Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1872

hrrstelleii rjt mi4ltl lg Uijfcn vap de positie welke de persoonlijke t lmnb naaf hebben d4en verliezen In de eerste zitting van de S vnode der Hervormde kerken in Frankrijk oj 11 Donderdag in de Eeiligerfiee kerk welker rauren voor deze gelegenheid met ri ie dra ricn w ren behangen waren t ijna alle nf t atiligi zoowel predikanten als leeken te eD a li S de b iill der KChterzijdi jserlkte uteii d aijplre uotwifiteiten G de Weret Gftfot CWaudailnr I uir ftiêTMetlMiileliz op die lier linkerzgde de heeren Atliauaee Coquerel Öllani BoMvcr Vij uii ClaiMgeran kolonel Denfrii en in liet ntrum de Jieeren de Clansonne Jiji h rt riy ISuZ 9iiderz è det gelotifsbrieven d ii aan de ergaiferilig vooMjJlflj lielAen reeds enkelen het woord gevoerd o a Colani oud hoogleeraar vnii de lioogeschool te Straatsbory die onder herhaalde to jiiichingeii herinnerde hoe Mj de aanliirdingen der Pruisui had van de hand gewezen en kolonel MeMferi afgevaardigd ter nationale verg idering ilin rrn voorstel deed om de zittingen in liet i peiibaar te houden In de vergadering van Vrijdag i de candidaat der orthodoie pari de lieer Bastie met BB tegen 45stemmen tot voorzitter verkozen Nadat deze een korte toespr iak had gehouden waarin tij o a zeide dal de Synode thans de verbroken keten deroverleveriiijieii weder kwam aaneenhechten nam Guizot het woord om zijn genoegen te betuigen dat bij nu na meer dan een eeuw tusschenpooze de Synodale vergadering haren arbeid zag hervatten tot iKvordering van uen vrede drr kerk Hij zeide dat sedert de eerste omwenteling aan de Protestanten hun gewetensvrijheid had teruggegeven alle re eeringen haar sympathie hadden getoond voor de Hervormde kerk van Fr nkr jk maar d it altren de tegenwoordige Kepobliek bet bestuur der kerk aan de kerk zelve had temggeven Daarom stelde bij voor een oommissie te benoemen om aan den president der Hepubliek de dankbaarheid der Protestanten jegens do regeering te gaan betuigen Dit voorstel werd met algemeene stemmen aaiigenoinen DUITSCHLAIÏD De steden Riga Wenden en Wolmar en oa tr ken werden op het eidde van de maitnd Mei door een natuurveriohynael geteisterd dat aa zeven neuaehm het leren kostte In een brief uil het dorp AlUsch worden dieDaaagaande nadere berichten medegedeeld Kort oa een geweldig onweder werd in bet zuidwesten een donkere wolk veel geljjkende op een rookkolom opgemerkt die in den beginne voor den walm uit de vunraiil van een brandend dorp werd gehouden De kolom bewoog zich eehter van het znid zuidwesten naar bet noord noordoosten zouder v D vorm Ie vennderen Plotseling onstond een hooa ea iwate wolkeu vlogen door 4e lucht Op een kerkhof waar eeoige peraonen de begrafenis van een kind hadden bqgewoond werd een 12 jarig mei e door den wind opgenomen medegealeurd en met zooveel kracht tegen deu grond geworpen dat het hoofd geheel verpletterd werd Andere vrouwen en kinderen werden of gedood of zwaar gekwetst De sterkste boomen vielen om geheele dakeu werden weggerukt eeu paard werd met deu wagen waarvoor bet gespannen was over een 8 voet hoogon muur genorpen Kort nadat de hoos voorby was werd bet ondraaglijk zoel en warm Nooh r gen noch hagel wano JBCdcbaar ren komen langramerhaiid van de kabeljaauwvangst huiswaarts om zieh zoo spoedig mogelijk i te haring uit te rusten Van daar dat