Goudsche Courant, woensdag 27 maart 1872

te tiji eu tele particuliere belaagea moet ig By belaniibe M endeB besl atlbet roonlemen tich het ijroo tp jkI Ne irit roornane Vlaamiolie letter Vütf Sïn M gee lUL noor onnfliankelijkbeidsfee t te Brielle begeven Tegelijk zgu hier én in de Nedcrbindsche taal voorlezingen over de de beteekenis rad üm itfs ge H M4en £ n oni Bwe i iw prekers wtzen d r rtpeehiileope door prn gane bistoriicb 4fal ng l t P Tf en oi ier natie niet al te liilnl moet vallen jrwiaêer zij niot van dien fP f O ijlf betefél Tip iier n afhinkeiykheia weten en dus de bedoelde voorlraiugen volstrekt geen overdaad tgn Ziehier een feit t opnieuw be ij t hoe on e eleriealen meia ilyii lj ite i ej rijp n n toepn tn Ëeq Hollandsoh fffgaix aif e Ai l t moe t lilden Jverf loor aldaar ryn S g jarig dochtertje door Jeu dood Het werd op het gemeentelijke kerkhof naar den datum der ter iardebrstelling begraven s Anderendaag beval de burgemeester echter dat de groeve iMdK if f9 i m het tje pnTdat tefkilid Proteatanisch was m een ar ouderlijkeu hork van d f od kkiir fofgo k trvv dit chiaul xoa worden bjjgezet r ÜIT39gi A HD Wanneer een artikel in het bekende politieke mnand chrift ffl iWe gplooft l ilig wordefi dm is van brt nieuwe ontwerp eeiier rijkswet op de drukpers weinig goeds te verwachten l e verplichting tut het stellen van cautie is wel is waar opgeheven o eveueeiit iijl alle bepalïngea vervallen die Sn irjjd tÜH vigeereudr GeKtrUordiiung maar d trentegea is het beginsel der qoiiUKatie behouden De sebrijv van het aitikel roemt echter de verlieteringeii welke daarin gebracht tijii dunr teu eeriite lie bijvoegsels en bijlagen niet neer io besüg geoooeu worden wanneer de geiiicrimiueerde stukken in hel hoofdblad voarkoineii en teo twetade het ia beslag nemen binnen uren door het iipenboai ipiuisterie ro bmiien 3 dagen 4Qor de rindkainer der rrchtbank bekrachtigd moet worden Maar ileie tannuneu cijn nog een eeuwigheid oSr eeu Uad dat tenws yta den dag bce ig i en d onmogelykheid wordt daardoor nirt weggenomen dat voortzeitiog Wn een of t ad door de politie feitelijk rerbivdecd wordt V rM Hl Mide m i treg leu van emtrilt ter drukpei warden bovendien b ig in bet nieuwe ontwe i gevonden ais confiscatie u verbod van buitenlandsche bladen venintwoordèlgkheid van ohrljfer redactetir of drukker euc toodai vaa vr ij hrid ran drukpen io het Pnitfcha rijk vooceerst nog 1 pen sprake vA kwibea loin I heer Wmdthorst de bekende leide nn de Duitaiie cent wn party het hoofd der ulttamootaanaofae party in den rijkad g en de Pruisische kamerTM algcriaardigdaa Tolgt bet voorbeeld van zyn attsrjjiud on Bismarok In tgu oflcieelen tdmttiftr de iltramontaanacbe Otnumia veiklsart hq dat hal hem onmogelgk ia om alle telegrafische en adinfteiyke adressen n betuigingen van sympathie aftonderiyk t beantwoorden In naam ook van igoa vnenden neemt bij deten eg t baat om daarvooraan alten aÜ dank te betuigen e SeUttueht Znl meldt uit Riitibor dat Maandag avond een oproer uitgebroken ii onder de arbeiders Ton de n neo te Wettkuwitz in Moravie waarbq versflbillende gebouwen verwoest en beschadigd en de kas gestolen werd De troepen hebbenbrt oproer met geweld moeten onderdrukken methet treurig gcv dg dat 4 arbeiders gedood ongeveer 0 gewond