Goudsche Courant, woensdag 3 april 1872

i M iHI Nli H I WPMUW het detochemeBl dat an L duda nOar Ouderkerk aan den XJséi wis vertrokken ter genomen 11e t i cerin f is dus zonder tijdverzuim te erï ppuiir en cchls met o zicht tot de bill up da llyter en tku sterken dronk aartelt j wel wetende dat de e den meesteo te teustand zal ondervinden Zooslt de taken thans staan belooft het erdere varloofi der uttiug kaló te tijn n geoi geW t roo het bntaan ran bet kabinet op te levereu Wel ia Waar beeft de Alabaina uw8tie liare gevaarlijke cyda ma ir juiat daaroa zal de omiositia weinig fenripUieid beto neii 00 de erfenis daarvan te oanvasrden GrootfU steun vindt liet kabinet overigens in de onverdeelde tevredenheid welke sich in den boe ui vait ket parWmeut heeft geopeul aard ov r het budf fet ran den mvnisier van fnaiie r i deu heer liowe pi r de vourateUeo van tien i uiiDister Ooscheo Iretrett ende de vloot en over de reorganisatie VUB hfit leger door den minister Cardwell voorX K Het was voornamelijk ongeschiktheid op financiiel gebied welke aan de regeering in de vorige ztttiag nadtel had gedaan en icêKs etnige harer vrienden tiin haar had reriroemd thans nu lilerin tot op Bekere hoogte verbetering i te bespmrén komt er Ook meer ovrrt ensteuinung en Zfjf vertrouwen in het ministerieeic amp Het deïer dagen verschenen rnppurt van het Liindenscl e schoolfaestunr bievat een vollé li statistisch overzicht vmi het scboolw ezenj D de houfUstad Er zgn te Ijortdeo 681 lOU kinderen tusaclien S en 13 jaar Paamu nieten 97 3Ü7 oniicrwijs te huis of op scholen boven den ran van 1 elenienüiire en 91 l worden opgevoed iti gestichten Ki vblyven dng over 674 B9Ï kinderen tiehoorenue lot die k iiseen voor ic de openbare la n volksscbwd bestemd is Vim dezen bezoeken ongeveer 170 0 10 peene school hoegenaamd 95 97S tïegei s te jeugdigen leeftij l of ziekte meer ilisé 0 Ü00 zonder ct niire geldige reden Er liestaiiu in I onden 1149 bruikbare l ere scholen OvArent gei niet miiuler ian lt 76 otibhiikbarc Waaronder 74 openbare sdiolen en de uvuri e i Sr tieulirrc iiirichtittgen i bewaarscholen en acliolei opgezet door personen die het in ile wereld is tegengeloopeo en die geen heter broodwmning weten dan die vail oi der iJBer öf oudiirwijzeres Het schoottmtuar heeft thaus besloten onmiddellijk een aaiivang te mak a met het doen bouwen van wlijlea voor lOO uqO kinderen i D U 1 T S e H L A N D lÈm Berlijnseh eorrrsimndent van de KSlnuctt Zeitm roemt de liaudittg die de luiuialer von Koon tegenover de B nniiiti üng van den aalmoezenier van liet Pmiaieche legw aiigenamen heeft rn verdedigt n deie het recht van den minister om hem lot veruntwoording te roepen Zoowel als de ministers vsn ooKlag en van eeredienst gehoord moeten worden voordat tot de oaawijzthg van dea geestelyke die den dienst voor het garnizoen zal waarnemen k iii worden orergtgion Ijehoort ook diens schorsing of afzetting met goedkeuring van béide minisera plaats te hebbeu De eorrespondeoi bekeurt het dat op dit gebied de wettelijke regeling zoo verwaarloosd is en verwacht in dït oplicht teel van den nieuwen minister van eeredieust wiens taak hij echter niet gemakkelp noeint Twwikkelingen op de grenzen van hi gebied van staai e Vef zoo schtij t hji terecht nemen haren oyermijdelyken loop en de heer Falk liaat gebakt onder den lasl der rechtsonzekerheid