Goudsche Courant, vrijdag 10 mei 1872

K f eeoe pwsQjien ntkar Overzeesche gewesten vertrokken I e registers van den bnrgerlijken stand en der bevo jog vovdek geregeld bijgehoudn Het getal kiezeiï bedroeg Vool ledei ran de Tweede Kiunw der Sta tenGenftiraal 429 Voor leden Tan ia Provinciale Staten 425 4te Gemeenteraad 759 STlit DM VBRKISZINGBN I tBnl Betrekking Vit ebr t Getal stem 1 St berst op elk verkO xeiir Bitgebr 1 at berst WFMMf llMv i Baad 385 163 29 idem 419 223 9 Mei 1 Ui V Prov St 1095 675 9 3Le4en idem 1096 1000 788 596 13Jnni rLidder2 Kamêr 1707 985 18 Jidi 5 Leden y d Baftd 334 325 242 224 V 199 210 1 Ang 2 Leden T d Raad 372 327 219 11 Aug 1 Lid T d Baad 299 86 5J5 idem 454 259 Er werden tegen de verkiezingen evenmin als tegen de kiezersl sten bezwaren ingebracht Het personeel van den faad bestond op den 81 December 1871 nit de volgende leden De Heereii Jaar van aftr T P Viraly 1873 G Prince Dr G P Bflbhneï ♦ Dr A Lnijten W Post Drost Mr A A van üei n IJzendoom 1875 D W Westerbaan Mr P P F Kist J A Bemy p Mr J H van Gennep W J Portagn Droogleevee 1877 Mr H J Kranenburg W B van Straaten J Renttinger t C Mejsemaker Het coUegie van dagelgksch bestanr leed even als de Gemeenteraad een gevoelig v rlies door bet overlgden van denWelhoader denHeerMr J L de Grave die gedurende mim 28 jaren deze betrekking had bekleed en daarin veel goed voor de Gemeente had helpen tot stand brengen Hjj wprd vervangen door den Heer J A Remy De Hoofd Commies ter Steretarie de Befer B J Kdppenol die gedurende vele jaren met gver daar was werkzaam geweeét kwam te overlydes en aan den Heer J L van Beresteijn wegens gevorderden leeft d eervol ontslag verleend als vierde Commies Het getal Commiesen werd in te gaatt met 1 Januari 1872 van vier op drie gebracht Bevorderd werden tot Hoofdcommies de heer C J G L von Sternbach tot Isten commies de heer W Kromhout tot 2en commies de heer B Vallet tot 3eh commies de heer J K Krom terw l de betrekking van adjunct commies in dit jaar nog niet vervuld werd Wordt vcrti lgd BUITENLAND Uuitciilanilsi li Overzicht l e Terrroegde uitgave van dit iminuirr onzer coamiit nopd mtt ons tot proule bckituptlieid In Kmukrgk loopt het gesprrk uog Hlt d over de zitting der nat verjcadeniij vaii Ztitenlag ivnarran wij in ons vorig overzicht versing gnvcn I e biiiiengenone eenstemDiiiiheid en geestdrift iii dit lickanni is dan ook inderdaad mei4eA aardig tknar tristen Jan de FrïHschen vroener niets ran de wanregeeriiig van Napoleon Kn hebben y ij in weerwil da irvan niet d keiler gesteund i zijn oorlogzuchtige plannen De Bieti jHiUie deelt mede dat Thiers Aug geen t eede onderhoud niet den Duitscbeii gezant vou Amim heeft gehad u dii ook zoo spoedig met al plaats hebben daar it itezaot eerat aaa zijn Regaerifig metélRe iag moet doen M 9 g ro Mikgmi der onderhandelingen tot aflossing van de 3 miiliarden en Ie onthiiming van het Krsnache grondgebied Dertt dsara kaaneu deSnitiaf die oodechaildeUngeil worden aangevangen die Biet vertrouwen woraen tegemoet gezien De Duitsche bladen en correepondenten b jven ea i ter pessimistiioh ten apziahte Van die onderhandelingen en bewereti dat Duitscblaiul wel de Fransche voorstellen zeer beleefd zal oadarzoekea jen overwegen maar zieh minder rekbaar betoonen dan rroegsr dnar het Fransche budget van Oorlog hoog i en de stemming der Fransohen oiiheiUpellend In afwachting vaa den krijgsraad die Bazaine s gedrag te Metz zal beoordeefen oiaakt het Journal Officiel versehilleude rapporten omtreat oapitulaticn openbaar wuarin lof en blaaii elkand afwisselen OfGcieel