Goudsche Courant, zondag 17 maart 1872

9 Tertcg8fiw4PEdi j er e g lastigde der Britsche Kroon den f oantiieur de e isoert het bestuur zouder ministerie dodh hij moet te rade gaan met twee wetgevende Kamers gedeeltel lc iloor volkslieuze gevormd maar die in zake van belastingen en lu de beivilligirfg der plda id dten wr het estuur beslissinde stem hebbün Uit berft uecrmalni tot bdl in sD en tot stilstind d r zakeaiinleid Vh dien ho nf aordt door he Briiache maiiatecie vaa kplaiiieB df opichting vai eMt vernntwoorfet lni i Bg errng tle Kaapkolonie aanbevolen dat is de invoering vau liet parlementaire regeennafistelscl het besUtur door een ministerie dat ennt oiardi I i li É WeLnvf pde Kamera is dov é ltir yr tf if üÖJng kan worden aoodmakt tif nlzoö afwisseft iraar gelang van de meerderheid in de kamers Aan dezen raad is nog geen gehoor gegeven er zyn ingezetenen van ellie af uintt die soogenaAmde verintwoordelijke regeering Toor nietaandsn dan part jreg ering houtleu en die voor den poriijstryd teriigileinieh terwijl de Ëagel chen dut zijn de oostelijke provineiën vreezen onder zoodanige regeering de Nederlanders geheel meester te stullen rien worden Doch deze bezwaren zijn onzes oordeels niet van overwegend belang Verandering in de inlichting van het bestuur der Kaapkolonie is oiivermijdelyk noodzakelijk geworden Indien de twee zelfstandige gemeenebesten zieh aansluiten aan het samenstel der Britsche bezittingen in Zuid Alrika zullen rij er eene versterking voor de Kngelsche partij zijn en h t is een erkend feit dat Ie Nederlanders in de Kaapkolonie noch misnoegdheid tegen het llritsclie gouvernement hebben noch neiging om het bestuur ten ei en bate tn banden te nemen Ia het waar dat de regi ering Ier Kaapkolonie moet worden hervurmil hetzij door uitbreiding van de macht dér kroon of dour uitbreiding der volksreohten dan is het laatste verkieslijk B £ L O I £ Gelijk per telegnim is bekend geworden heelt hét Hof van assises van Brabant Audré L ingraud z ch nasaMmde Lsngrtnd Dumonceau iaatsti lijk koopman te Brussel thans zioh te Londen sehuil houdende sohvidig verkkaiU bedriegelyke bankbreuk en bg verstek tot 10 jaren opsluiting veroordeeld In een brief uit Londen van 9 Maart zegt Tj ngrand dat hij voar de i ttiiie xal verMhijnen zuodra hg fijn pleidooi geKed heelt en dat hij alsdan de hen tea Jaste geitje feiten zal ederif gea H t g lieh met de hoop te hebben gevleid dat ia de schikking welke in de onlrags te Weoneu gehoadeu en door hem oiigaiokte bgeenlcoaMt ojner craditanren is getroffen eene bepaling zou zija opgeaomen welke heaa uit het oommereieele oogpont m den tóeatand plaatste van een haudelaar die ren aoooord heelt verkregen Door de verwerping dier bepaling i zijn toestand van dien aard geworden dat deze dour hem in gezette overweging moet worden genoawn alroreni hg lieh in een openbaar debat kin uitlMen H Tcrkiaart roorta een arm man te ign JDmiS CHL AN D O Wfer Zeitaag spreekt met groate ingenomenheid over de spoedige aansluiting van het Oost Friesehe aan het NederJandsche spoorwegnet welke thans als een uitgemaakte zaak mag worden beschouwd I e gevolmnuhtigden zegt bet blad tyn het ten aai zien van alle punten eens geworden en de regeering behoeft nog sleehti hare goedkeuring daaraan te hechten Nabij nifhove zal e ue groote vaste brug met Tier openingen