id ut hem door de lortzichtigheid zijner voorgangers op de schouders gehiden ii i e artikelen der ouu titutie ov raligie vr heid en zelfstandigheid der godsdienstige genootscliappen zijn meer dan twintig jaren onuitgevoerd gebleven en tevens hebben met het doel i ni welgevallig te lija uitdrukkelijke en stilzwügenw eancegaicu aan de kerkelgke autoriteiten eu jaiet bet miiul aan de katholieke geestelgkheid iéufeitelyken tu itaad in het leven geroepen of tenminste bevonlerd welks gevaren en onhoudbuarhcid thar i ten gevolge van den strijd in de katholieke kark over de besluiten van het concilie op verrasaende wijze aan het licht gekornen zijn Vnonlai de zoo onveranlivpordelgk lang uitgestelde wettelijke regeling der verhoudingen tusschen staitt en kerk tot stand gebracht zal kunnen zijn zal nug eenlange tgd vctlooprn en de beslrchtin der iutussebenYöorkomenile oonflicten als een zwgre last op deschouder van den ninister van ccredienst rusten f De mbister van binuenUndsche zaken heeft Ihaas ook het voorbeeld van zijn ambtgenout v van oorlog gevolgd eu hei bestuur van het kranbnnnigcn gesticht tf Allenbor in l iiaen aangtiichreven om den oud katholieken pp ester ïnïlierl ook voor het vervolg als grestelijke van het gesticht te blijven beschoawen BINNENLAUD GloDDA i April Nadat in de laatste dagen op on e straten reeds eeu woeligv drukte geheerwht bad deels door de r toebereidsclen tot het groolc feest deels door de zich reetls qitende vrolijkheid kwam eipdelijk de dag die aan 1 April voorafging de Zcndag Troepen van zingeude jongens en van vrolgke boeren gaVèn ons oen klein voorspel van wat er Maandag 1 April zon gezien warden I es Zondag aronds voor al was de markt zeer bezet met mensoben van allerlei rang en stand die h un vralgkh d toonden door bet aanheffen van liederen en hnn vaderlandalieMe door het Jrageu der vaderlaudsohe Uauren natuurlyk rermeenlerd met de oraiyekleur Zoo werd het al hiter en later totdat eindelyk de ure daar was dnt 12 klokslagen kennis geven aouden dat t Agiril daar was Nauwelyks hoorde men nu dien kioksla of ieder zweeg Uejwaaif slagen klonken somber door de Inchi X om de laotde waa nauwelijks gehoord of daar hoordfe men van den toren hrt vrolijke Wilheloiuajisri aangeheven door de muziek der stedelijke sohulBry i e menigte kon zich niet langer bedwingen en vereenigile hunne stemmen met de tonen vnn boten Daarop het Wieu Neêrlands Hlücd Kortom f was een schoon tooneel die schare vol geestdrift met vaderlandslievende liederen den l April te hooren begroeten Nu i ie inwijding van 1 April giug de menigte nnur huis om krachten te verzamelen voor den volgenden dag Toen die d ig er wes wapperde van byna elke woniiig de n itionn e driekleur Mea kan gerust zeggeil dat ue deelunjue a in de vreugilc op dezen herinnerinj sdog nlgcnieen was Kn niet all n bleek die vrengde uit d e vlaj gen Veelmeer nog uit die van vrolijkheid getuigende gezichten uit die netjes ver sierde kleedingeu en uit die olzoo vroeg wandelende burger Toen het 10 uur sloeg zag men velen naar de kerken gaan otu daar te liouien van de groote dingen die jo l voor 300 j ireii non ons g jain ha l oui daarleesttonen te hooien nitden mond des predikers en uit de heerlijke orgelmuziek De luclit had zioh intnsséhen betrokken en by reien ontstond vrees dut hiH genot zuo straks te genieten voor een