verneemt men nog niets omtrent den weg dien von Bismarck tal inslaan na de weigering i an den paus om det kardmaal voo Hohenloiie all Duits h ge ani te agreoeren doch mag men nkele officieuse ttemoKn gelooven dan is de Tijkskanselier niet voornemens pm voorloopig in de vertegenwoordiging van het Duit Che ryk b j deA pajus te voorzien Niet ouduidelijlc geven zij Ie verstaan dat de curie door de verst erping der hand welke haar ter verzoening aangeboden erd zich zelve misichien het meest benailee dc en de geheele iiitrekkiug der missie bij den paus provoceerde Zoolang staiit en kerk zoo vast aa i elkander gebonden bigven als thans in geheel Duiiscbland nog h t geval is zal die bedreiging voorJoupig nog wel onuitgevoerd bj ven In ieder geval is de klove tusschen de Duitsche regeering en d kerk der ultramoutanea door dit incident zoodanig verwijd dat i£ in eene demping niet te denken valt tenzij von ISismarck een meuwe verrassing op politiek gebied voorbereide Wanneer de appositie der liberule partijen in het rijt te krachtig wordt zou hy wellicht elders een tegenwicht moeten zoeken Uit 8paiij geen nadere berichten Over F vj waren wegens ongeregelden postdienst geen bijzonderheden omtVent hel laatste gevecht ontvangen men hield de in ens vo ig hummer medegedeelde tele grammen voor vrij overdreven FBANERUK De part correspondent van bet SandtUilaiMlil o a het volgende over iea tegenwoordig toestand van de hoofdstad Weinige maanden geleden het was in November van het vorige jaar werd ik in de ge egaaheid gesteld u den toeumaligen toestand der Fransche hoofdstad in enkele brieven te schetsen Andermaal bevind ik mij binnen de muren dier Hooidstad en het is mij aaiigeiiaiim u in vluchtige trekken den indruk weer te geven dien de zetel der wereldbeschaving thans in legeustcUing van dieu van voorleden jaar op mij gemaakt heeft Het onderscheid tuischen toen en nu is verrassend en verbazend 2ij die Parijs in den naumer van 1871 hebben dóorloopen en dat thans weer doen hertoiunen de s ad niet meer Hoe somber was toen niet dat moderne Babel eertijds toch de zetel bij uitnemendheid van het gevoel des vrrmaaks de ini carnatie van weelde en genot de verpersoonlijking der bestendige zurgelooshaid en dartelheid Alles wat weleer Parijs verhief tot het ideaal der lustige lediggangers scheen voor immer verdwenen te zyn Bouwvallen vnn paleizen en huizen gesloten magazijnen soms tientallen naast elkaar in één en Sezellde straat en bovenal de verlatenheid de groote verkeerswegen en pleinen de afwezigheid a het ware van den rarijz naar Van datgene althans wat dén Parijzenaar keniucrkl de gulle brooddronkenheid tij verrieden allenveji e maar al te zeer den ernst der plaats gehad hebbende gebeurtenissen Onwillekeurig riep men zich voor den geest de bekende verzen waarmee Goethe zijn Hermann nnd Dorothea opent Hab ich den WA und die Strassen doch ni so binsam rsehen 1st doch die Stadt wie gekehrt wie ausgestorben I Nicht funlsig Dünokt mif Mieben zuruck von allen unsern Bcwohnern Hoe geheel anders is liet Parys van Mei 18721 Indien men niet opmerkraam wierd gemaakt op de reusachtige bouwvallen vaa de Tailerieen het stadhuis het ministerie van tnanciën enz indien men s avonds geen cavalerie tegenkwam en aan de deuren vae de schonn bargen geen karaesiers bespeurde treurige herinnering aui den immer voortduren den staat vnn beleg dan zou men waarachtig niet zeggen dat men in een hoofdstad vertoefde welke al de ellenden van een belegering in den felsten der winters nl de vCTselirikkingcn van den b4 g rfó fl gt de gruwelijke