Goudsche Courant, zondag 25 februari 1872

ZoBdag 25 Februari 1872 N U71 Kii Nieuws üLAdverlentieUad voor Gonda en Omstrehélf MARKTBERICHTEN Goud 3 Febr Bij weinig omzet was de stemming wederom teer flauw Tarwe Zeeuwscho 11 85 a 12 50 Polder 9 70 a f 11 80 Kogge pnike ƒ 8 20 ïi ƒ 9 Mindere ƒ 7 25 a 8 Voer 8 a 6 20 Haver korte 3 85 a 4 60 Lange ƒ S 26 a 4 Gerst poike 5 80 ü ƒ R 70 Mindere 4 80 i 6 25 Hennepzaad 8 60 s ƒ 8 60 De veemarkt met weinig aanvoer de handelin alle soorien traag Varkens voor Londen geschikt 18 i 20 Cents per half kilo Kaas weinig aangevoerd 27 a 29 Hooiboter 1 64 a 1 64 Burgerlijke Stand OlDOCtll 19 Febr Fieteniella M ri Callj irTiiB orders D C n Wam € n ik no Mean 20 Tiij iljt Msriii omitn U le long en C R MeMer 21 Johauuei o ders J Farrer n C A Ziukhaun 22 Hendrik ouders T Hoissifta eo G S iikkenburg OvtnisütN 19 Fobr S J P den Kiet 1 j 3 m 20 J W Veco lrs 2 m I M n Vreuuiiugen wed P Vtrmfy 81 j A VoMim r huisvr van A G van der Horst 47 j GküUWfi 21 Krbr D r oawerenbnrg eo D Reyuder J F van dtr Liode eo C P vau Mnaren ADVERTEMTÏEN Bevallen van een Dochter C E DB JONG geb Mïssbb Oouda 20 Febrnarg 1872 Voorspoedig bevallen van een Zoon J HERMAN DE ÏrOOT geüefde echtgenoot van W K VAN ZUÏPHEN Gouda 22 Februari 1872 V De Heet en Mevrouw COSIJN van Ls T betuigen hunnen dank voor de belangstelling bjj de geboorte van hunnen Zoon betoond V Mevrouw de Wed C van HOEU SCHILTHOUWER VAN Lakebveld Blanken betuigt haren welgQmeenden dank ook namens de wederzijdsche betrekkingen voor de vele en hartel ke bewyzen van deelneming geduïende de ongesteldheid en bij het overlijden van h ren Echtgenoot ondervonden et MEI wordt te Rotterdam verlangd een van de P G bekend met strijken en tafel dienen Adres Lcuvehaveil w jk 3 n 350 aldaar Bjj B H MAASKANT is van de pers gekomen en alom te ontbieden of voorhanden N 1 DE INVLOED DEB GEREFORMEERDE KERK OP PBDISSEN S GROOTHEID 1 DOOR V ADOLF ZAHN Uit het Hoogduitsch vertaald door H VAN HEÜMEN Prijs 30 Cents IV 2 Een nooit gehoorde Preek van Dr Martin Lüther Volgens een oud gevonden geschrift Prijs 20 Cents N i Een lAllO des Tijds Prijs 3 C nt8 50 Ex 1 25 200 Ex ƒ 4i Zeer dienstig voor verspreidiitij op de sch len Gooda bruk vao A Unukiuan groot ƒ 5 000 000 Verdeeld in 5 000 8 riën uit te geven in Aandeden van EEN OÜLDEN Tot Aankoop van Gronden en den Bouw van Duizend Hi rjs crwoonliuIzeu te AMSTERDAM Geoorloofd ingevolge rMinisteriiele Resolutie dd 13 Oct IBll Ifo 64 Inhoudende BEN DUIZEND DlJlE HONDERD en VUF TIG HOOGE PRIJZEN Al de overigen met een hooger bedrag dau den inleg UITLATENDE en dns ZONDER NIETEN De prjjzen bestaan in DUIZEND BURGERWOONHUIZEN eli ter waarde van VUFDUIZEND GULDEN met inbegrip van Gronden Erf AXsKsDE in 6 Prijzen o ƒ gn OOO S 411 000 in 20 000 1 10 25 Prijzen i f 5 000 100 2 000 200 1 000 1 10 10 000 H 908 60 De Aandeelen Lot n zijn door tusschenkomstvan HH Makelaars Commissionairs in Efiéctenen bij den BoekhandWaar A BRINKMAN te Gouda verkrijgbaar Iwaar de Voorwaarden indeze PremieI ening ïi 5 Cts verkrijgbaar zgn Alle aanvragen de ladministratie betreffende kunnen voorloopig franco geschieden aan hetadres van den Heer JOH VISSER Boekdrukker Kloveniersburgwal bij de Hoogstraat K 102 te Amnterdam terwijl de