over de Ëems worden gebouwd benevens een reusachtige viaduct het station van den Oost Friesehen oórweg zal worden gepl intst tusschcn Leer en Tagenbrug Over Weeqer aen gene xyfie der Eems gelegen komen wg in rechistreeksche spoorwegverbinding met Qroningen Leeuwarden en verder westwaarts met Harlingen die roortretfelgke zeehaven aan de monding der Zuiderzee die zelt midden in den felsten winter voor den icheepvaaH toegankelijk bigft De afstand tassehen Bremen en Harlingen is 32 m len in 7 tiren tijds zal men derhalve van b er dé Zuiderzee kunnen bereiken De kosten der overbrugging van de Eems vroeger op 600 000 th be groot znllen niet meer dan 400 000 th bedragen Het officieele dagblad te Straatsburg de Sira burger Zeitmg deelt het bericht mede dat de openbare voorlezingen aan de nifuw gevestigde universiteit ahlakr met I Mei zullen aanvangen Uit den Series lectionum blijkt dat de universiteit algemeen genomen met een reeks uitmuntend leeraren is begiftigd Bijna alle vakkeu zijn met zeer bekwame mannen bezet slechts weinige vacaturen worden nog aangetrotfen Bij de juridisehe faculteit moet nog worden benoemd de docent voor de paodectru bij de medische is ile leerstoel voor de phvs oiogie nog niet bezet r bij de theologische zijn nog verscheidene vacaturen Over vergelijkende taal studie zullen voordAKhten worden gehouden door den heer Mar Muller uit Oxford nnijr het schijnt is laatstgenoemde niet definitief onder et doceerend personeel opgenomen want de Series meldt dat hij gedurende het zomersemester welwillend op zich geuomen beeft openbare voorlezingen over dat onderwerp te jioo en Men voorspdt iStgemecn aeo schpone toekomal aau ile nieuwe nniveruteit 9ug een and ire aatsboj sehe inriel Uhj hqe weC van g insch anderen aaKI moet uier mot eep mM was d wor besprokaa iHeihaaldelgk heeft bet betrokken publiek de tabnksliandelaren de be chtheid jieuit det de rijker eenug door het aanjlA y4 der ivoor ialige JCei etlyke ta k ifabriek 4e 9tmaliburg een elete BC ireds ïou letten op deo we r regie Daarenlioveu woivlt da reeds door de exploitatie der fabriek aan den particulieren handel een nnnzienlijke schade toegebracht naar men beweert om deze beide gewichtige redenen heeft men aan de rijksrngeering een menigte petitién ingediend allen strekkende ma van de regeering geruststellende verzekeringen dienaangaande te mogen erlangen Hieraan is eindelqlc voldaan Het orgaan van den Duitsohea tabakshandel die Deutteke tabakZri tung bevat de volgende meüedeeling lu antwoord op eeu menigte adressen afkomstig van Duitsehe tatiakstabrikanten heeft de president der rgkskanielarij te kennen gegeven dat de regeering niet het voornemen heelt de keizerlijke tabaksfabriek als rijksinstelling in sland te houden Ten aanzien van het tijdstip waarop tij de werkzaamheden vaor rijks rrkeniug aldaar zal doen staken kon roorloopig geen nailere mededeeliiig worden gedaan De Norddeutieie deelt het volgende staaltje mede van de vermetelheid waarmede in de hoofdstad het dioveuhandwerk wordt aitgeoefend Voor een paar d gen h idden eenige leden van t gild van Mercurius vernuoien dat een rentenier wonende in de Belle Alliance Strasse een zeer belangrijke som geld had ontvangen M oensdagvoarmiddag tussehen 11 en 12 our hebben zg zich onder een geschikt voorwendsel toegang in de woning weten te verachalTen