groot gedeelte zou verga d worueu door regenbuien rn wind Gelukkig dat hoewel het wcèr niet uitgezocht was die vrees niei bdwnurheid Wfrd en optoêlit en illumioaüe met succes plaats hadden Om ü uur begon de optocht Vooidit wij tot de beeohryving overgaon gevoelrti wy behoefte een woord van dank te u t tf jiigens lieereii oommisaariasen I e orde va den optocht liet niets te wensehen over de oustuuies riuvif keur uét aominigeu ryk versierd in een woord we haalden het niet beter kunnen wensohea Ëere d rom den Commissarisseu die zorg noch moeite daarvoor apiarden Da oommiaiie had een moeielijke taak zy heeft die ten einde toe goed volbraelit VVij gelooven nit naam van t ioudseh publiek te sprekeu wanneer wy huu voor t genot ona verschaft hartelijk dank zeggen Nu de optocht eeuigzin nader beschouwd Wat de costumes betreft viel do a mdaciit natuurlijk het eerst op de edelen en edetkiiapen daar die uit den aard der zS k het sehitiercndst waren Die groep jeugdige mannen van goetle gestalte en fliriken tred deden bet oog aangenaam aan en met bewondering rusile het oog op die netie sieriyke klueilng Vervolgens voldeed ons zeer de vreylieide vagen die cenige joiige meisjes bevatte die in t wit gekleed en n et bloemen getooid een gelukkig gezicht te uaiibcbouweu gaven Na deze vormden de voornaamste bcstanddeelen van den optocht de kaarsenfabriek arbeidere eu de handwerkslieden wnarby twee wagens Op de eeiie daarvau een drukpers stoni die onder het ryden liedeivtt onder het olk wierp De andere wagen be atte een aehrijnwerkcrs werkplaits Voorts doch den geheeim optocht te bcsahry vea ia ondoenlyk en dunkt ons uunoodig daar vele onzer lezers die leif znllen aanschouwd hebben Toen de optocht begou werden op de markt door eeU tal jeugdige zangers die zich daartoe in de groote teut geplaatst hadden lieileren gezongen Onder dene behoort er een voor dezen dng expresaelyk vervaardigd door oiu en stadgenoot Dr A C l ehbenhofT H t is een flink aardig liedje wij laten het hier volgen Daar zijn ie vmêt de helden De I ieuzeo van voorheen I Die t Spanje deèn ontgelden Drie honderd jaar geleén Toen Aiva waagde t vrye hnd l e beid naar e meesters wil Te dwingen in ilen sla venband Toen kaapten ze m zijn bril Daar zgn ze wéér de mannen Die Spanje dorsten stoiin Die van hun erf verbannen £ r op zijn los gegaan De tiende penning wna geen gril Voorwaar Ha Vm le Geu £ a met een kuip vloog Alva s bril Hem van den Spaauschen neus S P n iioclit het ooit gebeuren Dat wfèr een vreeu de band Ons dreigde los te ssheuren X u Van vrgheid vaderland Dat zich dan ook geen Geus ontlüfi Maar pal wéér sta in nood Tut aau den beilelzak getrouw Getrouw tol in den dood Toen de optoebt der avonds zich langs de itraton bewoog waa de geheela atad gaitlnmineerd Aan verscheidene mensohen komt de eer toe van op een Sierlyke en schittereuda wijze hunne liaizan verlieht te hebben éii daardoor hulde beweien aau den voor by trekkenden optocht i Wy knnnen niet nalaten in bet ligtoilder ie rtrmelden de illuminatie van de kazerne van dén Üeér V Bovene van den heer Kamphoyzen mej IJzeudoom van des Initenant Bekkers den heer Virulij den Bur geraeester den heer van oor den heer de Kanter en den heer Nortier laat not least de Dorlenbmg die in de verte te zien een zeer acfaitterend gezicht opleverde Voorts werd er den geheeleu avond ben giialsch vnnr