Goudsche Courant, woensdag 24 april 1872

1872 tVrUdag 26 April N 1197 GOUPSCHE COURANT Nieuws en AdvertcnlieWad voor Gouda en Onislreken met de fljttste Fepermunt OIie bereid dubbel sterk uit de Fabriek van v HOEK Co te aAMSTERDAM Deze snperfiine PEPERMUNT behaalde in 1868 op de Ngverheids Tentoonstelling te Am hem den EERSTEN PRUS in NEDERLAND en werd bekroond met de ZUveren Medaille De Jury igaf hiervan in haar uitgegeven verslag op pag Il de volgende verklaring Dit fabrikaat beveelt zich aan door zuiverheid van smaak daar het van de eerste kwaliteit grondstoffen vervaardigd wordt door sierlökheid van vorm volkomen witheid en matigen prgs Bovengenoemde PEPERMUNT ii verkr gbaar in pakjes van 15 Ct bg H KEMP Banketbakker Oosthaven te Gouda De Fabriekauten UOTHTC te Oo Openbare Aanbesteding Opeobare VrUwHIige Verkooplng k Weenen 22 April pc Ahend Pott verzekert ook ten sielligste dat tnsscbeD Raslaud en Ooateorgk noch uaar aanleiding van de Galliciache qoaatie Bocb naar aanleiding van een ander vraigatik eene niader goede verstandhouding heerscht BurgerlJijke Stand OuoakN 80 April KomroerieDa ouden i Terbwim en B C Clte ent iohaoDCf ouden J ran SU el CD C C Philip Adriana Maria oudera H van Wüagaardeo en M S Puijk Klaiina ouden M van Sehaik en E JonICWwel Jacoaiina Cornelia oudera W Kromhout en C fi Torrj Anna Eliuhetb oudera J NieuoeuliuÜKn en M van Laenwen 22 Cornelia ouders G C Horoea en M de Grwf Ótuledkh 21 April G van der Draai J S K Glaananhcra 4 w S Tijhoat 8 ADVERTENTIËN Voor de vele en bartelgke blgken van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en by het overlijden van hun Zoon betuigen ondetgeteekenden hunnen innigen dank L KERSBERGEN A P KERSBERGEN BftA k Bemvijk 22 April 1872 S A van DETH MODES Men vraagt TE HUUR met primo Augustus een lluls llel t met Tiiio hnnrprgs f 300 a ƒ 400 franco Brieven onder letter H Bureau dezer Courant Openbare Verkoopingp óp MAANDAG 26 APRIL 1872 des voorm ten 9 nie ten overstaan van Notaris Mr KIST te Oouda aan den Raam wfjk 0 q 437 ildaar van INBOEDEL en PUPMAKERS GER EEDSCHAP ROODE KRUIS Af4eeUDg aOUDA BUBENKOMST der Leden op VRUDAG den 26 APRIL a s des avonds ten 7 3 ore in de zaal boven de Sociëteit uk Réunie In de vergadering zal voorgesteld worden 1 Opheffing van het Comité van het ROODE KRUIS te Gouda 2 Verzending def overgeblevene gelden ver bandgoederen en heelkundige instrumentennaar bet Qoo£i Comité té a Gravenhage Namens het Bestuur De Seeritarit f A N VORSTMAN STE ENKO LEN Openbare Aanbesteding bg enkele inschr ving van 6500 Hectoliters Rubrkolen en 1000 Heotolitera Engelsche Kolen 1 ten dienste der Machines tot droogmaking der Putten onder Waddinxveen op DING8DAG den 7 MEI 1872 des middags ten 12 uur ten kaize van Jan Slootjks z nde het vroegere Baadhois van Noords Waddirucreen aan het dorp Tan W ujdnuiveen De bestekken zgn tegen betaling van ƒ 0 50 te verkrggen bj de Boekhandelaars J van BbnïDH en Zoon te Gouda en informatiën bg denHeer Opzigter J PAUL te Zevenhuüen De Gommisiie tot bedijking en droogmakingder Putten te Waddivxveen De Secretaris De Voorzitter A N MOLENAAR Van DORT KROON bg enkele inschrgving op DINGSDAG den 7 MEI 1872 des middags ten 12 uur ten huize van Jan Slootjes zynde het vroegere Raadhuis Taa oordWaddinxveen aiin het dorp yan Waddinxveen van het maken van Drie HOUTEN VALBRÜGGEN in den vorm volgens de teekening ten dienste der droog te maken Putten onder Waddinxveen De bestekken zgn tegen betaling van ƒ 0 50 te verkrggen bg de Boekhandelaars J van BenTUM EN