Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1872

fffer I ¥ door Ons wanneer rentegarantie of andere Staatshnlp wordt gevraagd door onzen Gouverneur Generaal van Nederlaiisch Indie wanneer geene ondersteuniag van Staotewege wordt verlangd Artikel 3 Omtrent de voorwaarden aan deoonceisiên te verbinden wordt in elk voorkomend geval overeengekomen tusschen Onzen Ministervan Koloniën of Onzen Gouvemear Genaoal voornoemd eo de ooncessionarissen Door den gemeenteraad van Benschop is met algemeene stemmen besloten de buste van Tborbecke een etreplaats in de raadskamer te geven Aangaande de jaarlijksche algemeene vergadering der Outlaaf JtMf Vereeniging welke voor dit joar te Spiers in Beieren gehouden is kunnen wij mede deeleii dat deze als gmvoonlijk met veel luister plaats hatl b nn alle woningeji der stad waren met vlaggen gruiii en broeatkransen versierd ook het stadhuis De feestelgke stemming werd verhoogd door een gemengd koor omstreeks driehonderd personen strik dat zich zeer rerdiensteügk Vau zgne taak kweet leragl de gezangen der gemeente door orgel en koperiustrumenten werden begeleid üit versuhillrnde landen in en buiten Europa waree afgevaardigden en gasten opgekoaun Uit Nederland de heereu Mr Obrren Dr Hagen en Dr Rogge uil Leiden als gasten sloten zich aan de heerrn Bohriuger uit Maastricht en Klerk uit Delft Onder de spiekers traden met veel bgval op de bee ren Uo ige en Bóbringer en de heer Klerk deed ook doiir bel buitenland zgne talenten waardeeren door vóór den aanvang der derde vergadering twee composiiiio oar orgel kit te voeren vao den De 2 ï ste algemeene jaarlgkscfae vergadering zal het volgende jaar te Kassei gehouden worden Omtrent het congres der internationale in den Haag leien we in het Vaderlmd van Dinsdagavond Het verzoek van onzen verslaggever beden ochtend an de dear v iu het lokaal in de Lombardatraal gedaan o n tot de vergadering der Internationale te worden toegelaten was nedenm vergeefs De be schikking was even als gisteren alwgzend Zoolaiig de hangende geschdlen tusschen de affrevaardigdeu underling met in het re ne wiren gebracht kunden geen journalisten worden toegehiten dan onder voor waaide ran het liilesaiitsekap der laiernatumale te asiVttarflAn Vnl U A l 1 I aanvaarden reeds leden Vele buiteulai dselie journalisten aaien of hebben ue tbaiis als zoodanig sa i gemeld Vlanneer de zittingen voorde pers tucjiaii kelgk zullen zgn is niet met zekerheid te brpa tn Er heeft zich nl een nieuw pont vau verschil u ge daan verschelden afgevaurdigdea we ereu hnniie namen op te geven en verfaeigrn rich achter pteu doniemen dis ook in den Keloofsbnof tcorkumen De reden dejeT Mgering nu daamft voorl pruiten dat enkelen hunner als crimioeel veroordeeldeu niet de zekerheid hebben ongestoord in de residentie ie kunnen verblijven wanneer hun ware naam bekmd wordt gemaakt De vraag is nu of de e lieden al dan met onder pseudouiemtn rullen worden geduld Het definitief bureel dat de vergadering zal lei den sehijnt nog met gekozen te zgn de bestuur I leden der federatie vnn de Noord e £ Zoidueder I iandsche sectien vormen nog altgd bet voorzittende bureel met een zekeren Van den AbeeU uit Geut als voorzitter I Gisteren avond vcigAterde men ven zeven ure tot half twaalf in de Lombardstraat terwijl een commisI Bie tot onderzoek van enkele geloofsbrieven in het I hotel Pico veteenigd wns Dit ondtnoek moet de i afwijzing van enkele algevaardigden ten gevolge hebben gehad De wijziging der aUtuten bet eenige onderwerp dat op de voor de pers toegankelijke verfi eringen zal worden behandeld strekt tot vermindering van do mneht Vin hel eeatraal bestnur den Algemeenen Rood