Goudsche Courant, zondag 9 juni 1872

van 2i l Hdland niet als lid der Kamer herkowti Meende men de party van den vooruitgang te kwetsen te doeden door deze onstaatknndige daad teg een hater witnemendste woordvoerders de todeg mialukie volkomen en weldra zou dezelfde vorst ten wiens geno n men meende i Tliartccke uit 4 laiidsveitegenw ordiging te moeten verwijderen hem roepen om thans uit naam der regeering een voorstel tot grondvretshernening te doen geheel overeenkomstig dat hetwelk in 1844 Was verworpen Willem II brak met zjine raadslieden ontsloeg de ministers die ter elfder ure nog een OBtwerp van herziening dat niemand voldeed indienden en benoemde den 17 Maart van t jaar 1848 eene commissie tot het ontwerpen eeaer grondwet Die commissie bestond uit de heeren Thorbecke de Kenipenaer Luzac Storm ea Donker Curtius Haar tank was reeds geleed voor zg die aanvaarde Het ontwerp werd door haar zelve genoemd een tweede uitgaaf der voorstellen van 1844 In het begin van October was t werk der grondwetsherzieniig voltooid BUITENLAND UuIlenUniIscli Overzicht De beraadslaging over de nieuwe militaire regeling in Frankrijk heeft moeten wachten op de verkiezing van het bureau gelijk gemeld ia werd het bureau herkoien De aandacht blijft nog alt d genpannen op ileii uitslag vnn de discussie orrr art 39 der legerwet den 6jariern diensttgd Een deel van de vorffiideriag acht dien tyd te lang en meent dat in de practijk dit aanleidiitg moet gc en tut groote moeilijkheden daarom wil men 2 hoogstens 3 jarigen dtenattqd maar ook strenge toepassing van hrt beginsel van den atgemeeneii dienstplicht eu o a af shaffing van het in de wet opgenomen privilegie Ver leend aan de eenjarige rijwilligera Thiers zal naar men verwacht het wooro voeren tot aanbeveling vaa den 5 jarigen dienstplicht en daar ook de commissie zoowel voor deze bepaling is als voCr de ge deeltelijke vrijstelling van de eenjarige vrijnilligers zal de meerderheid de wet hoogstwuarschijnlyk handhaven Anderen zgn infnsschen van meening dat de kan om een driejarigen diensttijd te verkrijgen allengs grooter wordt en dat deze wijziging stellig in het belang det za ik zou zijn Trochu hééft een lans gehrokea ten voordeele dezer rege uig Men zegt dat de regeeitng zoo op 6 jarigen dienstplicht staat omdat het dan onmogelijk ia alle soldaten in dienst te honden en er dus faciliteiten rnllen rnocteo verleend worden Men herinnert zich dat Thiers ter elfder ore tot deze wet is toegetreden Trochu wil al e soldaten 3 jnar latCu dienen en dus het stelsel consequent toepassen Het antwoord van de Duitsche reg eering op de Fraiische niilliardenvooraiellen schijnt niet ongunstig te zijn uit Berlijn althans wordt bericht dat de onderhandWingeu nog altijd worden voortgezet en al heliben ij iiug geeo hepialilen vorm aangenomen toch van afbreken is geen sprake Lord John Rnssell heeft in de zitiini van Dinsdag in het huis der lords tijn voorstel gedaan omtreni de ALibaaa uaestie strekkende om de arbitrage door de ieneefsche commissie te 8ehor en tot na intrekking der indirecte eisahen Men weet dat de scheidsrechters deu t dszrr moeten bijeenkomen Lord Granville heeft het goovemement verded gdtegen de levendige aaiiTallen van den oadminietervan buiteiilaudsühr aken door t doen opmerken dat al zou ook het tractast van Washington vervatlen hetgeen nog niet i eker is de positie vau Fjigilaud des te beter zijn zou naar mate men meerpogingen heeft aanzie end om het geschil bij te leggen Lord firauvillc gelooft dat het supplementairartikel voldoeule is om de indirecte eiachen te beletten en keurt alle uianifesiatien af van de zijde van het purlemcnt zooUug de onderiiaiideliogen nog