gelden aan e CtedietVereeniging té Amsmrilam of bij hare Agentenmoeten worden afgedragen 0 enbare Vrijwillige Verkooping De Notarissen CAZAUX van STAPHORST en NIERSTRASZ beiden residerende te Rotterdam zjjn voornempna bjj Veiling op DONDERDAG 7 MAART 1872 en bjj Afslag en Toewgzing od DONDERDAG U MAART daaraanvolgende béiide dagen des middags ten Vl Ure in de herbei g van den Heer C F van den BEKGH aan Si lwijkeraluie nabij Gouda in het openbaar te verkoopen Eene hechte sterke en wel doortimmerde BOUWMANÖWÜNING geteekend R 86a tevens ingerigt eln dienende tot UITSPANNING en TAPPERIJ met STALLU G SC HÜIIEN HOpIBEKG verder GETIMMERTK TUIN BOOMGAARD en ERVE staande en gelegen bij elkander aan de Gonweweg en Gpuwsohe Vliet inhetVeerstalblok onder Ide gemeente Gouderak strekkende van den oprêl van den Dyk benevens de heeïen H Lambkbt Zonen en de Wed SleOt westop tot aan eigendom der Verveening jn den Krimpenerwaard En wijders dijerse partyen extrubesten wel toegemaakt Zoo WEI als HOOILAND met daarin begvÉpene stukjes TEELLAND WEG WATERING enz Alles gelegen aan of bij elkander in het Veerstalblok gemeente Gouderak en in het Beijersche gemeente Stolwijk te zamen groot circa 12 Bunders en breeder bij biljetten omschreven Na afzonderlijken yftlag zullen de BOUW MANSWONING enJAANBEHOOUEN én de diverse partijen LAND in verschillende Combi natiën en eindelijk in eene massa worden af De voormelde GOEDEREN zjjn in eigen gebruik en knn neh werden aanvaard dadelijk na betaling der Kooppenningen op 23 April 1872 of zooveel eerder als nader mogt worden overeengekomen Zij zullen tot op den afsli j dagelijks door een ieder kunneu worden bezigtigd Nadere informatien z n intus schen te bekomen ten Kantoren van genoemden Notaris CAZAUX VAN STAPHORST aau de Scheepmaker8haven tus8chèn de Glashaven en Bierhaven en Vfm genoemden Notaris NIERSTRASZ aan de Gèldersche Kade beiden te I Rotterdam Bene fatsoenlijke ÜURGERDOCHTER P 6 zag zich gaarne tegen 1 Mei aanstaande geplaatst in een gezin tot ADSISTENTIB in de huishouding of by jeugdige kinderen Naagen strgken en met de wasch omgaan zjjn tot aanbeveling Franco briefjes worden ingewacht onder letter Z aan het Bureau dezer Courant SpeclaliteitvanKaapscheVVijncH Deze zeer geurige en versterkende WUNBN van Mevrouw de Wed J L W F STERN te Arnhem en liggende in het Entrepot te Ameterdam zijn te bekomen in kisljes van 12 h eele of 24 halve flessohen volgens prgscounint bg den Ondergeteekende Br is nog eene aanzienlyke partij voorhanden gebottela in 1869 Gouda 3 C G DüTILH Febmari 1872 Agent Zevenstraat TE KOOP of TE HUUR Tegen 1 Mei a a wordt TE KOOP of TB HUUR aangeboden een logeabel HBERENHÜIS op den besten stand te Gouda bevattende 8 KAMERS en hetgeen verder tot eeu wel ingericht huis behoort Adres franco ouder letter X aan den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda st£j nkolen IIIBEBNIA SHAMSOCI KR N fr N A MIJNEN Verminderinp in Prijzen GAS STOOM KAWCHEL u SMEEKOLEN alle soorten in groote soorroad vooriianden Beste zuivere SMEEKOL JN 72 cts per Mod Heel aan h i Dep6 Kjjugpoor Rotterdam Rotterdam Dc Acent 17 Febr 872 D G BINGHAM Vuurwerker Br wordt gevraagd een bekwaam VUUKWERKER bfl Van Berkel Gdtte Eeizerstraat 278 Staats LoteriJ De Trekking der