eo tot het brengen van aeer eenvoud in het brheer Gisteren avond zijn de Deensohe afgevaardigden kier ter stede aangekomen Voor zoover wij weten zgn er thans vier gewezen leden der Pargsche Commune die de vergaderingen der lotAmaiionale bywonen namelgk Otrenre Bontier Sereiller en Leo Frinkel Ook gisteren was de veivadering nog niet pabliek Nog altyd zijn het de prejodicieele administratieve eeties die nog me spoedig tot oplossing schijnen te kunnen worden gebraoht en te oordeeleu naar het ona ebruken gebengel van de schel des voorzitters dot sen daarbuiten hoort aanleiding geven tot vrij levendige dlaoussien Er is melding geiqaakt van het Ungs opzienbarenden weg door de internationalen te Amsterdam aan het hoofd der gemeente aangeboden adres Daarin werd o o aangedrongen op het beletten van den uit uer lc vo r a u lafwd uitmaakte eiu euz Vnn wo nlcik i hrt tut liuleu eu weldra s g men de JMiile magistrantspersonen in een woedende wur teling o er den grond rollen Oe heer Blake overvon en moest ter voorkoming van bloedveixi ten bij de i ikspanih n door een zijRct collega s vw Ie tegenpar wbnien afgetrokken Het getecht c t de Time irtverd iet hernieiMVd of cho de heer Blake er avbr klaiMitc dat BignoW terwijl kg op den g nd ta gesraupt had als een wWde Het geval doet met weinig viin zich spreken Maandag 26 Aug s avonds s het station KentishTowii Vfn llm Üdord Bailwa te Londen door een brm ttbrwrll Oodaitk de kracbtdaiügst pogingen i aS het reeds üeer laat In den nacht eerhet vuur kon bedwongen wordfn De verwoestingenzijn argrgtelyk Toen liet vuur op zijn hevigst was woedde de brand over eeu lengte van iiiO voet vier wMihtzaien stonden In vlan alsook het sigimnl sttlsel d it op ern hoogte stond en een licht verspreidde dot men op zeer verren afstand en kon Weldra vielen al de gebouwen in en brachten hetvuur over uuv de gebouwen der over ijde Qh ditoogrnblik kwamen de spuiten Om tot bg den brandte kunnen komen moesten de pompiers zich bekleeden met de redtoestellen an alle kanten werdenbcdieadcii met noodsignalen gepla itst oa de treinente dóen stilhouden I e vlammen bereikten een huisvan twee verdiepingen en 50 voet lengte bewoonddoor een pianofabrikaut daarop gingen zij over toteen rijtuigstal Deze was spoedig vernield Nog verbrandde een stal waarin een kostb iar paard omkwam Mrn denkt dat de bnnd veroorzaakt is dooreen bediende die met een brandende kaars in eenstal is geweest en een vonk in hel hooi zal hebbeubten vallen zooder dit te zien De nut ia wel is waar te Belfast geheel hersteld maar do naweeën doen zich nog in menigeokring gevoelen De rechtbanken hebbjii druk werkCU houiden zieb thans bezig met bet enderzoek inde 7 ak van M Oreary en Mossat besehaldii d denagent van politie Merton doodgeschoten te hebben I e weduwe vao den vermoorde heeft eene vorderinglot schadevergoeding van 3000 p st ingesteld en e geheel som voor vergoeding aangevraagd bedraagt tot dusver 14 000 p st Men vreest echter dat detegenwoordige rnst slechts tgdelgk zal zijn geen der artgen is van haar onrecht overtuigd en men schijntn t bloedvergieten alleen uit machteloosheid gestaakt e heWiens geene gelegenheid om van wederzgdsehco haat t doen bigkcn wordt ongebruikt gelaten UitiCaloii wordt de geschiedenis medegedeeld VOO den leldzamen heldenmoed door een Kngelaoben bootsman betoond De correspondent te Calcutta von de Tim i schryft den 6den Augustus dat inl itschIadiii iedereen vervuld was met bewonderingfpor den byutsman Ëlson Men is overtuigd datia de gehe le geschiedenis van het zrewexeii vnngrooler heldenmoed nergens gewag wordt gemaakt Hij maakte deel ut van de bemanning van de Rothüay een schip ilut