voortduren De conserratiei lords waren bg de discussie bijzonder vinnig en maakten van de qnaestie een politirken stururam oa de ministerieele zetels te veroterai Lord Kimberley en lord Bipou keurden het gedrag van Russell Derby en andere hoogelgk af als oiivoorz chtig en weihig railerUndslievenJ Omireiit de parlementszitting op Donderdagavond meldt ons de telegraaf dat door Gladstone en Granrille m het la er en h xigerhuis is medegedeeld dat zij gemachtigd rareii tot le VeAlÉring dat dé ngeering der Yereenigie Staten er m heeft toegestemd het sluiten van het si lemeiit trtntaat te beschouwen als de definitieve oploisiiig van de quaestie der indirecte eischen In beide huizen werd d M aedadeeling met toejuiching ontvangen en lord Russell Irak daarop zijn motie in welker behandeling tot gisteren I was r rdu i d j In kei lAgerhui be t Udatone daarenboven verklaard lint er nog iiieta is beslist omtrent ds ver dagiiit der arbitrage doch dat de regecring niets sou doen dat onhestaaiilKiar is met de eer van het hind en m al wai mtreut het traotaat door kaar is medegedije d Verder zeide de Wemier dat de indirecte eischei nof niet zijn ingetrokken en dat dit afhankelijk i van de aanneming van het supple mentartikel Uu dozc verklaringen van Gladsiooe schijnt dus te blijken dat de zaak in qnaestie nog niet veel I verder tnt haar outknodping is gebraakt I i e oor itter van d n Duitscbeu rgksdag heeft Zondag init de chela der velschillende pnrtgen over de vermoedelijke sluiting der zitting van den rjjks I dag geconfereerd Ütit resultaat was dat die unge veer deu 20 deztr maand zuu Icunnen plaats hebben Onbegrijpelijk is de naieveteit waarmede de Berlijnsche correspondent opsomt fat nog in deze zitting moet gedaan worden Twee regerrings oDtwerpeu moeten nog ingediend worden acht moeten nog in derde lezing een nog in tweede en derde lezing en vier nog in eerste tweede en derde lezing behandeld worden Uaarbg komen noi vgf regeeringa rapporten en vier rapporten van coniunssien en vier voorstellen van afgevaardigden Na bet zorgvuldigste onderzoek en overleg tooals de berichtgever schrgft zal men al deze werkzaamheden in boogsten 14 z ttingen afdoen I Dat de tijdsberekening teer kort grnimen is kan hiemit blijken dat voor de wet op de rijksambtanaren eu het miliiatre strafwetboek twee ouderuerpeu waarover de aieeuingen in deu rijksdag zeer verdeeld zgn te samen slechts drie zittingen lierekenil zijn Beeds den volgenden dag keumorkten de werkzaamheden van het Duitsche parlement zich door Ongeloofelijken spoed Het uitleverings traolaat met Engeland werd in te lerste en tweede lening aangenomen eu daarna iiog twee regeeringsvoorstellea in eerste lezing behandeld Daarop kwam de tweede lezing der rijksinkomsten voortspruitende Dit invoerrechten en ve btuiksbfliastmgen aan de orde benevens de versoliillende voorstellen tot ebecle of gedeeltelijke afschaffing der zoul helast ii g Nadat de hew Delttiidt deze voorstellen h Wfeden eii belooft had dat de regeering relve het initiotief tol geheele afscbalIlAg zou nemen wanneer de bondsregeeringen het over het acquivaleut zouden eens zgii werden alle voorstellen verworpen en de motie van den heer von Hoverheck waarbij de hoop op de spoedige afkchafèug wordt Uitgesproken aaugenumeu Ten slotte werd de suppleloire begrooting voor 1871 goedgekeurd behalve de buitengewone uitgaven welke voor de marine boven het budget gedaan zijn De keer l elbriii k vfrklaarde weinig tegen dett weigering te zullen inbrengen wanneer dr rijksdag slechts andere middelen aan de hand deed om die buitengewone uitgaven te dekken Irt overeenstemmiug met de redevoering tan von Hoverbeck bg gelegenheid van