Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1872

Lokaal Nut kn YttMUx OosthsTen Gouda Groot Concert te gaven op VIUJDA6 17 Mjll 1873 in het Lokaal Not n Vbekaak onder directie van den Heer C3 ü SOUOEEMLAJSr door i M d OÜBHETTI OteUtrite Tan den ItnliuDieheii Sclioowliurg te P r ja te Moni C ALABD Ikons é H SCHOEMAN ErMa JMo Pllitiat ai bet Orcheal n hel Paltia voor Volkavlgt Ie Amaterdam ea Hons BASSANQEB Solo Pianist ea Accompngnateur ENTREE Eerste Rang ƒ 1 Tweede 0 50 Aanvang 8 uur G H SCHOEMAN Uit de HAND te KOOP EENIOË SMIDSGEBEEUSCÏIAPPEX te bevragen bjj F van GBNT Hooge Gouwe C N 253 te Gouda mt HMRLBlHllER HEER Openbare Verkooping in het wapen van en te Aalsmeer op DONDERDAG 23 MEI 1872 voormiddags ten elf ure door den aldaar residerenden Notaris J H LICHTENBELT Ja van VIER KAPITALE goed ingerichte en allergunstigst gelegen BOÜWMA SWO Ii GE met bgbehooreude uitmuntend beste BOUWen WEILANDEN in den Haarlemmer Meerpolder te zamen groot 200 Bunders als N 1 Een BOÜWMANSWONING metSCHUREN STALLINGEN HOOIBERGENenz genaamd Canton gebmilier M Vekkuul aan den Sloterweg bg den Venneperdwarsweg kavels 25 26 en 27 sectie M M afd Burgeivveen te Haarlemmer Meer te zamen groot 60 Bunders 17 roe fen N 2 Een BOUWMANSWONING met SCHUREN STALLINGEN HOOIBERGEN enz genaamd Pbkiro gebruiker E Kluhvee aan de hoofdvaart en weg t en n Vgf buizerd wars weg kavel 1 2 en 3 Sectie G G afd Rgk te Haarlemmer Meer té ameu groot 59 Bunders 84 Roeden N 3 Een BOÜWMANSWONING met STALLINGEN BINNENBERGING voor Hooi en Ghranen Noord Hollandsche inrigting mede aan de hoofdvaart naast en tegen voorgaand perceel genaamd Adolfshöevb gebruiker Alb Vis Czn kavels 4 5 en 6 Sectie G G afd Rgk te zamen groot 59 Bunders en 90 Roeden En N 4 Een BOUWMANS WONING met AANHOORIGHEDEN en bgbehoorend BOUWWEILAND staande ongeveer tegenover ZADELMAKER en KAMEKBEHANtiEK is met 1 Mei VERHUISD van den Langen Tiendeweg D 53 naar den ho van den Korten Tiendeweg D 10 De Commissie der Gondscbe TIMMERLIEDEN meldt aan hunne Meesters dat het besluit hunner Vergadering niet naar wensch is uitgevallen en welligt ook niet van vele onzer Meesters Daa m venoekt ig dringend bfl vernieuwing weder eene Vergadering te beleggen om onze laak nogmaals in overweging te nemen J D JONG Prendtntx Ve rflï In 1871 wecdea aanbaatead De schotdearen aaa de binnenh Tênsiois voor 1050 Het alaaa vaa twea mait alaii en aea due d alf voor 1188 De bazaltmonr Jaa bat Jaagpad voor 2334 Èm rtlli i Hlirii a t 4a Aluin ifJ uKf WKÜr ƒ W7 De boMobonv der draaibniggMi aan de 8b p r rng ea m d JW wa toi toot Da ondaifevir 401 baaenleBmg tegenover de Noodgodsteeg voor 249 De bovenbouw der xei de tinigvoor 7960 l Het post en telegraaf kantoor voOT i3555 De Jagenstal binnen de Gemeente voor V ƒ 1786 m Het bouwen vaa een brandspnithnisie in bet liiantsoen bö de Kamamellcaloot werd aanbesteed maar niet gegund e Omtrent wérken die niet aan de Qemeeote behaofen wordt medegedeeld Tot deze a£leeling behooren verB eidepe wegen en voetpaden die onderbonden worden door de gemeente Waddinxveen door sommige waterschappen en door particitliaien Zg vericeelen over het i emeen in goeden staai Da toestand van de Boelekade Iaat nog al veel te wenschen over De voorstellen van de egde van B en W gedaan om daarin verbetering te brengen iebbe$ 4 toestemming vaa ommige eigenaars nog niet mogen verwerven Aan de begrAa aida der Israëlieten was de omheining gebrekkig De door Heeren Gede pnlieerde Staten bevolen verbetering wordt aant bntch De weg van Oouda tot aan de