de aloude Hui g esdag die in de laatste jaren niet meer werd erewacht OM zee te kiezen dit jaar zal verstrijken terwijl het grootste gedce te der vloot nog bezig is met zich nit te rusten De luggers die na reeds het grootst deel der vloot uitmaken zijn echter door hnu doelmatigen bouw en tuigage vlugge zeilers zoodat ug deu ouderweiBchen hoeker iu dit opzicht terra overtreffen Wat echter zeewaardigheid aangaat staan g verre beneden dr n lompgevormden hoeker De eerste en tweede j igers zijn reeds in zee gezeild Schotland was ons dit jaar zooals gewoonlijk weSr voor met zijn liariiig doch al is de i naliteit vrij goed de MoUandsdie haring zal wat dit aangaat hare bekeade reputiitie zonder moeite handhaven Dr E Jacobsou merkt in de ludustrie BL op dat hem onlangs ppieren nisnehetten en hoorden t r onderzoeking gegeven nerden die bleken met loodwit in stede van met ziiikwit of b irytwit bedekl te a p De fabriekaiit nun nde een met blaiic liie aangestreken p ipier te hebben gekocht en bg ontdekte eerst dut bij bedragen was nailat hij zijne papieren artikelen in eeu luit gas verheht en voehtig lokaal had bewaard Kr k araen gele of donkere vlekken van zwatellood vuor den da Men mag het nu voor uaarscbijnlijlc bouileii ilnt iemand die zulke loodhoudende kragen enz ilran t en eene huid berit 3iè tot uitwaseming ene i is zieli gaandeweg eene loodvergiftiging op den hals haali Ned ïndtutr Door IL illwachs wordt gewaarsehutvd tegen de mooie donkerroode kleuren van liehangseipnpier Ëc werd alleen opmerkzaam gemaakt op de groene kleuren die dikwijls arsenicum bevallen doch t enwoordig komen er ook roode voor die groote hoeveelheden van dit tergift bevatten De monsters door Hallwacbs omlcrzocht gaven de blauwe arsenicvUm bjj de verbnmrling en verspreidden den eigenaardigcn knoDook rcuk Laatste Berichten Loaden l i Juni De heer Torrens heeft iu het hngirhuis inedegedeeM dat hij morgen eene resolutie z il vüurbteileu inliuudende dat ouder den tcgeawoordigeii staat van zaken op het p irlement de pliohl rusll de bepaling o der tusachen Kngetaad ea Asaerifc bestaande tradaten te onderzoeken en daaromtrent een oordeel nit te spreken Tevens zal hij voorstetiea dadelgk het huis in comité geiieraal te doen vefxadcren om te onderzoeken hoe die tractaten kunnen gewijzigil worden om een duurzimen vrede tusseben de beiile natiën te terzekeren Washington 12 Juni Men gelooft dal de tegenwoordige onderhandelingen met Engeland zullen leiden tot eene tijdelijke terdaging der arbitrage De heer Cirpenter heeft zich tot vol jreuging eener speciale zending naar an iila begeven De herren Grant en Fisli alsoo aadere leden v het kabinet en het congres zgn uit Washington ver trokken Berlijn 12 Jani Het bericht in de Fransohe bladen en in de Timet betrelfcnde onderhandeliagsn tusseben Duitsehland en Frankrijk over eene bespoedigde ontruiming der nog bezette departementen en waarin werd gezegd d it men met die ooderiuindeliiF gen reeds ver gevordenl was vvonil uit eene geloofwaardige bron ongegrond verklaard is W I T S fi B L A Sr D I Verschillende maatschappijen hebben zich bereid verklaard om den belaiigryfcen arbeid van het boren van den ontwerpen tunnel door den Gottbard op I zich te nemen Hare inschrijvingen worden thans onderzocht en eerst oa verloop van eenige weken mag men een besluit te dien aanzien te gemoet zien I