de eerste lering der begrooting van 1873 be taat bigkeiis het laatste votum in den rijksdag nog vol trekt het voornemen met om naar de middelen tot dekking dier onwettige uitg neii om te zien De laatste lezing kaïi ech r daaromtrfeht looals reedt zoo vaak in het Dnitscbe parlement geabbiedde groote verandering brengen Oe Spentfrtch Zeit bevestigt het gerucht omtrent de spoediee indiening an een wetsontwerp tegen de Jezuïeten Volgens het Berlgusohe b ad z i bet outwerp uit slechts twee artikelen be taan en het lidmaatschap der Jeznietenorde met het verlies der geboorte boorteen burgerschapsrechten strafbaar stellen Feitelijk staat dit volkomen gelgk met eenvoudige verdrijving want met de verjaging der buitenlandsobe Jezuïeten heelt de regeering reeds vóór gemimen lijd een aanvang gemaakt De toekomst zal ieereo of de Duitsche regtrriug door de m maatregel niet meer verbinering dan verbeter ng zal oogsten Uit Berlijn wordt aan de Köln Zeil berioht dat de dagblad berichten over de Jemietenwei niet zeer nauwkeurig tgii het overleg tussohen de regeeringen wordt nog niet voottgcret er is sprake om aan de leden der Jezuieten orde met het burgerrecht te outnemen maar de vrijheid om zich te vestigen waar zÜ willen In elk geval wordt er spoed gemaakt met de wet en de onzekerheid zal dus weldra op houden De ruclit aardiging van Serrano heeft in de Spaan sche Cortes plaats gehad Met 140 tegen 22 stemmen heelt de vertegenwoordiging zgue kandelwyjw goedgekeurd ftrstond na afloop der liMiagi woito hg als minister president en al minister van oorlog door den koning beéedigd In Valencia hebben evenala i Biieaye de Carlistea d wapenen neêrge legd of ziju alle benden opgelost De opatand kan al gebeel geëindigd beacbouwd Worden DUIT8CHLAN0 Bij het uitbreken van den Fransch Duitochen oorlog werd de ritmeestpr der vroöere llanQverawiicke ar es Otto von Peinsboff in Tkariiigen gearresteerd en gevangen ge et doch ii i eeiiige weken weder ia vrijheid gesteld In de commissie voor de petitiC n van den Duitaokm rijksdag keelt een adres van voa Petetabpf waajin kg zich over zijne arrestatie po de daarUQ ondervonden mishaud ngen beklaagt é leiding tot eenige discussie gegeven De bondscommissaris von fiulow woonde de zitting bg en verklaarde io bet kort het volgende Den 18 Juli 1870 waren den bondskanselier stekken in handen gevallen waardeer tegen den ritmeeater von Peteraboff de verdenking reet dat kg zich aan landverraad schuldig maakte Nadere bülonderliedeu kon de keer von Bülow aan de commissie niet mededeelen maar den voorzitter der eommiatie had hij daarvan in vertrouweu op de hoogte gesteld Door den voorzitter werd dit later bevestigd De voorstellingen omtrent de behandeling welke ile idrttsant ondergaan keeft waren overdieveo of oajuitti uit eigen beweging was de rijkskanselarij reeds aan zijn rechtmatige wenschen te gemoet gekomen Van de gevraagde onscheldigverklariiig kon zooveel te minder sprake zgn omdat de regeeriiig nog steeds van het tegendeel overtuigd was Het toezicht der militaire politie waarover de adressant zich beklaagt was reeds ingetrokken en een adres aan den keizer van deiizelfdeii was nog niet beantwoord Na de e ophelderingen nam de commissie oit dm rijksdag niet alleen met tWaalf tegen twee stemmenhet besluit om aan de vergadering voor te stellenten opz chte van bet odre vau den ritmeester vouPetetdiolf over te gaau tot de orde van den dag maar zelfs zoogenaamde liberale dagbladen nemen ket vertbig devrr tuak op zonder commentaar of pogingom ket ounstitutioneele recht van petitie te besenermrn tegen ket on grond vettige arobtagdieim die uitvinding van hel abtolutisnie waarachter de Prvisisehe