in de laatste cycloon tusschen Calcutta en Bombay gezonken is Toen het bleek dat niets hat schip redden kon maakte de bootsman een rlot De kapitein wiens been cebrokeo was weigerde het schip te verlaten daar hg met zgn schip wilde zinken en zijn zoon die eerste stuurman was weigerde zijn vader te verlaten De bootsman nam nu de zorg van het vlot op zich dat in een woeste onstuimige zee met hemelhooge golven van het zinkende schip werd afgestooteu £ tson zwom den geheeleu nacht rondom het zwakke vlot onophoudelgk de touwen vostsjorrendr welke de planken bijeenhielden Toen hij zag dat bet vlot bet niet kon uithouden maakte hij uit de bestanddeeleo een kleiner doch sterker vlot De golven br n er voortdurend overheen telkens werd ecu der overlevenden weggeslagen en steeds sprong de tMMdige bootman hem na om ce te redden Ten laatste begaven zgne krachten hem Op één ga was iedereen van het vlot weggeslagen Zgn laatste krachten besteedde £ lsnn aan het vastbinden van den overbhjvenden man ooii liet vlot en hg gaf hem de laatste droppels waier die nog over waren Toen werd de l ld weggeslagen en verdronk in de zee l e door hem geredde man werd door een vaorbijvareud schip aan inord genomen Te Calcutta beeft de bevolking een groote som gelds bgeengcbracht om bet huisgezin van Ëlion een onbezorgd leven te verzekeren en men zal hem waarschgiilgk een monument oprichten i BELGIË Manthg is de nieiiwe Antwerpsche gemeenteraad gelnsloUeerd Voor en in hel stiulhnis bevond zich eene belangstellende meoiKte die de nieuwe magistraatspersonen luide toejuichte Nadat de ambtseed was afgelegd UeM de Burgemeester erne zeer uitvoTTige rede waarin hg constateerde dat het nienwe bestuurden weg van den vooruiig ng wil bewnndeien Aan h£t ouderwgs z l de meest ogelgke uitbreiding en een degelijk we e 8chappellJk knr ikter werden ge geven Alleen het onderwijs sprak o a de lieer De Wael kan een nuiu vnj maken van alle despotisme Pe klove die door de onwetendheid gevormd wordt tu sctieu de arbeidende en hoogere klossen dar maatschappij is n sociaal gev iar Er is Jeen dnarzaqae ma ilBchappeUjke vooruiigaiig denkbaar indien niet zouwei devroun ais de man in gcigke mate in de ontwikkeling deelt Ue pliobt van de autoriteit is de intellectueele ontwikkeling van beidr te hulp te komen Het initiatief door particulieren genomen lil zake het onder gs ho lofwaardig deze pogingen ook zgn is met bg Bschie om ten ToUe aas de intellectueele behjeften ie vokloeo Nitt dan d of de hulp van de gemeente van den staat en de provincie en wel op een seiiaal zoo breed mogclgk aan het oiidern ija verstrekt kan uiin het openbaar onderwijs die soliile basis gegeven warden waardoor zgne stabiiileit en ontwikkeling wordt verzekerd Mei warmte wordt en beroep gedaan op de burIgerij om de pogingen van het bestuur te aeliragen door de kinderen ter scliole te zenden De arme zoowel als de rgke moet begrijpen dal de verplichting jegens huisgezin en Vadenand voorschrgft de kinderen te onderwijzen Aan geld zal t tn Antwerpen niet ontbreken om het onderwgt in te richten overeenkomstig de sociale behoeften Het nienwe bestuur zal o a de volgende maatregelen voorstellen 1 Scholen roor middelbaar onderwgs voor meisjes op te richten zoon s er te Brussel te Luik te Geut en in andere staden bestaan i De srholen voor lager onderwgs zoowel alk de positie der onderwgzers te verbeteren 3 Het onderwgs op de scholen voor volwassen jongens te reorgaiiiseeren en deze scholen Ie onttrekkrn aan het regime der wet van 1842 4 Het Atheneum de handelsschool en de Academie il Hinke gebouwen te lustalleereu 5 De noodige maatregelen te nemen om het regime op te helFi n ilat op