en mfer dan lUO gevangen genomenwerden B het rste beriolit vao dezen opstandbracht men dien i terbaiid met de arbeidersoiilusten welke in den buitsten tyd zoo vaak in Pruiaisob Silezië voorktvunrn en met de propaganda wrlke men beweert dat de internationale in Silezié Hongarije B liimen en Uunvie maakt Ken later bericht deelt hier mede d it het eenige motief voor het oproerligt io d roortduieiide nalatigheid der administratiewat de geregelde uitbetaling der hwuen betreft De bissohop ian Maiuz de bekende heer vanKetteler heeft rekenschap afgelegd iian zijne kiezers dia hem naar des rijksdag zonden De ¥ ran1 urUrZeUuxf neemt dit lijvige stuk op en besluit hareopmerkingen met dc woorden waaruit men retdsde hoofdgedachte vaa het stuk kan opmaken Deheer von Ketteler kenschetst zich i n zyue brochure ah een nltramontaan van het zniverste gehalte veel handiger en voorzK tiger dan menig andrr maar liettelfSe doel als dei anderen najagend Trgen de Hèschuldigin dat hij een principieel tegenstandervin hei Duilsche rijt tou zijn verzet hij tich zeerb mald Alleen de fwijfel djt het nienwe rijk zich letjhen zal tot het er nllen van zgné Chrtalèlijke en nhramontaanschr wencfaen baart hem zorg enkottmer Moge die twijfel dagelijks grooter worden en q daardoor meer en meer zekerlirid erlangen dat die wenaohen van den bisschop uooit vermld zullen kttnnen Worden De Nalimal ZeHunf legt in de haar jongste nommer het volgende b elreSnide de aangenomen wet op de pf isor ng Pe Ijftibi i fngingenover het ontwerp bracliten een eeuigszins pgnlgk gevoel Ie weeg De qntestie of de toestand in de provincie Fasen van dien aard is dat de weliladige Irrkking dfir mt k ook daar har to p ss ng Iwo fiuden wito wel geschi tt om den bpfdoeldep inqruk tewcég tf brengen djgeraeen gepomen cbt r magmet gra ite teilrede id op de difgussiü i orden temggiBleni Sj levere b t dgqnla i fepwS bdat ons volk in sraatkundigen z n mondtig mag warden genoemd De verzoenende geest welke tusschen Ie verschillende partijen heeft bestaan m worden Ixseboowd Is 4n jaa r ht de tot afii d ebfnpht lafvorojiqge frn Het volgend b bt ait Foléo khn eenig licht werpen op den ontand waarin sommige geBpelten dier provincie licb bevinden Schrimm de aldaac woonachtige laiidfoad heefi dezer dagen eenp nShoodigiiig ge fsndru anu de groote grondeigenaren in zgn dii ict tot byaroning van een oflei feest Het lou glaati l eU tn op 3 dezer ter eereVan den keizrrkoning van PruiMjn Al de aitgenondigden voor uio erre g Poleii z i hebben verkloo daaraan geen gevolg ie cullen geven Pe berichtgever iegt il0 de hdo e persci en de u tiioudigin van de hand bewen gewezen op grond dat tot heden Duitarhe autoriteiten nooit Polen liebbm uitgvnoodigd odi oAleeete eesteiyk hedrn bg ie uuen Dit geschiedde uit eerbied vuor den Poolochen naam en uit zudit om het nationaal gevoel met te kwetsen Wij weten zoo zeggen de bi duelde Polen dat dergrlykc feesten uitsinitend een Duitsoh i akte hisbbeti en dat daarop menigwerf wourilen wqtdrn grtproken welka kwetsend zgo voor het Poolsolie hart V rtL der genoodigdén de beer von Niegalewak heeft o a bet volgrifile antwoord gezonden aandefi lauUraad Wg Puten wg hebben geen luat at aan te zitten aan feestmalen in het jaar waarin iMk om honderdjarig ongeluk plechtig if