Goudsche Courant, zondag 2 juni 1872

A dat het Mntal der ilaftrtoe nitbarc brtrekVingen zoo kteiji ei At der lallifü eertude rroiiwen 2Q0 groot ton tijn lat ovef Het geheel gènoiuen weliuK voordeel daaruit 7 uu voortspruiten Door een statistieke uiteenzetting nordt door dr B um verder aangetoond dat vel viiMwen di ehuHit blij ven genoodzSakl rijn ztt bMr brood Ie verdieutn Het ergste lijden de dochter van hoogere en lagere staatsamUeuarga welke doo en Staal niet zoo wordeu belaoiidoin ben in de 4id lihei l te tcUeo Mts VoordriiaÉdaiidïig over te garen Oeze vrouwenklasse gaat onder de tegenwoordige omstaudighedon het meest gebukt en is door familietra litie en besdhavwg het beat oor de werkzaamheid in ataat diei t geschikt Ii undervhiding in Skbeii Wert mlei en Baden opgeihui hetft geleertl dal het stelsel van vrouwelijke mbti uaren d iar inct eer veel succes is toegepast Engeland m lakt ook met goed gevolg in lostkautoien eu telegraafbnreelen van iruMwel ke anUeuaren gebruikr alléén in het liondenaohe ostkai4toi r bevinden zich meer dandui end dames Uk aanvulling tot dit verslag heeft de Otier Puatnth Oenral een rapport oitgebracbt waarin h voor den lienst der posierijsn bet vrouwelijk penunrel ten aterkste afkeurt en o a als redenen s invoert ilnt het bricvengebeiin oiiiler vrouwelijke handen mindei ieker is daii thans d it op gaisoteerde punten het tue vertrouwen van het bureel aan een vrouw onmogelijkkan geaohieden met het oog op evemueele gewelddadigheden dal bet voeren van opzicht niet met kracht OU kunnen geschieden en ook dat bet groote publiek ongaarne de aanstelling van vrouwen zou zien Toch Uqkt het diil bij uitzondering reeds vrouwen zyn aangesteld en nog aangesteld worden de conclusie van het verslag luidt om aangeiien daar waar dit mogelük I ia nel de annstelling van vruuwen als ambtenaren aan apourwegen postkantoren of telegraafbureelen wordt i aoftgegaan op bet M ueat tot dé onie van den dagoret te gaan BINNENLAND Gouda l JuKi Schaakwedstrijd GOUOA KAMPEN wit zwart 1 Zet H H S 19 Zet F 8 E 8 it Donderdag werd in Nut en Vermaak de aangekon digde vergarding van leden eu begunstigers der werkinnehting tot wering der bedelarij alhier gehouden De rekening over heC laatste boekjnar eindigende SI Maart jt w rd overeenkomstig het rapport van hh i eommiaaarissen goedgekeurd en is gedurende veertien dagen in het lokaal der inrichting ter visie gelegd De ontvangsten hebben bedragen 17090 66 de uit gaven 9086 S4 het batig saldo is derhalve 800582 Het vorig jaar bedroeg dit saldo ruim 200 Beer zoodat er eenige achteruitgang is die moet orden toegeeohreven aan mindere deelneming en aan de sitgaven ten behoeve der geheel opgenomenen De afiredeiide besinnrders P de Graaf en L P Hoogeniiijk eir de aftredende commissarissen D VV Weeterbaan A Smils W 0 de Lange en J Brakel werden herkozen en in plaats van w jlen den heer O B van Goor wiens veirdiensteu de voorzitter herdacht weid tot ooBimissaris benoemd de heer I Lulius van Goor Door een der aanwezigen werden tot hh bestnurI ders twee vragen gericht of bet water uit de In richting dat als drinkwater zeer gezocht is niet meer productief kou worden aangewend door het langs destraten te venten en of het niet mogelijk zoude rijn gebrek kige lieden die zich niet neer naar de iiirichtiug kunden begeven te doen afhalen met een wagentje Beide punten zouden bestuurders in overweging