gowelUdadigheden van het tooiatisBa M action heeA moeten doorstaan Wandel slechts langs de breede rij van boulevards die zich van de Madeleine tot aan den ChMcau d Eaa uitstrekt of flaneer door de galerijen van de Ene de Rtvoli en het Palais Royal zet n neder op het trottoir voor Tortoni het elassieke lacjd der boulevardins bweef n naarrRAagrf naar Jtr roi Cmm Miar Valen tino of naar de Closerle des lilas allerwege j Parijs weervinden Parijs zooals het waa fifiir ien oorlog Parijs in zijn kracht in zijn J l M tgn giiN ie onbegrqpelijke en onbeschrijfelijke btnAeppioifl Een jaar geleden spartelde de Commune nog in hare laatste bloedige stuiptrekkin gen toen had het schrikbewind van Kaoul Riganlt zijn toppunt van afsohuwlijkheid bereikt diefstal en maoid weiden op groote schaal gepleegd geen vei ligheid meer l e maatschappij bad opgehouden te bestaan er bestand niets veraer daa eeB verzamtling van bandieten Thans is men een jaar verder en Parijs schijnt bet gebeurde vergeten te zija om enkel het tegenwoordige te gadeoken Eu de toekomst f Welk Parijzenaar houdt zich met de toekomst op Jprfy mei Ie deluge wiia immer en ia oog altoos zijn devies Het moge ongeloofelijk schijnen het is niettemin een feit dat Parijs na een verderfelijken kryg gevolgd door een verderfelijker burgeroorlog meer geld verteert dan vóór dien tijd De koffiehuizen de achouwburgen alle plaatsen waar gegeten gedronken gespeeld gezongen en gedanst wonit zijn dagelijks opgepropt De ondernemers dier inrichtinglén verdienen handen vol geld De wedrennen teOhantilly Hi ill Longchamps werden nog nimnter zoo druk dooi de haute en batte tMe bezot t als dit jaar de cocotterie tiert weliger dan ooit te voren de toiletten zijn verpletterend en verblindend Alle is duurder geworden do h door de duuite schijnt aiemnnd xieh te laten terughouden Ondanks de viji milliaiden aan Pruisen en de ettelijke milliarden voor onkosten in bet eigen huis woidt er een weelde ten toon gespreid die gene van het keizerrijk evenaart ztw niet overtreft I e drukkende belastingen op allerlei mogelijke en onmogelijke zaken op lucifers op spool wegkaartjes op tuegangbiljettea iu de soboowbargen schijnen geen invloed te oefenen op dea gewonen gang van zaken De ontvangsten op d spoorwegen zijn tocgeuomen lueifers worden stellig even gretig door de gsmins van de hand gedaan als twee jaren geleden en Wdt de schouwburgen betreft t isvoldoenle te wy en op deze céneo iataad heid dat men weinig tijds geleden nog voor Ie roi Carotte viar of vyf weken van te voren zjjn plaats moest beatelleo op straffe van anders dag aio dag voor niet jueue te maken aan den ingang vaa het TKUlrê A Ut galUI DÜITSCHLA ND De eleriAlen te Boae achijneo verwacht te hekben dat de Pans de benoeming van Kardinaal Ho henlóhe tpt Duitsch gzant bij den H Stoel zoa goedkeuren Na hetgeen vandaar aan de Köln Zri iung wordt geschreven beschouwden zij die benoe ming als een l u berekenden coup De Duitsche BefiMring toch kan voorlaan daarop wijzen als aen blijk van hare goede gezindheid jegens de Katholieke Kerk Weigert nu de Paua den Kardinaal als Duiteoh gezant te ontvangen dan lal cq kunnen zeggen dat man in het Vatioaan hare goede bedoelingen miskent en zich onverzoenlijk betoont Men geloofde te Home niet dat de waardigheid van Kardinaal voor de Curie een bezwaar kon zijn om Hobenlohe als vertegenwoordiger van Daitschland te nocrediteeren daar toch Frankrijk jaren aditereen bij de Pausen Clemens XIV en Fins VI door den Kardinaal de Bernis vertegenwoordigd is geweest zander dat daartegen eenige bedenking werd gemaakt