de inrichtingrn van het middelbaar onderwgs toegepast wordt tut Uitvoering van de zoog uaamde Antwerpsohe conventie die alle steden van het koninkrgk behalve eene hebben ge wraakt Mijne beeren dus ongeveer sprak de beer De Wael wij geloovrn dat de school neutraal mlioiiaal moet zijn maar olsofaoon wij het dogmatiek beginsel van de school weiischen te bannen is het verre van ons om het godsdienstig beginsel vgaudig te willen zijn Terwijl de kerk aan de geloovigen den godsdienst zal onderwijzen moet d onderwijzer naar ons inzien haar te hulp komen door het onderwijzen van de beginselen der algemeene moraliteit die door alle beschaafde volkeren zijn aangenomen en waardoor het geluk van de menschheid woidt verzekerd Door den Burgemeester werd voart aangekondigd dat voorstellen znllen worden gedaan om verschillende openbare werken die meerendeels tot bevordering van ngverheid en handel of wei in het maatschappelijk belang noodig zijn zoo spoedig nogelgk in het leven te roepen Worden die plannen verwezenlgkt dan zullen havenwerken hospitalen abattoir waterleiding weeshnizen enz te Antwerpen als door een tooverslag uit den grond verrij en en te midden van al die werken het standbeeld van Mamii van St Aldegondr aan wien Antwerpen zulke groote en dnre verplichtingen heeft r TS2ï v i n OÜITSCHLAND Donderdag jl is de groote febriek van locomotieven en ander spoorwegmaterieel van de firma FIlog te Berlijn gesloten Ruim 1900 werklieden zgn daar door buiten verdiensteu gera ikt De oorzaak der sluiting Van de fabriek is de weigering der directeuren om toe te geven aan den eisch van een groot gedeelte der arbeiders tot verhoogiiig van het loon met 20 pCt Op Vrijdagavond hebben de tlriiert zoomede de fabnkankti n aandeelhouders in abneken waar deza of gfue tak der gzerindo r4e wordt uitgeoefend ieder van zgn zjgde een algemeene vergadering gehouden De eerstgemelden hebbeu verklaard dot zg het volste recht kebb n om bet werk te staken Wie gedurende ilen ilriit den arboid hervat verliest alle uitzicht 9P ofiderstenning uit de kas deze en andere dergelijke bepalingen zgn vastges U on den itrUê te steonen De bbril uitea aandeelhowlers enz waren ten g lolf raq 180 ongeveer opgekomen In de eerste plaats is u t de boeken 4 fabriek aangetoond hoedanig de eigenlgke stand der zaak is Hierop i door de veigadering bu hoofdelijke stemming de verklaring afgelegd dat de ttriUe de handelwijze der arbeidere is onyerantwoordelgk eu dat een loonsverbooging van 20 pCt onmogelgk kan worden toege in de vergadering zijn de grondslagen aangenomen eener vereeniging van belaughebbendrn bg de ijzerindustrie Volgens de statuten der vereeniging uelke in de vergadering werden goedgekeurd is het doel der vereeniging bet beseberoen der fabrikan i ten tegen de bovenmatige eischen der arbeiders bg werkstaking liet is gebleken dat de i rt l tltats aangevangen voorloopig alleen gericht is tegen éé fabriek der firma PAug maar dat het plan is gevormd om er een kolossale uitbreiding aan te geven indien deze eerAe pqgtng gelukt Hiertegen is het dat de vereenigiiii zei o rtreden Heeft men b v in de eene of endere fabriek met werkstaking gedreigd dan woidt nenient de ererniging cqi grondig on rzoek delr zaak ia bet wnt gut d Blijft het uit hel rapport hetwelk door de commissie tan onderzoek wordt uitgebracht dat de fabriekarbeiders ovirdreven eische 4 n dan verklaart de vereeniging den ftrUe voor onwettig ligt de schnlii met bg de arbeiders dan worden hunne belangen door de vereeniging ondersteund Wordt een giriie onwettig verklaard dan mag geen lid der vereeniging een der Urikert in zijn dienst nemen na het tijdstip waarop gene den arbeid