lom te Gobda de teekening ligt ter inzage b Sloofjes voornoemd en informatiën zgn te verkrggen bg den Heer Opzigter J PAUL te Zevenhuizen De Commissie tot bedgking en droogmaking der Putieo te Waddinxveen De Secretaria i De Voorzitter A N MOLENAAR Vajt DORT KROON Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tgdverlies door dat artikel en zonde zeker gaarne ontheven zgn dezelvs te moeten gebmikeu welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsteu graad zgn versleten kannen daarvan ontslagen worden door bet bestendig gebruik van Dr ClUDfaimelaniis Oogenwater By elke wassching der oogleden zol men de herstellende kracht der a ematte en verzwakte öogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggea eer één flacon ia opgebmiki Maar vooral ook zg die dog geen bril behoeven gebruiken dat middel om vooi altgd daarvan bevrgd te blgven bg velen ja I bg oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aonwezig me9 létte maar op dat men bij voortdurmg verpligtis op vérderen afstand te zien dat letters zich dubbel v rtoonen dat schel licht hinderlgk is dat de oogen beginnen te steken enz Welnu gebruik Dr C ANTOMELANÜ8 OOGBNWATEE en gg zult U beter gevoelen Het is verkryghaar 60 Ci per Flacon bgT A G VAN DÜTH Gouda im J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER Wsste Wagenstr i2o tónfam Mej L A ScHouTENS ScHLAter Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C Utrecht En meer bekmde Depots in ons rgk van een onlangs nieuw gebouwd Huis met Erve en Grond staande en gelegen aan den Middelweg in den Folder Dk Hondeed Moiioen binnen de Gtomeente Moerkapelle op VBUDAG 10 MEI 1872 des voonnid4ags ten 10 ore in de herberg raa Vak Deiel in het dorp aldaar Nadere informatiSn zgn te ver krg gen ten kantore van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Een bekwaam KUIPER kan voor vast werk gedurende Zomer en Winter geplaatat wordou Adres in persoon aan de Stearine Kaarsenfabriek GOUDA Tengevolge van het ingestelde ondenodc omtrent Dr J G Popp s Anatherin ilondwater door den heer Prof OPPOLZE Rector nugni £ Professor ie Weenen Kon Sachs Bofraad enz werd dit middel heilzaam tegen alle MONDen TANDZIEKTEN bevonden en aan de K K Kliniek te Weenen ingevoerd Insgelgks wordt hetzelve door de beroemdste Geneesheeien en Hoogleeraren van andere steden tot reiniging en onderhond der tanden aanbevolen Te verkrggen te Oouda bg li Schenk wiDkejiar op de Hoogitreat wgk A ItS Ie Rotterdam bg V E vsin Santen KollT apoth en A Schippereijn k C blasuwe porceleinwiakel e Hage bij L F C Snabilié spoth te Leyden bg E Nooniyü ta Utreokt bg F Alteua apolh i te Amxerdan big F laa Windheim It 0 verkoophuia t Oudewater bü T J van Vreumingen te Schoonhoven bg A Wolf Met 1 Mei e k wordt verlangd voor eene Jnfvronw nit den fotsoenlgkeh Stand bg bnv gerlieden EENE VBLJE Kamer en eene Keuken of wel gelegenheid om te knnnenwoken Mén adresseere zich met franco brieven letter B MB het Bnreau dezer Courant DBBAHns pnjjn Zg die geene nagemaakte verlangen de ECHTE die bereid zgn volgens het aathentieke voorschrift van Paus UBBANU3 VIH hale dezelve ie Gouda alleen bg den Heer J O ZELDENRIJK Drogist op de Markt Alamede te Waddinxveen bg G T Hazinbebo Heele doosjes 1 5Ö halve 0 75 en kwart doosjes 0 37 B Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend 1 1 Gouda rak les A BriukAin AFKONDIGING BUR0EMBE6TEB en WETH017DBB8 vaaOouda gezien hef beainit ran den Heer Commiaaaria dea Koniogs ifi de prorlDcie Zuid Holland vaaden 2 Maart 1872 A N 8061 1 3e Afd Pro