Volgens den correspondent was Antonelli dan ook van meening dat de benoeming van Hohenlohe oest worden goedgekeurd en bestond i ir icUa kenteekeuen dat ook de Paua tot dat gevoelen overhelde Men verwachtte te meer een gunstig bealuit omdat de Paus den vorigen Duitscheu getaot giaaf Amim met zulk een bijzondere onderscheiding heeft behandeld Immers toen deze zijne brieven van te rngroeping kwam indienen werd hij niet slechts op de vriendschappelgkste wijze bij den Paus ontvangen maar werd hem zelfs na afloop der audiëntie een hoogst koatbaar kunstwerk ten itesohenke gezonden Zulk een eerebewijs was tot nog toe aan geen gezant eener nitoKatholieke Mogendheid ten deel gevallen Daaraan werd te meer beteekenis gehecht omdat die toezending plaats had nadat het nommer van den Unittrt waarin een hevig artikel tegen graaf Amim voorkwam op het Vaticaan was ontvangen waarin eenige dagen later de bekende allocutie volgde waarin niet onduidelijk den Vnuxri gebrek aan Christelijke liefde werd verweten Met bet oog op deze feiten zag awn te Rome dan ook een gunstig antwoord op de mededeeling der benoeming van Kardinaal Hohenlohe te gemoeid wanneer er sladils van andere zijden geen overwegende tnvoed op den Paus werd uitgeoefend V or t l t ie bestand eohter gioot gevaar want lAere partij onder leiding van moatgi Nardi dia stelselmatig jiet Duitsche cgk in alles tegenwerkt deed al het mogelijke om den Paus tot anttere gedachten te brengen n men was dus op dit punt niet gerust De brief waari Jt een en ander wonlt medegedeeld vvas rerds Ai Bome a ezouden eer de correspondent met het afwijzend antwoord van den H Stoel aan de Duitsche regeering bekend was Qefijk men weet was volgens telegraphisch bericht die afwijzing g linwd op de evefwegiog dut de Paus aan aea fordinaol niet kan toestaan dergelyke betrekking aanvaanlen De I ord Deutitit AUg ZeUmv nj t thans dat telegram maar onthoudt Zich vooralan g elke beoordeeling Alleen meent zij j deze gelegenheid te mooten eonstateereu dat er b $ vele nog eene zeer OBJnisie opvatting bestaat omtrent den werkking Van een gezant b den H Stoel De zending van zoodanig persoon slr kt zich niet uit tot zaken van httilenlsndsche poUtifk bji hoeft er niets te ken ipet quaesticn betreffende grondgebied of andere wereldlijke belangen hij heeft er zich uitsluitend te boaoeien met die aaogelegeohaden waariu kerk au tiat att elkander in aasnking komen Nu ia bet nhter moeilijk om in aJle omsUiidigheden mogelijk misverstand en cooflioten te voorkomen en daarom had de Duitsche regeering hare keuze gevestigtl op iemand 4i ook veor dit gewiobtig deel zijner taak by oiidere hegaoUbedan bezit Een van de Beilijnacbe oaaespondeaten der XSm ttUung verwacht dat hot a vaa de tijde derelanialen in DuitaoUaod niet zal ontbreken aan inainaatiin tegen Bismarok fieeda uu toch geven liJ niet onduidelijk t kcfirien lUt hg wel op een weigerend aotwoani zal hebben gerakand met het doei ni daarvau partij te trcklün tegenover de nttranoiltaaa che gaestelgkhctd De correspondent geloolt intaaHpben dal in alle geval het gebéurde voor de Dnitat Imeering niet tot nadeel en voor de dericaleu niet lat Merdeel kan zijn ITALIË ttaa lid dor radaetie van den Nspelschen Pieooto vu ooggetuige von de vreeselijke gebeurtenissen op eu bij den Vesuvius Aau zijne möiedeelingen ontleenea wij kot volirenda Den sTs April s avonds begaf hij zich met een vriend naar deu Vesuiina Aan het obaarvotorium tetien zij zioh te paard en gingen door twee gidsen met fakkels begeleid den berg op Een steil nad geleidde hen naar een raime vlakte Atria