ËRRSTE KLASSB begint MAANDAG 18 MAART 1872 Dr Ctiantoinclauus Oogenwater Dit onfeilbaar OogeuWater heeft in den korten tyd dat het bekend geworden ia een nommé verworven zoo als zelden aen dergelgk artikel is te beurt gevallen en tot ondubbelzinnig bewijs hiervan kan strekken dat er reeds duizenden bjj tienduizenden flacons van verkocht zjjn en de aftrek van dit voortreffelijke en heilzame middel steeds toeneemt Alle Igders aan verschillende Oogkwalen wordt dit middel ten sterkste aaphevolen en zullen zjj na een betrekkel k korten tjjd wanneer men bet oplettend volgens voorschrift gebruikt de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Gogen water ondervinden Zg die genoodzaakt zgn de zoo lastige bril te gebruiken zullen die bg eene voortdurende aanwending van dit nliddel weder kunnen wegleggen Zwakke oogen die door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of die waaruit by harde of koude wind vocht ontloopt worden door dit middel spoedig gebed hersteld Iedereen die tot zgoe hoogste jaren zonder bril wil werken make dus eer Tiet te laat is gebruik van Dr CHANTOMELANUS OOGEN WATER en na eene korte proefneming zUl mende uitmuntende werking kunnen waarnemen Het is a 60 Cts per flacon verkrijgbaar bg T A 6 VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKBR Leiden J H KELLER Weste Wagenstr eètterrfonj Mej L A ScH0UTEV3 Sc ii üter Oostmolenstraat J J GROENHÜIZBN O Utreda En meer bekende Dépóts in ons rijk E BTTA T U M In lii t n villi Vrijdng l i Fi lir jl stond een idvtTientie wn iibij aliusioelijk te koop werd aanfjebüdfi ecu H iiid Koienmolen mi t een pnnr eteenen tilt mcut zijn ITO Ji mii Kon ntiiülën inft DUIE pn ir sticiieii h j BUITENLAND BoltéBJaiHlsch Overzielit Door d FruMclia regeeriof ia bQ monde van den oüniiter tmn iuoiieaUiidiMslie zaken een ontwerp van wet iopeéÏHd waarbjj atrenge atnf bedreigd wordt tageo WMiTiUen op de Xationala Veij adering en de r geerioir Uit de toeliehtiBg Uijkt dot men ImI OM heeft op de Bonaportaten De gebeele uoeavre der aoDaccbalen ia op nieta nitgeloöpea Alle biyft loo bet ia en de Kniif van Cba bard die te Aat erneo ia en druk door zijn wiungen beaoeht wordt Beeft niet aan zjjn boading veranderd De Indtpemdmte Beidt Den l heeft de gntf nm Cbamliord al de bier aaii e f e a evaan igden ran de reehterzijile by zicb ontvangen Na de rreeptie bebbca de bezoakera neb rereenij in de groote ual ren b4tel wy alc een groot getal L itimiatrn bgeeiigekaiiie nM ett Men dronk op de gezondheid nw 4 11 kMPN e op t benid v n dea pauaen e MWL Dwblir Daa 22 veder groote receptie MAtKuraenr ilccit mede dot de ax koniog van Hannover te Aotwcfpen gearriveerd ia aaiden v t da Cheaboni eaa bóoek te hrvogvn Ök beer Wiadbont een Uaitaeb kamerlid ver ezelt dio ax kooing VcndjeidMf Dnitiobe afKevaardigden van de fraetie au W l a dl mt vonien te Antv pen venroobt VolfBM wudir on de bgeeukoaaM ten doei beUbe 1 4 MM 1 eudtrfanadeUngm in teaektiag m HiUtf t 9fli0iültiiutu Dn JPréoÊtaêÊ lUMittt fH gasate v n de Vnami ttvitiaietea eo raadao mMul koaiaklii ba zqtia Duitacblaiul De tatmer mn retteMBVooidigen in Bel beeft ban littingm bervat en de algemeene diaeuaMc orer bet bwdfrt im bet gnnuteria nn jnititie v or et leUwad a diat j aa f naugevanyan ile