houden omtrent bet tweede hadden zij reeds meermalen van gedachten gewisseld doch zij waren telkens op de vele bezwaren aan de uitvoering verbonden terug gestuit 1 Ml 11 II 1 1 1 1 De brigadier der rijksveldwacbt P Kennedy ia verplaatst vaa Gouda uaar Uoesboigb en de brigadier Jacobus Bouman van Rosmalen naar Gouda Tot hulponderwijzeres aan de openbare school voor geivoon en meer nitgeliretd lager oiulorwijs te Zaandam IS beuormd inej Klasina Schouten kweekeling san de qietibarc liurgcisohool voer meines alhier Heden heeft de zomerdienst op den Rijnspoorweg een begin genomen De uren van vertrek en ntnkonst der treinen te Gouda vinden ouze lezers achter de ad ertenti£o Met ingang van heden en voor im door Van den zomerdienst zijn de volgende telegnafkantoren der B uspoorw maatschappij open als volgi Gouda en j Nieuwerkert nUift uur rtotm lAiW t nur nam Harmeien 6 10 Oudewaier 6 lOV Woerden ui 10 Men schrüTlr n T Laatslleifen ZatMdag werd door de stemgarechtigde ingefaodea van dda poldcr Laflgemk tot poldersobont VerkoMu CorMltÜ uyk A da ylaBta na v len Groen Voorts werd in eene vereenig e vergadering van het puld ïbea iur en stemgereclitlgfite ingebindeu rekening gedaab an het afi eloopen tiepstjaar eu de begroothig voolr 1372 vastgestejd De uiuslag roor de poldcriasten bedraagt 2 per HeoMre Men schrgft pns uit Langer k dd $ 0 ei Iledeu werd de hofstede van w len den h er G Grueii n 1 publieke veiling namens dft wed A Kooi un uit Peursuo iirgrraiind voor de som van ruim 36000 buiten de oiikusten Dit is sedert langen tijd de eerste maal dat eène hofktede in zijn geheel door £ éo persoon werd gekocht Het aantal hecturen waa mim SO K Men schrytl uit Waddinxveen Nadat in November jl de droogmaking der uit gebreide plassen ie petten hier begonnen was is die thans voleindigd Ongeveer 3 meters is de ge middelde diepte des waters geweest Tgdens de droogmalmg heeft men b na oiioplioudeiyk geviscbt gemiddeld werd wekelyks 800 ii DUO kilo visoh gevangen Enkele dagen bedroeg de vangst zelfs 300 kilo Thans is men druk bezig gm in den drooggemaakten polder wegen aan te le gen en slooteu te graven Het bestuur van den aangren enden Onden poldir heeft met de droogmakings ommissie een sceoord aangegaan waarl deze op zich needt genoemden polder door huar hoog stoomgemaal droog te houden Daartoe z jn in den Ringdijk welke lien Ouden polder van de Petten scheidt drie opeumjen gegraven waarover ophaalbruggen zgn gebouwd Allerwaarscbijulykst zullen al de watermolens welke t t dusverre den Oudea pol4er droog hielden ter amotie verkocht orden Hoewel eroScijela aanaohrqving was gekomen vau het vertrek der vrou eiyke gevangenen van tVoerden naar s Hertogeuboèak én man druk bezig was met inpakken en verzenden van diverse goederen is thans tegenbevel gekomen ten gevolge waarvan het verirek voorloopig een maand it uitgesteld omdat het pai i ig rii4ite gebouw te sBosoh iiog niet geschikt is om zijne bewoonsters op te nemen Aan het elameu te Lekkerkcrk namen den 23 Uin van de S6 sollicitauten S9 deel terwijl deli Vbigeiiden dag het ondertoek met 14 werd voortgezet Op de voordrucht kwaaien de heeren Huges bulponder wijzer te Qud Beieriaud Boers hulponderwijzer te Krimpen a d tibk de 4ang bulpoad te Graveiibage El ermau bulpond te Rotterdam v d Have hulpand te Alblassecdam en Posthumus bulpond te Moordrecht De uitslag der nbestedirtg gehouden