Goudsche Courant, woensdag 29 mei 1872

niet minder aan eigenhel ing toe te schrijvw V b de republiek had hij persoonlijk uiets fier e wanten Vandaar zyiie pogingen om tegeii de republiek eu voor de orde met zyn leger te kunnen optrekken Dit OBjfartijdig oonleel van flen Engelachw officier verdient v oraT met het oog op de aanstaande f recbtstetling van Bazaine Ujzoitder de aandacht In het Torige tor hadden 764 personen de spm Tau f 0 6 7Ï ingebracht Behalve de beide voorgaande Gemeente instellingen verdienen nog de volgende die door of van wege cörpo1rafi6t of pandculiereA beheerd worden vermddiög a De Spaarbank opgericht door het departementGoud ll i aats j lQt Nuttf n l Algemeen Volgens de laatste rekening bedroeg het getal deelnemers 901 De inla HL in j ar 1871 gedaan belio pen f 3039 ï9f terwaJ Mn da deelnemers werd terugbetaald zoo voor opgevraagde inlagen ak voor interessen 30886 95 De rente door de Spaarbank betaald is 3 b Pe ffulpbank insmlykt opiKriftht doer etdepartement Gouda rfer Maatschappij tot Nut tun t Algemeen In 1871 zijn verleend 45 voorschotten tot een geiaioeufijk beding v4u 6050 De terugbetaling had geregeld plaats e Een algemeen Ziekenfonds dat 80 deelnemers telde Jour welke ƒ 346 69 aan jontributiën werd bijgedragen aan 67 personen werd geneeskundige hulp verleend d Twee Begrafenvibuste dooj bgzondoie vereonigingen bestuurd Zg telden 1968 leden de gelden ter begraving van 87 personen uitg eerd bedroegcl 8035 Wordt veriolyd BmTENLANB Unlteniandsch Overwicht 0e dag van gisteren is beslissend geweest Het uonapai Iisnie beeft den genadeslag gekregen van de hand des heeren d Audiffret Pasquier en voorzeker fceell er nimmer een meer verdiende noch meer toeprjnichte execntie plaats gehad Zoo schreef Donderdag het Journal de Debat en met weinig uittouderiqgeo gaat do geheels KnUBclw pers mede in het lo ingea op de nederlaag van Rouher in de nat vergadering Natntrl jk zijn de binden van den exkeizer niet van dus meeaiug eq merkwaardig ia ecu manifest van Napoleon aangaande de gupititlatie van S lan hetwelk de Gaulot dezer dagen openbaar aakt be keizer neemt daarin de vcrantwaotdelijkhetd voor die daad geheel zich en erkent geen anderen rechter dü bet ï rwuehe volk Men zie het stuk onder Frankryk Donderdag is iu derde lezing het ontwerp op dea staatsraad goedgekeurd nadat er tusschen gouverneliicnt en eomraissie eene schikking was tot stand gekomen De kamer behoudt nu het recht om de stiuitsradeu in gewonen dienst te benoemen maar bet aant l ia van 28 op 22 gebracht Artikei 28 van de constitutie dea Duitachen Uijks trouwens overgenomen uit die van den Noord Uuitsi hen liond of liever uit die van het Tolverbond laat aim de Zuid Dnitsche staten sommige accijnsen ter beschikking De Fortschrittsparty heeft nu een voor Stel ingediend om dit artikel zoodanig te wijzigen dat de leden der kamers afkomstig uit staten die deze exoeptioneele rechten bezitten en welken de constitutie verbiedt mede te stemmen over belasting uaestien het recht te geven aan de beraadslagingen en stemmingen over die onderwerpen deel te nemen Het is meer een quaestie van beginsel dan van practijk maar de olericalen zien al wedsr ten middel OU vaa hnu antipathie voor de nieuwe orde van zaken te doen blijken in de bestriding rnn dit voorstpl waaromtrent de rijksregeeriug niet