regeerivg zich zoo gaarqe pleegt te ver h Uiia en zich aas alle contr6Ie onttrekt en welkt verderfelgke gewoonte blijkbaar op ket eoiiatilutioneele Dmticbe rijk wordt overgepUnt Het ii niet leerdnideijjk hoe 12 van de 14 leden der commissie kuuDtn verklantq ophelderingen van den bondscpm ffl taaait ontvangen te hebben waar ty aUeo netde ie4en der ar eatatit onbekend zj n gebleven Zijmogen eeu onb renid vertrouwen u de waarbeUtliefde van bun voorritter ttellen en den bondtoommistaris hoog icht n detniettettin bigft het voor hen onmogelijk te beoordeelen of dt arrestatie voldoende gemutiveeid w s Dit toch en niets anders geveazij met hunne conclusie te kennen om tot de ordevan den dag over te gaoa De heer von Petenhoff moga des doods schuldig geweest zgn de rechtvaardigheid en de constituUoneele verantwoordelijkheidder regeering eischten eeu naowkeorig en volledigonderzoek De persoou en de handelingen van deqadressant zijn ons onbekend dut om ecne verdediging daarvan kan het moeilijk te doen cija maar waar het zoo vaak helaeheijjk tenoelBd werd Wanneer Duitsche liberale bladen lesten willen uitdeeleu over liberalisme en oonsiitutionalisme is bet niet ongepastom nu en dan met voorbeelden aan te tooneo datbet in vele opziohten in het Duitsohe rgk inderdaad nog treurig met het liberalisme en constitutioualismi gestald is SP AN B De meerderheid van het Spaansche oongret htaft r dgevonden om ket gedrag van Serrano tegenover carlitten goed te kenren Het ministerie is daardoor gered Het schijnt dat de onder koningia Isabelbi t meest om tijn loboonbeid beroemde maarschalk Sarrano zelfs met meer naar het tooneel vaa den opstand cal vertrekken maar pretidiHit ttfr niater en miuitter van oorlog te Madrid blijvMide opstand wordt iroawens voorgesteld alt geheel te zgn geëindigd de opperbevelhebber Echague trekt itjn troepen in Biicaye samen om naar Navarra te gaan ten einde Moriones te helpen de rlitten in te sluiten en hen te dwingen tot het aannemen vaa de ligemeene amnettie Ooedmoediger kan het niet De vraag it welke hooding de oppoiitie da radicalen en republikeinen bovenal zullen aannemen tegenover het Ministerie Hiervan laat zich niet veej goeds verwachten Zoowel de radicalen als de repnblikeinen hebben wat de meerderheid betreft reeds lang de gematigde boudiuf hunner hoofden afgekeurd Volgens den Madridschen correspondent van de ftmft staat het tijdelük terugtrekkcD van Zorilla uit het openbaar leven in verband met de hefiige plaaaen oie bü zyn oortij worden geameed aa waarmee bij zich niet wil inlaten Zorilla ia de man niet om zich aan het kooid te atellea van eea aveatttorlgke en revolutionaire politiek De radicale afgevaardigden hebben een vergadering gehoaden ten huize van generaal Cordova om te spreken over het outthg van Zorilla die niet te liewegen it geweett op tija betluit tong te komen in bet nienwe comité zijn de volgende pertoaen benoemd g ieraal Cordova Montero Blot Martsa Buit Qoaet Maitinan Door het republikeinsoh Casino is een vergadering gehouden waarop keftig it uitgevaren tegen de hondwg van ka repablikant Ciwiitë ea de afgevaardigden Bg meerderheid van ttemmeo werd een motie aangeoomen waarbij de vrer zaaw houding der koofden werd afgekemd eo uitdrukkelijk verUaud dat de repnblikeiiitcbe partj verder eea meer krachtdadige houding moest aannemen Ken Pranscfa oourespondebt te Bayonue berieht dat Don Carlot na het geveokye bü Uruqaieta glingt it gevlucht en de Frantcbe grenzen overgekomen Diet een eatpoort alt architect lo de omstreken van Bayonne keen hq zich eenigeu tgd schuil gehouden eo eerst eeuife dMSB gtledi is by vertrokken men vernoedde naar Zwitserland omdat de pretendent zelf tot