door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland is geweest als volgt Hetilellihgen aan de Maas en Schermhoofden aan A H Doctors van Leeuwen te Ouderkerk a d IJsei voor 535 2 3 perceelen zwaiir timmerhout 1 perceel asn de wed M Boognard li Zn te Krimpen a d Lek voor 745 2 nero aan dezelfden voor 228 3 perc aan dezelfden voor 549 3 Benige verzwaring aaa de bedijking van den Besrrfboezem enz aan Teunis Mmlde Dz te Lekkerkerk voor 2150 i Het herstellen van de defecten aan Schielands Hoogen Zeedijk in lU perc 1 perc a in Arie van Staveren te Krimpen a d Usel voor fiOO j 2 perc aon A H Doctors vnn Leeuwen te Onderkt k a d Usel voor 200 6t perc aan A Mudde te Lekkerkerk voor 70 4e perc aan Arie Lagerwaard te Cajjelle a d IJéel voor 200 5e perc aan E Langerak te Berg Ambacbi voor 320 6e perc aan G van Herk te Ouderkerk a d Usel voor 140 7e perc aan W Bomeijn te Nieuwerkerk o d Usel voor 390 8e perc nan E Langerak te Berg Ambaeht voor 160j 9e perceel san W Roineijn te Nieuwerkerk a d Usel voor l ü ide perc aan G van Herk te Oudericerk a d Usel vopr 80 6 Het uitbreken van de MeordreChtsohe sluis in den IJseldijk opder Moo ireoht aan G van Herk te ÖBderkerk a d Usel voor 845 fitsten Oeneraal Twerdk Kakm Zitting van 30 Hei De heer Mirandolle bnuAt rapport uit op de nadere inlichtingen vsn den min v kokmièn op het adres van den heer v Augelbeek De conrluwie er van strekkende om d n min dank te betuigen voor de toezegging der wiizigingvan het besluit van 28 Mei 1863 in da vetï aabtingdat die toegezegde wijziging zonder verder verwijlzal plaats hebben en dat de zaak van den heer v Aagelbeek op ae billf la wijze pk wordei 4tfrindigd wordt zander jdiscusaie aangemme V Vervolgeus werden aangenomt de vokenik WetsOBtwcTpe 1 dat tot wijzif g van Hooftistnk Y At t 4liatsb Mltliiig vatir 187i ns een Wijzigin door de regeeriug er in gebracht met algemeene stemmen 2 dat tot goedkeuring eeiier overeenkomst met de meeiite Veulo omtrent afstand van wegen 117 met 59 tegen 2 gtemmen 3 dot tot bekrachtiging van de onderlinlidsclieii rerkooo van een perceel vestinggrond te Maastricht aan P Regout na discussie met 61 t en 2 stemmen 1 dat tot nadere verlenging der werking van het indiaoh tarief na discussie met 4S t gea 10 atemmeni tot nadere verstrekking van tijdelijte hulp aan de Amsterd kanaaljnaatschappij met 57 tegen 1 stem na aanneming van een amend van de commissie van rapporteurs om een crtjdiet te verleenen ran l j millioen naarmate van de behoefte tot uiterlijk SI December 1872 en 6 tot naturalisatie van G DItsbacher an 4 anderen met algemeene stemmen Na behandeling in comité generaal van de hnjshoudelijke begrooting der kamer ia de kamer op reces gescheiden Van wege den minister van binnenl zaken is ter algemeene kennis gebracht dat in den loop der maand Jnli e k gelegenheid zal gegeven worden tot het alleggen der examens vermeld in art 7 der wet vaU I Juni I8SIS ter verkrijging van acteu van bevoegdheid als lerrliugapotheker aputhekersbediende Zij zullen warden afgenomen te Middelburg en te Meppel Zij die tot die eznmens weiischeu te worden toegelaten onverschillig wuiir zij met der woon gevestigd iijn rijn nitzeuoodigd daarvan vóór 25 Juni eerptk aohrifteiyk opgave te doen aan den inspecteur voor het geneeskundig staatstoezieht voor die provincie waarin de plaats gelegen is waar m het examrn wenschcn af te leggen zij die te Middelburg