heeft gestaakt Wie daartegen handelt betaalt 50 thiiler boete welke gelden uilen gestort worden in liet fonds voor bejaarde arbeideis Om zicli van de betaling der gestelde boete althans voor é n keer lo verzekeren moet ieder lid bij zqn introle ui de vereeniging een wissel tot dal bedrag afgeven welke bewaard blijft om ter gelegenertijd te dienen enz Men verwacht dst de betrokken partijen zich allen znllen vereenigen ten einde op die wijre des te krachtiger het dreigende gevaar af te weren BINNENLAND Gouda b SkPiKHUKK Bij gelegenheid van den verjaardag van den Prins van Oranje werd gisterenmorgen om tien re een parade door t garnizoen op de Markt gebonden Dit vroege uur was noodig omdat de schietwedstrijd spocdii zou aanvangen feu tien ure marcheerden het schcrpsehulters corps irBurgerplieht de schutterij scherpachattersvereeniging Willem Prins van Oranje en de Ie komp der dd schutterij van Oiis Genoegen naar bet schietterrein aan den Rottenlamsoben dgk waar de wedstrijd den geheehsu dag aanhield en bet onderstaand resultaat bod t Komp der Schutterü 200 pas Een Berlijnseh Zilveren Tlieeserviea fg scheuk van de Lts Fortugn Droogleever en Noothoven van Goor door schutter de Wildt met 40 paateo Een bronzen Tabakspot Lt van Ilerson egt Brandt 39 punten Ëen Sigarenkoker Kopt Nortier korp Blom 38 punten 100 pos Porceleinen Booktoestel Kapt Loliiu van Goor sch van Wingerden 50 punten Zilveren Lucifersdoo e Lt van IteiMD tA ra Mensoh 46 punten 200 pos Ie prijs Seprija 3e prgs 4e prgs BURGKRPLICHT 2 Lampen G Prince A van Reedt Dortiand 46 punten Zilveren Sigaren Verdr Vereenigin P H Hulsman 40 punten v Zilveren Lepel en Vork A C Snel L P Welter 40 punten KrisUllen Suikermand ƒ F C Prince F van den Akker 39 punten Se prgs Asch en Lneiferstel m l v J F C Frinse J F C Prince 38 punten 6e prgs 2 Beelden Leden j IJpelaar Pz 38 punten 212 7eprus Binocle VereenigingJ j W Kromhout Jr 87 punten 8e prijs Foroel Choooladeketel G H G de Lange F Hensy 87 punten i9 Sé Goudviscbg las Vereeniging l OeprIj bonzen Inktkoker H van de Veld Rietveld 36 punten Me prijs Olie en Azijnstel Vereeniging 13e prgs 14e prgs IfieprQs H van dé Velde 36 punten 1 2e prjjs Etui met timm gereed Eerelid Westerbajin J IJsselstyn 36 punten Sigarenstandaard Ledep J J van der Paanw 35 punten Xafelbel Vereeniging E M de Mink 33 punten Bierglas Vereeniging P J ran der Paanw 32 punten I6e prijs Schildradden Lucifersdoosje O N de VocSji F van Nestelrode 32 punten 17e prijs Rookstel J van Berkel C de J£oning 33 punten De Soherpschntlert Vereeniging WILLEM PEINS van ORANiE lt prijs Zilveren SigareneUndasrd 2 VereenigingenJ H Jager 46 punten 2e pdjs PorceljBioen Theeservief Oflicipren rf K sgt van Dujo 43 Idbteii Se prgs Hah Schrgfcassette Noothoven van Goor van der Kraata 42 punten Ni t J Lepel eo V rk OOoieren Groeueudaal 42 puiuen Oept s Zilveren Inktkoker 2 Vereenigingen l ttdt 41 punten 6e prgs Voorsnymes en vork en Slalepel en vork Ver A van Veen 39 punten 7eprg8 1 Candelabres W tl de Lange Kapt LhbuB van Gour 39 punten 8e prgs Suikerinand met Zilveren voet kapt v Goor Lmt Nolthaveu v Goor 39 punten 9e prgs 2 Potlileineii Vazen Vereeniging C C H Prince 39 punten 1 Oe pfijs BltareDstandoard op Zilv voet VV Begeer W Eialtu 37 puntin lie prgs Kristallen Rierglaa Vereeuigin H van er Hoevm 35 penten 12e prijs Itriiiizeii Inktkoker Verremging Kapitein A Nurt er 34 punt 13e prijs Sigarenkoker luei Zilver J ¥ C Prince Von Hum 33 pnntm 14e prijs VeMtloeh A L Wieckert Muz V elter 27 punten 16e prgs Olie en Azg to stel W Polet 8eig MBJ P W M de Jong 27 pButni iU prijs Sigarendratcer Vereenifemg sgt maj Woerlee 25 punten Hrt muziekkorps der dd