de ovettBigiBg gekomeo wat dat tgn taak hopeluoe stond In Biscayc allreu zouden BUOU geweren iga iagaleverd eo een dertigtal koofden waren te Saint Jeau deLut aangekomen 2 r JU É ÜSLAMD Te ter burg it onlangt eea werk ia het lidil vertehenen geUteld Fuf jkmdt SlatiUkk oa Siu Un t al de daarin voorkomende opgaven sijo aan oAcieele ducumeuteu ontleend Uel r k teit uver zgn gefaMie uitgrttrektheid oattrarfct 8I millioen bewoners en el 6I 420 UU0 in turopeeseh Kutland MIV 363 in bet koumkrgk Polen eu l 94 i l lu Finland De aanwas der bevolking gedurende de laatste vier jaren heetl gem ddeld 4 p t beilr4gen welke over de onderackitideo guuveniemeiiteu zeer oagelük as verdeeld lu kvt gouveriiemrnt Niusk b V klom de vermeerdering der bevolking lot I S i pCt in Cherson tot 12i in Tanrié tot g t pCtIn deze gouveruementm ia dt snelle aanwas det bevolkiiig toe te schrijve aan de iuenigte kodverhiritrrs vooral uit DuitaeUtnd en de noordrUjke gouvernemenirn det landt Voorts bedreeg de vermeerdering in het guuteraeasent Arobangsl S i ia Nitehiiei Nowgorod l ia hal goateraeoeat Fe tcnbnrg i i pU in aadere aeek minder tarwül emdelük de in goavarua cataB tVoiogda Twer aa Fakow tea gevolge vaa dè Mfrraektbaarkaid vau dta grond de bevolking gettadig aftieemt De dichtheid der bevolking ia in het wetten det rüki het gruotat en neemt naar ket oosten geregeld af In het gouvernement Warirhau telt men 3171 in Petrikau 2883 in Kalisck 1873 personen per vierk mgl Archangel keelt er 3 per vierk myl en in Noordelük Siberië woont alerhtt I inwoner per 10 vierk nglen Van de middelste gouvemeatrnten i Moikau het sterkst bevolkt i aldaar telt men per vierk mijl j98 bewoners BINNENLAND Gouda i Jont Schaakwedttrüd GOUDA KAMPBN wit wart ÏO Zet E 1 F fOs Zrt 6 ♦ F Heden sal het stoffelgk overschot vau Mr J B Thorbecke worden ter aaide besteld Ken aantal vrienden van den overledene uilen de Igkttatie volgen terwgl vaa enkele kiesvereenigingeii deputatién zullen werden gezonden VVg hadden gehoopt nog tgdig enig bericht omtrent den aHoop dezer treurige plechtigheid te ontvangen doch werden Vaarin Tot ontvanger der difaele belastingen eni eün beaaemd te Gooda W O H Hoffmann thana eontrolear werkzaam in de 8 M Amsterdam te Bar genop Zoom de heer L M van Kooten thans eontrolear te Gooda Vai laaUt it de contralmr der diraote belattjngen M U J wt de la Faiaièret van Goiiochem naar Gouda litteren avond Meld de eommitaie der feettviering hg t fiOO jarig bettaan dezer gemeenie hare eerste vergadering Tot leden van t bestuur werden ge kono de heereu J N 8 h ltema voortitlar C M Borsteegb J J Bertelman O C van der Want J van Berkd H J W Hober en O C Fortugn Droogleever Kr weitd beiloten bet feeit te doea daata heUien op 211 JuU Nadere bgzooderbeden zullm wy in ona volgend N awdedeelen Door tdiipper O Ifaatjta is gisterenmiddag gered een kind van J Stiaver uit het water van den Turfsmgel een ieder roemde de linke ea cordate kaudelwyte van den redder daar het kind nagenoeg dood waa Nmw bet radMmNi mededeelt keelt dt heer Thorbecke in de laatste nre zünt krent toen hg bemerkte dat de kracht tot tpieken hem weldra ton ootbrdieo tot iqa geneeabatr de vo geode woorden getproken Bren aan allen met wie ik zoovele jaren aan de belaugen vaa bet vaderkud gewerkt h b mg laatste groeten over en zeg bon dat de stervende vriend is heengegtan erkentelgk voor dea steno dien zoovelen hem in moeielüke tgdeu gaven In het zeilde bbd leien wg aog het volgende Diutdagmiüdag sprak by nu eo dan nog een woord Zgne kr chten namen meer eo meer af en het waa te lien dat kg den nacht niet meer zon halen Tegeu drie uren werd de aierveode nog door eea beuauwdheid overvallen