il vienn in eep tijd waarin gij ome Duitwhe medeburgers adressen onderteekent ten aimie de onrechtwatine door den hoogsten amiiteiiaar in bet Duitscbe rgk openlyk afgelegile verklariag Wi rheffen atue verklarmi welke aliltts Ini l dat btj op elke vyze onie nati nalitrit zou pogen te ondeMrukkea In het ólBeieele diftblad de Pruis BtaaUAngtr wordt het bericht opgenomen dat de beei Oenon Bleiehrodeé ea Wnaemann in den Pruiaiscladatatand zoo voer tiefc ala banna wettige nakoaii lingen zijn verheven Dit ia het eerate voorbeeld il t een Israëliet die nehtstlfeekaohe afstammelingen beelL in den delKtand wordt verheven legt de £ M ieii ZMmf Het blad voeg er bg dot de vorige Koiniiig bet verzoek door iMcgerbeer den beroemden oamponist gedaan om jsdeki te worden van dehand heeft gewezen iS heusche bewoordingen gaiaohiedde de weigering poo voegt het bbul at b jkmaar niettemin ket vsiioefc weij van de hand f Swezen Persooplgke adel in 4eu ain van oilel die niet op de weitige afstammsliugea van den geadelde orer gaat kent men in Pruilen niet A M S B I E A Dn Amertkoanache correaponilent der Londeneoh Timeê zrgt in een schröven van 6 Maart Daa het autwoord up Engdsiida medeleelmg be rekkelijk de Jlaiama umrie den S dezer met de posipakkrtboot van New York aan ouren gezant te Londen is gezonden sokursen onze dagbladen de diiousaie orer die 7aak om ze te hervatten wanneer ig zullen weten welken indruk het document in Engeland hreft gemaakt One gouvernement beeft Ëngrlands metledieUng een tiental dagien m overweging gehouden oi althans een tieiit il dagen tusschen het ont vangen dier mededeeling en het atzeuden van bet autwooid btten verloopm Het bad daarmede eeue tweelolige bedneltiig namelijk de mededeeling te beiantwoorden met die kalmte waardoor ieder onvrieiidachiippeiijk kluikend woord werd vermeden eu ten tweede tijd te laten om da gemoederen in fingeland tot bedaren to laten komen Het naar Engeland afgezonden autwoord ia dooi den minister van bniienUtndscbe zaken gesteld doch het geheeie kabinet te Washington heeft hel goedgekeurd en alzoo d veriuitwoordelgkheid daarvoor op zich genomrn Aangaande den verderen loop der zfWaaw quiBstie heerscht hier Ie landd algemeen de verwachting lat ie Foor het Washinglonasbe verdrag afgebakende weg bg voortdurig za worden gevolgd dat Engeland zich evenmin als de ve eenigde staten aan de bepalingen van het verdrag zal willen onttrekken en dat alïoo het geheeie neechüpont der schadevergoeding voor het scheidsgerecht te Geneve zal worden gebracht Daarbij moet w rden gevoegd dat bet geenfcztni iet onverwacht of bevrccmdends voor ons l b iek iay zgn indien de uiterste eisob de eisdisi at Se ding der ons indirect berokkende schade door de scheidsrechters werd afgewezen In Amerika zon de afnwi illg die M riMf 4 tf W leiifjng gpvilp en in mgei d ent 6 jsgellkheid an aiiodattige boelisslfc dfr sij eidslccliters io het poff te women gehoujlen indien o en wensobt tot eeif jfiitnelg retsSen gg fan b óchil ta komen CfoDDA 2 kaABT Gisteren morgen zijn er te Ouderkerk aan den IJael ongeregeldheden voorgevallen rpt iiteraad had nl beolptei om jeenjield te gévèii voor dé fMKvlénn op T Ap nT l d gèfleelte ran i e b iraar i keurde dit n e tkatf ff ea niet lang duurde bctof zg toonden dfit door