scliutterg luisterde het feest verdienstelijk op Dee avoi ds ten 8 ure werden de prijzen duor den President der Com missie kapitein Noitier met eene toepasselijke rede uitgereikt I e heer J C Verheul hulpondenvijzer aan de Openbare Burgerschool voor jongens alhier is be iHienid tot hoofdonderwijzer aan de Openbare School te Kdam Aoi Doer de Commissie der tentoonstelling van Gondsche liidbeden is per cireulniieaan de inzenders verzocht om de hun toebehoorende voorwerpen af te staan ten geschenke of in bruikleen aan een museum van Giiiidsche Oudbeilen waarvan de Commissie de opriehting beoogt Wg neinen dat reeds van verschillende zijden toezeggingen zgn gedaan en hopen die eerhuig te kqnneu Inededeelen Jr Naer wg vernemen komt op de begrooting deeer gemeeot voor 1873 een poet voor van iOO tot rerbetering van bet arefaief In het jongste verslag van Dr C I eemansover de opsporing het behoud en het bekend maken vanoverolijftelen der vaderlandsche kanst wordt een over Ziolit gegeven van de herstellingswerkzaamhcden welke bet kerkbestuur te Gouda aan de prachtige glastchilderiagen in de 8t Janskerk aldaar doet oitvoeren Het onderzoek dee heereu Leemans heeft hem aanleiding gegeven om de belangstelling en ondersteqning van bet Drprirteuent van Binnenlandsche Zaken voordie werkzawnliedeu in te roepen j met genoegen lezenwij dat dit beroep gunstige gevolgen heeft gehad en gaarne nemen wg zijne woorden over waar hij vandat kerkbestnur gtfyfgt dst het zulk een nitmantend bewijs geeft van warme liefde en verstandige zorg voor de aan zgn beheer toevertrouwde konetschatten Het verwerft zich laat Wij er terecht op volgen in zijne bemoeiingen in deze zaak eeneduanane oMspraak op den dank van alten wien de 5 l op M gebi d der kunstter mm geat Spectator Dinsdag avond b l de tweede wetenschappelüke sdirée phots van den heer Niedcrgesjiss Evenals den eersten avond voldoden ook ditmaal de natnurkundige proeven buiteup ei oon Dufdelgka voordracht groote knnstvaardigheid In het nemen der proeven alles perkte zamen om het galvanisme het magnetiai e en de elcctriciteit ia faiinne werking gemakkelijk te leeren kennen Jammer dat de zaal niet voller wns Velen mogen het betrsurm da gelegenheid te hebben bitenToorbijgaan om iets zoo nnttigs en tevens iete too ungenaams te gaan zien Voor de OMderaksche schooljengd was bet giswen een feestdag Onder geleide der oiiderwiieers foc zg de Rotterdamsche diergaarde waar in ook op eenige verversohingen werd onthaald Vk SUnUcaurmt bevat bet Kon besluit waarbij de rökelen 1 en S van het besluit van 31 October s zullen worden geleain ib volgt vJ i Nederlander in Nederland of in ederandaoh Indie gevestigd dm bewgzeu daartoe de middelen te bezitten kan tot den aanleg van spoor wegen in Nederlondsoh Indic concessie worden verleend voer van levensBjIiMtlen Er zgn er meer die Hua heil van wachten dic meenen dal daardoor dr hooeo prijzen zuUen doleh De Jmt Cl merkt daartegm op dat die uitvoer plaats heeft omdat de vreeiSeUng meer betaald dan de veeboer de landbouwer en de viseober er voor krijgen op de Amstcrdamsche de Botterdamsohe of andere NederUndsohe markten En is hrt nu wel te verwonderen vraagt bet blad dat die heden trachten om den hoogste prg voor hun vee vi b of groenten te maken Immef neen En zou het billgk zgn tegenover hen om te bevelen dot ZIJ die waren met aan den vreemdeling die hmi meer geld geeft mogen verkoopen Staan zij m dit opzicht niet gelgk met den timmerman den smid den meiselaar die met zouden willen toesUan dat eeniir bestuur bun beval om met meer dan zooveel of zooveel vow een stuk werk te ontvaugen P Immers ja Maar laten de voorstanders van een verbod