Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1872

Vrijdag 23 Augustus 1872 N 1248 GOUDSqHE COURANT lenws en AdverleDtiéJad ji r Oonda ei Omstrekeii VKBKEWGBAAE AAN HBT Hoofd Dépöt voor Nederland bij M J C IIAM te Utrecht VBBDKE VEBKSUOBAAII TB Gouda Bij Mej de VV ed BOSMAlC Alphen L VAROSSIEAÜ Zn Bodegraven P VERSLOOT Boskoop J GOD KADE Harmeien W G KURVERS Hazertwoude Mej J GAARKEUKEN Montfom t J A JACOBI Oademter J van LIEFLAND Schoonlioven Wed WOLFF en ZOON Waarder Wed BOTHOORN Woerden Gebr PFENNING En vndnr bekende Depots aanvraag om Dépdt hg M J C HAM te Utnckt De iniending van ladvertentièn kan geschieden tot ééi oor des namiddags op dm dag der uitgave SNOSLAHD Het geruchto end bericht vta O Stméari trcnt bet voornemen van SttMaad en Dajtschland om de inrtie van een B aroy dM e h congrei over de veranderingen ait te Mkaa welke gedurende bat gewichtige tijdperk 1870 71 in den toeatand van £ aropa gebrncht zijn heeft reedt tenland tegenspraak outaoat faq een nder orgia hr Kogdaebe pera Tit Uaily lfewt trekt dei teiMB atark in twyfel en zegt dat Bualaad en OQfMpk beter eu aan baaue eigene zaken te denkenj Zrker valt in den binuenlandachen toesUud van lade Staten nog veel ta regelen eu te verbeteren doeb wal dit eigenlyk met bel bericht van He ataaiari te maken heeft ia ni u recht duidelyk Het n niet onwaarschijulijk dat tlie DaUf Ntws door b i btricbt vantyn collega op unaauj ename wgza kaïinnecd werd aan de brutale opzegging van bat tiadlatt faa Farya door Ruaiand waarin ËugeUod aa aiiB wu ua eauig orren toe te gevea Jaiat wr OfaasÉiBf be Biuland getoood dat het zyne e cne belangen zeer goed behartigt en op eigen welvaJi bedacht is wan near bet de gelegeobeid frunaiig oWaclt Van aeer gewicht is aen partiealicrc depêche welke tke Dailf Xemt van zyn Komeinndlea adrrMpondeut outvaagen kaeft Volgens leza nudedeeliati zon de geapannen verhouding wdke raad geruiaaen lijd tnaacben den paus rn zyb minister van buitenl zaken kardmaal AatoneUi baetond tot aitbarsting gekomen zyu aa dese laatata met Xyo ontabg gedreigd hebben wanneer de paaselyke atucl in lyne vgaud jc politiek tegenover ItaUü volh rdde I e kardinaal ïoo verklaard hebban dat de kerk aau nog grootere onderdrukking en vyandacfa ip blwtstoud indien u in niet met de regeering van Victor Ëwmainiel tot eene schikking IracbtU U gernken Hy heriep zich daarby op dé mcening van verjchilieude diplomaten en weigerde langer eene betrekking te bekleedeu die bent in eau valaoh daglicht plaatste omdat by ona elyk kon vardedigen wat by vroeger openlyk Wanneer dit bericht Uykl waarheid te bevatten en er besUat hoegenaamd geeu reden om dit in twyfel te trekken dau verkeert de paus iu een weinig l nijdenSwaardigen toeatand Hy zaf moeten kiezen tusschen lyn bekwamai en getrouven minister die het hberale eleaent in zyne öageviiig vertegeuwoorüigi en zijne jezuïrtisohe vrienden die zich laugzamerhand in zyne gunst wisten in te dringen en hem geheel onder hunnen invloed plaatsen Vaa da beslissing welke by thans z l moeten ue j i Pfealitte van de pauselyke waardigheid nuur voor een groot deel de gebeele toekomst der katholieke kerk af Valt Antonelli dan hebban da jnuïetau daaraede bun la tsten en krachtigsten tegeoatand in de omgeving van den paus gebroken en kunnen zy ongntuoid dan scepter zwaaien dan kan van geen verioeuing m t Italië van gean veigeljjk mei den muderiien staat meer sprake zyn en kan men verwachten dat de religietwisten en de ODverdfa u zaaniheid met den dug zullen toenemen De overwinning van Antonelli diuuentegen hateskent den val der jezuïeteu en ile waarsühynlijke terugkeer van kalmte en ruft iu de tot hartstocht en godsJieusthaat opgezweepte gemue dereii van duizenden geloovide katliolifken lltt laat liob uit de verte met geene mogelijklieid bepalen voor welke der twee paityen de meeste kaqsen op Groot Vocaal en Instrumentaal ter herinnering aan het COO