gewelddadigheden dii nin talk een ernstigeu aaiii w n d it e n letachemenf d ten pifder kompiandQ van den luit Zimmermann van bier naar Oodeiierk ia gemi heerd 0 D jfin dip r n 4o nqi ala ruwi ifiting Van de volksupinie paal e ksupinie paal en perk te stellen mt Bü de laatste pokkenepidemie is weder ovefiuigeod gebleken dat de koepokinenting een onfelbaar middel kan geqoemd worden tegen dei foo dikwyia ireorige fftrolita Vebbende ziekte Toch wordt da vaoeinatie nog door el n battradrta Daarom heeft cich eene Nederiauitcie Ferettifinf tot itvordt Hg fer ioifoUitemtmf rnvormi met het doel de be aiigstelliug in de inenting zooveel mogeIgk op te wekken a de bezwarrn en varoordeelen daartegen W ir$4 n Zy wi leigen dn intrat en lm allen tijde goede koepokstof aanwezig is en ook gcle epheid toi eratU Vaccinatie en reraecinati rWschntfèii Zij wcnfdht oreral afdeelingen te romen en mik fM a afdeeling gevormd wordi kan men lieb aan dé al meeue afil eelin asnsiniten Het bericht van gevormde afdedltngen wordt me verzocht ie zendeif aan den seeretaris ran bet roo loopig hoofdbestuur l r H C Kip te a Gnrao hage Amsterdamsclie Teerkade N 10 n ge oven de toetreding tot deze reiveniginé oid te behoeven an Ie bevuen Zjj raeommandeot zieK felf geapég Wannerr wij overal in den lande nog too reien ifeo die zichzelf ed hunne gezinnen bkxïtatellen aan deia S evuilyke ziekte en dat eenvaddig ait onkunde en Öitt ter nleel dan lelaoren wf en zeker reien £ oAii iit feke rereéiiging natt en goed is Toen wi in da Sckoonk Ct ran Zondig 17 Uu f lazen dal de schoolkinderen in Gouda nitt tondcfl onthaald worden niettegenstaande in den geneeoleraad alhier besloten was dat dit mei zon gMebieden waren wj zoo vrij te zrggen dat de Oondache eotrespondent van de Scüooiik Ct nirt op de bo igté scheen te z jo van wat hier in Oonda gebeurde In At Schaonk Coarimt van eergisteren meldt SM genoemde correspondent dat h j van een tegenover stelde opinie is en gelooft el op de hoogte tazijn Wij willen hem gaarne in die opinie en datgeloof laten doch hopen voor de lezers der Sckoonk Ct dat de berichten uit Gouda voortaan van meerjuistheid mogen blijken geven dan dat hetgeen iadé Schomh Ct van 1 Maart roorkwam Uit Delft qeld men dd 23 Maart Naar wyuit goede bron vernemen zal door de deelnemenaan den voorgenomen optocht op 2 April een bezoek ge iracht wordm aan bet praalgraf van PrintWillem de Eerste in de Nieuwe Kerk en na hetiiiiipreken van enkele toepasselijke woorden een zilveren krans op dat praalgraf warden nedergelegd De stoet zal het kerkgebouw binnenkomen en zicfad uirnit verwgilereu onder hst spelen van het orgeLDe plechtigheid zal alzoo spoedig afloopcn en r n zeer eenvoodigen aard zijn daar er geene mueikab uitvoering bij zal pfaiita hebben waartoe als w gprd geïnformeerd tijn oanrankelgk het plan beatond maar waaraan relerlei bezwaren schijnen verbondente zijn Men schrijn uit Velaen lU 22 Mout i GiateraOii den 21liten is de groote ijzeren draaibrug over het kanaal alhier voor het publiek verkeer opengesteld nadat d e den ÏOtten in tegenwoordtgheiil der belanghebbenden was beproefd en goedgekeurd De geheeie brug is 75 meters lang en vervaardigd ia de ijzergitierij dt Print twi Orayt te t Uage ia werkzaamheden aan de zeehoofdeu gaan geregeld rooit evenals