min ater vfu jaeiitiek gyt wiagAwJude of by geziail waaofflopbtt W eta e f v ket lilierale bewtsd 4e doodatraf door 4 itaifpèlg mn bet nsebt vm gi lie feitelijk af Il aafcnfea erfclantiie rulka niet te kunnen toeaggen iff m fif l d imf bij ao de kamer d vcnekeriog dat b in begwanl voor da aléafcaAng der doodatraf wai De kamer heeft van dc regeering een uitgebreid iritaantwerp ontvangen hetimik omM den naam van Ooit iltctoral m beataaiide wetabepalingen oiotreiit de ii nefcning aa bai atemrecfat tar verkieuog van Iedan voer de wetgevende kamera voor de provinciale Brika en voor de gemeenteraden met eenige wijagingen tot een gelnal vereenigt De beer DetM heft in het buia van nfgevnaniigden ondegedeekl dat hg de regeering wenacht te inlerpelleerea over de tegenwoordigheid van een buitenlandacfa aenieniweerder waarwlignlgk den graaf van CbambonI op Belgiaeh grondgebied Db Praiaiache Sekkt Anieiftr betat de aanatelling b kqninkiqk be l Hit van de heerei Moltk s en von Bom tot Jedcn mo t boerenhuia 1 a A N K R U E fte Mefe gmK een overxioht van de omwenteling Welke op kerkelijk gebied dour den abt Mioband Ktei Mreid wordt lie on nummer van 11 Febr jl De n er waardige losseheuring van den abt Mioband ten gevolge der paoaelgka onfeilbaarheid baart voortduKMl veel opiirn Hn de kerkelijke bladen Mi eobien tonden date verstandiger hebben gehandeld indien ly den geweien viearit der Madeleine met jTUit hadden gelaten l e heer Miohaud echyut den trijd geenazina te duchten en de brieven door hem aan den Onitert en aan dan fraafit gerichi legfen geen getnigenia af van moedelooabeid Stelt Men ziob niet bloot aan vernietigende onthullingen wanneer men een man die zoo goed bekend is met de innerlijke aangelegenheden der aemmaricn en biadommen tot het uiterate drjjft Zoo beeft men gewaagd te beweren d t de heer Miohaud een leugenaar m w aw pEwr eaa ander MI gadeoa geproteat geboord renrgerd doordien it en den weerspan Vn men voortgaat ia dat hij mgr Darboy baleaterde toea hü dezende woorden ia den mond legde De pauaeinkeo nfe ilbee r beid ia een dwaaa Ingma Wat ii betgevolg gevecetP Andere geiaigen liin getreden on te verkleien dat ook tg 4t nitdnikkiag uit mgr Darbo a mond hebben opgeaipgeu Ook tegenoverpater Hyaciuthe heeft de aaitabiaaebop van Far j ticb lo dier voege uitgelalen Het tut vaat datde gebezigde woorden de liveie uitdrukking bébeladen van lijn overluigiag Hjj vond er zelfs geen bezwaar in deie overtuiging in geaprekksn met vertrouwen uit te drukken Zg onderwerping aan bet paaaelgk dogma waa dna aléabta een olfleieele datwil zeggen uiterlijke Gelooft men d n werkelijkde taak van het nitramontanitme en der gedacbtenia van mgr Darboy te dienen door tonderlinge niet gemotiveerde tegenapnak Keu meende teer alimte handelen door in bet particulier leven van denbeer Hichattd te taeten en bem a in de Tenehtingen aan bet gebch prga te gevrn Het gevolg blerfniet uit Men kreeg verpletterende antwoorileo enweid in het volgende dilemma gedrongen Indiende heer Hiebaud waa een non van geringe waarde Hwola ge beweert dan vrag li wjj waarom hg lóó jong nog leeds een der andtalgkste door de Kranaebe geeatetijkbeid merst gcMchte betrekkingen erlangde Hoe kwtin h j aan den poet in 8aint lloch aan dien in de