Blad N 81 betreffende de beacbrijving voor de personele Belaating dienatjaac 187 K T 3 doea te ireten 1 Dat de Oatvanger der Directe BelsAingIn aande woningen der ingezetenen op den 6 Meiaanstaande en volgende dagen ter invulling zal doen bezorgen een BeacbriJTingsbiljet inhouilende eene korie aehets van de grondslagen der voornoemde belaatiug hetwelk acht dagen ua deuitreiking door of Van wege dien Ootraogerzal worden a ehaild terwijl zg welke bg de beacfary ving geen biljet zullen hebben oiitrsngen gehouden zgn om de vereijdile beboorlgk ingrvnlde erl laringen vtór of dterlgk op den 31 Mei dezes jaara in te dienen ten kantore deaOutirangen alwaar de biljetten ter imullingsteeds verkrijgbaar zollen ign i Dat tot tegenechattera zijn aangesteld de Heeren W VA BBMMEL A VAN OENT P M K008BNDAAL e O A OÜDIJK Wonfende de brbiughebbendrn voorts in het by onder aandachtig gemaakt 1 op de wijzigingen welke bij de wet van 9 April 1809 Staaüil n 69 in de wet van 99 Ma rt 18ÜS SbuUièl a 4 zijn gebragt ala a ann rt 17 der wet van 1883 ia toegevoegd de volgende bapaling W na Vnuwalfka jhaatbodan dia op den 1 Mei des jaara wuaroniv de belasting loopt ouder dan 18 eu jonger daii 21 jaren zy o bednuigt de beUating 6 00 zonder toepasaing van het op klimaend tariei i artt 19 lett f ea i dier wet Aangevuld bij it 10 dtr wei vaa 1843 wotdtgelezen ala volgt Diensten werkbodén in gebouwen inatrilingm gestichten of inrigtingen vermeld onder iitt een 0i van art 5 2 voor zooveel z j geene belast hare diensten vepigten rqitaireeks ten behoeve Van hen die aldaar in eenige betrekking of als leden werkzaam zgn De eenige vrouwelijke bediende overigens naar de eerste derde of vierde ktlisac belosibojtr in dienet van den beiastiii epligtige welke geenr andere badienden Ifoudt en vier of meer eigeu of aange huwde kinderen kindskinderrn of pupille i bg zich heeft inwonen die op den 1 M idesjaars waar over de helaating loopt jonger dan 21 jaren zgn e üt twee eerste paragmnhea van art 27 der wet van 1883 zgn gewyzifid als volgt I Die na den 15 Mei een perceel in gebruik neemt is voor dit perceel de belatting uaar de vier eerste grondsl n voor den tgd des dienstJaars die dan nog over is verschuldigd f 2 Aan den behuliagpligtige die in den loop des dien tjaars een perceil verloiit zonder daarin eenige roerende goederen of iemand iu zijne dienst achter te laten wordt oiitliefling vareend vuii zijn aanslag naar de v er eerste grondtlagen voor lien tgd des dirns aars die dan nog over ia indien daarvan door hem binneyi den tijd van eene maand Volgende op die waarin hij het perceel verhet tegen bewijs achriflelgk aangifte is geitian n kantore dea Ontvangers op een aldaar kosteloos verkrygbaar biljet De ontbelfing wordt ook verleend over het drie maandelüksche gdvak waarin het percctl werd Verlaten indien de beiaatingplgtigedoania doch in den loop vnn datzelfde tijdvak een ander perceel Waarvoor hij belastingpligiig is in gebruik netmt Bg overlgdeii van den beiiisiingpiiglige treden Zgne erlgenamen in dezelfde regteu en verplig tingen De aangiften volgens het eerste en derde lid in gediend worden als gewone betwaarschrcften aonngemerkt en behandeld d Aan f 1 vnn art 2 der bovengenoemde wet vau 1833 zgu de nsvolgciide bepalingeu toegevoegd Ten aanzien van den eeraten grondslag kunnen behalve de joarlgksche onnürere kqnrwaarde ook maandof weekhuren wordea saogegeren Andere aangiften worden aangeiierkt als niet gedaan Toor zoover de belastinipHgtue de aangegeven maandof weekhuren uat alFtatjaarhnren