aan de gruote zeeiluizen zoodat men hoopt nog dit jliar het kanau vol te kunnen latn loopen en dan verder door staombuggenaolena tot op dn ereiaohte diepte te brengen hetgeen het met handenarbeid buien der landwageua tion uitwinuen De Hire i m t fintte égffneese rtrg efiai r n het Nederl MKls è Onrfewfcus gBnoiJtMhap zd dit I jaar op iT IS ea i Jdt e Derdreobt gtboudenworden Na de gewone werk wojhddw pllen Uf jhandeld worden Een roorstel ran de afdeelingAmsterdam tot wijziging dar Wel waardoor hel onderwgzereaaen zal jii gfll i wqtitf zifk bg b ataiwdttUeelingen aan t alniten of afeinderlgke afdeelingeote rormen De afdeeling Sneek doet ket roovttdl dat elk lid ran het genootschap grotjf e n ei mpl uir ran eorrespondentieblod zal eMvangen Om lededen van llnanoieeleo aard ia het advies rap b hoofd bestunr ontfanatid Pp gew ta glif rfmeniging ffiaalaod U lt toer een adres tot de regeering te richten om het minimum van de traotementen der openbare booCionderwijzera op ƒ 700 en dat der bulpotidanr 310 te brengen met opbij0l g d is genaaiiad hüt oleaHet baofdbe tpur zyq roUp ad iaesic aan iet hoofddenkbeeld gerende stelt voor dat gedeputeerde staten na itdfra yievinne oof ket tgdv k ran 16 jaren het minimum roor bun ptoriocie vaststellen uiet lager evenwel d 700 en 3 1 Ala pn ntM an betpretinig orden opgegeven 1 het verkrijgen ran een betff MtaslaiÜag raa h t lager en middelbaar onderwijs 2 de bezwarrn tegen leerof scboolplichtigti ld 3 het onderwijs in de rronwelgke handwerken 4 de verkiezing der school ofmmiosiep d pr de ouders diu achaeigaaade kinda ref i 5 de ofideiwijzfr rp di nrl udaiuae t e het onderw ft oatt herludiagsscboleii 7 de schoolrammissie eu de schoolboeken en verder alle voorstellen dm r 5ór 1 Mri uog bij deq ffcietari e genootschapa wiinlen liigi nindeii rn die noder in erp bijroegtel zallea warden medegedeeki pa gemeenteraad ran Haarlem he ft met ingang m 1 Ha 873 nfitesehaft het stelsel rsn kweekelingen en besloten underirija Ie doen geren door boolU en hulpomier ijzers met dien rerstaodr dat in den fif fl op el w 7U Itefliog Ha htllpcoderwiJKr werkzaam zal tgn De acUiianda akraieeqe reigadering der rereeniging ran Zuid IIolTaiidschr oniierwijzera en ondrrwijttflOfOtm iz zi l dit ja r Zaterdag S April te Leiden gehouden worden oniier voor tetschap van den heer J U kichman alsdan zal door de directie rekening M Verantw wrdinf raa baar gebonden beheer worden atgelegd en bepiMkl worden welke som bg de raste geld i p i tir r ff nrofgd EU tid der raao rm ging wordt op die reigaaering toegelaten ütt He ie wordt meldi 2ekere Oerrit Nettenbrijdar u4 Uf nad alaeakolao gehaald waarin ziek een ataea bevond rau circa een ktltfi ila wtarta die door hqpa ala niiaa wvr4 rd weggeworpen paar de staan efkttr een bijzonder aanzien had raapte zijns mow bem sd c op sa aloeg baa ib stukken sa oa geIptji k j op ulvw of good pit wat weldra ia d gemeente oCKend en rerscheidene personen kwamsn nok van de taak overtuigen Men bood zaUk roor dtzs tpscie AUf galden dosh tü verdcn doot dsn eigensar geweifs vgl velen l ëm aanraaddeo ien steen aan een detkugdig onderzoek te onderwerpen ketwrlk aan de Rgks mant te ütreekt lal ploata bebbei Wg k fe $ roor d n rin tsiv die een behoeftig i rbeuljer is dat dit liiK rzo k guusij