Zóódra de directie iot een voorloopig besluit is gef k ïraen wordt de raad van bestuur bijeengeroepen I ten eiude de voorstellen der directie te onderzoeken i en een bepaald besluit te nemen Dit moet worden oiiderworpen aan het oordeel van den Zwitserschen bondsraad aan wien de taak is opgedragen om toe te zien dat de belangen zdowel van Zwitserland als van de overige daarbj betrokken itaten worden in het oog gehouden Uit dit alles blijkt dat nog vrij wat tijd moet voorbijgaan alvorens met den voortl nomen arbeid een b in kan worden gemaakt HHgeen de zaak echter zeer zal bevorderen is het Volgende er zijn slechts drie ernstige mededingers en de overigen Bcliyurn tegen de taak niet opgewassen Intftsschen is men druk bezig met het doen van proefiiemini en met boorwerktniifen van verschillenden aard Onder deze bevindt zich een boorwerktuig van een Ejigcisóbe mantachappij een der drie bedoelde mededingers waarmede volgens het beweren der maatschappij liet groote werk binnen den tijd van zes I ja en voltooid zal kunnen worden Nal Ooerhem 1eiilin jr ti 4eB ihad IL begon te denken in een tijd toen S ovr 4l in tkropa al nat Fransch was tegenzin opwekte behoorde Tborbecke door zijne richting toch meer tut de Friiiiache ilan tot de Duitsche 9k atknndig ui l H ejkmde openlijk ds voa trelfelijkbei £ eo gegrondheid iler beguiieles welke de ornwentmnj heelt ttitaerpepen AJkecr van voorrechten liefde voor klM d oAl erkbwe ingenomenheid igii de C i ÉUJW L 1 eenheid net vaste besluit om zooveel m lyV hét vaderlijk bestuur in kerk en st iat uit te roeien vooral in hunne wederfijtlsche betrekkia n ziedaar de si4iets van z f p liöe f inziditén Wellicht v iden daarin oo C ni itei lte f haref oonprong we e men bij dien uitstekenden geest opoaerkte 7ooars een zekere ouverscbilliglieid ja sonitijds minachting voor de nationale en gwlsdienstige overleveringen een te groote geneigrlbeid om te geluoven dat men iitstellingicn uitmnntep d in t fieorie krachtig Qrtel kao doyn scbiéieii bij een volk ditt er door zyn gewoonten f i Z jii zeden nopj niet ryp voor was ten slotte een neiging tot eigenm nctitige centralisatie die niet xx gebreke bleef geducliteii tegens and op te wekken in eey land aar bet oude provinciale en plantse lijk ze ifbestuur nog zooveel levenskracht heeft ïot keiiscliitsing van ïhorbecke s voornaamste verdienste bet voorbereiilcii en tot stand Uren rii iler grondwet van 184S geeft h TeMft de volgende vergelijking De grondwet van 181S kon voor vrijzinnig doorgaan daar inen pas de keizerlyke bcerschapwj achter den rug had Maar behalve dat zy aan de kroon een buitensporige macht toekende had zg nog het euve dat zij schreeuwende misbruiken en onzinnige ongelijkheden besteniligde en elke ernstige verbetering aau banden legde De Kamers werden niet eenige trappen gekozen het gezag dreigde evenals voorheen het monopolie te worden van eenige families die bg bet hof in aanzien stonden Het l nd dreigde te verstikken in zyne wetten De grondwet van 1848 bevat de beginselen van Tborbecke als hoofil der constitutioueele liberale party De gebrekeu en leemten daarge nten die haar ont sieren mogen wg ons thans nog gelukkig achten dat ig ingevoerd werd Heeft de kroon ook al in macht verloren zoo is tooh hare verantwoordelijkheid les te meer gedekt en nooit is de om zoo te zeggen godsdienstige gehechtheid des volks aan