tijdens de afwezigheid van den bewoner Onmiddellijk daarop hebben zg diens echtgenoot gekneveld en liaar belet eenig geluid te geven waarup zg zieh meesier hebben gemaakt van ongeveer lO OOU th in klinkenile specie Met den buit zijn zij vertrokken en het is heden aan de politie mogen gelukken fle dadcra te aehterhalen Kort na 18 uren keerde de dochter de haiiës met eene dieiistlnaagd van de markt terug en vond bare moeder bewnstelOoa op den vloer in nder benedenvertrekken SPANJE De regeering heeft dezer dagen aati de gonvemeurs der provinciën voorschriftea voor hun gedrag bq de aanstaande verkiezingen gegeven zy komen hierop neder de wet stipt na te leven en door ieder te lloen eerbiedigen In die cinmiaire wordt de coalitie der oppositiepartij geacfietst ah een bajert waarin onderling vijandige elementen dooreenwoelen daartegenover wordt de staatkunde der regeering gesteld n eerlgk eonstitutioneel en niet als die der tegen partyen Jicht schuwende en zich achter dubbelzinnige uitdrukkingen verschuilende Het stuk eindigt aldus Onze leus bij de verkiezingen is Volksvrgheid de constitutie van 1869 de dynastie van den Koning Amadeua uimmsr verkleining van Spanje s grondgebied V Het bevestigt zich niet dat dezer dagen onlusten te Madrid zgn voorgevallen integendeel de Koning heeft er over de zoogenaamde vrijwilligers der vrgheiil een gewapend korps hetwelk zich tijdens de revolutie van ISSS tot het verdedigen der hoofdstad heeft gevon d een wapJensehouwiijg gehouden en is da irbrjjdoor het publiek met IjCvendiggejuich ontvangen BINNENLAND I fichaaicwedstigd GOUDA KAMPBN wit zwart 1 Zet B 2 E 4 1 Zet E 7 E 5 24 O 1 F 3 2 B 8 C 8 S ï 1 C 4 3 G 8 F fl i D 2 t 4 4 P nl E 4 D4nt E5 6 f E4 C5 O O ft F S E 7 So4ueert 7 B1 C3 7 D7 D6 E 5 nt 0 6 S C 7 nt D 6 De 2 Luit van de Artillerie W J C B Droogleever Fortuijn te Groningen in garnizoen is op zijn verzoek bg besehikkiog van den Ministervan Oorlog ovei g loatet bg het corps pontonniers In den gisteren gehouden gemeenteraad is besloten ƒ 800 Ie geven om met de aanstaande Aprilfeesten de kinderen van de Armen en Tasschensohool een genoegelijken dag te bezorgen Tevens is met 10 tegen 4 stemmen het voorstel van SiHgemeeoler en Wetfeondws aangenomen om J ian te koopen het Jand van den ieet A i de Kuiter liggende aan den Kattfnsiqgel alhier 2 antekoqpeii de perceelw lafld gelegen achter genoemd land D dot hav Baker die sioh uit strekken langs de Jan Verzwollen Wetering en da sloot v n Jen stationsweg en die toebehQoren aan de Egn ooejvegmaa schappij hiertoe moeien Comm dier Maotiohnppij qog huiij goedl euring vesleenen S Door bovengenoemde pereeelen aen IraOt met trottoirs te doen aanleggen van den Singel nair het station met twee vaste bruggen Tevens Jian medegedeeld worden dat de heer Steens Zijnen c fi zich bereid hebben verklaard 2100 centiaren van bovengenoemden weg aan te koopen ten ejnde daarop 10 woonhuizen te bouwen Vrg Igeiqeen ia hier en ook elders o a door n brief in het leidei Dagil het gerucht verspreid dat dria leden der commissie voqr de feestviering op 1 April a s door een Roomsch Katholieken winkelier onbetueh zouden bejegend zgn toen zij bem om eene feestgave verzochten Wij zijn echter in staat mrde te deelen dat dit gerucht geitel en al onwaar is De winkelier waa zelfs niet t buis toen de leden zich ten zgnent vervoegden