weinohen geëxamineerd te worden behooren zich te n enden tul den inspecteur voor het geneeskundig atoataioezicfat oor Zeeland d A A Fokker te Middelburg en zij die Muppel verkiezen tot den iiispeciear voor Uveriisel en Drenthe d D Iiuhach te Kaï cn dat in den loop der maand Juli e k gelegenheid zal worden g eveu tot bet alleggen der exaauns vermeld in art lib der wet van 1 Juni 1885 ter verkrijging van acten van bevoegdheid als vroedvrouw tullen worden a enamen te Utrecht en te Leeuwarden Zij die tot die examens wentcben te warden toegebiten onverschillig waar zij met der woon gevestigd tijn zijn uitgeuoodigd daarvan vóór 25 Juni e k sohriltelijk opgave te doen aaa den inspecteur voor het geneeskundig staatstoez cbt voor de provinci waarin de plaats gelegen is waar q bet exoaieu wenschen ai te leggen zü die te Utrecht wenschen geëxamineerd te worden behooren zich te wenden tot den inspecteur voor het staatHoezioht voor Gelderland en Utrecht d VV F P Kidil te Arnhem en zij die Leeuwarden verkiezen tot den inspecteur voor Vriesland eo Groningen d L AU Cuben te Groningen dat de commissie belast mei het examineeren van hén die het diploma vermeld in art 16 der wet van 1 Juni 1866 wensdien te verkrijgen zitting zal houden op Dinsdag 11 Juni e k en volgende dagen te Leiden dat de commissie bebist met het examineeren van hen die eene acte van bevoegdheid als arts wensoken te verkrijgen of hunner vroeger verkregene bevoegdheid verder wenschen uit te breiden overeenkomstig art 27 en 28 dier wet zitting zal honden op Moondog 3 Juni e k eo volgeude dagen te Amsterdam dat de ommissie beiast me het examineeren van hen die eene acte van bevoegdheid als hulpapotheker of als apotheker wensebeu te verkrijgen zitting zal houden op Maandag 11 Juni e k en volgonde dagen te Utrecht Voor eenigen tijd ontving de Minister van Bnitenlandsche Zaken hericht dat een Noorsohe schipper met name Kurlsen op een tooht om het eiland NovaZembla in bet vorige jaar gevonden had een aantal voorwerpen achtergelaten door de expeditie die onder Willem Barendsz in 1596 97 aldaar overwinterde Na onderzoek bleek het dat dit bericht gegrond was en dat er geene reden bestond om aan de echtheid of de afkomst der gevonden voorwerpen te twijfelen maar dat zij eu bloc waren op ekopht door den Engelschen heer Lister Ka v die zich op reis te Hammerfest bevond Door tusechen oia t tan Zr Ms gezant te Londen is de ganséhe Verzameling thans flbor genoemden heer voor denzelfden prijs welken hq ér te Hammorfcst voor betaald had welwillend aan Zr Ms Regeering ten behoeve des lands afgestaan Zij wordt eerstdaags verwacht en zelna aankomst zoo spoedig mogelijk ter bezichtTging gesleld worden Staalt Ct De OBeiet vaa Justitie te Onningen vestigt de aandacht op de handelingen van zekere personen zich noemfiide £ Journ en D C Heurij bankiers te Londen Artesian Road SS daar het gebleken is dat eerstgenoemde uit Londen kossiersbriefjes afgeeft op bier te lande gevestigde kasaiershnizen en lantstgenoemile gelijktijdig tot dekking daarvan wusels aau de betrokken kassiers zendt die elders betaalbaar gesteld later Uykea ralich te zijn De Commissaris van Politie Ie Oorinchem vestigt de aandacht zijner ambigcnooten op de littige en bedriegelijke kunstgrepen van een drietal te samen rei Mude kooplieden veelal handeleiide in mannbcturcn D genaamd Josiqph Otte oud 40 jaar met kinbaard wonende