beeft herleid wordt de eerste door vermenigvuldiging met tie en de laatste door vermeni vuldiging drieën dertig tot jaarhnur karieid en alzup her leid sis de aangegeven jawl kBobe onzuivere huur Waarde aangemerkt 2 Op de verpligting oo V hnnne bezwoaracbriften ingevolge art 1 der wel Van den 4 April 187U Staaiêitad n KO over te le en een duplii aat van hun a iiislagbiljet tegen betaling van 6 cents bij den Ontvanger der Directe Belasting verkrijgbaar gesteld GouoA den 23 April 1872 Burgemeester en Wetiiooders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaoooLsavEa FoihtdUn tab Bkkgkn Uzendookm AFKONDIGING Bl BGEMEKSTER en WEfHOÜDEUS van Gouda gezien het besluit vos den Heer CommisMris des Koiiings iu de Provincie Zuid Hullaud vau dm i Maart 1872 A n 20 il J 3e afd Prov blad n 32 betreffende de beaehrijving voor het Piaeul r gt over 1872 dat is van deu l Mei 187 tul deu 30 April 1S73 brengen ter algemeene keuuis 1 llat op deu 1 Uei instaande een aanv ug sa worilan gemaakt met ds bescgrijviug der fattuljfUgtu t label 14 ii 37 tot 40 zijude de slgieis tappcra kodijhaia kroegilatiilan enz en ntet Uei rondbrengen a in da huizen y a de drcCartluirt die ua verloop Uu drie dagen roii we e deu Ontvanger der Virecle Belatlingen weder zuilen wordeu afgehaaid waari U gemelde fottmtpligtifai worden herinnerd aan de bepalingen van Art 2 der Wet vau den 24 April 1843 UtaaUblad n 16 dat zijliuu beroep uiet mogen ultoefeueu dan nadiu zij de helft Van hunnen aanslag over bet dienstjaar 1872 hebben voldaan en nadat het verschuldigde over het voorgaande jaar ten voile tal zgn aaagnuiiverd waarvan z d moeten blijken alvorens de patent Of u aju hen zullen kunnen worden a egeven Uat zou spoe dig mogelyk hunne iiauslsgbiljetten zuilen worden bezorgd de patent acten in gereedheid gebragt eu hel t dstip bekend gemaakt waarop die znlieu worden uiigereikl 2 liat met de beschrijving van de gewone ga tentfliglige oVer den jare 1872 begonnen zal wor den den Me aaiutaandi eu dat de verklaringen a iu de baieen der ingezetenen zullen ruudgebra t worden terwül de weder iiizameiing dier verkLiriogen op den achtsten dog nadat zg zgn uitgegeven benooit plaats te hebben op welke verklaring die kooplieden of wiukeliers welke buskruid willen verkoopen uf vuurwerken maken zulks zullen moeteu vermelden ten einde dit op hun patent uitgedrukt worde faun hierbg herinnerende aan ilrt 21 der Weti van den 26 ianuarg 816 Slaattilad u 7 lullende Kooplieden of Winkeliers in èteden plaatstn of ten platten lande elke buskruid willen verkuopen ot vuurwerken ma ken zullen deze nering niet vermogen te doen Uuch dit beroep uitoefenen zonder dat zulks op hun patent worde uitgedrukt op boete van 50U enz Ook zullen diegenen welke hunne goederen of wa ren tevens op de w ze der kramers verkuopen gehouden zgn op nnnne verklarinj en daarvan melding te maken en zich deswege aan te geven onverschillig of dit alleen in de gemeeu e hunner woning dan elders plaats heeft 3 Dut de registers der patentpligtife zullen worden gesloten deu 81 Mei aass aamfa wordende wijders de belanghebbenden verwezen naar de Bepalingen van artt 18 eu 37 der Wet van den 21 Mei 1819 Staatëbtad u 34 handelende zoo van de verplichting van hen welke bij de algemeene btscbrgving zijn overgeslagen als van de boeteu tegen het verzuim van en gebreke in de aangifte zelve tv verbeuren 4 Dut de eigcunars vante huurders of andere vaste gebruikers van UnMen vaartuiffeK zieh ter bekomiog van PATENT zullen moetea aangeven op het Boadbuis dezer