jarig bestaan van O OTJID A op VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1872 MATINEE ten l j nre SOIREE ten ÖV me iu de Jocteteit Ons Genobgbn te Gouda onder leiding van den Heer JACOB KWAST Stads MaziekDirectear met medewerking van hot volledig Park Orchest uit AmtUrdam Directeur den Heer W STUMPFP een KoorPersoneel van ongeveer 80 Zangers en Zangeressen alsmede van de Heeren JACOB KWAST nit Leipzig en JAN KWAST uit Tiel De Matinee en het eerste gedeelte der Soiree snllen plaats hebben in den Tuin Bg ongnntitig weder in de Zaal alsdan Str korchest De entree voor HH Leden met hnnne Dames is f 0 75 per persoon voor de Matinee en Soiree voor Niet Leden met hnnne Dames ƒ 1 25 per persoon fÊtT Programina s inhoudende de nummers op de Matinee en Soiree uit te voeren en den text der Peest Cantate zullen ad 5 Cents per stuk aui het Bureau verkr gbaar z n 7 op 23 Augustus 1872 Ten einde voormeld FEEST CONCERT zoorbel mogelyk nog voor een ieder toegankelijk te stellen is bepaald dat tot de Matinee en het Concert voor LEDEN van Ons Gkmoegén met hunne DAMES doormiddel eener WITTE kaïurt ad ƒ 0 75 per persom en voor NIET LEDEN met hnone DAMES ad ƒ 1 25 per persoon met eene ROOD £ kaart ook op den dag der loitvoering toegang aü worden verleend J nog onbesproken zitplaatsen in de zaal cullan Woensdag namiddag te 6 uur in Ons Gkkobobn door inteekenaren kunnen bespro ken worden Namens de Commissie etoibi H VAN DB VELDE 29 Augustus 1872 Secretaris De ondergeteekenden geven mits deze aan hunne afnemers kennis dat door de verhooging van groudstoö en en arbeidslooneu de prü en iunner artikelen eene geëvenredigde verhooging hebben ondergaan DE ERVEN H TRIP A POS l JfiMt V GEBR RAVESTEIJN 15 Aug 1872 J SCHILLEMANS TE KOOP Eenè in volle werking zijnde STpOl HEELFABRlEK tevens ingerigt als iet VVOOXnilS en ERVE Voor informatiëu adressere men zich met frtneo brieven b den eigenaar J H C KAEBBEEKE Ga te Ooe $ ZOHERDIEJNST EMSTOOUEOOTBIENST TU9SCHEN ROTTEROAn 60DDA en tusschenliggende Plaatsen aangevangen 21 AprU 1872 i Van Gouda Zondag s morgens 6 nre Maandag en Dingsdag 6 Overige dagen 7 Van Rotterdam Zondag s namiddags 5 ore Overige dagen é 2 ë Dagelijkaeher Correspondentie met gzeren Barges van en naar Retourkaarten ifördên uitgegeven voor eanemaftnd geldig tinderen vrg KOFFUHUIS TE GODDA Door overladen van de eigenaarster Mejnfvrouw de Weduwe db JONG wordt UIT DE HAND TB KOOP aangeboden het door haar bewoond geweest z nde HUIS en ERF aan de Markt te Gouda wgk A n 105 waarin de KOFFIJHÜISZAA met goed gevolg wordt uitgeoefend Inlichtingen z n te bekomen ten kantore van den Notaris W j FORTÜIJN DROOGLEEVER aldaar Tengevolge van het ingestelde onderzoek omtrent Dr J G Pppp s Anaiherifi JIIondwater door den heer Prot OPPOLZER Rector magnif Professor te Weenen Kon Sachs Hofraad enz werd dit middel heilzaam tegen alle MONDen TANDZIEKTEN bevonden en aan deK K Kliniek te Weenen ingevoerd Insgelgks wordt hetzelve door de beroemdste Geneesheeren en Hoogleeraren van andere steden t6t reiiiiging en onderhoud der tanden aanbevolen Te verkrijgen te Ooiidii bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam by F Ë vau Santen Kolff bpotli en A Schippereijn C blaauwe oro leiuwiDkel te Hage bij i L F C Snabilit5 apoth j te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij F van WindI heim k V erkoophuis Ie Oudewnter bg T J van Vreumingen te Schoonhoven by A Wolff Oaxtit Drak fu A Briakiaan Bh de BREUK SMITS te Leiden komt van de pers een geschiedkundige roman nit de jaren 1671 en 1672 de laatste levensjaren der De Witten getiteW POOUTERsilitiltTEB UIT DE ZEVENTIENDE EEUW DOOB J H E DERCKSEN Twee deelen 586 blz royaalnoctavo Prgg 5 76 in aUe COURANTEN irorden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar AaBaiNKMAIV te Gouda Een BfKbrlft is voldoende l ATTEI TIE D LENSVELT op de Vest bg de Prankenstraat te Rotterdam is dagelgka van