afgestoken uit onderscheidene buizeo en dit had ook plaats bq de ontbinding op denmarkt Ofiwhoon de burgers het de politie niet moeielyk 1 maakten zoo kunnen wij tot ons genoegin zeggen dat de politie uitstekend voor de orde zui gdim Drukten wy voor eenige dageii den wensch nitdat Gouda waardiglijk mooht feeatvieren wy kunnennn zt en dat het too ia geschied De iouiieuarenhebben getoond op een sehittereude wijiee te willenen te kunnen vieren bet onaf hankelykheidsfeest Van 1 April Heden is liet vgf en twintig jaren geleden dat de heer J Drongleever Fortagu a returis dezer Gemeente zgne betrekking nanvaardde In eene openbare vergadering van den Gemeenteraail werd hjj heden middag door dea Bur gemeeïter in welsprekende en bartelgke bewoor dingen toag roken De Bijrgemeeater bracht in herinnering hoe kort na de benoeming tot Secretaris door de grondwets verandering van 1848 en daaruit voortvloeiende wetten wganacbe gemeentel ke administratie moest wordea opgetrokken en hoe de knode en de jver van den jubilarijs dit hadden totgtuidgebracht hg bracht in herinnering hoe later door denasponiigen vau de heer Druogleever Fortujja een groote bron van iuko maten voor de Gemeente werd behouden en hoe ijx één woord de gemeente belangen door hem waren behartigd eia of het z ne bijzondere belangen gold AU stoffeljjk bewgs werd hem daarop uamena de gemeente een kanapé en atoelen aangeboden Diep geroerd sprak daarop de jnbilaria een woord van dank waarin hy o a te kennen giif dat zoowel de Gemeenteraad en het Collegie van Burgemeester en Wethonders als het personeel der secretarie hem teeds hadden ge steund in zgn ambt Ook door Burgemeester en Wethouders door de ambtenaren der Secretarie den gemeenteontvanger enz zijn den Secretajris op dezen dag geschenken aangeboden Moge de woaiidige man nog vele jaren in ons midden zjjnl DE FIBSTVIERING TE BEIELLB Reeds te 7 uren in den morgen iwas gehed Brielle in beweging de toevlo nta vreemde lingen was groot Te negen uren preekte domine Post naar aanleiding van de feestviering hg had tot tekst gekozen Exodus 20 2 Te half tien werden de leden der Utrechtsche subcommissie voor het Asyl en van gedelegeerden der sabcommissiiii door de hoofdcomimssie in t kleine feestlokaal ontvangen De heer De Jager secretaris der hoofilcommissie heette hen nartelgk welkom Bij weea op de verhevene herinneringen die ons allen op dezen dog bezielen en du te voor de verleende medewerkis Daarna werd de eerewgn aangeboden De heer De Geyter sprak daarna een hartelyk woord namens de Zuid Nederlanders broeders van denzetfden stam Noord en Zuid zeide hg kunnen op elkander rekenen bn ona wordt evenzeer feest gevierd als in Noord Nederland Hg eindigde met een eere aan de Genzen Te half twaalf werd Z M in de haren ontvangen door de heeren Heyn Kragenhóff Van Tuyil en Merkus de Koning kwam vergezeld van Prins Alexander in de uniform van generaal der rgdende artillerie op het feestterrein aldaar waren de heeren Jolles Van Bosse Brocxs Fock DuUert Rombach enz aanwezig om hem te b roetenHet Wilhelmus werd aangehc ven Daarna ferdde eerste feestpantate gezongen de geestdrift was onbeschrgf Igk niettegenstaande het slechte weder Het zingen der feestcantnte nadat Z M door de hoofdcommissie geoomplinenteerd was en plaaU had genomen op de tribune waa treffend De faestredenaaa prof M De Vrie t bestggt