Gedurende het jaar 871 zyn door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland ingevolge art 168 der Provinciale Wet 28 keuren van waterschappen goedgekeurd In dat jaar zijn 138 verordeniiigrn tegm wier overtreding straf ia bedreigd in de geneenten in de provincie afjgekondigd Men meldt ons dat de Hoofd commissie voor het feest van 1 April overeenkomstig het verlangen drs Konings eené uitooodiging tot bgwoning der aanslaande feestviering en tot deelneming aan het als dan op het Raadhuis te houden feestmaal gezonden heeft aan den th in8 te s Hage woonachtigen oudarobassadcnr in Nederland zoo hooggrschatten gsscbiedaehrgver John Lotrop Moilej Naar w vernemen is door de boeren Hontijn t Oonda en den beer van den Ouweland te Parge eoooessie gevraagd voor eeo spoorweg van Rotierdam na r Arndem over Schoonhoven Schalkwgk en Wag oingen en in de ri bting van de Pruisische greozeo Uit Krimpen a d IJsel sehr jft mendd 14 Maart i Heden is van de werf de Soop van de scheepsbouwmeesters Cs vau der Oiessen met goed gevolg t water geloopen een gzer rgnsohip genaamd 2Wer groot 300 last voor de hceren Fasbender Meiidt U Dieblich Dttitschhind De kerkeraad der Ned Herv gemeente te Delft h eft besloten dat de gtbcurteois van 1 April in eene dfuiraan hooMlal eJgk gewgde arond godsdieiistoffening op I A ftil a zal worden heidaoht Men meldt uit Schoonhoven De werkstaking der goud en zUrersmidaknpcbten is geëindigd allen ign weder aan bet werk gegaan onder belofte van meer loon ta erlangen Van den beer C H van Vlooten pastoor bij da oiidkatbolieke gemeente te s Hage is naar aanleiding der aanstaande feestviering een emst gemoadel k woord aan al de roomsoh katholieken van Nederland versohenen Ken woord dat op allen sn niet het minst opgemoedelgkekatholieken eendiepen indruk maken zal Ten einde ieder op te wekken tot het lezen der brochure deelen wg hier hel volgende uit het gesehrift medei Tan verschillende zgden worden alle Nedarbrndn 0 geroepen tot een plechtig herdenken van den dag waarop de grondslag wordt gelegd van ons onhafbankelgk volksbestaan Zgn er in en buiten onto kerk die ons daarvan willen oiisluiten dan vraag ik Waarom zou de eerste April niet als een groote Vaderlandsebe gedenkdag door ons katholieken gevierd kunnen worden Zgn ook wg geene Nederfaiaders en hebben ook wij kllen niet groote reden Gdd te dankéu dat h j ons berrgd heeft van bet Spaanscho juk en ons onze zelfstandigheid en onafhankelijkheid beeft teruggegeven P De inneming van den Briel op den eersten April 1672 werd door het tegen Spanje strgdende volk met blijdschap begroet In de mannen door wie en in de w jze waarop de stad is veroverd ligt wel niets dat den eersten April 1872 tot een feestdag ter eere van het protestantisme maken kan Ware dat aldus dan konden wij katholieken voor zeker daaraan geen deel nemen Maar neen op den eersten April dezes jaars wordt gewezen als op den 300jarigen gedenkdag van de verlossing onzes Vaderlands v n Spaige En welk Ned rJ uder zou zich daarin niet van ganscher harte Bogen vcrhe geuP Qewis ieder 4ie de iqlieke kejk opredit lief heeft zal bet iitreur n dgr er dert dien tgd een scheiding ip piitoiflfuir ttjfiwl ea hewo iers vsji hetjselfde Vaderland Maar aan wie hebben wij die ramp te lieten Zijn het niet juist mannen als Klip II en Alvs die hier bet land roet bloed en