hel Huis van Oraige levendiger duidelgker geweest Het land beeiï twintif jaren lang een diepe nut genoten zgc stoffelgbe welvaart en rgkdom is al meer en meer geat en het Ikeeft zonder hinder een mate van vrgheid genoten welke vergeleken kan worden met die van Engeland doeh zonder de onredelgke oiigelgkheden welke men daar zieh nog moet getroostep Een aantal ingrgpeude hervormingen waarvoor voor mea in Frankrijk en Duitsehland nog terugdeinst scheiding van kerk en staat vrijmaking van het geheele openbare onderwijs van den invloed der kerk afschaffing der doodstraf afschaffing der accynsen dat alles IS tot stand gekomen niet zouder strijd maar op afdoende wgie Aan de oprechte en logische uitvoering der grondwet hebben wg al deze weldaden te danken n daarom slait ik ing van harte aan bg al de Nederlanders die hulde brengen aan ïhorbecke s gsilachleuis Hij kon met reobtmatigen trots zeggen exefi monumentttm r ik heb mij zelf een gedenkteeken gesticht en men kun hem met volle io lemmitig antwoorden dat hg zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt jegens zijn vaderland Omtrent den invloed van Thorbecke i dood zegt de cotiespondent het volgende Zijn dood Jaat een groote gaping in de rijen der liberale party Toch is het de vraag ofniel die gebeurtenis hoe droevig op zich zelve voor diepartg h uitmingspuntis vooreen heilzame hervorming Wij zeulen het reed Tborbecke was ten laatste oud geworden wel op edele eif roemvolle wijze maar hg is toch oud geworden Zgn afkeer van de wenschcn Van bet jongere liberale geslacht dat loorwaarts wil in de ricbtiug der democratie had allengs een vrg groot aantal politieke mannen vaii hem vervreemd Inzonderheid beh ik nooit begrepen hoe hij aah zgne I orthodoxe en ultramontaanschc legeustaiiders een zoo gevaarlijk wapen in banden liet als de uitbreiding van het kiesNcht een wapen dal hier evenals in België een dreijeqd gevaar is voor het ontwikkeld aar in dit opiicdt te zwaar tilhsnd liberalisme van de overbeersclienile burgerij Indien men bier eveuBjia als elders wecscbt dat het gezag na zekeren tgd niet valle in banden van de onwetenife en opgewonden menigte dan moet de liberale partij de kieslievoegdheil zoo redelijk en nitgeslrekl maken als gieschicdcu kan zonder de vrybeid in gevaar te brengen Anders sullen wel de reactionairen die geen kaoa zien hun doel t bereiken met de t euwoordige kiezers een schoonen dag vm len om den grootcn trom te roeren ten gunste van het aljïcmeen stemreclit dnt zij denken in bun macht te houden en de liberale zaak lal er het eerst ouder lyden De Lberule partij sg verstandig genoeg hare eenheid te is men thani b ng met proef boringen met dit werktuig onder leiding van een der Eiigrisobe aAin èfs den heer Gerwich en den hoofdingenieupAtr spoér wegmaatschappq Wal betreft de gewichtige quftstie der grond wets her lening te dnmr flMllMK iMMat hg ch bg de vgorsUUiileri nocWbij m ytr rs l aJkia haodïleiBd opietreden tuBMheiHiet Bqiyï tBat io d eer voBtend bijraBkontt KiiiKiii Bii len worden gesteld Naar men verzekert zal weldra een brochure in het liqh woièen gegeten door den heer Dabs en der iurloedfiikste leidAl van de mtC i il fedenliotische purtij d e tot de èr Arpin val aW Wijzigdeconstitutie zeer veel heeft bijgedragen Bedoelde brochure zal o a bevatten eeu nieuw ot twerp constitulie Te oordeclea naai bekeen