daarna de tribune herinnert aan de groote beteekenis van den 1 April 1572 al wasook het wapenfeit van dien dog sering en heet Z M den oning hartelgk welkom In gloeiende taal oniïolt hg daarop het tooneel van jammer en TertwgfeliUg dat om eenmaal 100 bloeien vaderland in dien tgd opleverde Een do nkere nacht Tan ellende omhnlde Neêrlands bodem slecht door den gloed der roeiende matsaards somber veriicht Maar God verliet onze vaderen niet en ig verheten zichzelf niet Spr schetst de inneming Tan den Briel door Lumey en de zijnen de gebeurtenissen die er op volgden den stjrgd door de vestiging van het vrije Gemeenebeat der Vereenigde Nederlanden waardig bekroond De eerste vrucht van het Geuzenfeit was Nederinnd xAi de vuurproef der verdrukldng verrezen als een onafhankelijke zelfstandige niachtige Bloeiend Staat Daaraan kuooiit zich ya t onze vrgheid in het maatschnppMgk en kerkelgk teven wél niét dadelgk volmaakt maar giyutig afstekende bg den vroegeren toestand en bg dien in het overig Enropa De grootste raden van dankbare vrenr de is dat bet Huis vaa Oranje het plechtanker is geworden van ons onaf linnkelük volksbestaan eu onze vrgheid als StwttHbuifEera De redenaar noudigt vervolgena Z M dan koning die d feestredié staande aanhoort liit tot de plechtigheid der eerste steenle ng Onder het zingen der feesteantate Hollands Glorie worden de toebereidseten voor de teenl ing gemaakt De Voorzitter der Hoofdcommisne de heer Lette verzoekt den Koning den eersten teen té leggen De stoet begeeft zich naar de plaat daartoe bestemd in d volgorde in het progrant iu aangegeven Vootfecing van het procesverbaal Aanbieding van pen en inktkoker aan Z M OnderteekeninK van het procesverbaal De looden bus die door Z M nadat het perkament er ingeslotsn is in den nitgehoawen itecn wordt gepuatit is o a ook van goadeii Willems ducaten voorzien Jufvrouw K die Z M W sülTersn truweel en het presentoir met eenig cement zal aanbiedoi u door den heer Hein opgeleid Zg is in blanw zgde gekleed reikt het truweel over eu plaatst zich ter linkerzüde vanZ M ï Gedurende de steenlegging warden er herhaaldelijk hoera s aonge ren en volksliederen gezongen Na de steenlegging wordt door Z M de volgende rede duidelgk en hoorbaar uitgesproken iMgnheer de President en verdere leden der Commissie voer het op te richten standbeeld en zeemanshnis 4mer plaatse 1 t Mijne Heeren I Wanneer mijne wtiordea gering sullen zgn gg zult het mg gewis vergeven want in hetoogenblik dat de nazaten vanden grootenZwgger de nakomelingen van het Geuzenvolk zichop deze heilige plek vereenigen don Mgne Heeren Zgn m oe woorden weinig in getal Gg moogt het verschoonen want het is de taal vanhet hort dat moeilijk kan nitdmkken de fierheid die hetzelve doet klappen Ik ben grootsch zeer grootsch van Nederlander te zgn en ik dankU Tooc de groote eer en h t groote voorrechtwelke Gg MiJ wel hebt willen schenken om den eersten steen te leggen van deze beideheerlgkeplannen welke op deze plek in de toekomttzullen worden verwezenlgict Daarna riep de Koning Leve het Yfr aerland De menigte antwoordt door een luid hoera waaraan geen einde sch te komen Leve Oranje Koning Willem IH klinkt het door de locht Z M met zgn gevolg keert naar de tribune terug ITanfares van alle zgdén Defeestredenaarvervolgtzjjnerede Hij brengt dank n buide adn de hooidcommiseie n laande