ongunstig gestemd is I c halfoflicieele frov Corrttp deelt een overzicht mede over de po itiek van het Duitsohe Gijk en de Jezuïeten wasrin de redevowiiig van Bismarck in den Dttitscheu Rijksdag wordt herhanlil en grweKen op de groote meerderheid waannee de nnti Jezuïe tenmotie is aangenomen waaruit wordt afgeleid dat al de partijen hel eens zyn over ile noodzakelijkheid om de soiivereiniieit van den Staat en den godsdienstvrede vmi Rijkswege te waarborgen tegen kerkelijke buitenspor gheden Als reden waarom de Regeerin geen deel genomen heeft aan hel c uiPten debat wordt opgegeven dat de Bondsraad nog geen beslissing genomen had iu de mik cii het buitendien weuichelijk scheen den Kijk dag 7ijn gevoelen vrij te laten mUpreken ilet artikei besluit met pen beroep op ondersteuning van de politiek waarbij de Kerk wordt gegeven wat der Kerke i en den Keizer wat do Keilers is De Pruis sche Minister van Keredieiist Folk zal de volgende week op reis gaan om persoonlijk onderzoek te doen raar den toestnnil an de norm ialscholen in de verschillende provinciën Over de a jft haiiHBlingen jj FnmkfijlU ot af betaling vau de luïlliardeu èii oAfrb ining van gVÓndgebied wordt viin officieuse zijde meegedeeld dat Dnilschland geen concessies lal doen vóur Frankrijk bepaalde waarborgea he ll even datijju bèloaeu u t AUeea overeenkomen met zijn 6lianciëele krachten maar ook met ziju vredei politiek De zaak van het Additioneel artikel p hM Wasbiugtoqscbt tra schijnt goed te tM De Akeflkaausche senaat heeft m et 42 tegen 9 leinipeB het tractaat aangenomen Daarbij is echter bepaald dat door dut artikel noch Engeland noeh Amerika voortaui vernntwoordflijk l9u worden esteld voor het eventueel berokk iten vaa iwlireote sAhiide ui evallen als in den oorlog dien de Noordelijke Staten tegen bet Zuiden gevoerd hebben plaats huilden Maandag wordt het antwoord uit Londen verwacht Het Biiital Semitoren die niet medegestemd hebben deels door afwezigheid deels door txitboudiug hoe sel ze tegenwoordig waren bedroeg 21 De Neiv Yurlsche Herald veroordeelt st ng de a iiinemiiig van bet additioneele artikel d e zy beschouwt ais een concessie Amerika aiawaard De ftmei zegt dit de Senaat de dankboarpeid van alle industriMe klassen verdient en dat de spimats leden de tolken zijn geweest f de a e dM roote menigte die oprecht bet gelukken vau htt ractoat wcnschte De naar wy meaaéu S ministoriecle crisis in Spaiye na de troonsbestijging van koning Amadeus is gedtodigd met het dprirogéu van ket premierschap aan Serrano Deze ia nog in het veld en heeft a4wtiS d Xopetc geuwdiiigd een miuisteri vso zuivere Unionisten samen te stellen Het nieuwe Miuisterie is aldus sai m est d Topete Qprlog en tresfdent vi p iluu Raad Ulloa Buitrulandsohe Zaken Groiss iri l Justitie El Unayescn Financiën Caudau Binnentandsche Zaken Balaguer Koloniën Antequora Marine Men gelooft voorts dat Maarschalk Serrano weldra Admiraal Topete zal vervangen fRAVKBUKi De GiaitoU een boiiatartistisch orgfótt maakt een bnef van 12 dezer bekend dien de ex keizer gericht hetft tot de bevelhebbers der verschillende curpsen by Sedan Die brisf luidt als volgt Daar ik krachtens de couatitutieu vén bet keizerrijk enkel verantwoordelijk ben voor het tand wys ik elk vonnis voo de baud dat oiet is uitgesproken door de nalie in behoorlijken vorm geraadpleegd