dienaangaaiMUjrordt gele7eu in lU Xil0 ii t uW M lObil DiMn der paitij waartoe de heer Dubfe behoort zal dat ontwerp alleszins geschikt zyu om het ounatourlyke boodgenootscbap door de oeatryders der voor kor n t j4 verworpen constitutie aangegaan met de cleriealen en ultraconservatieven weldra uiteen te doen spatten De heer Dubs zal in dyt ontwerp dit stelset voorstaan dat de hervormingen hoofdzakelijk betoon ren te gesc iiedcn op kantonnaal gebied niet tot bevordering der centralisatie De geestelijkheid thans nog machtig itt menig kanton zal dit voorstel met alle macht bestrijden de elericalen zulten tot den laatsten man zich scheiden van han roormaligen bondgenoqt om ouverwyld hunne wapenen tegen hem te keeren Als lekrr mag het worden beschouwd dat de na tioDaalfederaliatische perty gelgk z j zich noemt datis de partij aan het hoofd waarvan de beer Uubastaat zich weld zal moeten oplossen in de eentislistische nationale party de eenige die de grondehoop mag voeden om vroeger ot hitar de overwinning te bclialen AMEI IKA Jamta Gordon Bennett Jr de onlangs overleden eigenaar van de Nmt Tork ÜtrM bc m is I8 i7 het toen kleine nietige blaadje met de volgenile raadgeving aan zyn lezers als motto jiovef de krant geplaatst Neem nooit papiergnU aao kirt zyn allen rerd sehelmen die hel uitgeven le f matig 4 ink niet te veel schuw matigheidsgenootschappen pas op de klrintjes vertrouw nooit op een heilige om tien uur te bed sta te zes uur op koop nooit op erediet vrees Ood almachtig beinin de mooie meiq ea sten tegen van Buren en weusch alle politici en domino s naar den duivel Onder dat motto is de NeieTork Benli groot geworden Het karakter van den man ligt er in o igeslolen Getrouw is h j er eehter niet aan gebleven w t geen ditghlad ter wereld is zoo uitvoerig in bet geven van verslag van precken en sermoenen als de Neic York Henli BINNENLAJJD GovDA 18 Juni Tot directrice der Dqpartémentale bewaaisehool voor kinderen nil den meer gegoeden stand te NgmegeR is benoemd M S H BrinkBan van Woeiuen Men verneemt dat Z M de Koning den wmsdi heeft te kennen gegeven dat aan de doebters van wijlen den heer Tborbecke een jaargeld worde uitgekeerd als buldebigk san de nagedachtenis van dien onvergetelijken man Een wets ontwerp in diengeaatmi binnenkort worden ingediend Bij Kon besluit is pensioen verleend aan Fieter van der Brugge hooiaonderwgiatte Ii kkerk ik lin be drnge van ƒ 800 s jaan n mm iji tit Boskoop wordt geschreven dat de M i dbe ien een rnime opbrengit beloven wel ign door de naeiitvorsten de eerste bloemen bevroren en is daardoor de pink wat vertraagd doeh de planten zijn gewnd en groeien sterk zoodat als slechts wat meer tonne schijn en warmte konnn zeer spoedig de sohniten met groote vrachten beteden van bier uilen vertrekken Staten Oeneraal Eimtk Kaiu aMwg van 1 1 Juni Al de aanhangige wetson w rpen werden bjjna zonder discussie met algemeene stemmen a ngen wien dat nopens de Amsterdamaohe kanatlmaatsiyiappümet 31 tegen 3 stemmen De minister van oorlog heef sohriftelgk geantweard op het verslag nopens zgne begrootuig Hg deelt niet de meen ing dat voor leger organisatie bg de wet eene grondwetsherziening noo is Omtrent bet verplicht kerkgaan der militairen was bet den luiniitei aangenaam dat er leden waren die zich tegen eiken dwang verklaarden Intussohen was het zijn plan geweest de airoalaire