Utrechtsche commissie eu bespreektdesiihqonestichting weldra de kroon vim den Briel leentoevluchtsoord voor zeelieden aan de weldadigheid een kunstgewrocht in dnur2 tam metaal aan d kunst te danken In hartelijke taal spreekthg Jai maat 4en kunstenaar den heer man toe Spr jbedan vérvolgéni denjKoningvi rerrushte werk en roemt de aan le gemeeijschappelükë lenze Yadm d en die één van hart en één van n zgn Na het grootscie werk van Prins WilleOranje zgn wgsheid beleid zielskracht trouwen godadien tzin verdraagzaamheid lopofferende vaderlandsliefde te hebben doet nttkomen eindigt h met een aansporing toieendracbti Met die gezindbelK in het hart eiï dehaiidei broedeflgU ineengeslagaf heffen ghetoogi nfior Boven én uiten de oijidvaderlgke bjëde G kl ia met ns J P De derde feestcantate het Yla elied viii dr H e rordt aangeheven Het feest dn rae voort maar om gebrek ian raio te vervolgen H in bet vo eiide nuuinér onsLvetslag j M 11 éfidieh ptifblndnn I April i geheel op oninje papier gedrukt eii de Roll Ct hèf ft belialv ilzijn gewiHiu u ei u ieestuommer oilgegéven waar a tie eerst bi zijde g t verguhle fetters is gediEukt eu welke biadzijtbi b vai ecu bierto vervaiirdigd ven van l ui heer K iLa riliard uit AMiterdam Ook het Uutf kk llagblai de A Iltl fadfrlani be ibeli feetmnBUuina ZaieriW nii t il heeft hi r bijreu tlieflbil plhiald gi htd van eenigeven l ita uen nug tufit kun buit inageiitéu an j liljie trgèii dJ I ni als oude iiaaJ htt liureau vau politie uamjei Uit Krimpeji a d Ilsel sebryf lien dd 1 Hull CoutaiU eu itgiTfe eii j den heer huideu de haudrii uisseij nede a de k jMtJa Het di tochffimtiii iJ alhier oad bevei van len tuitJ Ziiaaeraian heeft giatera avond aicnacbul ug v i ouj veer X ï 30 1 persoueiiL 1 1 die blijkbaar mei jgei u koede bvdueiiur naar Uudtrkrrk giügeu iuk ruUrafgaO ida waarschuwijig nu t de Mijo i et u t rlkaailer en verder jMar l inpea teiutaejaagd kr ti Ibr soMHtea is daarb jnen stoot m i yierea staug of koet net toegebrnchtj Dank ly de koimn en a tbeiadeii houding vim gemelden olfie r en zque ikaaschaapen hebbea de wouordelijkhcdèu ziob uiet herhaald verklaart da Veer J vaa ala zonden ofloiei ep zyn gedood heet uit de handhaving der orde 4 f S e orde ia zonder o Moageuaamh dadelyk bij dé komst van bet detachement eu aieuuud heeft eecig letsel bekqniea i t iemand dat de berinten te Ouderkerk s d IJoel 1 In de SeitUmi Ct aangaande bei oproei overdreven ün Volgena dö o bericihtgevcr is aleqhta bet volj Oide In de 1 Ct peren nat het geruch tiental niili ait n au gebeurd Kenige jonkaliedeu tlni wilden behalve Daarom breavm ty in de gemeente Krimpen a d bat aekioUeeat een volksf i t j ziob nJar den burgemeester die te Uuderkérk woont zy zongen en riepen voor het bttia dea burgemeeeters hiide hoera en keerden daarop trrug naar Krimpen zeggende dat zy ndag in grooter getal zouden weèrkomeu Dit nu geaebiedde Zondag avond ten 6 arekkamen zy weder zeer ordelgk iu Ouderkerk en lieueo weder hoen voor hei huia d a burgemeesters Aehter desen vredelievenden optocht kwamen t i S honderd anderen die zich niet lóoordclyk gt droegen Tusschen dezen en den gemeente veltlwichter had een botsing plaats Daarop rukte Maandag iiv nd ten 6V1 uie het detiscbameat soldaten Ouderkerk binnen waarvan ongeveer de helft daar Ueef tèrUyl de andere helft naar Krimpen vertrok De berichtgever