te Dokkum Hartog Bet oud 25 jaar met kaal hoofd zonder board en Herman Slap oud 54 jaar met grijs baar en dito bakkebaarden de beide butstgenoemden wouende te Amsterdam Zij loopen veelal de tapperijen af alwaar Otto die zich nog al fatsoenlijk weet voor te doen het eerste binnentreeilt en den schijn geeft alsof hy met een berooid boqld zijne wnreu tot eiken prijs verkoopen wil en ze voor de helft der waarde beschikbaar stelt waarna zijne medgezellen onverhoeds o agen en bet dubbelir biedtn Otto houdt zich beleedigd en wil uan geen joden verkoopen enz Door de7e en andere slimme voorwendsels weten zij eenvoudige en lichlgeloovige lieden te verschalken en hunne wareft te verkoopen waarvoor bij later onderzoek blykt meer dan de dubbele wa irde Ie zijnbetaald Hen schrijft uit Tietjerksteradeel Er wordt zeer dikwijls en niet zonder reden geklaagd tiver de weinige Ix angstelliag die de arbei Fende kinise ook ten platten lamlu nog stelt in hel omlerinjs Hoeveel vcrbè ering Ben ook hier en daar bespenreo moge er moet nog veel verbeteren eer het goed zal zijn Doch daarom mnet elk bijzonder blijk van belangstelling gewaardeerd worden Ook het volgende Ouder het dorp Oudega in Sumllingerland maar ruim ren hall uur da rvau verwijderd en alleen te water bereikbaar ligt O n lia ervern en daarin bevindt zich een vijit d wunlngrii van veen iibeiders Een groot eind weegs van de bewoonde wereld verwijderd kunnen hunne kinderen geine sdiolen bezoeken en toch achten zy onderwijs van groot belang Hoc nn ia dien uithoek aan die behoefte tegemoet te komen De vijf geliiinen hebben samen een gepensioneerden onderwijzer gdfiizen dien zij beurtelings elk eene week in de kost nemèA en buitendien elk loonen met 25 Cent per gezin s weeks Deze man geeft nog met warmen ver aan de kinderen onderwijs in een lokaaltje dat ph ouders daarvoor hebben ingericht en hunne school noemen j g fttste Berichten Londm 31 Mei Het hoerhuis heeft gisteren de bill lot invoering van geheime stemming bij le verkiezingen van l arlements ledeu ballot bill aangenomen met 274 ti gen 216 stemmen BayonnO so Mei in B scaye onderwerpen zieb meer en meer opsiaudelingeti Het hoofd eenor bende de pastoor Sierra is met vijf voorname Jnrlisten te Bayonne aangekomen en wel met pas KM rten die door Serrano onderteekead aren Vel Carlistische officieren en soldaten zijn naar Frankrijk rtugen NeW Tork 31 Mei Er is nog geei dcSnitief antwoord Uit Engeland ontvangen Men gelooft dat er gevaar bestaat voor het tut stand komen reuer overeenstemming Hot POSTERIJËlK De DIUECTEUB van het POSTKANTOOR maakt bekend dat van af beden liet postkantoor ver laatst is van de Turfmarkt naar de West Havrn alsmede dot de naast het nieuwe postkantoor gestaan hebbende hrievmhm dientengevolge verplaatst is naar de Zeugstraat tegen de Bank van Leening Voorts dat er in de volgende week lijsten van de Zomerdienitregeling 16 Cents aan het postkantoor en by de brievenbestellers verkrijgbaar zullen zijn Gouda den 1 Juni 1872 De Directeur van het Postkantoor D J A VAN KBUIJNE r O Xj ï T I E Aan het Bureau van folitie alhier zijn in bewariug drie in deze Gemeente gevonden Sleutels aan een koper kettingje I N G E Z OITemE HfT Ëen nieuwe zweiuinricbting Uw bekende sympathie voor de stad uwer inwoning en voor de gezondheid uirer medeburgers verzekert mq Mijuheer de Redacteur de pbiataing der velgende regelen Wanneer men den