uitrolie opdat bg beter in de behoeften ran zijn huis stin zal kuanea ruorzian Doer de rrggMigheid ran het grroeenteVstnur ts It imnn a d Utslt is d sab eoaHsiasie Visor da feestelijke visriny an t April io staat festeld sap fen schoolgaande kinderen een schoolfeest te bereiden Dit zal d i 2 April gehouden worden en bestaan in het uitreiken van boekjes co pcenlso tiakteeren zingen en een gang door de gemeente It ÏCi sispeti t A L k vjn oaJ n i door bet Departement dsr Moatsckappy M N tvm tJtigtmtm ii preeren genomen met het houden ran rolksvoordnsbtsa Tetk eindq hpt bijweasn det r roonlrMk Un door de rolkskkoae althans op eenigen prijs te dooa atollen werd asne tocgangspr s raa rijf cents f heren waarvoor echter a d leoipg seo glas biaif srd verstrekt Dexe proeren t jn uitnemend geslaagd Bg de t4 t ad Ut t an Veen vao Krimpen a d Lek op dje ün hoorders vergnstte op de vaar draaht ran lianrillkrds een tocht naar Si an bg de laatile Hrrnlda dr ran Hotwatraten ran Krimpen a d IJsel 4s snreekbeurt liaqdplende o er de gebeurteqisaen ran den 1 April 167 Beide keeren gaf een talrük gehoor door d bests orde en ingcfpsonea oplettendheid getnigenis ran sga Ijelapgstflling i reden waarom HH bestuurdera van et D ftement aD plan ijn met deze purdrochten in den rolgenden inter voort te gaan t ea ISD geoomboofil f SdwrlUtrsM f i Iir kfer4iiis b Mwerfe mt tAüg wi hgoMinyilsili plsatsverrsfigin van de Krimpfenerwsard decandida teply t ppgtiiM kt vpor de vacant kom de betrekking ran hoogTieemraad ontstaan door de periodieke of t ing ran den heer B Hufiland Er werden 22 lidige stemmsa pit brwht 0p ds r c rdrscht werden ibnicht 1 de beer 6 Homand te Serg Ambacht et li 2 de bsfr C de Jong Ie Berkenwoude 3 de h er T Hnijzer te Krimp sn op ds Lek Ik mst 1 $ stemmen Vit WMrttoJ j l4 nU d Iwrt Aan markt ran heden waren aangeroe d 8 nieuwe iruiteri lmen wsgenda g aHddeld UI m Idlo rijt V kilo gem 1 4 1 elften prijt per stak 1 81 m le V ds jlnwtondes itnkken in de Érot Koariir fp t Beriigêii O rdn ii Mfsrt i Ten gerolge ran het gemis san m dew rklng an i3f tgde ran den raad dettr mstnte heeft de Boasehe commissie ter fee te yk viering vao April b lotrn haar mandaat neder te leggcki ab aan de tu het Asjrl 2g betuigt bsien dank loewel ain den Bnrge aiee er fn iuf B adsl d fr ik met aootssl ovsftuiging hsre pogintien hebben gesteuniingoKtfpen die hebben bijgednigente Brielle dooh int nit UBur belang e feest 1 Ie tooiien Ronppe an d Voort Ver t kql M Noot m P A van Laotofaot Haiieipulh Bings Su ou jdigt ds inge rtei stt it om steken van vlfggso on 1 Apfi saust 00 l A stelling in het waarlijk nat Baron ran Dedem L ds ieraon mr 1 mr lL Tilman mr J B baron Itug Nna raaz Op dea ll t l e k warden del rr uwelijks g vangenen oit de geraqgenik te U jenlm naar Hi rtugi nbosch overbracht ep hel dieintdi iid pertoiirel gedeellelgk ove geplaétst gedeeltelijk f acht ge ld gesteld oii Koloniën OOST IHOIÉ het algtaeeo orenitht rsn fcstcintlseoea wij bet rolgende y B O bracht on fck bericht M t U besluit heeft genomen f Jarby de tera binwelken eecrol ontslagrq en gepeneiijaeenie aodl jaren gebruik kunnen mskeii ran den rroeger bg ttlnjke rerordeiiingftt loq ekSfide rrijdom ran passage Vmt Im gebuort Sad tot d 4 j w wdi hepcfkt M n vraagi zich st del t L rwig