Madeleine Was hg den rang evenwel waardig die men bem roeg daa zija de pogingen om ben tbana te hedereD ijde t Is ovirigensieerhegrgpelijk dat IMu zlefa b oé maakt wanneer men liet dat een dertqnen aan btt publiekliet k en mi mm voor wen vcrbonen wildehaadea Dikwerf reedi werd aoa gatw Md of detePnaaalie gierteiyUteid aitlrljnc ao gmmui soo bekif eeaagexlud in bow albieeie ym t m iat owte bet pM tc lcoden oaaloot gewni fdbweten prikkeUe icr en dei de gebeele Wereld bcelt Men beeft het scbnudi iQen Jeven maakte over het pri deKlig tot bet uiterste dreef ndii til men zieb nog gooaob aiidare oiiaangenaamb eoop den bals balen f Volgent den jOde hecftide uiterste reebteizijile besloten toe te treden tot het fmonifeat van bet gematigde deel dier portg ook kenaaaid bet maniféd Ernoul omdal dete er de ateUer van ia De uiterste reehlehzijde is door twee beweegredenen tot dien stap geleid geworden Vooreerst blijven bare hoofdbeginselen ongedeerd door bet unire t dat enkel de strekking beeft om de voorkenr voor de traditioneele enerfelijke Monarchie te conatateeren Ten anderewilde tij niet de beaohnidiging op zidi laden dat teVerdeeldheid zaaide in het monarebale kamp Het aantal onderteekentren rtn bet stuk tq t de aSkle bedraagt alzoo 240 Maar nu beeft er een Incident plaate gehad aldna vervolgt bet blad dat aan veler berekeningen den bodem inslaat De meerderheid van bet lecbiercentrura onder aanvoering van den heer Soint Marc Girardin heeft zich teruggetrokken aangezien de toetreding van de uiterate reobterzgde een al te legitimistiscb karakter aan bet manifest geeft Het gevolg van dat alles is dat de Orleanisten die de monarchale partg in de kamer te hunnen bate dachten te reorganiseeren door sobgnbaar eenige oonoessien te doen maar in t wezen der taak om de gematigde rechterzijde naar zich toe te halen en de uiterste spits dier partg te isoleeren Orleanisten tlch thans bedrogen zien en nu op eene andere combinatie bedacht moele r4jn willen zjj iets in hun belang uitrichten Dat de ingenomenheid in Frankrijk met het denkbeeld om door vrijwillige inschrijvingen geldenbgeen te brengen ter bevrijding van het land dooraffussing der oorlogs iridegtaiteiteB aan Duitscbland nog veel bgval vindt en lop alle wijtea wordt gaèxploiteerd blgkt uit de talrijke opgaven van desommen waarvoor reeds werd geteekend Bij Ie Tempi is voorwaorlgk ingeschreven voor eene som van 36 869 71 francs Aanzienlijke sommen worden door particulieren hetig voorwaardelijk hetzg zander eenig beding aangeboden Te Havre alleen teekende de beer Emile Maqnelier voor 50 U00 6na onder voorbehoud dat de som van SOO millioen woide bereikt de beer Delarocbe Voor 60 000 ba waarvan 20 000 in ieder geval zullen worden uitbetaald en oog 50 00 als voor 600 millioen woidt volteekend de heer Maznrier voor 50 000 free onvoorwaardelijk en 17 leden vnn bet ooraité te Havre voor 118 000 frea onvoorwaardelijk en voor 889 000 froe voorwaardelijk te namen voor raim 600 000 frea Te Bordranx teekende de familie Cwus voor 60 000 frca als voor 500 millioen werd ingeschreven en voor nogmaals 60 000 frea indien de inacbrgvingen 1 millivd zouden bedragen Ite familie Johnston verbond zieb voor 110 000 frca als omu 500 millioeo en voor 220 000 frea als men I