Rotterdam kosteloos te ontbieden tot totale nitroeüing van ALLE INSECTEN hoe diep ook in Huizen en Schepen verscholen zonder iets los te maken of te beschadigen en spoedige bewerking Desverkiezende één jaar na de zuivering betaling Verder voorname Getuigschriften ter inzage Tevens zgn de onfeilbare middelen veriirggbaar voor Wandgedlerten voor Ratten en Huizen voor Krekels en Bakkerstorren voor Mieren voor YlóoiJen en voor Motten a S Jolden per fleecb Bet accurate gebruiksaanwyzingen Een flesch is genoegzaam om een Locaal Kamer of Zolder geheel te zuiveren Getuigfschrift De ondergeteekenden J HOUTZAGER ZOON te Delft verkWren dat zg het middel tot uitroeiing van WAND6BDIEBTEN van den Heer D LENSVELT Fabrikant te Rotterdam ia een der te2 e2 t itaande Huizen hebben aangewend tot zuivering van AVandgedierten en welker aanwending die zeer doelmatig is tot volkomen zuivering geleid heeft Aan een ieder die met bedoelde plaag in Huizen of Schepen behebt is wordt het fabrikaat en de methode van genoemden Hr LENSVELT in het bgzonder aanbevolen J HOUTZAGER ZOON Delft Junö 1871 Mr Schilders De oitgave decer Conrant geaohiedi ZONDAG W0BN8DA6 en VRUDAG In d t d geschiedt de uitgave in den avond van IHNSDAG DONDERDAG én ZATER j DAG De prjjs per drie maanden i 1 75 l flltto per post 2 T BUITENLAND BnlttiilaDilsck Overzlcbl I e Praofche rsdicaltD en repabll inen geren bewijzen van grooter tact en gematigdheid dan de aonarebale partyen Hoe ook door de Uataten verlokt I geaard zgn de radicale leden der kamer niet voomeBaas een veldtocht te openen tegen de tegenwoordige nationale vergaderiug die tronwens van irif alteen zal gaan toodr het grondgebied door de Duitaehera ontmimd ia Evennin denken zij eraan drn 4 Sept val van Napoleon pobliek te vieren Zy begrijpen op dit punt geheel eenstemmig met Thiera dat het land vooral behoefte beeft aan ruit Hun aandacht nl nu de departementale rert enwoordiging byeen ia zich vooral op twea pnktiaofae MaeatiAi Hohtm bet koateloou lager uiiderarya f ae Meaateabehstioc Men atdt liefc vMigMdi voor van de presiie die de deparUMenUle roden in diea gacat op de regMring kan uitoefenen Op de lactate receptie raa den miniater van boitenlandsebe zaken de Semuaat te Parya heeft deze zieh bingdnrig ondarbooden met den Engelachen gezant k ra Ljom tl weder over het handelatractaat de gatant verklaarde dat zyn regeering niet ongeneigd was oa de onderhandelingen weder Ie hervatten Todd celaoft okd niet liat deze ooit tot het door Prankrqk gewenaehte reanltaat nriloi leiden daar £ ta reland wel onderhandelen wil uit beleeCdheid nuMr geen enkele eonoeaiie doen Omtrent de byrenkomtt der drie krizen te Beriyn Beidt men dat de Oosteorykicfaa en Rnaiaohe miBisten van bniteal zakea bui sonrereinen zullen vérgezellen Waar Andnuiy en Oortachakoff komen zat Bitmarek wel niet afwezig blijven ofacfaoon zyne tegenwoordigheid nog niet direct wordt aangekondigd Geheel henteld chijnt de rgkakaaaelier nog niet De Dnüaohe keizer heeft Zondag te Oaatein dan veijasrdag van zijn Ooner r kaehen broeder plcobtig gevierd en en loaat op hem uitgebracht die door prina Bohan namen ilen keizer werd beantwoord be betrrkking tusschen de beide voraten achynt dus met den dag vriendachappelijker te worden De Oortenrykaehe keizer zal volgen het DrssJ Journal den 8ep te Dresdi aankomen om hel Sakaische hof een bezoek te brengen en den volgenden dag naar Berlijn vertrekken Blijkene nlt Londen ontvangen berichten krqgen de raken te BeHhat hoe langer zoo meer een dreigend aanzien De Ouitetla f Italia bericht dat kardinaal AntoBelli zeer ontevreden ia over e n hoef dien magr Nardi dezer dagen aaa den Vnittrs beeft gaaebnvea ea dat hy mitadien aan den pana beeft verklaard zijne betrekking ta moeten nederlêggen indien een vuadige Monsignori ala Nardt het gezag des pausen zoozeer mizbniiken dat ze nit z jn naam artikelen aan dagbladen idiryven Ten gevolge van