del Cavalh diè bedekt act de biva van 1871 een zee geleek welke plotseling te midden van daa hefligsteu storm veesteend waa Zij moesten te voet over deze krakende biva verder gaan Einde ijk werden zg in hén loop gestuit door een breode nog versoha tevastroom Aan hunne rccbterhaiid zageu tg op den top vnn deu berg als bet ware een monsterachtige vuuroven waar ttit ouder hevig snorren ea knetteren na en daa vlammen en dikke rookwolken opstegen en welke vaak gruote ghwieude atukken met ongeloofelgke kracht omhoog wierp In eeu bwgeu in f M vorm loopeudeu stroom loopt vnn den top van den berg de lava naar beneden doch nauwelijks neemt men daarin beweging waar De hemel is met dikke witte wolken bedekt en rondom hseracht de diepste stilte In den grootsten krater zelf was het kalm maar uit een tweede opening vernam men een bruisen als van een reusaefatigen stoomketel In de witte wolken boveu den krater nao men de roode weerspiegeling der vlammen waar Flotécling werd te midden van den nacht bij den krater een breede streep vuur zichtbaar dat nit de opening kwam én zich in de breedte en naar de laagte uitbreidde De dikke rook de wolken en de zee kaatsten het vuur terug de maau kwam plotseling te vonrsdiijn in een woord deze wenderlgke oontrastan deze tooreraohtige v rtchijnselen grepen de zinnen aan eu in diepe ontroering bewonderden de toeschouwers dit prachtige maar tegelijk vreeselijke sobonwspel Intusschen wekte de hitte van de versche h va de aanwezigen uit hunne bespiegelingen De gidsen meenden dat het nog dri nreu duren kon voordat de gloeiende massa komen zou waar zij nu stonden Desniettenun was het laadlamei daa terngtocht te aanvaarden Op het berde lavaveld ontmoetten de beiden vrienden tal van nieuwsgierigen meest alle vreemdelingen die bet gevaarlijke schouwspel van naderbij wilden waarnemen ondanks de duidelgke ttaarschuwingea welke de berg zelf gaf Onder anderen zat een jong paar hand in hand en met van angst en verlangen glinsterende oogen op een hvablok Zouden zij teruggekeerd zijn P Zij ontmoetten nog bekenden die vroegen hoe het er boven nitzag maar zich aiet veerbonden lieten om verder te gaan Plotseling verneemt men vreeselijke in zware don derslagen en de gansehe berg tchgnt in vlammen te staan De zwarte strepen elke nog vóór een oogenblik de Invastroomen scheidden zijn verdwenen alli s staat in 4en gloed vlammen en rook verspreiden iiob over het eerst zoo kort te voren verlaten lavaveld Ën voordat de berichtgever van bet Napelsohe blad zieh nog rekenschap kan geven van hetgeen hg aiet stort met donderend gekraak een groote vuurzee naar beneden reoaaohtige stukken opwerpend en medesleepend £ eo dikke rook stijgt op en verduistert de geheels omgeving Een ooverdragelijke hitte en een benauwde zwaveldamp maken bet ademen bijna oumogelijk De nieuwsgierigen nemen de vlucht terwgl aehter h n bet hartverscheurend angstgeschreeaw weerklinkt van ken rien door de plotsebnge uitbarsting a teragtoefat algeanedai is Te Napels verdrong zieh dien dag het volk voor het hospitaal der Pellegrini om de dooden en gewonden te zien die daarheen gebracht werden Ieder oogenblik warden nieuwe aladitoffen gebracht gedeeltelijk naakt gedeeltelijk in linnen doeken gehuld anderen nog in de overblgftelea hunner kleederen maar allen met akelig rood verschroeid vleesch Velen hadden de baren en de nagels aan handen en voeten verloren In éen woord de tooneelen die men hier ziet zijn a rjjselijk Twintig personen zonden zoo luidt een bericht door de biva omringd zijn en te vergeefs om hulp roepen Den eersten dag reeds