Ik zal mitsdien niet in een onderzoek tredeu van het rttpport van den raad van onderzoek betreffende de capitulatie van Sedan Ik wil de vooroaaaiste getiii van Hm aathitropbe skehis hérinBoreu aAn de nc ligepositi woanu wij ons bevonden Het lege duder amroeriug vau d u hertog van Magenta heeft roemryk zijn plicht gedaan Het heelt heldhattig gct4redsn tegen een tweemaal sterkeren vy ind Toen het naar de fflureu der stad en in de stad zelve was terugdrongen wïs het Slagveld waarop ik het héb tien strijden met 14000 dooden en gekwetsten bedekt De toestand was wanhopig Toen de eer vau t leger gered was door de dapperheid welke ket aan den dag had gelegd maakte t t gebruik van myn redit als souverein duor berd te geven tot het hysghen der psrlemtntaire vlag en du verantwoordelykheid voor dia handeling n m ik openÜjk op my Het opofferen van 60 000 aan zou Frankrijk niet hebben kunnen redden De zelfverloochenende toewijdmg van de bevelhebbers en soldaten Zou hier een uuttelooee opoffering gaweest lijn Wy hebben ons dus aan eene barde tnoor onvect biddalijke uoodtakelükheid onderworpen Mijn hart is er door verbrijzeld nuv myn geweten is er gerust onder geblevin ieiieraal wees verzekerd vin bQu hartelijke toegenegenheid vNi roLioN De Ëugelsche artiUerieH IBoier Henry Itrackeubury professor in de oorlogsgeschiedenis aan de militaire sohool te Woolwich en chef van het Eiigelscbe Koode kruis gedurende den Oorlog heeft te Parus in de Fransche taal een boek uitgegeven waarin hy de leiding van den oorlog door de Fransche generaals nan een nauwkeurig wetenschsppelijk onderzoek onderwerpt Zijn oordeel over Bazaine luidt zeer ongunstig Hjj twijfelt er na een nauwkeurig onderzosk niet aun of de bekende dépêche van MaofMahon van 22 Augustus waarin hy mededeelde dat bij in de riohbug van Uontmédy oprukte is reeds den 23 in fi raine s handen gewei et terwijl deze zegt dut hij die eerst den 30 ontving B izaine s intriges worden aangewezeh verder bevestigt de schrijver opnieuw hetgeen door de Kératry reeds voor de oommissie der nationale vergadering gezegd is dat Bszaine reeds ongeveer 3 weken voor den 1 September onderhundelingen met de hoofden der Ittikerzyde aangeknoopt had en hun liet eten dat hïj den keizer niet meer gehoorzamen zou Zijne onderhandelingen ten gunste der keizerlijke dynastie weder eenige maanden loter woren k een bewys voor den weinigen eerbieul welken de geestelijkheid heeft voor de burgerlijke wet kan het volgende dienen Twee jongelieden woonachtig Ie ïri vi re8 Ipnden iet volgens de w t huwen omd tde moeJef dër bruid weigerde hare toestemming te geven De geestelijke ontbood hen en zegende hen kerkelyk in UI strijd met de bepaalde voorschriften van het burgerlijk wetboek Den volgenden Zondag verklaarde hy van den kansel dat hij zich einig hekotUmeide over de boete di men hem oplegde n dot hy op nieuw zou handelen sis hy gdiahdeld had ISenander karakteristiek staaltje levert Ie Bien fuUie vau Gent Naar aanleiding van bel bnwelyk voo ken veornaaoi ingezetene r a imtwerpen die nit Verachting voor de burgerlyke formaliteit zio i te vo t in dogtlyksche kleeding eu op den olgenieenen t rmkdag niiar het stadhuis begaf emie kopnigheiil waonnede hg trouwens zichzelven het ideestjaagde schi ftbet ttltramontoansche blad het votoende Het burgerlijk huwelyk maakt inbieuk op