gedicht aan d mililaire autoriteiten wat deo ón en de bedoeling betreft n d r toe te lichten Nog is aang ooinap fftae geirgzigde ooadusie op het adres van den academiscbn penaal der Rroningsche hoogescliool bij welke conclusie de kkmer het geven van dispenaticn bedenkelgk acht en de eening uitdrukt d rukr it 1 meer blijkt de behoefte aan een wet op uèt hoègeroudért iJB Deze ooasUuie werl aangenomen net 17 tegen 15 stemmen De kamer is vervolgens op reces gesehelden Het Slaa lttd n 64 b vat het heslnit vaa den eden Juni 187f nofeai de invoering van aeit nieuw model vait ólt egëls ran 5 0 lè SO 25 en 50 cent alsmede au een nieuw soort postzegel ter waarde van ƒ 2 5U Ue Minister van Oorlog brengt ter kennii nm bs l n hebbnden dat op den Iften Optober van dit jaar wederom jongelieden zullen worden torgelaten om bij het gamizoens hospitaal te ABIterdam ie worden opgeleid ot oflcier vaa geundheid voor den dienst kier te lande en in de KoUmie en tot militaire apothekers hier te lande De nau te nemen jongelieden moeten op den dag der tueiatiug deu vollen ouderdom van zetenlim jaren hebben bereikt en niit ouder zgn dan tfinii jaicB Zie verder de Stattteotrmt van 8 Jani Blijkens het door het bestuur over het fonds ter aanmoediging en oudersleuning van den grwapendek diei ist in Nederland nitgegeveu algemeen verslag was er thans oene ontvangst vi s insohrijviugen in de grootboeken der N W Schuld t en 4 pCt va 4S 74ï U0i de collecten bedroegen iS liSO iS i een legaat van wijlen den heer L Duppcr Wz 4 eertiScaten a 101 0 2Vi pt t N W 8 2 I0I 00 totaal der inkomsten 79 647 15 De uitgaven beliepen aan gratificaticn aan 2464 daelgerecbtigdeu ala ttï verminkteu uit den v tldiopht van lül5 2 3St8 tS 10 nageblevenfu na gfsuqiivelden in 1816 tll 05 7 verminkten uitden vebltocht van 1814 ƒ 254 3 3j 97 uit Oost Indië ƒ 3 057 i ii II uil vroegere oorlogen 306 37 141 uit den strijd tegen Belgia 4 572 56 25 nageblevenen van gesneuvelden lu dezen strijd 1 066 92 360 verminkten en nageblevenen v n gesneuvelden 12 316 71 1377 inSrmei 45 241 34 727 eudstrijders van Waterloo 7 31 6 00 aan gewone giften aan 185 verminkten en intrmen van Waterloo 98V 00 aan kosten aan bet invalidenbuis B ttl 40 onkosten dar districta oonmissarissen 2 i I4 4 idem van bet hooldbest 2 141 17 aan perodiek nitkeering 20iOj batig saUo 3 638 04 In het Invaliilenhnis te Leiden werden verpleegd 1 verminkte van Waterhio S idem uit de koloni n 1 idem van vroegere oorlogen 3 idem in den strijd t Belgi £ 48 inlinaen 8 kostgangers voor rekening van het rijk Ie zamen 64 man In de ooilecten bracht de provineie Noord Holbuid bet meest 7 623 88 Limburg het minst ƒ 6ï0 43 op Het provinciaal gerechtshof jn Noord Holland heeft uitspraak godaan in de zaak betreffende den moord op den arbeider P J Kees te Heemstede De 1 beschuldigde Ë Kas weduwe van den verslagene en de 3e Pieter van Tongeren zijn veroonleehl tot levenslange tuchthnisstraf de 2e beschuldigde Autonie Geven tot vijftien jaren tuchthuisstmf Deier dagen is het NederL comit4 voor de onder stenning van den opbouw vak den Wille istoren te Nas sauDillenb rg ten huize tan generaal von Pestel te Utrecht vergaderd geweest om aan den voorzitter Ds W Franken Az gelegenheid te geven rekening en verantwoording te doen van de tot dusver ingezamelde gelden op de versehiUsode plaatsen in ons vaderland en