stierven 30 personen meestal kort nadat zij in het hospitaal gebracht waren Ook van Napels gezien levert de berg een vreeselijk schouwspel op De bjilve horizon is verduisterd door witte en vaal grauwe wolken die met kracht en zonder ophouden door dea berg nitgestootea worden de lucht trilt door de brscke bewegingen zoodanig dht men die in de huizen en schoorsteencn boort huilen alsof een felle storm woeit Zelfs zijn hier en daar de muren der huizen gescheurd Ken onbeschrijfelijke angst heerscht in de dorpen aan deu voet van den berg Het aanhoudend brullen en onderaarilseh gerommel de rourstroomeu die n t den berg vloeien de steeds toeneraende duisternis de aardbevingen dnt alles heeft die brklagenswannlige dorpsbewoners van de zinnen beroofd Lange rijen wagens met huisraad beladen en gevuld met zieken voor ei ii groot dec ti iigevolgo van den doorgestaiien schrik en angst vullen deu weg naar Napels de vrouwen dragen kinderen en bundeltjes goed en de mannen steepen zwaardere lasten de een bidt en de ander vloekt De spoortrein is in een dikke wulk gehuld die hem naar Napels tooruitaDelt HJar echter doen de autoriteiten zoowel als partienlieren al het mogelijke om zieken en vrij agden van het noodige te voorziea en onder dak te brengen BINNENLAND GocDA B Mn Bij de gistenn in het Jiaadkuis alhier ten averstaan van Bnrgeaieester en Wethoaders gebonden aanbesteding van 70 strekkende meiers van bazaltmuor langs de Jouwe was iagesehreven door P A Burghoot voor S685 K Laijeiidijk voor 3875 W de Joug voor 3800 G Toorovliet voor 3172 en H J Nederborst voor 3542 Bargemrester en Wethouders hebben de gunning in beraad genomen De luil kwartiermeester P J Beausar is van het depdt alhier overgeplaatst bü de veldbataiUons vnn het 4 teg inf te Leiden iu garnizoen De heer H J Steenbergen gymnostiekonderwij er san de middelbare en lagere scholen alhier heeft hij een schermconcours te s Hertogenbosch den prijs behaald op deu snbel Op de aanbeveling voor kantoareekter te Zaandam is o a geplaatst M r M Büohner kantonrechter te Edaa Wij vernemen dat heden nacht door onbekende oorzaak verbrand ia een sohaar vaa den slniswachter Hoogerwaord aan het Reenwijkiche Verlaat op een kwartier afstands buiten deze gemeente Bij Kon besl is tot plaatsvervangend kantonrechter te Alphen benoemd J H v Marsclis llartsinck burgemeester der gemeente Boskoop Tot heemraad van den Tweemanspolder onder Zeveuhnizeu is herkozen de heer M Tuinzaat Men meldt uit den Krimpenerwaard Al het melkvee was reeds bg het einde der verloopen maand in de weiden hetgeen zelden in vorige jaren geschiedde De weilanden zgn dan ook in nitmantenden toestai avenals de hooilanden welke eepen ruimen hooiAagst beioven Op het bouwland st an de vroege aardappelen reedt krm boven den grond zonder noemenswaard van de jongste nachtvorsten te hebben geleden Met het zaaien van hen nep en beetwortels is men begonnen Het weder ia daarvoor thans uitstekend Ook de groenten en tuinvruchten staan alle uaar trensch De vruchtboom n staan in vollen bloei slechts de abrikozen en perzikboomen laten veel te wenschen over het gevolg der nachtvorsten Het teensohillen is in vollen gang het warme droge weder was daarvoor zeer gunstig Groote prijzen worden voor den teen besteed evenals voor de boepels de palen en Uiten waarvan een groote aftrek de prgzen doet stijgen De vooruitzichten voor den laudbouwenden stand zgn dus in deze streek zeer bevredigend Staten Oeneraal Tweede Kakeb Zitting van 7 Mei Het ontwerp odres van rouwbeklag aan Z M den Koning wordt zonder discussie met algemeene stemmen