Me rechten der kerk het veAc woaitdigt eene monsteiwhtig Ibginstry digheid tusschi u de uiiuiiscliappelyke en goddel ke wst het is dus eene schande voor een Chrijtelijk volk Katholieken wi ninéten het dnldan iü onrfl kinderen niet te beloven van burgerlyke rechten die aan deze turmaliteit zyn verbunden maar hst ie goed dot wij duor 90ze houding tiionen welk eeu groot verschil er voor ons beatajt tunschen het siorameut ingesteld door Jezus Christus eu het belachelijk wettigritiwel ingesteld door Napoleon Dh Précurteur fAnvart z gt naar oiinieidiug doo t nu zeer terechi Wy z q voorstaBdera van volV komen godsdienstvryheid aaar toch willen vy lé BieH PMie vragen is de Eneyeliea of de oonstitati de basis van onze autonomie Is bet de oonstitutitv dan trachten de ultramontanen bet vodeihiud te ondermijnen duor by de massa den eerbied voor da conitilutioiioele beginselen weg te nemen De drinte pogingen van de ultrapioniaiien om d burgerlijke moatschappy omver te werpen boezsmen ons verontwaardiging in en wij aarzelen niet te zeggen dat zij die de hand leenen voor dit werk der reactie der verwoeeting u der revolatk sleeUe bargan rijn T Aongoaiida dsn brand in de pctro raa il r el der heeren KAeblei fc t Austruwaef in ds nabijheid van Antwerpen worden nog de volgende bijzonderheden medegedieudt I e Ontploffing wordt toegeschreven aan een gebrek van eeu der ketels Op raad van deskundigen was deze ketel herstekl en het is bij de beproeving er van verleden Woensdag dat het ongeluk plaats had Dank zy kraêntige maiitrcgclen ie de materieele schade minder groot dan men aanronkeiyk verwaehtte Twee xaikfom een condensutetir en eene schuur met poapeH enz zijn vernield De overige gekonwea tijn behoudea gebleven I de oDtplo ng sija een learHog van 18f jaren eu de nmcbinist omgekomen De stoker is niet gedood zuoa s men aanvankelijk meende üéa arbeider is gewond en de directeur der bbriek da heer Koehler heeft lichte brandwonden aan het gelaat en de handen bekomen BINNENLAND r 1 1 Gouda 2S M Thans is door de timaMiraaosbaiaq alhier i ial t met 1 Juli a s het loon der kneohta die hun vak verittian te verhoo en tot 14 et e bezwaren daartegen aaugevoewl waren i 1 twgM of de khAiteo er wd gWMegaai da zouden nemen ü 2 de ongelijke mate van bekwaamheid ti p 3 het beunhaten en 4 de onudtte verteeringen der werUioden Het eerste en derde dezer bezwaren geldt het paMiek Wij meenen omtrent de bennhar rij tb kuttben herinneren aan t geen daaromtrent in t TeiMog door een oommissie van wege de Maatschappij tot t ut van t Algemeen uitgebracht en door ons gepubliceerd is opgenomen terwijl er vooral in de bepaling dat de loansVerhooging alleen hen bevoordeelt die hnn vak verstaan o i een waarborg gelegen is dat de klanten er genoegen mede zullen nemen Het tweede en vierde bezwaar betreft de werklieden Ongi lijke mate van bekwaamheid vindt men overal in de wereld en t is niet meer dan billijk dat t loon in evenredigheid stnot tot de bekwaamheid Wordt echter het meerdere loon onnut verteerd dan is het te voorzien dat de loonsverhoogiiig in ploais van veordeelig n I K o weAlieden z il werken Zij mogen iilidns daarvoor wachten eii zouden verstandig doen door van de toegekende vwbOoging een spaarpeiining voor kwa4s dagen tc vormen De bezwaren dus tegen de loonsverhooging aa nêe tierd komen ons niet zoo