ruggespraak te honden over de ter tafel gebrachte voorstellen nit Dillenburg aangaande de eerste steen ggingr voor den toren die met de meest mogelijke feestelijkheid op den 29n dezór zal plaats hebben den datom waarop in 1672 Willem van Oranje zijn geboortegrond voor goed verliet om Nederland van oe Spaanselie dwingelsndij te verlossen De Dillenborgers wenschen dat velen van degenen die door hun bijdragen sympathie hebben betoond Voor den torenbonw zich ook nog de reis en verblijfkosten znlleo wUlen getroosten om door hun tegeufroordighéldbet interAationale feest op te luis Men Mist is Ml daggemokkdük naar het kleine oude stadje Dillenburg deu weg nemende langs den echter Rgnoever tot Deuti tegenover Keulen Het Nederl oomitt heeft te zorgen voor een oirkonde in de Nederlandsche taal die met anderesoortgelijke documenten in den eenten bouwsteen zal worden gelegd £ In de Zaterdag te Amsterdam gehouden tweede algemeene vergadering der Verceiiiglng tbt bevorde ring van het yolksbnderwijs in Nederland is o a besloten dat de vereenigiug zich iu ahvachting van nadere wettelijke regeling isi wenden tot de hooge ri eeriog met verzoek de jaarwedden van de onderwijzers der openbare volksscholen door rijkssubsi dien te verhoogen en daarbij door gepaste maatregelen te bediiigen vermeerderini van het ondenvijieml personeel Ook weed benoemd eene commissie tot onderzoek van de bezwaren tegen den leerplicht De heer m J P Aaersfoordt bespreekt in het N V d Oog de hoedanigheid der mest volgens Liernur s vtelsel te Amsterdam verzameld en de kosten van haar vervoer Hü zegt o a het volgende De hoedanigheid der mest ia goed ik heb er twee bunders grasland mede bemest het gras is er uitmuntend op gegroeid In lien echter de pachter aan rie stad den geboden prijs zal betalen 0 65 per 150 kilogram en bet vervoer naar de Badhoeve te water en per as behoorlijk zsl betaald worden en de hoog noodige hoeveelheid Lierniira mest wordt op het land gebrast dan kost die bemesting minstens 120 per bunder daar nu bet grasland om Amsterdam bg openbare verpachting zelden meer dnn 100 opbrengt zoo is er verlies Nu is bij deze kosten nog niet berekend de giOote som die sterdam dagelijks uitgeeft om ILiernura mest met Moom op te pompen en iu cenen tender te rijden naar het tapbuis de mest daar nog eens op te pompen in den tapketel en de mest ihin wedCr in de talen te tappen Tot dit werk warden dagelijks twee dikwijls vier paarden gebruikt met minstens vier werklieden Hun etal moet bij sneeuw en slecht weder aanm erkelijk vermeerderd worden en dan worden de kosten nog veel grouter Indien imaterdam even als Kdiuburg op cenen her lag zoude he den rioolmes door eigen zw iarte naar de laagte kunnen laten loopen het weiland ronde met rioolwater kunnen worden besproeid tonder dat dit stoom paordeu of menscfaenkracbt behoefde te kosten Wellicht egt iemand al ziiohteude dit is het ge al met Hem moet ik verzoeken eens een blik te staan op de waterstaatskaart van Nederland Hij kan daar vindeu dat de gebouwen der Boiiwkas en bet Zaagmoleiisfiad liggen minstens 1 50 ni boven den Buitenvelderielien polder tuodat bij eenig d rurdenkeq da aaest die thans op z o kuetbare wgzr vervoerd werd vauzeive op het weiland van dien polder kad knnnen loopen door eigene cwaarts waar die mest uitneoieDde werking aawle hebben kuiineu doen Dit getal van den