wee hebben vetvuld jEn war n zij niet daardoor juist de bewerkers van den baat tegen de Katholieke Kerk welke v66r drie eeuwen bij velen die tot hare trouwe leden bekporW j opgewekt Op ben ioa de schuld d it oaii CathoJieke Kerk is gevloekt geworden Hadden de katholieken niet geleerd daü de w r K rk niet oor vervolging aar doqr verdfs g zaamheid wordt gegrondvest en dat ook tegen de stoutste en schsndelyksie ketterg geen ander zwaard jygebruikt mag worden dan dat des geestee f H Hieronymu Waardoor werden vele Jtatholieken v n Nederland gescbpkt n hun geloof dat hun Herk de alleen zaligmakende was P Was het niet door de tollopze gruwehin en wreedheden door Filips II en Alva gepleegd P Waa het niet do r snoode dienaars der mschKatholieke Kerk die den göest der Kerk van den voor zijne vijanden gekraisten Heer ndskeqde i Tal van Ned llandscbe Katholi en beschreidcn den afval van zootele land nooten van hunne dierbare Kerk MM hadtien Spjaausche voreten soldaten en beulen niet de strengste plifkkaten t n de andersdenkenden nitgeiaardikd eui uitgeroerd P Hnnne harten gruwden van het bevel dat de ketters allen moesten gedood worden de i annen door het zwaard de vrouwen door de pot dat is door ze lerend Ie begraven en die ten tweeden male afgevallen waren door hft vuur Wat moesten velen denken van hunne Katholieke K k als met goedkeuring van vreemde geestelgkpn de hoornen aan Se wegen tot galgen gemaakt werdek om er de kettors aan op te hangen en mai nen als de graven van Bgmond en Hoorne niettegdnstaaiide ai hunne diensten aan den lunde en den XoniMg bewezen werden girvjingefi genomen en onthoofd Wits die handelwgze in den geest vaa onzen Heer Jezus iiristns die ge rgil heeft H leraan zuUen de mensehen welrn dat gij mijne discipeh n zijt indien gij liefde hebt voor eikand r Helaas die gruwelen van Filips II en lva in naam der Roomsobc Kerk gepleegd en als v rdiei Ialijke werken geprezen door vreemde gaesttlüken Bwaktoa duizenden Katbulisken tot vÜ andeo hunner H Moeder 0 gg Spaqjaardal g j Spanjaania riep een Katholiek priester op den predikstoel te KrOgge nil gij maakt os allen Geoa Het zgn mannen als Filips II en Alva geweest die bg het Nederlandsche volk de meening liebbeo bevoiderd ilat hun moordtooneehsn als eeu heilig werk door de Katholieke Kerk werden gebodeln Waren door de Nederlandsche bisschoppen qiet geneel andere Cfariateiijke begrippen verspreid en gehuldigd f O indien men naar den laod van vele echt NederUndsche grestelijken gehoord had gewis de scheuring zou verhoed zijn die tlians landgeuooteu va elkander scheidt De Nederlandsche bissah ipen ert hun geestelgkheid waren te diep overtuigd van de Ecclaia ntn tUU êaKguinem de Kerk dorst niet naar bloed om niet te sohreien bg zulke helsohe tooneelen waarbij de naam der Katholieke Kerk werd miabrnikt Gewis I niemand mag van ons verifcn dal wg de tcbennis vim het beiligrte en de vele gritwelen prgten die Lumey graaf van der Mark Did rik £ l 9uoy en de wilde Ueiizen zich ve rJpofilen tegen Alva en de Papeiif Maar het was er toch wA xer van verwijderd dat al de Katholieken die hun Kerk innig liefhadden aanhangers van Filips II eu Alva en ijan en van hun vaderland zonden geiveeetzgu Neenl een zeer groot onderscheid moet er gemaakt worden tnssohen de Spaansohe Katholiek ni sn de Nederlandsche Katholieken in die dagen