aaiigendnen Het adres luidt Sire Het onverwacht overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses Hendrik der Nederlanden geboren Hertogin van Saxen WeimarËisenach waarvan Uwe Majesteit ons mededeeling heeft gedaan heeft de Tweede Kamer der StatenGeueraal smartelijk getroffen Levendig besclfen wy in welk eene diepe droefheid Uwe Majesteit Haar Dooduehtig Huis ea vooral de too huog giachte Gemaal der Overledene door dezen s ag gedompeld zgn want ook de Natie Sire waardeerde Prinses Hendrik als eene beminnelijke rijk b aafde Vorstin By baren dood gevoelden wij op nieuw boe nauw de banden zijn die ons hechten aan het geslacht on er Vorsten Moge Jiet Uwer Majesteit en de leden van Uw Doorluchtig Huis gegeven zijn bij deze nieuwe beproeving in iods heiligen wil te berosten en moge de overtuiging dat de na im der geëerbiedigde Ontslapene in Nederland steeds in gezegend aandenken bigven zal iets bijdragen tot verzaiAting van hun leed Na benoeming eener eouimissie om t adres aan te bieden deelt de voorzit er mede den Volgenden Brie van Jen Minuter ran Oorlog van 7 Hei In antwoord op Uwe missive van den 6 denr heb ik de ÜHEdelGestr kennis te geven dat bet aij na gehouden overleg met mijne auUgenooten in de omstandigheden van het oogenblik niet voegzaam voorkomt over belangrijke zaken met de Vertegenwoordiging in overleg te treden Wat de vr igen betreft door den heer Storm vaa sGravesanlo te doen weike UIIEdelGestr mij wel heeft willen mededeelen het kan niet ontkend worden dat schorsing der werkza imheden ongetwijfeld eenige bezwaren doet ontstaan niet alleen voor het Departement van Oorlog maar ook voor andere Departementen Ken langdurig uitstel van definitieve vaststelling voor het VlIIe Huofdstok der Staatsbegrooting dienst 1872 is vooneker n et wenschelijk te achten weshalve vroeger door mij op bespoedigde behandeling werd aangedrongen Het verschil van gevoelen dat ook blijkens bet Voorloopig Verslag der Kaaer omtrent vele punteo bestaat zon de vaststelling der begrooting op dit o eublik niet wel toelaten Het zij my vergund iu herinnering te brengen dat tijdens da vaststelling der oredietwet voor het Departement van Oorlog de Kamer zelve van kaar besluit deed blijken om de beslissing omtrent zakeo waarover met eenstemmig wordt gedacht uit te stollen tot de behandeling der definitieve begrooting Intusschen tal zorg jjedragen warden voor zooveel van mij afhangt voor brt beramen van tgdelijke roajtregel geschikt om de gevreesde ongelegenheden tooveel doenlijk te voarkanum De Miaitter iwa Oorlof F A T Delpïat tAan ien keer Foor itter van de Tteeede Kamer der Stalen Generaal De heer Storm v sGravesande dnikt zijn leedwezen uit dat de ministers eenstemmig goedvinden dat de minister van oorlog niet in de kamer vetschijnt De redenen die de minister opgeeft komen hem niet voldoende voor en bij betwgfelt of art 89 der grondwet die refleneii wettigt Iu deu gegeven stuud van zaken kan hij echter niets anders doen dan in het antwoord berusten toodat hij v n de interpellatie moet afzien Nadat besloten is den brief van den minister van oorl te doen drukken en ronddeelrn wordt het voorstel van den voorzitter om voorloopig alle werkzaamheden Ie schorsen aangenomen en is tie kamer tot nadere bgeenroeping gescheiden Volgent mededeeling van de Staattcourant heeft den 6den April jl binnen het knsteel St George d Elmina de overdracht en feitelijke overgave der Nederlandsche bezitiingen aan de Kust van Guinea aan de Brilsche autoriteiten plaats gehad Geen tegen tund werd ondervonden De orde bleef voortdurend bewaird i