Uiiitenveldrrwhen polder die I32U bunders groot is en dus nog al mest kan gebruiken herbaalt ziek 1 alle de pold ra die Amsterdam omringen Daarheen behoort uOar mgne meeniiig het Amsterdamaeh rioolw iter te worden geleid door ijzeren buizen gelijk aan die i flke het zuivere water nit de duinen naar Amsterdam voeren De e wijze van vervoer is de eenig mogelijke vooral nu het mij blijkt uit eene opgave van prof Gunning dat de Amsterdamsctae Liernursmest gemiddeld slechts 0 4 ten koBderd stikstof bevat imodat ik om een balreu ton ttm op mijn land te brengen 9 tonnen water vervoeren moet hetgeen op andere wijze dan bevloeiiug door eigen zwaarte te duur uitkomt Ik befc gnncand de aandacht nijuer landgenoten op deze zaak te moeten vestigen da ir dit belang uiel alteen voor Amsterdam geldt in iar ook andere steden loeiden Utrecht Delft s Hage Haarlem Gouda enz wel 100 hoog boven de omringende pokiers liggen dat zij met goed gevolg op de wei bouw en moeslaiiden dier polders hunne faecale stofTen zouden kunnen loozcn Men meldt nit Zevenwolden in Friesland De wolprodoctie was dit Jaar zeer voordeclig de prjjten varieerden van l ü if 1 80 per kilo liet vee is razend duur en de vette runderen zijn grootcndecls verkocht Het graven in de hooge en bet baggerenin de lage veenen spoedt ten einde Het verlangennaar de nieuwe turf is groot omdat de oude kortegeheel en de oude lange turf byiia is afgesobeept In de veenderij te Appelscha zijn in de laatste vierweken niet minder dau 24U0 schepen met langeturf bevracht Met het eikschilleu is men druk bezigen de hoeveelheid schors die dit jaar geproduceerdwordt is inderdaad belangrijk De prgs is per 65 kilo 3 H 4 Het eiken zoi enaamd Oeldersch hout is zeer duur en wordt betaald met 4 ü ƒ 5 de lOOO In dit artikel is ontzettend veel afirck vooral naar Holland De oorzaak van dezen sterken aftrek schgnt gelegen te zijn iu het feit dat in den zaohten winter 1871 72 in plaats van teenkool veel kachelhoBt is gebruikt Mén schrijft n de leidt Ct uit VUardingen Weldra zien WJ hier den eersten jager te gemq t die ons de echte Hollandsohe haring zal aanbrengen Wel is waar zgn er nog maar weinige schepen leRbariiig taugst uitgeloopen van de vloot die 107 schepen sterk dit jaar daaraan lol deelnemeil docfi de aade Kantongerecht te Gouda op de lerechtzittiug van den 29 Mei 1872 ign üb navolgende vonnissen gewezen B S veroordteld lot eene gevangenisstraf van vijf dagen wegens bet verwekken van iiaohteiijke luirengcruchteu tot verstoring van de rust der inwoners en zulks bij herhaling S D S P S en A P de l bekls igile veroordceld tut eene gevangenisstraf van vijf dagen ea de i A en 4 kel laagdcn ieder tot drie dagen gevangenisstraf voor gelgke overtreding in gesseenschap gepleegd J B veroorileeld tot eene geldboete van 1 of een dag subs gevaiigenisstrair wegens hel te Goada op den openbaren weg buiten een waterbak datgene verrichten waarvoor die Inrichting bestemd is S de J D B 8 W en W S veroordeeld do drie eerste beklaagden ieder tot eene geldboete van l of een dag subs gevangenisstraf de hulste tot eene geldboete van 2 of twee dagen suba gevangenisstraf wegens het spelen met geld op d publieke straat te Gouda laatstgenoemde bg herhaling D V O veroordeeld lat drie geldboeten elk van 6 of subs gevangenisstraf van tivee d igen voor iedere boete boven lien tot eene gevangenisstraf vait