die eekter gelukkig niet bwg duurde De allrriaotste aren voor zya abterveo wat hü weder kalm en rottig Tot op bet laatste oogenblik behield hg zü hewuttiijn al ontbrak hem ook de kracht om te aprrkeo Zelb stervende wat ay nog een groot maa Zgn he der oog verflauwde niet eo igu geeat scheen nog onwillig hel ln baam te verlaten Te half zeven bliea hg den laatslen adem uit lie tyiling vjo bet overlüdrn wenl eerat later bekend uuidat d loailie van den overledene ket beter vond eerst laat in den avond het als erven randen dierbaren vader bekend te maken Waartcbgniük heeft men niet grwilil dat Z M die herhaaldelgk uaar den tuesteud vau deu zieke liet informeereu ket bericht vau het overlijden van zgn eersien Minister hrt eerst uit den moud vao derden lou hooreu Maten OeneraaL E tn Kamiz zitting van 7 Juni Na mededeeling vaa een btitf van deo toon des keeien Thorbecke keania gtr t na bet everlgden ziJDS Vilders beeft de voorzitéer ket volgende gexrgil Mgne Heeren het bericht van dit overlgden wordt voorzeker ook door te leden deser Kamer met reef leedwezen en deelneming oBtvaagen Ik al niet trachten dr groote vefdieattea vaa 4aa overledene naar kraaide te vermet len maar ik vntroaw aller meeuiug uit te drukken door kier kulde te brengen aan ket edel karakter de voortreffcHjke talenten en de warme vaderlandsliefde van den overleden StiaUman aan wieu Nederland zooveel te danken heeften wiens naiicdocbtenis zeker ook kg ons ia eere zd blyveu Op voorstel des voorzitters ia besloten den brief te beantwoorden met eene betuiging van de deelneming der vergadering VoorU is medededing gedaan van ele iagakomen stukken en wetsontwerpen die naar de afdeeliugeu weiden vertonden Uaarua beeft de minister van Koloniën aan de Kaoter medegedeeld bet bekende feit der aanbieding van ontslag door het Ministerie Naar aanleiding der rade van den voorzitter laide kg dat it aan Nederland een groot Staatsman ontralien ket kaliinet in kem een amkigenoot heeft verloren aan wiena verdiensten ky niet behoefde te herinneren Die gebeurtenis is ook voor bet kabiael van gewiekt too zelfs dat al ware ket besluit tot ooislagaaobieding niet reeds genomen de Ministers ziek toch verplicht tonden hebben gerekead de aandacht det Konings te vestigen op deu invloed dezer gebeurienis op deu gang van s landa laken Naar wg vemeiiien heeft de heer V A Jast de bi Paisières griffier der Staten van Zuid Hallaod op grond van gevorderden leeftgd zyn ontslag aangevraagd fW De bevolking der gemeenten ia de provincie ZaidHolland betboeg op SI December II 714 141 zieleB waaronder S4S 11IS mannen eu 868 114 vrouwen Hieronder zü begrepen 5192 personen behoorende tot de Landmacht lOOfl lot de zeemacht met inbegrip van het corps mariniers 375 mannelgke en 465 vrouwelüke krankzinnigen in gestichten verpleegd Kordende Het aantal gevangenen bedroeg 647 man nen waaronder 482 militaire gevangenen en 148 vrouHan Te Delft bedroeg de bevolking 22 902 Dordrecht 25 796 Gouda 16 684 sGraveDhage 92 644 Leiden 0 U i Bottaidam 1 3 677 en Schiedam 20 391 Door ket Prof erecklshof van Zuid Holland ia Donderdag eene werkster uit Ondewater veroordeebt tot gevangenisstraf van 18 maanden omdat zg zich den 18 Febr te Bodegraven door middel vau inklimmiag eenige Ueedingstakken toeèigende Uit den Alblaaaerwaard meldt men dat zich daar weder een koopman vertoond heeft die tegen verbazend kige prgren orders opneemt voor de leveriog vaa katoenljes stofjes en vloerkleedea De gegeven orders worden aiet uitgevoerd maar van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt tot het verkoopen van linnen damasten goi drren en laken teer ten nadeele vaa de lu htgeloovi e kuopers die door de