ïió groot was dit onderscheid dat alle Nederlanders ioo vel Katholieken als Protestanten ter dood welfden vsrqordeeld bg een vonnis van het H Office 16 Febr i£68 Filips II bekrachtigde dit 26 Febr en beval het terstond aan ouden en jongen ipannen eA vrouwen rgken en armen te doen uitvoeren Ziet gij qigne Katholieke broeders die met mg n Ikunt seroemen op uwe edit NederJandsche af komstl het waren ook onze voorvaders die in hunne onwrikbare gehechtheid aan de Katholieke Kerk niet veilig waren voor armoede Igden en dood Ook onze voorvaden die met geheel tiun hart de Katholieke Kerk aanhingen zgn dqor dje Spaansphe inquisitie eenparig verklaard v oi ketters die Igf en goed verbeurd hadden En zgn zij bij het eisohen van de gruwelgkoofae belasliof e door Alva niet met dezelfde onverbiddelijke wreedi d behandeld als de Protestanten en waren zg liet eei ttemmig met deze geneest in het verzet Het waren meest allen Roomsch Katholieken in Alkmaai die in IS73 zoo krachtig den Spanjaarden weorstaud boden Alva had reeds besloten jils hij overwon daar geen enkel schepsel in het Ipven te laten voor elke keel zal het mes getrokken zijn Wareu het niet met uitzondering van een Üein faoofge Calvinisten bgna allen Roomsch Katholieken die te Leiden in lt74 de Spaansche maeht bestralen Te Zntfen is door den Hervorinde Kerkeraad besloten om de namiddag godsdienstoefening op I Aprile k ifi doen vervallen en de predikanten uHtenoodig n om n den morgen godsdienst van depzèUden dag aan het te vieren feest de godsdienstige wgding te geve o Kaar men verneemt zal in Augustus a s iu de legerplaats bij Millingen eene groote troepenvereeniging phyits hebben De stemming voor de tprilfeeslrn wordt te Rotterdam gaandeweg opgewekter Tal van optochten zgn georganiseerd door liedertaléls werkvereenigingen enz en daarbg 1 bijzonder uitmunten de optocht der leerlingen van de hoogere burgerschool 4 tijdvakken voorstellende Daar de Ibcsteommissie het bepaalde cyfer heeft ontvangen of toegezegd gekregen zal aan het door haar ontworpen programma volle uitvoering wordep gegeven Door particulieren worden na reeds vele aanstalten voor deeoratien en illuminatien gemaakt en creenigingen hebben zich voorgedaan om geheele straten te verlichten Te hopen is het dat door echoou weder de hrrdenking van een schoon verleden mag worden begunstigd Wij vestigen de aandacht op de tentoonstelling die bij gelegenheid van ijiet zójarige bestaan der Hollandsche Maatschappij Iran J andbottw te s ürsvenhage rol plaats hebben in September 1872 Staten Generaal Twekde Kamek zittingen van 14 en 15 Maart Aan de orde is herziening van het Reglement vnii Onic der kamer Nadat Hoofdstuk 1 en II zonder discussie werden aangenomen ziju over de volgende aHt door verschillende leden gediscussieerd en sooimige amendementen van weinig gewicht voorgesteld Alleen het ameiideoieut van déu beer Godefroi om aan de cummissii U van rappgrtcuri een meer zelfstandigen werkkring te geven en de voorbereiding tot het debat te verbeteren verdient eene byzondere termeldiiig Dit anrendement werd aangettomen put 31 tegen 28 st oieu Daarop vr iogt en verkrggtde heer Nierstraaz verlof om tot de Regeering op eeo nader te bepalen dag vragen U richten oiver de deelneming van Nederland aap de eonferentie te Weenen tot het beramen van maatregelen tot wering van de veepest