Uewogen kanhebben dei gelijke bepaling to net leren te roepen die arsa üelioo sis ocatsMkuadig eren oobiUijktllLrd is BsafUniging aq s niet uit a0riTlqeiSD Mofsht mrn daarop bet oog hebben gehad dsa talhet doel tén eenemale missen Het besluitt hitr algeniiiea als een oadooidackit maatregelhouwd die eeu nut reoc dea 9ta t heeft maai moet isch4den t roonlemen ti v noek M bealail tot dfo Konmi te wenden j dat mei Ie verk gen rechten ichenilt in iJodere over weging te neiMB Wij vertrouwen dat de Minister rail KofcinuHiJ beter ingelioht ihuitoe diio stoot tal geven want vnathoudendheid ailii aei maa tofuofgnlettB begrippen is niet de a iSe of ti akke zgde van dru Mii ister I e JomaHsais vaa iiiftBisti oai die dan taaident van B itavia ter zgde gestaaij aeeft in kqt versobafiw raa hali aan de Èiuopefnéo die door watershooil buatand beboetten ia Zoi g il endsr dankbet uigiiig ontbonden j I eu 4 Maart a s tal seiïe iatslirarioK roor Goi rememiiBtswissels tot sei Mtag sin ksB millioen plaats hebben Bif qsitennaal van 8i Fekn tL aa 3 gn eenige ampüatieW gebracht in het concept auikennntract en de rooraijhnflen ter nitroerinè iet wet vlo 21 Juli lg7p Sik DOv m Het t$n aarallingt ran ondj rges ïhilcjt belang Ziedaar dfo de bedoelde roorWannéér til men 1 scfaiiftea reeds renmaal gewgzikd de let zslre mj belpn De beer Oiidebn ins faoofdingetii r chef ran den gsoftraflsebe dienst heeft in het ofRcieele blad eene vei t e le Hf raa het Megtsoi genublioeeni betttelk door be naar Enroba ku gaopdeif ortr de zoneclips ran 12 December jl 4 Naar bet ieBt B t ZflMdsMJ remWmt heeft de Commissie dooi Z E idsil GoavaneurrGeneraal benoemd om ten spoedigak middelen aan wgzen ten einde Batavia in hit Vervolg beter roor 9ter trooniog tsberelligen lesda haar ifFPOt gediend Een ingenieur i re i dopr ds fiCfSWAg belalt om die rooratellen nader plsataeiyk te ondsr zoekt a II CU Kedlri schrijft mea aan de Soer Cl De circulaire ran den nieuwen Landrmgd omtrent da onrsilighsid in sommige rsaidentiën heeft hier reeds eene goede aitwailung gedaan Wat ds pert dis iurlosdrijke hefboom wtaroMds in Iadi reeds toorael verkeerds niigeroeid en in ds phata daiïrran tooreel goeds tot stand gebracht is reads ssderi jaren aanprees als middel ter beteugeling vsu de hsrbaaMe diefstallen alhier zulks ia thaua io praoiijk gsbraskl Eens nsobtelgke pstrouills van Ujigaag Seears beijvert zich tbani ds zoolang gestoorde reUigksid te handhaven en aan dien maatregel hebben Kediri s ingezetenen bet te danken dat tü matig kunasa lispen De patrouillei hebben reedt een tal raa dobbelaars gerat waardoor bet kwaad in dsn wortel wordt asngeatsst want men tg er ran rcnekisri een aan bet spel vertbufde inlander ia zelden erenmin alt de opiumschuiver een serlgk tMnsob I ag en nacht wurdt Kediri s schoone brug thaos bewaakt door twee gewapende oppaosert altmede sen maatregel welke tot handbaring der veiligheid niet ondienstig is Sedert twee weken ten minste hoort men hier nist merr gewagen van nachtelijke inbraak een retuliaat waarover men zich mag verhengen Thans uu de politie alhier zich krachtiger op den voorgrond stelt ware het te enachen dat men betzelfde kon zeggen van deo Waterstaat Da postweg r n Pjetiaaf tot aan post Benbaag Of den weg naar Toetoeg Agoeng ia roor rgtuigea