gewichtig voor om het baelut n van gonscher harie toe te juidien Het ii zooard in t belang Aèf ondernemers en de ijrerkgevers als der ei iifliéden zijn ïaterdagDiddag oaaHttA vier nre vermiste Johanna I aforoe buisvronw van Mattheus J o David Ensie wonende in de Kuipersteeg alhiei ha ï J W J Johniines Franciscus Nauwelijks zog HJ in de Zyl aldaar zgn Iiuedje en een klomp e dryven of zij sprong jui bat water en haalde haar tiind van den ginnd Het jóngske scheen reeds verdronken toen men het met At moeder uit het water had geholpen doch de onmiddellyk ingeroepen gcn kundige hulp van Dr A Bomeijn mocht het gevolg hebben dat het k md spoedig herstelde Gistareuavond h in N Vertua de aaugekondigde vergadering pUals tot het bespfeken der raog of en zoo ja op welke wyze hst fiüOjarig bestaan dezer gemeente zmu worden herdacht Er waren 65 personen tegenwoordig die op een paar ttzonderingca na ei voor gestemd waren om dat btataon feestelijk te vieren en wel in liefst op 23 Juli a s Ten slotte meti het bueau bestaandi nit de Heeren J N Soheltema voorzitter J J BertiUian O M Borsteegh sn F Hensy uitgenoodigd ene commissie saaea te stollaq w araan het zich hsrcid verklaarde te voldoen De Icdati en begunstigers der Werkinrishting tot wering der bedelarij alhier zyn uitgcnoodigd tot bot bijwonen eener vergadering op Donderdag 30 Mei des avonds te 8 ren in N t e VermnMi Door het kiescollege der Hervormde gemeente te SahooDhovea is het voigand drietal predikanten samengestehl de heeren E B Gunning te Nunspeet S S de Koe te Lienden en M Sjoers t Ophemert Op Pinkster Maandag zijn bij gelegenheid der kermis te Stulwijk aan een jongen van P V van BcrgAmbnuhi stukken van twee vingers der reehtrrhaml lifgebakt Hy wilde op het hakblok een koek recht Irggen tocU oaverwoebt het hakinea op zijna vingers iiH rkMaia f Stoten 06néra l Twudk Kiutia üttin gen vsu Ets en 2 Hei By de behandeling van de verlenging der kredietwet voor Bfrlagi werd voosaamplyk f er de polititke quoestit Van den dag gehandeld De heer vak Eek vroeg juar de redden die het minisfej l hèes gel td t M Jrngai ni 0RtsUg 1 éinifter van kolonicn moet ïci antwoord daarop fchuklig blyven omdat over de vmag of t mim lerie blyvru kon geen debat in de kamer koa iivegelnbin Dit moest geheel aan t oordeel van t tkli istene wordeu overgelaten De heer vau Eek bcgrypt niet dat een nadere opheldering tot debat aai leidin t kan geven De rcgeering en de vertegenwoonliging bebbcu beiden op zich genoiaeu de belangen der natie te behartigen en z n ia ook rerplie t die behingeu naar behooreu te be oidaen De natie heeft recht te wstrn waarom het ministerie is afgetreden het sou kunnen zyn dat de schuld der altrediof lag aan een van beiden en dau heeft de natie recht te weteu aan wic n Zy heeft ook baboefte dat vale sakeu tot stand komen In den loatsten tyd is niet veel vttstgrstt td Nu vraagt Spr of het niet wenschelijk is dut de natie wete elke reden er voor de aftreding van hel ministerie is Zijn het redenen van perauanlykrn aard lietreft het ontalag de jongste houding der kamer of i t genomen met het oog op de geheele verhouding tusschen de rcgeering en de kamer in het algemeen F Ititussohen weet de notie niet wMtaan het ontslag is toe te schrijven Het doet hem dus leed dat het ainisterie niet goedgevonden heeft eenige opheldering Je gaven