in de zitting van gisteren zijn de beraadslagingen voortgezet over her eoiug an het reglement van orde De artt 33 36 ga eii vooral aanleiding tot discussie Die artt hebl n allen betrekking tot de behoorlgke voorbereiding der Wetten voor het openbaar debat en van de amenilemeuteo Daarop waren door de hh Godefroi e s eenige apeudemeuten voorgeatehl die de strekking hadden de zelfstandigheid der rapportenra Ie bevorderen de voorbereidiog der wetten te verbeteren er meer eenheid in te brengen n bet overleg met de re nqg te bevorderen en overijlde of niet onderzochte amendementen tegen te gnaii Deze ameudemeuten werden met eene geriijge meerderheid aangenomtm De beraadslagingen over liet regiement worden heded voortgezet Uit Dordrecht scbrgft men dd 12 Maart Naar wij vernemen is II Vrgdag door de werk bazenvereeniging SenirfuU alhier besloten om het loon der werlclieden met 2 cents per uur te verhoogen en alzoo Ie brengen ap U Cents Algemeen begreep men dat iets gedaan moet worden om het loon naar de dogelgks klimmende levensbehoeften te regelen Maar tevens werd de vraag geopperd wat kan gedaan wordeu iu bet belang van den werkman die zgn vak ten volle verstaat en hetzelve met gver uitoefent Zulk jienen toch achtte men aanbevelenswaardig voor den werkgever zoowel ala voor deo baas en om zoo eenen gelgk te stellen met de overigen achtte men onbillijk Eerstdaags is eene vergadering ophanden van werkbazen die tot het bouwIcundig vak bebooren Uit Kuilenburg meldt men dd 12 Maart De heer L Sillevis stedelnk architect ep een der grootste werkgevers alhier beeft het plan eene vergadering van werkbazen te beleggen met het doel om het loon der arbeiders vrg aauiienlgk te verhoogen Deze loonsverhooging zal indien de poging mocht slagen als een bigvend aandenken voor deze gemeente op 1 April worden ingevoeird Algemeen is men van gevoelen dut dit flinke denkbeeldzal veraezcnlgkt worden Twee knapen fsu goeden huize hij Parye sjju voor eeu pttor weken buiten weten hunner ouders en zon der iemand iets van hun vpornemeo te zeggen Asnières gegaan en hebben doar hel eilandje geqi La Grande Jatte in bezit genomen Daar woonden zij in een soort van grot met een gat als schoorsieen hadden een hoop drooge bladeren tot bed en leefden van jacht en vischvangst To n men hem verraste waren zij bezig met het braden van aardappelen in de asch terwijl een waterrat die zij geharpoeneerd bedden reeds gebraden wasi Visch was echter hnn voorname voedeel geweest Men heeft die knapen naar het hu s hunner ouders door wie zg reeds beweend werden teruggebracht Zij hadden elkaar Robinson en Vrijdag genoemd en bekenden aan hnn nu van blijdschap weenende ouders dat de lezing v in Crusoe s avonturen hen op het idee had gebracht ep dat zg zich op het eiland zeer goed hadden geamuseerd Laatste Berichten J Ï6W York 14 Maart De republikeinsche conrentten in Khodr lsland Kentucky en Westconam hebben beslutf n de herkieeing van den it heer Grant als president der Unie te ondersteunen Weenen l Maart De iTimerzeituHff deelt een keizerlijk patent mede ran deq 13 waarbij de boheemsche landdag wordt onibouden en de nienwe verkiezingen wurdm uitgesrhreven De nieuw gekozen landdag Kal Aea 24 April bijeengeroepen worden Londen is Miart in bet Ijftgerhuis heeft de heer GiBdstune gf zf d dat de Ministeraad margen mrddag het autwijonl