eindigt mei te Zeggen dat dit bericht een imar bericht ia f Te Ammerstol zyn iu de alJ eloopen week ter miirkt gebracht 14 nieuwe óf winleizalmen wegende van 20 tot 40 halve kilo s prijs pet half kilo van 1 50 è ƒ 1 60 j 1 elft welke opbracht ƒ 0 98 De Ned herv predikiinten vereeuigingzalop Woiinailag 24 April in het gebouw van kunsten eu weenachappen te Utrecht hare gewone joarlykache ve deriug houden De minister van financiën dnarioe gemachtigd bij kon besluit van 21 Maart jl heeft dekrachlunskon machtiging Sn 21 October 1869 door den minister van binnenl zaken aan den Heer W Cornell Jewett verleende vergunning tot den aanleg en het gebruik van eene telegraph ische verbinding van KederUnd met KoordAmerika welke vergunning is gewyzigd by de beschikking van den mwiater van financiën van 14 Maart 1870 nader gewyzigd Volgeosdeze nadere wyziging zal de vergunning van reehtawege vervallen wanneer de onderneming niet binnen vier jaren aan zijne verplicfatiugen voldoet Dia tenagawaa vroeger op drie jaren gesteld t Naar men verneemt zyn er berichten van de kuat vsn Guinea volgena welke de gioote meerderheid der Elmineezen ziende dat koning Kabbina Edjo geheel en al het werktuig waa van de Ashantijnsdie bende die onder bevel van Atjimpan zioh in Elmins genesteld bail eu vreezende dat hrt dezen alleen te doen waa om te plunderen den koning al ezet en den heer Kmiusang tot opperhoofd heeft benoemd De Ash intijnen zijn toen naar eene verwijderde plaats teruggezoiiilen terwijl hou wijders de gelegenheid is gegeven om naar hun bind terug te keerrn Naar aanleiding van dit gebeurde bestond er alanu reden om te verwnohton dat de overgave zonder aeuigeon geregeldheilen zou afloopen te meer daar de nieuwe Negrrrej eeriiig raat besloten was geen veixet te plegen of Ie gedoogeu Burgerlijke Stand bUBt st 2 1 Maart WilbelninA KfsacÏMa oii4er J L Ijifcber en 8 il Huo Jitlia Alida oadcrt J vaa KUilna I K J Kniwr SO kla Hidtn C YtrM sa A de 7 cciiw Jobb ouden C H tan der Braggra es J van l eutein OTzaiiiDMii n Mloit J C KraBenbor 81 j W A X Hmijiwl 1 j ADVERTENTlfiN Voorspoedig bevallen van een Zooa Vrouwe J VAN T£UTEM geliefde Echtgenootavan C B tab dek BUËGGEN Lt Kohmri der Infanteria Gouda 30 Mawt 1872 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geUefde tweede Zoon ANTHONIUS ADRIAN US in den ouderdom van 19 jaar na een laagdurig en geduldig Igden Gouda J BRUUNEL 3 Maart 1872 ML BRUUNEL HAoniANi De Heer en Mevrouw vak AKEN betuigen han welmeenenden dank voor de velebewgzen van deelneming bg de geboorte banner Dochter ondervonden j Voor de vele blijken ran belangstelling bg mgne ziekte ondervonden betuig ik mgnen hartelgken dank F H R0EL0FP8 Aan de CommiuU regdende de FeeeteUring tg Q Gouda o 1 en 2 April 1872 Het gevoel van dankbaarheid niet verknocht aan stand of jaren en hetgeen naar onze be scheiden meening onder de Christenplichten wel eene eerste plaats bekleed bezielt ons jegens Uwe Commissie voor de gnnatige toUo ning aan ons verzoek in zoo hooga mate dat wg gaarne door middel van dit bhid openlgk ONZE EBKENTEUJKHEID betuigen Ds BeWONEUS VAM Ok KCIZKKSTBAAT rf De BEWONERS van den Fluweelen Singel betuigen hunnen weigemeenden dank aan de COMMISSIE die zich wel heeft willen behuten met de bezorging der zoo doaltrefiende ali schitterende illumiuering van da Doelen brug op gisterenavond f d