hoflaan bg Botteidsm wordt Onderbonden door eene oom4MN uit de gemeentebestnren van Moordrecht Kenwerkerk a d Ussel Capelle en Kralingen Pnxa getneente draagt in dit onderhönd 900 bg t ordt vermlgd L ddOgUsseldgk bniten Gouda heeft men laten staan eene PARAPLüIE de eigenaar kan die terugbekomen tegen betaling der adverten tiekosten Te bevragen bg J van GELDER Boelekade te Gouda DAAa Getuigschrift MV THEOPHILE ik heb gedurende 5 jaar een Pruik gedragen Op aanraden van een mgner vrienden heb ik een flacon van uwe AMERICAN BALSEM gekocht vooruftgaug bespeurende heb ik er nog een genomen en IM heb ik geen pruik meer noodig daar ik nu een goed hoofd met haar heb UEd kunt van dit schrgven naar goedvinding gebruik maken Verblgve met hoogachting UEd Dw Diffluwr RoTTKEDAM 1872 CARL MEERS De AMERICAN BALSEM VERDRIJFT de Haarroos en STAAKT het uitvallen binnen eenige weken Verdere aanbeveling is onnoodig franco aanvraag bg Mr THEOPHILE te Amtterdam Kerkstraat bg de Vgzelstraat 514 2 de flacon Deze Balsem is bekroond met de zilveren medaille te New York met de gouden te Pargs Londen en Berlgn Na Om het NAMAKEN ónmogelgk te maken zpo BESTAAN er GEEN DEPOTS NOCH REIZIGERS voor mgne Artikelen Adolfshokve noordzgde der hoolxlvaart ka vel 24 S ectie J afd Vgfhnizen ter grootte van 20 Bu rs 01 Roeden en 60 EUen gebruiker ip VAi roI Aalftdarden van Bouwland schoof bloot en van Weiland Kerstmis beiden dezes jaars De Woniugei met 1 Mei 1873 Allee breeder bg billetten terwgl inlichtingen te bekomen zgn ten kantore van den Notaris LICHTENBELT te AaUmeer BorStnaStlllen P silmiak ut mout anös zwavel en it extract van laapboUeq I zamengesteld en goed van smaak zflnde worden door alle doctoicn b vonden het beste middel t en hoest schorheid keel en borstpyu te zün In en V dozen a 50 en 30 en in proe akjes h 15 Cts Kababer Sltjni en Alaag illen per doos met so puien 25 cta WOrmpatrOBen tot verdr nng der wormen bg kinderen en volwassenen per stuk 6 Ctg KfttcriMM lIl verkort den tü y o het kamen van uren tot op minuten eu maakt da uviftpyvuci tpj ytsiit beter va smaak en verWdert het spoedig sterk worde U V küopakken voldoende voor 1500 kao melk a 60 Cts Veej 0 der tegen Zogkoorts ter bevordering der Melkal ebeidii Eenige dagen vóór het kalven wordt van dit poeder met kan laanw water ingegeven Na mi kalven strooit men driemaal daa een eetlepel vol over het voer Bg verstopping vermagering gebrek aan eetlust alsook bg blaanwe en dunne melk wordt dit pt er met xaer gunstig gevolg gebmikt Het vee krijgt hierdoor een beter uitzien eu de melk wendt tökar aan boter In j küopakken a 60 Cts l nlversce Zulverliigs Zouti 4 j pijn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bg het inmaken van zure vmdletn het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz ze goede diensten bewgst in ieder hui ezin gevonden worden In gakken il 60 in l 301 en in pakjes a 18 Cts IHistfnil llrnnnolti zonder schadelijke bestanddeelen bevrijden oogenblikkelgk vop de fa IUIdlUIIUIÜ l tl jggtg XUBgpijjj Het fleschje 45 Cts Zeker Middel ter verdrijving van ratten en muizen zonder vergif Een bus van 80 Cts is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten muizen kakkerlakken schwaben enz yrfl te honden Proefbusjes kosten 50 Cts AUes echt verkrggbaar te Gouda bg L WELTER Gouwe en L SCHENK Boogitimat Bg elk artikel is eene gebrniksaanwgzing EMMEBIK ApotL en Fabrik van Chemitch tedmiiehe PrapoKUen SlijDi en Alaagpillen Dete PILLEN dia vele jarca att het beste gevolg tegeu de aUJlQ en U maagVerSterkend gebruikt