toestand der gemeente Gouda beschouwt en die vergelijkt met den toestand van vroeger dan komt men tot bet resultaat dat Gouda ontegenzeggelijk vooruitgaat Overal in de stad ziet men nieuwe winkehi verrijzen op allerlei straten maken oude nestigc huizen plaats voor ilir gebouwde fi sai uit iende gebouwen De Bingels vroeger bestaande uit tuinen benevens een enkele bleekerij mogen zich thaus beroemen op het bezit van de schoonste huizen De hooge lastige bruggen van vroeger zijn vervangen door nette begaanbare draaibruggen Het oude poetkantoor bekrompen en klein is verdwenen en in phols daarvan slaat er op de haven een flink royaal gebouw dat weldra als postkautoor zal geopend worden Terwijl onlangs een geheel nieuwe gracht onder den naam van Houtmansgracht is verrezen heeft men kans binnen kort weiHsr een nieuw straat vau boerenhuizen voorzien met breeile trottoirs versierd den singel aan den stationsweg te zien verbinden Kunom uit alles is duidelijk te zien dat Gouda vooruitgiiat Tol vau nuttige instc lingen bloeien hier welig tal van goeie inri £tingen bestaan hier suits jaren tal van uitmuntende scholen zórgen voor de ontwikkeling der aankomende burgers aiaar toch óéuc inricktiug ontbreekt hier uog Kcno inricliting die van den gruotsten invloed is op de gezondheid der aeuscben eeue inrichting die den rao£ gewerkburger eeue welkome verfnUehing den warm gespee den knaap eene gezonde uitspanning aau ieder een he lzame verkwikking aan iiedt l eii goede uel ingenchte gezonde bod en zh emiiiriclitiug ontbreekt bier nog vEr bestaat hier toch eeu zwemscfaool hoor ik iemand zeggen Ja geachte lezer er u een zoogenaamde zwentschool doch of die goed relinfencht gezond kau genoemd worden is een andere vraag die ik met aarzel ontkennend te beantwoorden Ter zijde van een der singels tasseben de kazerne en de Houtmansgracbl is eeu zwemscliool gelegen doch ren zwemschool waarvan het water dikwerf een zoo onaangenamen geur van zich geeft dat men aarzelt zich te water te begeven waar men de oppervlakte van hd water veelal bedekt ziet meteen vlies van vuil en tal van a ewaaide bladeren eu waar men dikwijls drijvende zeibtaudigbeden i neHtt die zelfs te vuil zijn om te noemen Kan zulk eene inrichting een goede getonde zweaiunchting genoemd wordeu Bij dit hoofdbezwaar dat niet te verhelpen is komen nog verscheidene andere bezwaren Vooreerst is er slechts één man die gesteld is om nllei te doen wat ten behoeve van de zwemmers geilnan moet worden De zoogenaamde directeur is gelukkig eeu zeer ijverig handig en gedienstig man die al het mogelijke doet om de bezoekers der zwem seliool te helpen maar hoe is hei mogelijk dat céii man én de jeugdige stodgenooten zwemmen leert door beu aan gordel of zwemriem vast te houden én al de uieuwkomendeu opendoet beu van znembroek en handdoek voorziet én voorts loezidit houdt op al de zwemmers gezameutlyk in degcheelczweminrichting Ik vraag u hoe ia t mugelgk dat écu man al die bezigheden goed doen kan Vervolgens zi u er te einig kamertjes om zich te ootkleédeu hun getal is 12 waarvan het gevolg is dat zbodra er een bijsonder warme dag komt er tal van bezoekers moeten wachten tutdat andere zwemmers beleehl genoeg zijn zich aan te kUeden Voorts is het kleiue bassin dut gebruikt wordt om te baden te klein Wanneer men daarin zich koen eu weer beweegt loopt men groot gevaar door de groote hoeveelheid aankomende