w j blijven aoudoende in het onzekere Hij heeft rohter t zijne gedaan en moit het zwygen der regeering voor hare verantwoording laten Da hWi raoaen van der Putte is van oordeel dat t ministerie verplicht is de vraag van dso heer van Eek te beaotwoordou De heer Wybenga verwondert zich over de vraag van den heer van Eek eu gelooft dat t volk niet in het onzekere is ivaoiuin de regeering is afgetreden De regeering is in haft poging tot belastir ghervorming niet dooV de kamer gesteund De minister van kolonii n legt zich neder by de woorden van den heer Wybenga De beer Frtasen v d Putte blijft volhouden dat men niet genoeg ueet Er zijn bladen die de regeering öndfrsteiinen en die een andere reden opgeven dan doer deu heer VVjbcuga is genoemd t De heer v d Linden is t volkomen eens met den heer Wybenga t is duidelijk en klnor waarom t ministerie zyn ontslag neemt I e verwerping der motievan Akerlaken was t bewijs dat de kamer niet meer net t ministerie in overleg wilde treden Overigens aobt bij deze discussie ondoelauitig Het ministerie blijft de raadsman der kraoii totdat het volgend ministerie is benoem De kamer moet zich houden buiten het overleg voa de kroon en het ainisterie De heer Fnnoen v d Potte wjjst op t verschil tusschen de heena Wybenga en v d Linden de een vindt de erisis in de afstemaiing der wet de ander in da afsteaaiiiig der motie Daarom juist wü hij van de regeering de reden weien De minister van koloniën weigert op nieuw elke nadere toelichting De heer van Hoaten verwondert zich er niet over dat t ministerie aftreedt na de verwerping der inkomstenbelasting Die aftreding te zoeken in de verwerping der motie van Akerlaken komt hem ongegrond voor Die motie gold volstrekt geen quaestie van vertrouwen of wantrouwen renvooi naar de afdeelingen meer niet dus eenig uitstel maar geen afstel De heer van Kerkwijk beeft eeu derde vooronderstelling n 1 dat de beejr Thorheoke sedert eeu half jaar ongi steld is zoodat hij Verhiudeid werd gemeenschap uu t het parlement te hebban Wanneer men het leren van deu beer Th rbeeke nagaat dan zal men zien dat hij altyd ket algemeen belang boven het eigen belang gesteld heeft Zou nu met doordien die beer ook kier meeods dot het algemeen belang medebracht dat hjj aftrad da reden van het outsliig aau dot algemeen belang ontleend zyn F Dat de verwerping van de uikonsteubelasling d reden zuu zijn is volgens spr lu stryd met het geheele leven v tn den heer Thorbecke want zegt Spr t IS my steeds gebleken dat de heer Thorbi ke nooit tot vettetering Her belastingen eene inicomstenbrlastuig uoudig ai litte uel hett enovergestelde Daarom beclil spr er niet aan dat dit de reden r ou zijn van t ontriag Hij betreort echter dat een mau die zooveel gaatji uitoefende en zouveel vertrunweu genoot die zooveel kracht eu prestige w st te uut wikkelen dat die man zich genoopt ziet sf te treden Blaar zou t ni mogelyk z jii dat de heer Thorbecke willende aftreden ais munster zonder por tefeuille nog zqn invloed en gezag bleef oefenen De beer v d Linden aict met in dat t nuttig kau zijn in de verooderttellingei van den vorigcii spreker te treden De beide afstemmingen hebbeu tot de crisis geleid De he Jeïnakbioet verdedigt nog nader zyn stem tegen de motie van Akerlaken II ij heeft naar de inspraak vau rijn geweten gehandeld en er ook geeu berouw