gemeente ten bnrrde vah H H Zettere medebrengende hdunen meetbrief en hsB patent vanhet vorige jaar en zalks cm den 1 tot den 16 Mei 1872 De Zoo en Feestdagen uitgezonderd 5 llat de kramers alhier nirt gedomicileerde ondernemers van vermakelijkheden en detiitanten van loterijbriefjees die beroepen niet mogen uitoerenen alvorens het verschuldigde pateiitregt te hebbeq votdaaei zy zullen zich tot het duen hnnner aangifte aluede ten bureels van H H Zetten moeten verroegen wordende de kermis en uiarktbezoekende pale tpUftiffai herinnerd dat de Markimeester ben niet vtrmag toe te laten hetzij met of zonder loodsen tenten kramen of stallen wanneer zij niet van pateni aeteo voorsien rija 6 liat bij het indienen van beswaaraehriften ingei olge art 1 drr tVet van den 4u April 1870 SiaatMad n 60 moet worden overgelegd een duplicaat van het aanslagbiljet tegen betaling voii 5 Cents bij deu ontvanger der Directie Bebtsting verkrijgbaar gesteld Gouda den 23 April 1872 Burgemeester en Wethouders vbomoemd De Secretaris De Burgemeester D OOOLEKVEB FoETÜUN VAN BeKQSH ÜZKITOOOKt mm lulteuiaDüscb Overzicht De reizen en redevoeringen vau Gambetta die zijn parlementaire vacantie heeft besteed tot bet verkuudigeu der lepnblikeinsche beginselen de afkondiging der onfeilbaarheid duor deu aartsbisschop vaa Parys zonder voorafgaande goedkeuring van de regeering de bgeeukumst der nationale vergadering te Ter allies maken deu hoofdinhoud uit van alle Parijsche dagbladen en correspondeui iëu Gambetta heeft te Havre eeae rede uitgesproken die zeer gematigd was Zij behelsde goedkeuring van de politieke houding des lieeren Thiers en raadde drzen met tact gem itigdhcid geduld maar ook met ttaiidvostigbeid en energie voort te gaan op deu ingeiLigeu eg Gelgke raad werd gege en aan de repulliLeiusche partij opda t hel tegenwoordig r ime wortel sohiete iu Frankrijk eu het rijk zich weiler verheffen moge tot Je ee s e natiën Dit werk der hersiheijpiug kan niiar zijae meeuin alleen plaats hebben door samenwerking van deu algeiueenen dienstplicht met hei verplichte openbaar onderwgs toegepast door een wezenlijke liberale en republikeinsche regeeriiig Uaar deze politiek oumogelgk in den smaak kan vallen der tegenwoordige vergadering concludeert hij tot onmiddellijke ontbinding van dat lichiam Hetzelfde the na heeft de jonge skutsman reeds veraoheidcii malen ontwikkeld toaar wat geheel nieuw was in zijn betoog te Havre Gambetta brak geheel met de suoialiateu door de ruiterlgke verklnriug dat de sociale i uaestie onoplosbaar is of eigenlijk niet bestaat en dal alleen gestreefd moet worden naar verbetering van sp la e maaiscliappelijke gebrekeu De ufkuiidig ug der pauselijke onfeilbaarheid van de kansels is door Msgr Gnibert gelast zonder lat iels van de machtiging door den staataraid blijk Eeuige dagbladen ste leu nu dil dilemma öfde machtigiuc is nitt verkregen eu dan is de afkondiging ouwetiig oi de regeering hecht Inur zegel aan de onfeilbaarheid en dus van zeil aan deu Syllaiiu Er is echter nog een derde gevid mugelijk dit lil dat de regeeriug de verantnourdelyVheid eeuer wrigering uiet durvende op zich nemen tegenover de clericaie meerderheid in de uat vergadering de bepalingen die het cono irdnat omtrent pauselijke bulleu en kerke ijke medödeelinf eu beheist als vervallen beschouwt uu zij reeds zoo d kivijis overtreden zijn Miiar d m was het meer uvcroeukumstig uii t de waardigheid van het gouvernemriil bet traciaat op te zeggen waar vaa Uume pnrtij treiwt uls he in zgn iirblug is en j K