wordeiï door hare verling spijsvertering zeer bevorderen byionasr goed tegen de gal en ter Baollt laxerend gn ign legen 82 ceat het dooaji met berig vnq het gebruik rerkrggbsar bg de oarolgeuUs Heereo te AtDaterdam H CMban k C Droog Heilige weg D 3M Blei wgk 8 r d Km ti Bodegraren B Venloof Bommel Z ll J V d Vegt Delfl E VVilMhul f Oerenter Gebroed ïimsii Dirkaland D de Vrie Dordrecht H J Gillay Goud L Schenk op 4 HoagstNMt V GniTeoMnde W d Boom s Hnge Visaer in de Spuistraat Hnrdervrijk A Oreidonus Haastrecht K Oosteriing f Leijdeu J T Terburgh Haarlenmerit i f Lekkerkerk A den Oudsten Liüscholeu B Kruithof Moordrecht G H Post Botterdan v Santen KollT korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A H Sombouts Schoon horen A Wollf Stolwgk A Zijderlasn Tiei A J F iass n Jtreoht F Aliens op den Steenweg over de DoU keratraat tfi 37 Vlaardingen i M LsgerwerlT Zevenhuizen A Prins De SLUM en MaAGPILLEN berrid volgens het eCl te recept gn door mij Ie Oouda alleeit en uittlu Uettd verkrggbaar gesteld bü deo lieM h SCHENK op de Hoogstnot lïET WELI Om elk doosje der echte en siuts onbeugelgke jaren gebruikte Slijm MaagpUlen is esp biljet voorzien met de handeeekening sn S I SCHREUDER apotheker welke handteekwing ieh ook berindt op het tegeflak waarmede bet doos Terr egeld is Men gelieve daar wel attent op M zgn en zich te wachten voor het gebruik van na uamaaksel dat men tracht in otnloop te brcugeu $ Goada Crak vlio A jjlrukmo t 1872 VrUtog 17 MeL N 1206 GOUDSCHE COURAIfT IVIeuws ét AdverlèiiiJeliU m mb ea Onslreleg I ADVSBTENTliNf wonM geplaatst vui 1 5 ragria ia 50 Centen iaden regd meer 10 Centoii GROOTE LSTTEB8 ironlen bwekend naar plaatnroinAa A oiiderigke NoDmie VU F CXNTSN De H v 4l er Conntnt Mwhiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAO In d Stad gesahiedt de nitgave in den avond rut DINSDAG DONDERDAG en ZATBE DAG De prjja par drie maaaden is 1 75 fhuico per Mt 2 xrrm2 EJK33Eii ÜIT HBT VURSLAG VAN DEN T0B8TAND DES GEMEENTE GOUDA De inaendlns vaa dvorteDttto kan geacUMlen tot Ato anr des namiddags op dt dUff tfèr aitgave Eü ENLAND Boltenlasdscl OveniclK Ia bet Kogelaefe parieaMlét beeft d beer Glad toae de MeoUe aifdederiiAii ndna óabwt dea stand der AlabaaM uiesti Vet betaugstelliag werd deae dtting te gemoeti gezte want door den loop der omstandigiwden is dete Uk voor bet ministerie eeoe levenaqaaeatie gew tda Over ket algemeen auukte de r ie vao aiaiMaiB een goedea mdrak betgeea blijkt u4 bet beshiif o geea diaciusie te oeren maar d verders MHiandeliBgen aau bet goavtfusaeat ozer t laten Ibhierbet telecrsnhuah v naagdtr üll I De keer titadsloi beeft De heer GUdstone gaf vervolgent de hoop te kennao dbt het resultaat der verdere onderhandelingen niet enkel bevredigend maar ook eervol zal ign voor de beide laadeo Hg verzooht bet Hnis om met ket oog p den tegenwoonligm toestand lieh tbana van disouesie over deze zaak te ontbonden Vt heer Disraeli gaf blerop bettelHe verlangen te kannen en itte de boop dat de onderhandelingen tot een vreedzame en eervolle schikking zullen leiden Ds nit Washingtoo ontvangen beriohteu omtrent het tot tand komen eener schikking duor het aaiioeiaen van een supplementair verdrag waarbg de vroeger ontmoete iiiarigheden zodden vermeden zija stemmen ten volle met Gladstone s verklaringen overeen Wanneer wg obter in herinnenng honden dat het I niet de oerate maal i dat ranwqfe de Begeering gerustatrilende verzekeringen aan het Parlement zgn gedaan die httev bleken overdreven te ziJiC sU bet vooreerst raadzaam