbem vorderden Zijn zeggen dat hij die aojn niet by zich had wel 14 ccu en die zij konden krygta liat hiui onvoldaan waarop de man zich snel van n brievenpakket wist te ontdoen en met zpjn stok den grootsten deraanv illers een slag op het kuofd toebraêlit die hem sobynbaar bewusteloos deed nederzinken Toen de andere hem laarop aanviel hem peper in eeu zijner oogen wierp en zjiie uniformkleady gedeeltelijk Verscheunle wiat hij oók di zen meester te worden en 9p dea grond te kry en en wel zoodanig dat de moedige en vastber iden postbode de gelagen heid wist te vinden cich met de aan zijne zorg toevertrouwde brieren te varwijdarao Kr ia gelyk raa zalf spreekt by de justitin aangifte ran deze brutale aanranding gedaan VKBSLAÖ OVEB DEN TOESTAND DEB ARBKIDENfDE KLASSK ALHIBB Vervolg Een tweede middel tot herstel meent de Commijlsie dat gelegen is in een doelmatige claasificatie der werklieden eenigszios in den geest loOals die Aiy de gilden beatond waar de rangen vao leerling en gezel om ran den meester te zwygen schet ran elkander waren afgescheiden Wel wordt by de meeste looneo eeuig onderscheid gemaakt tusschen meer of mindere bekwaamheid doch dat ondersoheid ia geheel wiUekenrig het hangt grooteudcels ran den ondernemer af of hy dat onderscheid wU maken eu ook of hy t itm maken zoniler zich Klren te benadeelen Zoo worden de ambachtslinden tamelyk gelyk beloond een timmerman verdient 12 ot per uar eeometselaar erenzoo dit is hy orereenkomst aldusbepaald en de bekwaamheid vau den werkman komt daarbij niet in berekening Dit dient voorzeker nietom den ervaren werkman aan te moedigen eerderom hem wrevelig te maken te verslappen in zynyrer Het zou dus wenschelyk zyn dat overeengekomen werd om b v drie klosaen ran werkliedisnano te nemen nl zeer bekuame werklieden bekwame minder bekwame t De verdeeling zou in den beginne wellicht eanige moeilykheid hebben omdat het lastig zou zijn daarvoor doeltreffende regelen te stellen doch was men eenmaal op weg dan z de wellicht een practisch examen niet zoo bezwarend blyken als menigeen zich nu voorstelt Het spreekt van zelf dat daarby ran geen dwang sprake kon zyn erenmin van belemmering om t ambacht zonder examen uit te oefenen neen alleen l moet de gelegenheid bestaan om zich te knniien onders ieiden en t eigenbelang van t publiek zal daarvan weldra weten ic profiteeren £ en andere vraag is het of ook Ihj de fabrieken deze klassen kunnen aangenomen worden of dat daar geen onderscheid kan gemaakt warden in t gdialtc der werklieden van dezelfde soort Wel zal dit bij enkele het geval kunnea zijn zoo zal de spinaer in de j kleingarenfabriek en de pottenbakker ca de kaaraengietster dour meerdere ervaring door meerdere faalidigheid bekwamer warden maar of roor alle oiidertleelen van den fabriekarbeid htstzelide kan worden gezegd meent de Commissie te Boeten be twyfeten Wordt vervolgd Koloniën o o ST INOIÊ OmtreU de overstrooming op 18 en IS Dee te Samaranj meldt de Samarangicte OL het olgeode 18 Dee Wie zioh gevleid had dat de stad in deze luoesson vrij nan bandjirs blijven zoa zag zieh in zijne illusij n l edroge n Gisteren imiddag ea arond stond ze op de meeste plaatsen bhtnk en bleef iHI gedunende deo hKlven nacht t Was dan ook a cliuitei jk Weer zulke stroomen regen hebben wy dit jaar £ o niet gehad Voor het eerst heeft ia zer dage4 ook de reedé eens wat gespookt Wia van buitel af te Samarang aankwam t zn met deo t middagtrtin t zij met andere gelegenheid meende Samarang verzwolgen te vinden zóó stond alles ondar water 6 wonder daa ook indien men boort ran allerlei dcorbrakea Zelia de los koog gcikgea wegen op de aloiu aloon stonden bier bjjna onder Waar de kolos lie bandjir de grootste schade aaorichtte was aan ide sluiawerken De dam die het bassin waarin gewerkt werd ran de rivier scheidde is niet ingehtide palen kistingen én al weggèslagea ea het gebaele bjbsiu dadelijk valj estrooaad Man is aa tuarlyk mjet alle kracht aan hetdichtea vaadeadfa en kan dd schade niet begvootea vóór betbaaaia waar is leeggepjimpt t Werk wordt door dit ongeval intusschen maanden lang vertWagd lï Dea Hedeu nacht was de baadjir nog boognr dan gisteren Tot overmaat van ramp J lijft het ea de reede Spaken zoodat de waterlooziag daar oOk oiet gemakkelijk gaat t Gerolg ia dat de bBodjir ons zooveel Ie meer plaagt De dijk by Pelloraa bezweek gelijk trouoeoe wel moest voor dea aandrang en d iardoor geraakten Alle arvea in dia buurten all gewaonlyk onder ivater De stad ca het Chineeh he kamp kr u ook hun deel zelfs da overzijde Vn r bijv het watir tot in het gr 0te hnis drong Dat dé oandjir ditmaal in de benedenrivier hooger was dan in jaren het geval geweest is kan blijken uit het til dat in het Chineesebe kamp huiiea hebben ondergestaao bij welke dit in geoa tien jM gebeurd was Ouk dat in enkele saikeipifkluuM op Sleko het water binaendroug waw BCD dat cok niet gewent is Ook de sWwirweg heeft een weinig sobade geMen Vuorby Bifoembooiig tosaahea da mijlpalen IS ea 18 heeft e bandjir een gat in den spoorwegdamgeslagen ongereer twee meiers braed en diep aoodat tie treinen en 11 niet doorgaan konden maar passagiers en j goederen ai e ten overgeladen worg en Onmiddelly Wordt hier de sohade henteld zoodMl men hoopt dat de iniddagtreinen znllen Éunnea doorrijden Aan de ykbreuk bij Pelloraa heeft nea oaibr toezicht van den Waterstaat en de politie den gan schen nacht bijna ge irbeid meti goed betaalde rrgwilligers terwijl heden morgen eanige hoodcrdöl kettinggangdrs hèlnog slechts half gcdiohta gatverder zijn gasin stoppen lÏs Van den heer F Berié kapitein kolonno koto mandant ontving de nea£m £ hét volgend schryreni Door de Inildheid ran de rereeniglng M Sooii Knit was ik in slaat gesteld ten beboere van da expeditionna re kolonue die op morgen naar Suautra s Ocistktlst Goenoong Tinggie zal vertrekken een ruimen roorroad verversehingen enz in te koopen beetaau Ie uit 10 000 stuka sigaren rook ea pruimtabak 288 pgpen Javaansche strootjes i kiaten Ibee 10 blikken suiker 10 tfeasishen poedereho ooiade 20 cazen areng suiker Liebiga rleesohex tract 12 krukjes kofBeextract zeep en 9 stuks waterfilters een en ander ter gezameiilüke waarde van pi m 86 1