der Aioenk iauffbe H eeriug in overweging zal nemen en daarointreut dus nog geene roededeeliug kan nurdcn gedaan Weenen 15 Mn irt Het voorstel tot bet toestiian van een crediet ten brdrage van een half milliuen tot voorloopige oadersteuuing van die Katholieke priesters welk diaraan het petst behoefte hebben is iu den Rijksnad aangenoaieu De Minister van Eeredicnst heeft vuurnitzicht gieren op eene gelijke ondersteuning aan Oud KatfaoUeke geeètelijkeu Brussel 15 Maart De Miniater van BnitenlAndsche Zaken heeft medegedeeld dat bij beden van de Pransche Eegeering de opzegifing van bet handelstractaat ontvangen heeft Versailles is Maart Ine Nationale Vrrgaderiiig beraadslaagde heden over het bo lgvt Versoheidene sprekers bevalen betuinigingen aan De heer Thiers zetdc dat het budget zwaar is maar beBchoawd noet worden als een nalatenschap van het verledene De hervorming van het leger veroorzaakt verhoogiog van uitKarep die echter van voorbijgaanden aard lyn Het Gouvernement hervormt het leger niet on oorlog te voeren ma ir om partij te trekken van de wreede lessen der undervipdiug Mqiw gen voortzetting der discussie Geruchten omkent eene aanstaande leeoing ter beurse verspreid zgn ongegrund Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag II Mavt TegcDK oordiK de bb t Ber eD IJscndooni Toorz Viral Beai Kut Lu ten Prioee Kraoeobarg Westerbaan Reutiager Droogleever vtn StruUa Post Uroat en Messeinaker Ue iiotai o d r forigo vergHderiug worden gelezeu eo g rresteerd logekomcB eene miMivc tsd d t bear G J Stc M Zyoen beleefd btdaakeude toot zijue beooeiniag als lid der eoumiuie oler de Stadibvlevubaiik Atngeuouieu voor kenai rJDg en bcBoemtng id eene Tuigende trei dvring Rapport ran U eo W op h t adrei tan J Mulder vragende aebadelooMtelling voor eene Mhatting De comm vsn fabncage advta ert tot afwgzing daarmede rereenigen xicb II eo W ter uie £ eo rapport vaa U ea tf op bet adres vao W ReaU om Terboogiug vaa peoaioeo ia aaaaerkiug neifleade dat bjj wel 68 jaren dieast lelt als ouderwijier maar ilechta 84 als gpeubaar ouderwjjxer wordt voorgesteld bem de ontbrekende ƒ 64 toe te kennen ab jasrlykacfae gmtiücatie De beer Reutinger stelt voor deze vcrhoogmg t breogea op f lOÜ De beer Bnebaer kont ter vergaderiug De hk Prioee eo Mcsseiaaker oudersteunen bet voorstel van deo bfer Reutinger Üe hh Viruljr eo de voorzitter baudbtven bet roontel en wenseben te blgveo biooeo de perken der wet De beer braueoburf aou de erbooging willen opvoeren tot ƒ 800 doek A i woidt niet genoegzaam oodersteund De beer Lu ten was U jd voor aen vaatea ntaatstar eo zal daarom stcraniea voor het voorstel van B en W a beer van Strasteo stemt iu mtt den vorigen sprekfT Jn stemming gebracht wordt bet voorstel van ReutJDger verworpen met lü t eo i st en 4 t vaa Ü ao W tuingenomen met 10 tegen 4 stemmen £ eu voorstel van B en W oia naar aanleiding eencr missire TSQ de pi sehoolcoiumiuie eene wuzigmg te brenges in bet reglemcut vdor do openbare scholen betreffende deo tyd der scboolexamens uordt gelegd ter visie Aan de orde is 1 Het voorstel van B en W tot aankoop van grond en het aanleggen van werken tlie reischt norden om dien grond tot hvt bouweo vao wouingen geschikt te nmkrn Uit voorstel zal in z a geheel worden up aoiaun in het volgende ouminer D beer Bentioger weuscht de behaudeling eeoiga weken