jongens die zich daar altgd in menigte bevinden óf op zgu hoofd gesprongen óf tegen zgu beenen gezwommen te worden Al dezf bezwar doen mü zeggen dat de be slaande zwemschool niet aan bet doel beantwoordt niet is een gezonde welingericbte zweminricbting De overtuiging hiervan de overtuiging dat een goede inrichting om te baden en te zwemmen uitstekend bevorderlijk is voor de gezondheid ds overtuiging dat ieder verstandig mensch dit met mij eens is doet mij U ragiic stadgenooteii toeroepen Itoept eeue inrichting in het leven die aan rechtmatige eischen voldoet eene inrichting die ziekten voorkomt die het lichaam versterkt die het bloed frissoher en sneller doet vloeien Richt eeue iwem inrichting op aan de oevers van den Usel en gij zult een nuttige daad verrichten waarvoor de Gmidsche burger van nu en van latere tjjdeu U dankbaar zal zijn Beproeft het en gg zult slagen Of zou het soms onmogelgk zijn Zou bet onmogelijk zijn hier in Gouds waar steeds ieder bereid IS de beurs te openen wanneer een gelegenheid tot amuaeeren zich opdoet in Gouda waar niemand ooit aarzelt het zijne by te dragen wanneer er giften gevraagd worden voor een vaderlapdseh of eenander feest Zou het onmogelijk zijn dat hier in Gouda waar vooral de burgerstand zoo vooraitgaat eensbm erd bijeengebracht voor eoie inrichting die ja nuttig doch ook zonder Iwgfel geuoegelijk eu aangenaam kan genoemd worden Ik heb te veel vertrouwen in de degelijkheid in de oubekrompenheid in het gezond verstand mgner stadgenooien dan dat ik de mogelijkheid zon durven veronderstellen dat een voldoende som voor een dergelijke inrichting niet bijeengebracht zou kunnen worden Waar het eene inrichting geldt zoo nuttig voor de ingezeteneu zoo heilzaam vour de gezondheid zal ieder zgu aandeel met genoegen willen bgbrengeu Stelde men b v door aandeeleu van I O gulden verkrggbaar te stellen bijna ieder in de gelegenheid een aandeel en verscheidenen meerdere aaudeelec te nemen ik ben er van overtuigd dat 7 er spoedig een som zou zijn bijeengebracht groot genueg om een eenvoudige doch nette en uitstekend bruikbare zwemen badinrichting op te richten Eu mocht er al iets ontbreken de gemeenteraad zou naar uiijne idee niet lang aarzelen oai het ontbrekende door eeue gemeente subsidie aau te vallen Ziet daar dan in het kort eenige gedachten over eene nieuwe zweminricbling De beschikimre ruimte iB niet groot genoi g vuor een breedere uiteenzetting van deze zaak Daarom dit enkele woord Mocht dit woord weerklank vinden in het gemoed van velen mijner stndgenooten Mocht soms iemand niet instemmen met mijne idees dat hij zgne bezwaren dimriegen oppere doch zg die wel met uij msteuuuen zg dui mtt mij de behoefte aan een goede zwemmriokling gevoelen dat zg de baiidru ineenslaan dat zij een dergelijke inrichting tot stand brengen en daardoor Gouda een weldaad bewijzen waarvoor de dankbaarheid van ieder eldenkend lueusch hun ten volle verzekerd ia D Burgerlijke Stand GiBo a 30 Mei Eluaklk Mders G W East ca M E Bolgs OvuLkOtS 29 Mei M J vaa Lxawca U i 0 r vu HooC U j SI C Ian VImI TS j ADVERTENTlfilï Voor de menigvuldige blgken vaa belangstelling bg de herdenking Tan onze VUF EN TWINTIGJARIGE ECHTVEBKENIGING ondervof en betuigen wg ook nameiu oma kinderen onzen oprechten dank Gouda D DB KNIJP 2 Juni 1872 M dk KNIJP t b Mibe IJZER WINKELf Ondorgeteekende vi aagt EEN BEDIENDE met het vak bekend G LANGERAAE