milliard ton krijgen D luitenant van de cavalerie de Tarnde te Tours beeft 100 000 fics aangeboden De beer Simon te Seint l i teekende voor 60 000 franes In de laeeete groote plaateen werd reed voor beiangrgke aoinmen geteekend Het totaal der insdirijvingen te Rouaan bedmeg de 18 Febr 281 000 fres te Toars m den I5 van dfe maand 208 00 fret Te Reims denkt men een totaal ven S miUioes e znllm verkrijgei Te Rordeon is bij de kamer van koophandel reerie voor 410 526 frca geteekend Ongeloefeltjk is bet bgna boeved eok ia Ueiae en bijna armoedige plaotaên wordt bijeengebiMbt Te Mozéville een pbmtsje van 1800 inwonere 4n rM 16 000 Dca vertémeM en tien denkt aeg meer te krijgen Saint Di met 7800 inw aobonk i eda 100 000 frm Deyviltera een klein arbeidcradorp in twee ilogen 2500 free Vit Ie Fnuu ais nwt 804 0 inw 100 M frea Kene ooilecte te Audiocourt met 1080 inW braeht in twee dogen 3S 0l 0 frca op De dames te Loches aen atad otet 60 iaw venamelden ia eeaa week 80 000 franos daar w III i b i i a driüb lii mi iini ben t ren it i m mt Mlfiii M geeeb iiW v a i bevrifdüig ras b t UaA De kMwr van koophanile te Marseille gaf roorwaardclijk 2t teO frca de var eeniging van wisMl agenten b da Fransobe bank 100 000 ftos onvoorwaardelijk en nog 500 000 ala roor 500 millioea wordt mgeachieveii De gemeenteraad van Bajronue stond 45 000 frea oe die van Auby 10 090 Het bof va appèl te Toulouse 25 000 fras te betalen uit de traktemeoUn der leden de gemeenteraad van Aneb 7 600 inw 20 000 fms Buiten bet land wonlen ook in vencbiUeade plaatsen inschrijvingen gehouden Te Metz werden in weinig dagen 89 700 frcs bijeengebracht terwijl bet comitii te Geneve reeds in ign eerste bgeenkoatat de aanwgring voor f 0 OOU frca verkreeg v J2S i ENGELAND Met betrekking tot den moord van lord Majo wordt aan een Uuit ch blad uit Londen geachre en rMeo gelooft dat geen politieke redenen bij deze daad eene rol hebben geapeeld en de Engclschen zgn bet deubeeld teer toegedaan dat de anelle opvolging van beide moolden die van den rechter Norman en van lord Msyo geheel tocaltig ia Het is mogelijk maar het is ook mogelijk dat dit niet het geval is Of de moorden slechts aan enkele op zich zelf staande dwepers moeten worden toegeschreven dan of tg het gevolg lijn van eene samentwering die hare offera onderde hoogstgeplaotate personen kiest is nog niet met tekerheid te beslissen maar het is niet raadzaam om ella zulk eene samenzwering als ondenkbaar te beachouwen want hel ia in Indie volstrekt niet zoo rustig als de regeeringsorganen bet voorstellen Jonge H Indoe s die hier in Londen studeeren verklaren ronduit dal zjj zich opzettelijk de Eoropeesehe beschaving eigen maken om ban land eenmaal van bet Ëngelaohe juk te kunnen bevrijden in hnn geboortriand kweeken de grijsaards bg de jeugd zulke denkbeelden aan sekten van de dwepers wijden bnn leven aan dat plan voor de toekomst en de wreede gestrengheid der Kni scbe gsneraala tegen een hoopje oproermakera bewijst dat de Engelsohe regeenng het geraden oobt 0 B het atelael van zachtheid met da theorie der vree te verwissejen En er znn nog wel andere teekenen dat het onder de eohijubaar Stille opperrUkte geweldig woelt de regeering ttil wel doen wanneer zij er dc noodige aandacht aan wgdt