ovsf Nu zegt de heer V d Liudcn dat die tégen ile matie hebben gestemd impolitiek hebbeu jfebaudeld ja los innig eu londier iiülsnkeu o er de gerulgcu dier handeling Spr is het eens dat ieder lid moet overwegen de gevolgeu zijner stem en van bet woord dat by hier spreekt maar hij meent ook dat meii alvoieus zyne stqn uil te breu gan ueh laoet alVragen mag ik of moet ik in deze richting stenuueu en dan k n het geval zich voordoen dat men zyue stem zóó uuet uitbrengen dat Ben zelb wist dat er een politieke crisis uit ontstooo kon Door de aanneming van eeu omendemeut van deu heer van Kerkwijk met 40 tegen 14 stemmen werd de kredietwet voor 3 auaodeii veranderd lu eene begrootingswct voor 8 jnaanden en die niet 40 tegen 14 stemmen aangeuomen Mooad xyn mgekomett I aas wets ootwerp tot nadere verstrekking vnn tijdely kehnlp aan de Aasterdamsohe kaoaalmaatschappy De strekking vaa dit ontwerp is om wegens deu lofsiaiid waarin het kabinet verkeerf de verdere behandeling van het ontwerp tot bekrachtiging eener otereeukoni t met de Amsterdamsche kanaalmaatschappij voortoopig aan te houden en in afwachting van nadere voorziening opdat daardoor iu de nittoering der werken vau die maatschappij geene noodlottige vertraging ontsta de kraehteus de wet van 12 Apnl Lo72 voorbopag en tydelijk aan de maaischoppy ter leen verstekte som vsu l UtiQ UOO met gélyk bedrag te verhoogen t n eene reute van vyf ten houdvrd s jaaro voor oiet lauger dan vyf maanden mits die maatscbappy tot zekerheid van de terugbetaling dier som met de rente aan deu slfat dezelfde rechieu toekenne walke bij de ovHeeukpmst deu 10 11 April 1872 met de directie dier maatschappij gesloten voor den staat zyn bedongen 2 Een wels onlwerp tot a dere verlenging van de werking der wet van 3 Juli 1863 SM tfi 76 houdende vaststelling der tarieven van m alt en doorvoer in Nederl Indie De strekking van dit ontwerp om daar de definitieve vaststelling van het Indiick tarief onder de aanwezige omstandigheden bezwaoriyk in overweging kan warden genomru het otstaand tarief iU siaud te houden eu vau kracht te doen blyven tot 1 Januari 1874 Op voorstel van den heer Kerkwyk wordt besloten deze beide ontwerpen uqg dien dag in di afdeelingen te onderzoeken Vervolgens zijn behandeld en met algemeene stemmen aangenomen 1 het wets ontwerp tot wijziging en verhoogiug van hoofdstuk V der begrooting van de stastsmtgaveu voor het dienstjaar 1872 aeerdere uitgaven tot bestrijding der longziekte enz 20 het wets ontwerp tot verhoeging der begrooting van Ned Indië voor 187 hoaMst 1 uitgaven in Nederland uitgaven tot bottrijding der temgreia van den Gouv Gen Meijer naar Nederland In de meaorie van antwoord der regeering over het wetsontwerp tot wyiiging ea verboaging van hoofdstuk V Bunenl Zaie der staatsbegrooting voor 1872 leest men het volgende Indien de definitieve begrooting voor het departement van oorlog mocht wurden vastgesteld zooals zij is voorgedragen don zou met inbi rip van de soa van 10 000 000 voor amortisatie de leening van 1 000 000 aan de Amsterdamsche Kanaalmaat chappy de hij dit wetsontwerp aangevraagde eu erne mede aanhangige var ho giug voor het dep van manne de begrooting der staaisuitgaven voor 1872 bedragen ƒ 109 800 329 41 De middeleu 7 ya met mbegrip van 8 600 000 te verkrygen door uitgifte van seliatkistbiljetten