op den uitvoer au lo euauiiddelen eens bedenken weUe treurige gevolgen zulk een naiitregel als zg wenscben zou hebben zegt de Jmtl Cl Verbeelden zij zich dot on e naburen wanneer onze regeering verbood om onze groenten ons vletsch en onzen visch aan hen te verkoopen zullen toelaien dat wg hun graan hun zout hun stokvisch opeten liuii bier drinken hun hout hun gzer bun steenkolen hun katoen gebruiken Men zou het bijna gelooven dat zg niet weten dat ons land te eini oplevert in verhouding tot zgne bevolking dat n g i het vorig jaar met minder dan 30 millioeu hed pond meel bgna 500 milhoen Ned foiiden tar e en rojjgr om met van andere artikelen uit den rreradc te gewagen zgn ingevoerd om door Nederlandsclie monden verbruikt te worden Uat de invoer van ruwe grondstoffen Ida gevolg van het verbod van uitvoer ophouden en bgna al onze fabrieken zullen stilstaan onze stooabooten onze spoorwagen zullen ophuaden te vervoeren bil gebrek aan ateenkoksn geheel Tweiithe ja alle fabrieken vau manufacturen zullen hij gebrek aan garen aan katoen aan wol moeten worden gesloten en honderd duizenden hoi gerige mogen die vroeger een eerlijk stuk brood verdienden znllen zieh mogen voeden met het weinige dot wij op eigen grond voortbrengen Het eenige voordeel zou zijn dat Schiedam zgn jeneverstoker eu rou moeten sluiten Wj zouden tot dien heer i en tgd teruf keeren toen men ni met begreep dat jiust door d ii uitvoer naar buiten en door den invoer van buiten handel eu nijverheid wordeu gevoed en voor een ieder die werken kho en werken wil brood te verdienen is Iki men toeh doordenke en leere begrijpen dat de wdiVMt van een volk van ern stad vou eaa g n niet wordt verkregen of verhoogd door een regeeringsbevvl oorbg de uit oer van hetjtoen landbouw viKS 4ier j veefukkerg opleveren wordt verboden maar dat deweJvaart verhoogd wordt door aroiidig onderwijs uaor Irnnis door vigt d ior werkzaamheid dour goed overleg En dat de werkman vooral behoedzoaa zij tegen de inblazingen en scheere voorstellingen ran die wezens dut zich bg hem trachten in te dringen onder de belofte of voor piegeling van zijne stolFelijke belangen te zullen bevordeVen Ieder wokel Laatste Berichten Looden 4 Sept Ue Time deelt een tekgrafiscbe dépêche uit Pargs uic Ie waarin gezegd wordt dat de onderhandeliiufen over het hanitelstractoat tusschen Engeland en rraukrgk eene gunstige wending sofaijnen te nemen Bsrlljll 4 Sept X Von Bismarck is heden ovond ten half zeven ure van Verzin alhier aal teko e Pesth 4 Sept In de troonrede tot openmg dèr zitting van den Hongaoischen rijksdag wordt güegd dat op den rg ksdog de taak rust rsn het begonuen bervormingsnerk voort te zetten waartoe onder handhoving der vrijheid van disoutsie eene volhardende tevens ongehinderde werkzoomheid wordt vereischt Na opsoMining der ontwerpen die znllen ingediend worden sluit de troonrede met de verklaring dot er sedert de vorige zitting nieuwe waarborgen zgn verkregen voor de voortdurende bevestiging der vriendscboppelgke betrekkingen met bet bntenlond yergadering vaa daa Oemeentoraad Diasilig S Sept Tegeawoordig de hh Kcmj loon Viralv gist Lajim Pna Reutiager Meueowker Bashoar Uraeglasiw tui Stnateo eu Post Drost f e notnlen der vortgs vergaderiag worden gdsno ea ge irresteerd logekomea is eea adres taa F Hoigen kaeckt saa d ge meenteBpotheek veraoekeode terhooging van x d weeklooa d ƒ S wordt gssteldja bandsa vta de kogmtitgi oamiBsie Aan do erdn ii 1 Het voorstel der comoiissie van fabricage ter uke hst adres der hh Gebr KaoiphD xeo tot io gebruikgeving vsa giond tot hat makeo van een jskalder De heer Reutiager acht het wenschslijk daa grond sf te staan iB eigeadom