deze eategoriache verklaring dea kardinaala hebbén de clericale bladen nn ook aanzegging ontvangen om voortaan geene toespraken van den Heiligen Vader meer openbaar te maken Zoo al men ziet verwihilt deze lezing van de Oattetia iTJIalia omtrent de eventueele aanbieding van Antonelli ontslag van hetgeen nilDaily Newi lager daaromtrent medegedeeld wordt ADVEBTENTISN worden gephatit van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meet 1 Oaiten G E 00 T B LETTBB iroiden berekend naar plaatsruimte Afeonderigke Nonuner VUP CBNTBN de ovarwinnittg bestaan doofa dere ééne trooat zM de eventueele nederlaag van Antonelli missebian knHj nen geven al dat zijne beaoeaiug tat pan Piaa Xi daardoor waamhi lijkcr wordt Da ooderviadini eenar onbeperkte eznieten bacnoliappn tal de kcnsa t an aea anti jeiBïetieehen pau lOBOar twgfel zeer in de band werken Zooals bekend ia en nu weder geUafcan ia baatiat in Ierland een felle baat toaaebea da Protcatanten die zieb naar koning Willem lir onKn stadbooderX Oraiv e auaiiK noeaen en de katboliefcéa diealtnmoniaansch eu dweepziék zijn Bij ons bestaat betrekkelijk zeer weinig godadienst baat en wij kunnen den woesttjn haat van een Oraqjemau jrgens een roomscbe noeielijk begrijpeu B oni worden d roomchen iu alle opiicfatan als braadara en iandgenooten beschouwd en toen ze boa PiMfsaat vierden Bochten ze paaaalijke vlaggen nitbangea i kttUD baizen veraieran en fecatelijk vetgaderea zoo i vad li alaabla wUdea De UraBaaaitaBaa ata aealai in da btUUka kark mwdea aet baakt aah de r doch de godsdienst is vreemd aan dit geadiil Bom acbeo zoowel ala Protntantea en laoelietan doea Bude aan dien strijd welke in naam van ouzadmu gekochte vrijkeid geroerd wordt lagen eene seele dia r onze vrijheid rerooideelt ons rerledaB verloocbeal en eene theocratie en priiralerregwriog poogt in ta i voeren in Ik land W s slaatkaodig mat wsgsa godsdienstige redenen wonlen Bllraasootanen en ia zuietea kier bestreden eo dat niet laet ruw gawald niet BMt ranrwapeuen ca rerbanoiagadeerrten aaar met dt vrije pers met gezond verstand ea argumentaa i In Ierland is bet geheel anders AMaar aiaaa niet nltmmontanen en vrijbeidlievendc burgen ia tane ryaiidelijke kaoB en tegenover elkander aiittr Bllnfruteataaien en altra kjtholieken beatrjjdea elk andar met reibitterdeo geloofabaat Staatknndigé redenen van verschil laten de lieden veahd koelëf en gematigder lan gadsdiensltwisten Bij ons kaa nen paaselüke jubileums en roemrijke vrüfaeidsfeestoa in eendracht en vrede gevierd worden doch in Ierland j hebban da paawlyke kleuren op de eene ev de oranj kicaren op de anilere partij deazelfden invloed welka j een fiadderende roode doek op een wilden slier schqnt te hebban De enkele kinderen die in oraoje lal4es gekleed bij gelegenheid van den Hartjeadag te Aa sterdam eu elders rouJloopeii hadden zich niet kunnen tooneo in Ierland zaodi r bet gebeele land iu oproer te brengen Dit blijkt nit hetgeen in Belfast geschiedt De Oranjemannen hebben de gewoonte zekere varjaanlagni ran overwiuBiageu door Willem III in Ierland oa Jacobaa behaaM als groote feesten te riaran De slag by de Bagraa ét verdediging van Loodonderry enz enz wenlen hrrdaoht door optochten van Oraiye manoen die toepaaselüka liederen zingen waaronder Us ProtaUmt Bofi hel voomaaaate ia die irweg met den mos en weg mei da papan schreeuw die Oranje sjerpen dragen an graote glazen whiskeypunch ledigen ter eere hunner lojrauteit De optochten waren door de wet verboden doch de partypnauioiu act werd zoo stelsriinatig gesclion ilrii en de lunijdiglifid van gameentcDesturen ten gunste betry van katitolicken betzü van protestanten gaf tot wrele onrechtranriligkeden aanleiding dat de regeering Jen laatste besloot de wet in te trakkrn en aan beide partyen de vrijheid te geven optochten te böudeu Van deze verganning is ergerlyk misbruik grnuiakt en voor zoover wy tot nn toe ingelmht zyn ligt