geraaad op 106 9 7 l5 öO HU tekort zou dus volgeQs de raming bedragen ƒ 2 823 IU9 IXieh is te verminderen a met de teruggave der leening aan de Amst Kanaalmaatscbappy 1 000 000 i met hetgeen di gewone middelen in de vier eerste maanden des jsars reeds boven de raming opbrachten ad l 667 43S 3 Het tekort daalt dus tot 16 734 28 ongerekeud hetgeen de middelen in de Isa ste maanden des jaars boven de nraing kunnen afwerpen en het niet oubelaugryke bedrag dat ook door rentebrsparing van de geraamde uitgaven lal vryvollen liidu de opfarenitst der middelen in t loopendejaar slechts bet in 1871 verkregen bedrag bereikt dan zal r eds daardoor alleen het geraamde tekort voor de femme utfacn duor een overschot worden vervangen Met grond mag dus worden verwaeht dat zoader onvoorueueu tegenspoed bet tekort op den dienst 1872 dat door sohalkistbiijctten kan warden gedekt ttog minder bedregen zal dan de som van 7 700 000 die na aftrek eeuer ouder de geraamde middelen begrepen bijdrage van 300 000 uit het domeiufonds tol dekking d r uitgaven over dit jaar voor den aanhv der Staatsspoor egen zal bmioLdigd zijd Daaraa b yft de uinis er van finauc en bij yu gevoeleu dat de asugevr ugde verhuogiugeu zuuder aauwyziug too uieuwe middelen kunnen worden toegestaan Uit die memorie bUjkt nog dut voa 1 Jan tot 3 Mei 1872 ongeveer 2100 runderen ua ooleigeuing zijn afgemaakt 2193 werden aaogeiast In het eifda tydperk vrn 1871 bedroeg hrt aantal longsicke rua deren 3578 dat is 1385 aeer dan in 1872 De moiitregeleo ter bestrijding der longziekte voorgeschreven hebben derhalve in den tifd van een jaar vermindering van het getal zieken met ruim een derde teu gevolge gehad Deze uitkomst schijnt voor de haiidclwye door de rcgeering gevolgd te pleiten Op den 20sten Mei II heeft er eene belangrijln diefstal plaata gehad van goederen aan de poot toevertrouwd Voor zooverre bekend wordt er vermist eene soa vim 20 000 uit een aaiigi terkenden brie alsmede een pakje jnweelen too men zegt ter waarde taa 26 0UÜ Het gestolene was verzonden van Amsterdam naar de Belgische grenzen Er is eene belooning van 2000 gesteld voor hem die den aangeteekenden brief met waarde temgbezorgt terwijl ook zij die de politie behoorlijke aanwyziugen kunnen doen van den dader dezer dieiatallen zullen beloond worden De nummers zyn bekead Uit Dordrecht ontving de Amtl Cl het volgend bericht Deo 24 dezer is hier de treurige tyding ontvangen dat de beer Joost 1 luitenant der infan terie aan de Kust van juiuea op den 26 April te Ëlmioa is overleden en wel op een noodlottige wgze iewApende negers namelijk vervolgden eea inlander dien zy wilden dooden deze verborg zich achter den rug van bovengeiioemden offieier juist toen men eeu geweer loste ten gevolge waarvan het schot dst voor den inlander bestemd was in de borst an den luitenant terechtkwam en wet met doodelijk gevolg Joost was bij iedereen bemind had zioh bij de eipe litie tegen de opruerige bevolking dapper gedragen en daarvoor de Militaire Willemsorde ontvangen en is tliaos door het Ëngelsebe gat nisoen met militaire honneurs begraven in plaau van weldra tot zyn eenige alhier wonende znstat terug te keeren De geheele loak ook na nader onderzoek staat niet in het minste verbind met de qu stie van ons verlaten der Kust en is alleen te wijlen aan onilerlingen negerhaat en rum