eerste aanbiedingen tet koopeu verbikt worden leder waehta zich voor schade De overwinst der ste lelgke gasfcbriek te Leiden over 1871 heeft boven en behalve hel jaar rente van het aan de stad toekomend kapitaal k 4 pCt de som van 59 404 18 bedra ea Die der atedeiyk gaabbriek van Deventer bedraagt 26 210 79 Dingsd g hield de Maateohappy van WeUadigheid hare vergadering van afgevaardigden der aMeeliogea io het Locaal Ktmu eiimUtid te Amsterdam De uitkomsten der butste jaren toonden vo esk het Verslag door commissarissen uitgebracht een voortgaande verbetering aan en geven voldoenden grond om het bestaan der Maatackappy als verzekerd te betehouweu ofschoon men nog geeo vrümuedigheid heeft van een lelfstaudig bestaan te spre eo Stade 13 September 1859 reeda streng gescheiden van de zoogeuoeaule Bgks bedelaarakolouien wordt de Haatschappg evenwel door bet pub iek nog maar al te veel met Atue verwart ea waardeert dit nog op verre niet genoeg het heiluoM vau heren werkkring Took IS ook hierin vooruitgaog op te merkcu Z M de Koning ging als gewoonlijk weer voor door zyne belangstelling te tooneo en een tal van weldadige Uudgciiooten volgde 2ijn voorbeeld Een onbekende die reeds vroeger krachtdailige hulp bewees gaf ook iu het algeloopeu jaar door een gift van 10 000 een schitterend bewys hue boog hü met de Maat scbappg u iiigeoomeu De vooruitzichtea voor 1872 zya wat deo oogat betreft gunstig De lodustrie der koiooiën breidt zich gaandeweg ait De aanvragen om dienstboden too jongens al awiqet ttk da koloaien neemt tua Meer en meer traoht het bestuur het tedelgk gehalte der bestedeliugea te verhoogen door itreng toezicht vooral waar t oneerIgkkad betreft Alleen atelt het zich niet aansprakdyk voor dt raaaltaten indien da hestedelingen op te vergcrorderdeo leeftyd aan zgue zoig wurdea toeverteouwd Over het algemeeo gaf de bevoUtiog ledea tot tevredenheid Op 31 Dec 1871 bedroeg die bevolking met inbegrip der ambtenaarsgezinncn 2006 zielen tegen 20 8 op ultimo Dec 1870 De 42 algemeeoe vogadermg van de J ereeniging an eu voor Nederlandsofae laduttrieelen Weeasdllg te s Gravrnhage gehouden heeft na te hebben aangehoord het driemaoiidelgkache vershg vaa dea teeroterii zich begeven in een discutiie over de daarin betproken onderwerpen en hulde brengende aan dea gver van het Bew nd om waar mogelgk op nuttige wgie voor de belangvn der iadustri oa te treden lmpaatd dat znodra am eeu definitief auaitterie de teugels der landsregerring zouden zgn toevertrouwd met nieuwen yver ro zonder ophoudao aaa te driugea 1 op de verralling der stellige toezegging van da regeariag van 1862 om het invoermahl op graota dat in 1871 omtrent 483 000 opbracht ea alp ooverhaalbaar op den eoosuatent door de verwerkers vaa granen of mout alioo aitoluitend door da Sk industrie wordt betaald eu op bare vrüe uitoefe V aing inbreuk maakt wederom te doen vervallen na bewezen is dat de invoerreektta naar ket tanef vaa 1862 aan da sekatkist niet aieehta evea zoo veel opbrengen als in ISiil aar lella aog 1 atiUioea galden óf 26 pCt ami e alaahatiag der patentbclasliug eu van Jm talg inüus ala tynde tkane zoo algemeen rerO ii i£ W zy laager niet wet in werking kuoueo IPlril begintel keeft de vergadering na ampele lE iag erkend de oodlakelükheid eener rrgeloiBiige markt eo noteering Van binnenlaudsoke industrieele warden en aao twee leden opgalragen ter volgeode atgsmeene Vergadering een uitgewerkt voorstel in te dieoen omtrent de wyte en middelen van uitvoering Laatste Berichten WMbington 6 Juni Men gelooft kier dot Lord jrauville de aiueudeUFutea van den Seuaat zal goedkeuren en dat de oiiderhaudeliuken vóór deu ISdeo dezer zullen a loopen tijn