rijn dén verderen loop der onderhandelingen af te wachten Laten dèpêobea uit Washington bevestigen dat t auppleneotaire trootsat door £ ngeland voorgesteld aaageoomen is Het bindt beide untiên wedericeei aan de bepaling dat eiacheo tot schadevergoeding tegenover onzQdigeo voort loeiende uit schending der aeutraliteiC beperkt moeteu blijven tot de direet geleden aehade Uveceeiikooistig dezen grondregel zullen de eisehen wegens iodireota salHde door da Unie worden ingetrokken i e bet telegnphisoh dM de Regoe dk tg vaa In de Fransche i Bt vergadering keelt ziek Zater dag eeo ioesdsat voorgedaan dat niet onopgeaerkt mag blgven Ja nüm van de oommiasie die een oodemiek instelt naar de inkoopen voor en gedareode dea oorlog legde de heer d AadlITret Paaqaier drie rapporten over betreffende handelingen welke oder het goaremement der nationale verdediging vrrriaht njn Met bet oog op en ate wdks over de gebeele adninwtratitt dar Mfgeeriag vaa doa 4 8e t gdwoden wordt atelde d rapporteor voor om int naportea niet in de opeawta littiog te h aa g aai il ahials W Um m m m E tka VM t t de gebeele eo atte algelaopen coa zgn GaaabeMf ondenteoada bet rooratei van den rapporteur brncU bplde aan de billijkheid en onpartijdigheid der oooi missie en verklaarde dat hg ea allen die een deti dar vijhutwoordelijkbeid droegen een streng en r ee M vaardig onderzoek verwachtten en ook wsnsohten OB nieaaand waaneer er gebleken en eehaodelgkie bandelingen aaa t licht gebracht anoden worden ttaoMea zoo om zuih aau een reobtvaardige straf te onttrekken Onder algemeen haailgeklap verliet Oaasbètta de tribone terwgl aller oogen op Bonber gericht waren In zekeren tin kon hg deze radevoering reedr a s een antwoord op zyne interpellatie beacboawaa Het itmtiui Offiad gaat voort aut de SMdedeeling der besluiten van den raad van enquête ontlent de capitnlatiên Wg kuunen al die oonlealTellingea met nrtledatlen Omtrent Panjs verkhuut de eoas miseie ztek onbevoegd daar geen militair bs aHieb bec auar Jules Favre als vertc euwoordigcr vaa fcet goaveraeuent alle stukken geteekeitd berft De DDitsobe Kgk dag begon Dinsdi de tweadW beraadslagiag over ket budget voor I87S Ooec keurd werd een buitengewone toelage van 500 00a thaler voor de nnirersiteit te Straatsboig Bg de beraadslaging over de begrooting voor liai tenlandache zaken stelde von Bennigaen voor een ge netaalconsslaat te Bome op te richten Na de Cwia had geweigerd Hohenlohe als gezant te ontraagw was deze maatregel noodsakelgk geworden Bisatarokverklaanle dat hetgeen onlangs met ile PauselgkeBegecring was voorgevallen getoond had dat ketmoeilgk was door gesanten een goede verstandboadug met de Boomsche Gorie te verkrggea Dalaatste door den Pauselgken Stoel verkondigde dogmen maken het voor elke Regeering ooaogelgk mrt de Curie op zulke grondslageoil mna te erken Tot herstel var den ge toordei vrede tnssohen de oon fessien schgnt oplossing van bet vraagatnk door oenSgkswet die votkomene gewetensrrgheid waarbaq l noodzakelijk Niet dikwerf wordt een gezant gewei gerd Het is niet holfelgk ook Gedurende wgfk jarige loopbaan alt diplomaat is het hem niet voorgekopun Het deed besf Ie meer leed omdat kardinaal Hohrnlofce bem tuescbeen gesehikt te zga om als middelaar eene verzoening te bewerken Dat leedwezen gaf echter geen recht om gevoeligheid te toonen Met h t oog op de Katholieke bevolking dieut een uieuwegezani beiiOciud te ivbrileii lioemoeiIgk bet ook i ij er een te vinden en hoezeer man twyfelen aioge aan resultott u van dient werkzaambaid ï