niet meer af t leggen zoadat men genoodtaokt ia voor den miii t zwaren agta uor ren gewoon rqtttig tappies te gebruiken t it treurig Aang uiiide de keljueiwrtij in de afdeeling Groi bogan icehoudeu en waarbg ue heer Euklaar gewond erd meldt de Loamoti het vulgrude In den nacht rau 28 Jon owairseks lïu nar drongen eenine roorers d woning binueu van dea Loetak van Djattilor bij Poerwodadi Hue talrijk zij waren valt uiet stellig te zeggen zeker ia het dat er later buiten de deur drie flambouweu zijn gevoi den Het ijaodig bezoek guid met het detsa fauofd maar den beer Euklaar vau GuerioLe di twb tijdelijk in dat buts ophield om eewge gronden te huren Dat doet was den inlanders kekaod en in verbond daaraMde was het gerucht verspreid dat zich in Djaitilor een Kurupeoan bevond die teer veel geld hy tich io een bsmlmezen woning had Geen wonder dat er in ds sn gespuis rqk oswtrelwa sea plan tol rooven werd geroreid De aabijgelegeu rrtiientie Solo zgn ook deten stmrers el ssn sekuüpiaats saabiedea Ter naaweriMad eefcler ware Iwe hnnoer de Jianing bianengsdtongen of éa word door den bediende vsn dan heer Euklaar den Javaan Waljo Diwus die nog betig waa om kleérao te lutea aaagtrgrepen op dsn grond gsworpea sa s siwseld tetdst lij ét roover nl buiten kennis geraakte Ondtawijl issa de andere voortgestoven naar dat gedeelts der wootag waarin zich ds heer Enklaar te slapen kod gakijgS Utai wst doer het geaebissaw an aïa M diende Dieven I Dieven 1 juist ontwaakt en opgestamv Hg tag nu den dief met een dikken itokindebond bllnenkoBien hem aadereB sa een oogeobHk later word kg hevig geslagen Een wspcn had kjj sist zyn revolver was niet geladen de tod om zgn deosnstok te grgpen ontbrak Hij trok toen het hken von het bed bedekte ziah étanbeev oai ie krasM der lUgeo eenigizint te breken grsey rsrralgtas nasr den stok en ontwroSig dien aan den schurk Inmiddels was ket eenige Kbht in bet vertrek nitgegMu De roover welverre van Ie rloektcn trok zgn kris Vgf wonden werden den heer Enklsar toegebracht een kleine boven het linkeraa cenBKer beduidead aan bet acUerboofd twee aan dsa Unksr srm een aan den rechter Daarna werd den roover ook de kris outoomeo en Kep bg weg rluchtends tusockea negsa inlanders die tmniddels op de beea waren geraakt De geheeie versckokkelgke lask as het werk van alechta eenige oogenÜikken ran daar oot dat da Loerah dis in een al etegeo gedeelte der woning alien oisi tydig toeschietea kon Da booawichten hebben zich slechts van eenige kleêrea een horloge en een koSMje ter gezameniyle waarde van 50 meester g maaït in dea rooraroud had de heer Eaklaor een bcbagrgke aom nitgegeven Ds movers waren ingezetrnen van ver rerwgderde plaataan an Koedoes e s es vaa Solo De toestand van den heer Enklair ia in geenen deele bedeniMlyk over weinige dagen hoopt hg ran Saèiarang waar hq zioh thana bsriodt naar Poerwodadi temg te keeren Bgzondere lof rerdient de bonding raa den bediende Walio Dron hy heeft weder beweaen dol oaif Javanen tüouw en msedig kunne zijn mmiwm isga agggagii 1 1 1 ii ii u agBtM was alÉt Laatste Berichten Lmden 2t Maait De JMlf Ifttf verzekert dat de heer von Bismarck aan de Ëuropoeaohe kabinetten eene uitnoodigiiig heeft doi n toekomen tot bet houden raa een internationaal congres ten eiods i W jm i êii